Skalica

Základná škola Vajanského - Otvorená škola

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 - budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Je financovaný prevažne nenávratným finančným príspevkom z Európskeho rozvojového regionálneho fondu a spolufinancovaný z rozpočtu mesta Skalica. Predpokladané realizačné náklady sú 32,5 mil. Sk. Predpokladaná doba realizácie 6.2005 - 12.2005.

Ciele projektu

Vybudovanie kvalitnej školskej infraštruktúry, ktorá poskytne priestor na zvyšovanie kvality školskej vzdelávacej činnosti a poskytne priestor pre rozvoj mimoškolskej záujmovej činnosti nielen žiakom a pedagogickému personálu ale i širokej verejnosti, rôznym záujmovým občianskym združeniam a pod. Zámerom projektu je vytvorenie priestoru pre všeobecný rozvoj participácie obyvateľstva na záujmových činnostiach, ktoré podporia sebavzdelávanie a sebarealizáciu viacerých cieľových skupín obyvateľstva, rozvoj nových programov a projektov, možné nové partnerstvá a pod. Preto bol tomuto investičnému projektu priradený názov „Otvorená škola“. Naplnenie vyššie špecifikovaného cieľa predpokladáme po zrealizovaní technických investičných aktivít, kedy sa do rozvoja školskej inštitúcie - Základnej školy Vajanského bude zapájať ľudský faktor.

Parciálne ciele projektu

 • cielenými aktivitami znížiť prevádzkové náklady na budovu (vytvoriť konkurencieschopnú vzdelávaciu inštitúciu)
 • vytvoriť multifunkčné centrum záujmovej činnosti a športu pre mladú generáciu
 • zatraktívnenie prostredia, zlepšenie imidžu školy, obnova vonkajšieho vzhľadu budovy
 • vytvorenie kvalitatívne lepších psychohygienických podmienok pre vzdelávanie mládeže a pre ich záujmovú činnosť
 • vytvorenie kvalitného a príjemného prostredia, ktoré sa bude podieľať na zvyšovaní kvality života mladej generácie


Projektové aktivity:

 • zateplenie obvodového plášťa objektu školy vrátane fasádnej úpravy obvodového plášťa
 • výmena okenných výplní a dverných výplní
 • zateplenie stropných konštrukcií
 • rekonštrukcia systému ústredného vykurovania
 • rekonštrukcia nášľapných podlahových plôch
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení (toaliet)
 • obnova vnútorného vybavenia (výmena školských lavíc a stoličiek, dobudovanie šatňových skriniek a pod.)
Dátum vloženia: 25. 2. 2016 12:48
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple