MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Majetok mesta

 
Majetok obce (mesta) je jedným zo základných, ústavou SR garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti rozhodovania o užívaní majetku. Slúži na plnenie zákonom vymedzených kompetencií obce. Majetok obce môže byť nástrojom na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale aj vlastnej podnikateľskej činnosti obce. Zákon obci ukladá majetok zveľaďovať a zhodnocovať.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o hospodárení s majetkom upravuje najmä hospodárenie s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol Mestu Skalica zverený, práva a povinnosti právnických osôb založených alebo zriadených Mestom Skalica, postup prenechávania majetku do užívania fyzickým a právnickým osobám, ako aj nakladanie s cennými papiermi, spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom a úkony právnických osôb založených a zriadených Mestom Skalica podliehajúce schváleniu orgánmi mesta a bližšie vymedzuje majetok mesta, nakladanie s ním, jeho nadobúdanie a odpredaj, poskytovanie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. 
 
Stav majetku mesta k 31.12.2017
Názov majetku Účet PS k 1.1. Prírastky Úbytky KS k 31.12.
Dlhodobý NHM - softvér 013 173 046,97 € 6 000,00 € 14 609,60 € 164 437,37 €
Dlhodobý NHM – ostatný 019 69 896,11 € 0,00 € 0,00 € 69 896,11 €
Dlhodobý HM – stavby 021 44 952 303,10 € 3 437 599,09 € 128 115,16 € 48 261 787,03 €
Dlhodobý HM – stroje, prís., zar. 022 1 608 202,65 € 18 704,34 € 12 432,59 € 1 614 474,40 €
Dlhodobý HM – dopr. prostriedky 023 235 693,56 € 0,00 € 0,00 € 235 693,56 €
Dlhodobý HM – pest. celky TP 025 9 082 077,67 € 8 018,46 € 0,00 € 9 090 096,13 €
Drobný hmotný investičný majetok 028 3 240,84 € 705,00 € 0,00 € 3 945,84 €
Dlhodobý HM ostatný 029 1 341 051,99 € 472 914,43 € 0,00 € 1 813 966,42 €
Dlhodobý HM – pozemky 031 17 879 581,67 € 182 434,96 € 89 761,08 € 17 972 255,55 €
Dlhodobý HM – umelecké diela 032 271 343,38 € 0,00 € 0,00 € 271 343,38 €
Obstaranie dlhodobého NM 041 0,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 €
Obstaranie dlhodobého HM 042 1 780 883,13 € 2 705 756,46 € 3 877 536,89 € 609 102,70 €
Dlhodobý FM – pod CP 061 10 829 078,00 € 0,00 € 2 385 897,00 € 8 443 181,00 €
Dlhodobý FM – pod CP 062 1 263 141,56 € 0,00 € 0,00 € 1 263 141,56 €
Dlhové CP 063 7 404 155,95 € 0,00 € 0,00 € 7 404 155,95 €
Oprávky k softvéru 073 156 762,54 € 6 798,03 € 14 609,60 € 148 950,97 €
Oprávky k ost. dlhodob. NHM 079 18 030,00 € 3 504,00 € 0,00 € 21 534,00 €
Oprávky k stavbám 081 19 103 172,42 € 1 622 168,93 € 128 115,16 € 20 597 226,19 €
Oprávky k stroj., prístroj., zariad. 082 1 264 204,98 € 146 308,60 € 12 432,59 € 1 398 080,99 €
Oprávky k dopr. prostriedkom 083 198 916,73 € 22 248,00 € 0,00 € 221 164,73 €
Oprávky k pest. celkom 085 8 912 606,48 € 20 004,00 € 0,00 € 8 932 610,48 €
Oprávky k drobnému DM 088 0,00 € 1 882,00 € 0,00 € 1 882,00 €
Oprávky k ostatnému DHM 089 194 282,44 € 34 538,00 € 0,00 € 228 820,44 €
Opravná položka k DHM 094 255 370,86 € 50 462,80 € 0,00 € 305 833,66 €
Zásoby – materiál 112 1 048,55 € 16 326,94 € 16 270,81 € 1 104,68 €
Drobný hmotný majetok 751 336 535,37 € 29 555,54 € 34 982,19 € 331 108,72 €
Drobný zapožičaný 752 33 600,78 € 0,00 € 0,00 € 33 600,78 €
V správe 753 9 915 619,92 € 0,00 € 66 986,67 € 9 848 633,25 €
V nájme 754 37 701,45 € 0,00 € 7 411,10 € 30 290,35 €
 
