Skalica

Realizované

logo

Společná propagace kulturního a přírodního dědictví v příhraničním regionu okolo Baťova kanálu

Dátum: 14. 12. 2022

Celkové výdavky: 23 780,00 €
Dotácia z EFRR: 20 213,00 €
Vedúci partner projektu (konečný užívateľ): DSO - Obce pro Baťův kanál
Hlavný cezhraničný partner projektu: Mesto Skalica
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022

logo

Masarykova stezka „Po stopách TGM“

Dátum: 18. 10. 2022

Celkové výdavky: 21 291,00 €
Dotácia z EFRR: 15 043,30 €
Konečný užívateľ: Mesto Hodonín
Doba realizácie: 11/2021 - 10/2022

Projekt realizovaný v rámci Fondu malých projektov, operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

logo

Podpora kultúry v Trnavskom kraji – Skalické dni 2022

Dátum: 16. 9. 2022

Schválená dotácia: 18 000,- €
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

logo

Podpora kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji – Artleto 2022 v Skalici

Dátum: 7. 9. 2022

Poskytnutá dotácia: 500,- €
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

logo

Dom kultúry Skalica - obnova strechy

Dátum: 1. 7. 2022

Celkové oprávnené výdavky: 63 272,26 €
Schválená dotácia: 60 000,- €

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Program 1.: Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok

logo

Revitalizácia okolia Pomníka padlým v 1. svetovej vojne

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové výdavky projektu: 15 000,- €
Požadovaná dotácia: 10 000,- €
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo obrany SR

logo

Rekonštrukcia strechy Domu kultúry v Skalici

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové oprávnené výdavky: 71 035,- €
Schválená dotácia: 45 000,- €
Čerpaná dotácia: 8 800,- €

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Výmena umelej trávy na ihrisku s umelou trávou v športovom areáli mesta Skalica

Dátum: 7. 6. 2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 264 900,- €
Schválená výška dotácie: 100 000,- €
Spolufinancovanie Mesta Skalica: 150 000,- €
Spolufinancovanie MFK Skalica: 14 900,- €

Poskytovateľ dotácie: Slovenský futbalový zväz

logo

Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu

Dátum: 17. 12. 2021

Hlavným predmetom projektu je spoločná propagácia a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu.
Celkové náklady projektu: 25 800,- €
Schválená dotácia: 24 510,- €
Spolufinancovanie: 1 290,- €

logo

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022 – slávnostné otvorenie

Dátum: 17. 12. 2021

Celkový rozpočet projektu: 13 450,- €
Schválená dotácia: 8 000,- €

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR


Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska

Dátum: 16. 12. 2021

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poskytnutá dotácia: 50 000,- €

MARIÁN VARGA 70 + 4 - Koncert Františka Kudláča, Jonatána Pastirčáka (Pjoni) s orchestrom k nedožitým narodeninám Mariána Vargu spojený s jeho zvukovým záznamom

Dátum: 15. 12. 2021

Poskytnutá dotácia: 4 500,- €
Poskytovateľ dotácie: Nadácia SPP

Oprava Pamätníka oslobodenia v Skalici

Dátum: 9. 8. 2021

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR
Celkové oprávnené výdavky: 2 900,- EUR
Poskytnutá dotácia: 2 900,- EUR

Modernejšia škola - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 18. 5. 2021

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkové výdavky projektu: 30 000,- EUR
Schválená dotácia: 30 000,- EUR

#

Dom kultúry Skalica - rekonštrukcia strechy, posudok sanácie zatekania a vlhkosti, umelecko-historický a reštaurátorský výskum

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 82 439,- EUR
Požadovaná dotácia: 78 317,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Schválená dotácia: 35 000,- EUR

Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica - Hodonín

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 30 645,18 EUR
Požadovaná dotácia: 29 112,91 EUR
Dotačná schéma: Interreg V-A SR-ČR Fond malých projektov

Do Skalice za kultúrou - Artleto

Dátum: 1. 2. 2021

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

logo

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 3. etapa (dokončenie)

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 17 800,- EUR
Schválená dotácia: 9 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.

