Skalica

Zmeny v postihovaní záškoláctva od 1.januára 2023

Za priestupok alebo správny delikt obec uloží zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu, a to aj opakovane.

S účinnosťou od 1. januára 2023 dochádza zákonom č. 396/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa, k zmenám v postihovaní záškoláctva. Súčasne týmto zákonom v článku II dochádza aj k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obec rieši priestupky a správne delikty na úseku povinnej školskej dochádzky podľa vyššie uvedeného zákona č. 596/2003 Z. z. 

Touto  novelizáciou sa sprísňujú skutkové podstaty priestupkov alebo správnych deliktov a obce sú od 1. 1. 2023 povinné, nie oprávnené ako to bolo doteraz, ukladať pokuty.

Podľa novelizácie sa priestupku alebo správneho deliktu dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý: 

- ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,

- zanedbáva  starostlivosť o povinnú školskú  dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú  školskú  dochádzku,  alebo  dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín  v  mesiaci  alebo  viac  ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku,

- zanedbáva  starostlivosť  o povinné  predprimárne vzdelávanie dieťaťa (povinná predškolská výchova  dieťaťa), najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako 5 dní v mesiaci.

Za  priestupok  alebo  správny  delikt   obec   uloží   zákonnému   zástupcovi  dieťaťa pokutu, ktorá je v rozmedzí od 30 Eur do 331,50 Eur, a to aj opakovane.

 

Dátum vloženia: 26. 1. 2023 7:56
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2023 11:00

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00