 
Stav majetku mesta v € k 31.12.2016
Názov majetku Účet PS k 1.1. Prírastky Úbytky KS k 31.12.
Dlhodobý NHM – softvér 013 160 395,63 € 12 651,34 € 0,00 € 173 046,97 €
Dlhodobý NHM – ostatný 019 57 276,11 € 12 620,00 € 0,00 € 69 896,11 €
Dlhodobý HM – stavby 021 43 966 006,89 € 989 485,64 € 3 189,43 € 44 952 303,10 €
Dlhodobý HM – stroje, prís., zar. 022 1 597 733,07 € 12 753,84 € 2 284,26 € 1 608 202,65 €
Dlhodobý HM – dopr. prostriedky 023 232 448,56 € 3 245,00 € 0,00 € 235 693,56 €
Dlhodobý HM – pest. celky TP 025 9 082 077,67 € 0,00 € 0,00 € 9 082 077,67 €
Drobný hmotný investičný majetok 028 1 928,84 € 1 312,00 € 0,00 € 3 240,84 €
Dlhodobý HM ostatný 029 1 235 356,38 € 105 695,61 € 0,00 € 1 341 051,99 €
Dlhodobý HM – pozemky 031 17 899 926,76 € 151 027,52 € 171 372,61 € 17 879 581,67 €
Dlhodobý HM – umelecké diela 032 256 943,38 € 14 400,00 € 0,00 € 271 343,38 €
Obstaranie dlhodobého NM 041 9 140,00 € 12 651,34 € 21 791,34 € 0,00 €
Obstaranie dlhodobého HM 042 571 083,19 € 2 414 564,59 € 1 204 764,65 € 1 780 883,13 €
Dlhodobý FM – pod CP 061 10 829 078,00 € 0,00 € 0,00 € 10 829 078,00 €
Dlhodobý FM – pod CP 062 1 263 141,56 € 0,00 € 0,00 € 1 263 141,56 €
Dlhové CP 063 7 404 155,95 € 0,00 € 0,00 € 7 404 155,95 €
Oprávky k softvéru 073 151 806,54 € 4 956,00 € 0,00 € 156 762,54 €
Oprávky k ost. dlhodob. NHM 079 14 579,00 € 3 451,00 € 0,00 € 18 030,00 €
Oprávky k stavbám 081 17 606 606,45 € 1 499 755,40 € 3 189,43 € 19 103 172,42 €
Oprávky k stroj., prístroj., zariad. 082 1 094 576,31 € 171 912,93 € 2 284,26 € 1 264 204,98 €
Oprávky k dopr. prostriedkom 083 177 082,73 € 21 834,00 € 0,00 € 198 916,73 €
Oprávky k pest. celkom 085 8 893 274,48 € 19 332,00 € 0,00 € 8 912 606,48 €
Oprávky k ostatnému DHM 089 162 965,44 € 31 317,00 € 0,00 € 194 282,44 €
Opravná položka k DHM 094 314 307,67 € 0,00 € 58 936,81 € 255 370,86 €
Zásoby – materiál 112 908,94 € 14 866,31 € 14 726,70 € 1 048,55 €
Drobný hmotný majetok 751 322 348,34 € 23 680,77 € 9 493,74 € 336 535,37 €
Drobný zapožičaný 752 19 138,58 € 14 462,20 € 0,00 € 33 600,78 €
V správe 753 9 931 584,63 € 0,00 € 15 964,71 € 9 915 619,92 €
V nájme 754 37 700,45 € 1,00 € 0,00 € 37 701,45 €
 
Stav majetku Mesta Skalica v € k 31.12. 2015 
Názov majetku
Účet
PS k 1.1.
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.
Dlhodobý NHM – softvér
013
155 893,83
4 501,80
0,00
160 395,63
Dlhodobý NHM – ostatný
019
57 276,11
0,00
0,00
57 276,11
Dlhodobý HM – stavby
021
43 982 277,73
1 222 009,20
1 238 280,04
43 966 006,89
Dlhodobý HM – stroje, prís., zar.
022
1 597 164,32
4 415,29
3 846,54
1 597 733,07
Dlhodobý HM – dopr. prostriedky
023
238 900,30
0,00
6 451,74
232 448,56
Dlhodobý HM – pest. celky TP
025
8 976 408,92
105 668,75
0,00
9 082 077,67
Drobný hmotný investičný majetok
028
1 205,00
723,84
0,00
1 928,84
Dlhodobý HM ostatný
029
0,00
1 235 356,38
0,00
1 235 356,38
Dlhodobý HM – pozemky
031
3 745 697,75
14 255 192,17
100 963,16
17 899 926,76
Dlhodobý HM – umelecké diela
032
257 673,65
0,00
730,27
256 943,38
Obstaranie dlhodobého NM
041
0,00
14 365,64
5 225,64
9 140,00
Obstaranie dlhodobého HM
042
1 385 425,18
456 300,64
1 270 642,63
571 083,19
Obstaranie dlhodobého FM
043
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
Dlhodobý FM – pod CP
061
10 329 078,00
500 000,00
0,00
10 829 078,00
Dlhodobý FM – pod CP
062
1 263 141,56
0,00
0,00
1 263 141,56
Dlhové CP
063
7 404 155,95
0,00
0,00
7 404 155,95
Oprávky k softvéru
073
148 830,71
2 975,83
0,00
151 806,54
Oprávky k ost. dlhodob. NHM
079
11 711,00
2 868,00
0,00
14 579,00
Oprávky k stavbám
081
16 263 435,78
1 346 094,33
2 923,66
17 606 606,45
Oprávky k stroj., prístroj., zariad.
082
922 856,90
175 565,95
3 846,54
1 094 576,31
Oprávky k dopr. prostriedkom
083
152 614,82
25 984,08
1 516,17
177 082,73
Oprávky k pest. celkom
085
8 781 856,63
111 417,85
0,00
8 893 274,48
Oprávky k ostatnému DHM
089
0,00
162 965,44
0,00
162 965,44
Opravná položka k DHM
094
365 484,52
0,00
51 176,85
314 307,67
Zásoby – materiál
112
933,58
15 891,18
15 915,82
908,94
Drobný hmotný majetok
751
308 024,37
29 372,88
15 048,91
322 348,34
Drobný zapožičaný
752
19 138,58
0,00
0,00
19 138,58
V správe
753
9 900 698,29
80 278,50
49 392,16
9 931 584,63
V nájme
754
37 700,45
0,00
0,00
37 700,45

 


Zodpovedá: Ing. Emil Vajla