„Rekonštrukcia a zateplenie strechy a obvodového plášťa a výmena otvorových konštrukcií objektu telocvične s kotolňou – objekt kotolňa“

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 24 834,01
Poskytnutá dotácia: 24 834,01 EUR
Poskytovateľ dotácie: MŠVVaŠ SR / MV SR

Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Dátum: 10. 8. 2020

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektov)
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2 Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Špec

MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa - extenzívna vegetačná strecha

Dátum: 6. 2. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 021,37 €
Výška NFP: 181 470,30 €

Nákup športovej výbavy ZŠ Mallého Skalica

Dátum: 23. 1. 2020

Výška dotácie : 3 500 EUR
Poskytovateľ : Úrad vlády Slovenskej republiky

Cieľom projektu bola podpora športu skvalitnením materiálno-technických podmienok a podpora športovo talentovaných detí a mládeže. Nákupom športovej výbavy sa skvalitnil vyučovací aj tréningový proces a vytvorili sa predpoklady pre dosahovanie pozitívnych športových výsledkov.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019".

Vytvorenie zelenej oddychovej zóny pri lokalite Krivé Kúty

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis
Výška dotácie: 1 600,- EUR
Celkové náklady: 2 000,- EUR

Spomienkové podujatia - významné osobnosti a dejinné udalosti Skalica 2019

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Výška dotácie: 500,- EUR. Hlavným cieľom predkladaného projektu je pripomenutie si výročí významných
osobností a významných dejinných udalostí mesta Skalica.

Dni zdravia v Skalici 2019

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Výška dotácie: 1 778,- EUR
Celkové náklady: 2 540,- EUR

Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia SR
V zastúpení: Slovenská inovačná agentúra
Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 22 098,00 EUR
Max. výška dotácie: 20 993,10 EUR (95% z celkových oprávnených výdavkov)

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 2. etapa

Dátum: 14. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Celkové náklady: 17 620,- EUR
Dotácia: 15 000,- EUR

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Dátum: 26. 9. 2018

Operačný program : Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom : KF - Kohézny fond
Celkové oprávnené výdavky : 135 002,85 EUR

Zelené obce Slovenska

Dátum: 6. 9. 2018

Dotácia: 16 474,79 EUR
Poskytovateľ dotácie: Slovenská agentúra životného prostredia SR

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - I. etapa

Dátum: 7. 6. 2018

Celková výška dotácie: 15 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Podpora rozvoja športu v Skalici

Dátum: 31. 5. 2018

Schválená výška dotácie: 63 700,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR

Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica - Hodonín

Dátum: 26. 3. 2018

Vzájomná spolupráca miest Skalica a Hodonín funguje už niekoľko rokov. Snahou oboch miest je realizáciou aktivít predkladaného projektu vytvoriť príťažlivé regióny pre obyvateľov, turistov a návštevníkov.

Úprava hasičskej zbrojnice v Skalici

Dátum: 1. 2. 2018

Schválená výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Dátum: 1. 2. 2018

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 167 166,24 €
Výška NFP: 158 807,93 €

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici

Dátum: 12. 12. 2017

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 434 298,39 € a maximálna výška dotácie na sumu: 412 583,47 €

Reštaurovanie Pomníka padlým v 1. sv. vojne

Dátum: 24. 11. 2017

Názov: Reštaurovanie pomníka padlým v 1. svetovej vojne
Dotácia: 5 500,- EUR
Celkové náklady: 8 352,- EUR

Sanácia mestského opevnenia v Skalici 

Dátum: 24. 11. 2017

Celková výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Podpora cestovného ruchu v Skalici a na Záhorí

Dátum: 27. 6. 2017

Poskytnutá dotácia: 9 909,35 EUR

Osvetelenie priechodov pre chodcov - Pozor zebra na ceste!

Dátum: 27. 6. 2017

Typ: Realizované | ostatné
Celkový rozpočet: 7 162,- EUR
Dotácia: 4 000,- EUR

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Výška dotácie: 24 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Rekonštrukcia strechy ZŠ Mallého 2, Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Dotácia: 70 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, sociálnych vecí a rodiny SR
Podprogram 0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky

Riešenie havarijného stavu strechy NKP Rotunda sv. Juraja v Skalici

Dátum: 15. 6. 2017

Zámerom projektu je rekonštrukčnými prácami odstrániť havarijný stav strechy Rotundy sv. Juraja v Skalici. Hlavným cieľom je oprava strechy a dočasné zabezpečenie objektu vo forme ochrany proti zatekaniu.

