Menu

Skalica

Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva

Ak pri realizácii prípojok alebo pri plánovanej oprave inžinierskych sietí dochádza k rozkopávke miestnej komunikácie (tzn. ulice, parkoviska, spevnených plôch pre dopravu, chodníka a pod.), cestný správny orgán - Mesto Skalica vydá rozhodnutie o zvláštnom užívaní. Za povolenie zvláštneho užívania s

 •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 223
 •  tel: +421346903223
 •  email: bohun.roman@mesto.skalica.sk

Prílohou žiadosti je (pre nové prípojky a plánované opravy):
 • situácia s dočasným dopravným značením - 3 vyhotovenia
 • kópia listu vlastníctva a snímky z mapy
 • stavebné povolenie (resp. iné povolenie stavby, napr. ohlásenie drobnej stavby)
Po ukončení rozkopávky bude každé priestranstvo prebraté referentom dopravy písomnou formou (preberacím protokolom, písomným prísľubom). Žiadateľ sa tým zaväzuje na odstraňovanie prípadných poklesov komunikácie (tj. cestného telesa, spevnených plôch vjazdu, chodníkov, parkovísk a pod.) po dobu 60 mesiacov od prebratia, resp. po dobu 24 mesiacov pri poklesoch zelených pásov.
V prípade poruchy vedenia je potrebné nahlásiť danú skutočnosť do 12 hodín vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie, následne cestný správny orgán na základe žiadosti dodatočne vydaným rozhodnutím vydá podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu (ku žiadosti priložiť situáciu a fotografiu rozkopávky). Za takéto dodatočne vydané povolenie sa správny poplatok nevyberá.
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:37

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00