Skalica

Výzvy Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.

V rámci stratégie SCLLD "Tvoríme spoločne tvár nášho územia"

  1. Výzva z OP PRV: 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Termín uzávierky: 30.06. 2020

Oprávnení žiadatelia: 1.mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, 3. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí, cirkvi a ich združení, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb

Oprávnené aktivity:

•Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou

•Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori, občania so zníženou schopnosťou pohybu

•Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh, produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do príloh I ZFEÚ

•Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh, produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do príloh I ZFEÚ spojené s využívaním OZE

Viac informácií na tomto odkaze: https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/376    VÝZVA MAS_012/6.4/2

 

  1.  Výzva z OP IROP: Aktivita A 1 Podpora podnikania a inovácií

Oprávnení žiadatelia: Podnikatelia - FO, PO ä podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991

Zb. Obchodný zákonník)  mimo oblasti podnikania v poľnohospodárstve

Oprávnené aktivity:

obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,

• nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,

• podpora marketingových aktivít,

• podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Viac informácií na tomto odkaze: https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375    Kód Výzvy: IROP-CLLD-T003-511-003

Dátum vloženia: 5. 6. 2020 12:14
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2020 12:20
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00