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica

Dátum: 18. 5. 2017

Cieľom projektového zámeru je prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Skalica, a to prostredníctvom modernizácie 4 kamier súčasného bezpečnostného kamerového systému a doplnením 1 novej kamery do tohto kamerového systému.

ZŠ Mallého 2 Skalica - strešná krytina II.

Dátum: 17. 5. 2017

Hlavným cieľom projektu je riešenie havarijnej situácie - oprava strechy a výmena azbestovocementovej krytiny ZŠ Mallého 2, Skalica.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici 2017

Dátum: 17. 5. 2017

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica, prostredníctvom inštalácie dodatočného osvetlenia na 6 priechodoch pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste.

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – interiérové vybavenie prevádzky Mestského centra sociálnych služieb (nocľaháreň)

Dátum: 9. 1. 2017

Projekt je zameraný na podporu rozvoja sociálnych služieb v meste Skalica.

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalváriou

Dátum: 6. 12. 2016

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 352 596,43 €
Maximálna výška dotácie: 334 966,61 €

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého Skalica

Dátum: 5. 12. 2016

Celkové výdavky projektu: 4.290 €
Dotácia: 3.900 €

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica s dôrazom na sídliskové celky

Dátum: 30. 11. 2016

Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu, je udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v meste Skalica, jej ďalšie eliminovanie na najnižšiu možnú hranicu tak, aby sa občania a návštevníci cítili čo najbezpečnejšie.

Projekt Objavte prírodné a kultúrne krásy susedov

Dátum: 15. 11. 2016

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Cyklotrasy bez hraníc

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavný cieľ: vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce, ale aj k pozitívnemu ekonomickému efektu týkajúceho sa malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb.

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Stratégie oboch regiónov (Horného Záhoria a Strážnicka), ktorej cieľom je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na princípoch znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie - sociálne a územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských štátov EÚ.

Kam u susedov

Dátum: 8. 7. 2016

Spoznajte bohatú tradíciu a rozmanitú kultúru malebnej krajiny kyjovského Slovácka a Horného Záhoria.

Kompostáreň - Skalica

Dátum: 29. 6. 2016

Tento projekt je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Spoločný sprievodca Baťovým kanálom

Dátum: 26. 2. 2016

Doba realizácie projektu: 2.2.2015 – 30.5.2015

Environmentálna výchova pre najmenších

Dátum: 26. 2. 2016

Celkové oprávnené výdavky: 22 950 €
Finančný príspevok z ERDF: 19 507,50 €
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 2 295 €

Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne

Dátum: 26. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je rozvoj kultúrnych tradícií a tradičných remesiel so zameraním sa na obdobie a územie Veľkej Moravy, pripomenutie si 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na toto územie a pripomenutie si kultúrneho dedičstva našich predkov.

Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte

Dátum: 26. 2. 2016

Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext

Rekonštrukcia komunikácie za účelom vytvorenia cyklotrasy Baťov kanál – Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Celkové oprávnené výdavky: 39 926,47 €
Finančný príspevok z ERDF: 30 000,00 €
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 3 529,41 €

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Sektor: verejný
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel
Celkové výdavky projektu: 735.434.99 €
Požadovaná výška NFP: 698.663.24 €

Pamiatková zóna mesta Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Zámerom projektu s názvom „Pamiatková zóna mesta Skalica“ bola prezentácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt a priblíženie Pamiatkovej zóny mesta Skalica a iných častí mesta tak širokej, ako aj odbornej verejnosti zo SR a zahraničia.

Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty – napojení na síť stezek „4 CYKLOREGIO“ při Baťově kanále

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a celkové skvalitnenie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest v prihraničných regiónoch v nadväznosti na už vybudovanú sieť cyklotrás 4CYKLOREGIO.

Podpora cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania plávajúcej cezhraničnej environmentálnej expozície na Baťovom kanále

Dátum: 25. 2. 2016

Celkovým prínosom tohto projektu bude skvalitnenie a zmodernizovanie infraštruktúry cestovného ruchu na Baťovom kanály v podobe plávajúcej enviromentálnej ekovýchovnej expozície, podpora cezhraničného cestovného ruchu a turizmu a zvýšenie atraktivity prihraničného územia vydaním propagačného materiálu - publikácie (2 400 ks).

Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti Katastrálne územie Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013, oblasť podpory II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny.

Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich

Dátum: 25. 2. 2016

V súvislosti s výsledkami projektu bude po realizácii vybudované nové zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby pre 76 ležiacich klientov.

Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Zariadenia pre seniorov Skalica.

Jezuitský kostol – dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii pamiatky, k záchrane a ochrane pamiatkového fondu.

4cykloregio - budovanie cyklotrás a cykloinfraštruktúry

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a dostupnosti dotknutých slovenských a českých prihraničných regiónov a ich turisticky atraktívnych oblastí a výrazné zvýšenie cestovného ruchu v zúčastnených regiónoch.

Aktualizácia územného plánu mesta Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta Skalica. Tento cieľ bol dosiahnutý v plnej miere.

Elektronizácia mestskej knižnice

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt elektronizácie mestskej knižnice v Skalici bol realizovaný Mestom Skalica s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2004.

Fórum Pomoravie

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v roku 2003 z finančných prostriedkov Phare, z finančných prostriedkov nadačného fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, Veselí n. Moravou a z vlastných zdrojov mesta Skalica.

Materská škola Skalica – nový štandard v oblasti predškolského vzdelávania

Dátum: 25. 2. 2016

Realizáciou projektu sa má pokračovať v procese modernizácie a optimalizovania nákladov na prevádzku budov.

Mestský cestovný ruch v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Realizácia projektu je naplánovaná v časovom horizonte august 2005 - august 2007. Projekt zahŕňa obnovu verejných priestranstiev v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici.

Prístav Skalica - Baťov kanál

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt výstavby „Prístavu Skalica - Baťov kanál“ umožní návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane.

Základná škola Vajanského - Otvorená škola

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 - budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Perún, rieka Morava a ich bohatstvo

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce CBC SFMP Slovensko - Rakúsko 2003 s prispením finančných prostriedkov z fondu Phare a spolufinancovaním mesta Skalica.

Obnova a reštaurovanie NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

V rámci tohto projektu došlo v roku 2009 k obnove a reštaurovaniu fasády kostola

Projekt obnovy NKP "Hradobný múr" v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Hradobný múr v Skalici zaujíma významné miesto medzi pamiatkami fortifikačnej architektúry na Slovensku, pretože je jedným z mála tak kompletne zachovaných mestských opevnení.

Rekonštrukcia NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

V rámci tohto projektu bola v roku 2009 dokončená kompletná rekonštrukcia strechy kostola - výmena strešnej krytiny, latovania, oplechovania a výmena klampiarskych konštrukcií.

Rekonštrukcia radnice v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavný zámer projektu je revitalizácia kultúrnej pamiatky - radnice pre využitie samosprávou, občanmi a miestnymi organizáciami pri zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Reštaurovanie NKP "Mariánskeho stĺpu“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Mariánsky stĺp v Skalici je dielom vysokých umeleckých kvalít, ktoré plní sakrálnu funkciu a esteticky a urbanisticky dotvára námestie.

Rotunda sv. Juraja - úprava areálu NKP

Dátum: 25. 2. 2016

Cieľom projektu je vytvoriť turisticky atraktívne prostredie a umocnenie historickej hodnoty areálu rotundy sv. Juraja. Projektové aktivity sa realizovali v areáli rotundy sv. Juraja a v areáli klasicistickej kalvárie. Realizačné náklady projektu boli 2,4 mil. Sk.

Skalica v Európe, Európa v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v roku 2004/2005 Mestom Skalica v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu. Bol spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a finančnými prostriedkami Mesta Skalica.

Výlet do histórie mesta Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu 2002 a spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a vlastnými zdrojmi z rozpočtu mesta Skalica. Projekt podporil zavedenie a rozšírenie špecializovanej sprievodcovskej služby v meste Skalica vo vybraných historických objektoch.

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Dátum: 24. 2. 2016

Cielom projektu je rekonštrukcia a obnova verejného priestranstva v rámci mestskej pamiatkovej zóny v Skalici

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00