Skalica

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/17

Informácia pre zákonných zástupcov (rodičov) detí k zápisu do 1. ročníka ZŠ.

ZÁKON 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje prihlasovaciu povinnosť zákonných zástupcov /rodičov/ k zápisu detí do 1.ročníka ZŠ .

Povinná školská dochádzka a jej plnenie §19

3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak

(4) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie....

§20 Plnenie povinnej školskej dochádzky

1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak

2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis") …

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta ustanovuje rozdelenie ulíc podľa ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Členenie mesta do obvodov škôl podľa ulíc nájdete tu: VZN 1/2014Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa vzťahuje na všetky deti narodené od 1.9.2009 do 31.8.2010.
Harmonogram zápisu detí od 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017


ZŠ Strážnická Skalica 
piatok  8.4.2016 v čase  14.00 - 18.00 hodina
sobota 9.4.2016 v čase 08.00 - 12.00 hodina

ZŠ Vajanského Skalica 
piatok  8.4.2016  v čase 14.00 - 18.00 hodina
sobota 9.4.2016 v čase 08.00 - 12.00 hodina
 


Mgr. Ivan Kucharič
MESTO Skalica  - Spoločný školský úrad Skalica

Dátum vloženia: 23. 3. 2016 14:03
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple