MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Majetok mesta

 
Majetok obce (mesta) je jedným zo základných, ústavou SR garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti rozhodovania o užívaní majetku. Slúži na plnenie zákonom vymedzených kompetencií obce. Majetok obce môže byť nástrojom na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale aj vlastnej podnikateľskej činnosti obce. Zákon obci ukladá majetok zveľaďovať a zhodnocovať.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o hospodárení s majetkom upravuje najmä hospodárenie s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol Mestu Skalica zverený, práva a povinnosti právnických osôb založených alebo zriadených Mestom Skalica, postup prenechávania majetku do užívania fyzickým a právnickým osobám, ako aj nakladanie s cennými papiermi, spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom a úkony právnických osôb založených a zriadených Mestom Skalica podliehajúce schváleniu orgánmi mesta a bližšie vymedzuje majetok mesta, nakladanie s ním, jeho nadobúdanie a odpredaj, poskytovanie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. 
 
Stav majetku mesta k 31.12.2017
Názov majetku Účet PS k 1.1. Prírastky Úbytky KS k 31.12.
Dlhodobý NHM - softvér 013 173 046,97 € 6 000,00 € 14 609,60 € 164 437,37 €
Dlhodobý NHM – ostatný 019 69 896,11 € 0,00 € 0,00 € 69 896,11 €
Dlhodobý HM – stavby 021 44 952 303,10 € 3 437 599,09 € 128 115,16 € 48 261 787,03 €
Dlhodobý HM – stroje, prís., zar. 022 1 608 202,65 € 18 704,34 € 12 432,59 € 1 614 474,40 €
Dlhodobý HM – dopr. prostriedky 023 235 693,56 € 0,00 € 0,00 € 235 693,56 €
Dlhodobý HM – pest. celky TP 025 9 082 077,67 € 8 018,46 € 0,00 € 9 090 096,13 €
Drobný hmotný investičný majetok 028 3 240,84 € 705,00 € 0,00 € 3 945,84 €
Dlhodobý HM ostatný 029 1 341 051,99 € 472 914,43 € 0,00 € 1 813 966,42 €
Dlhodobý HM – pozemky 031 17 879 581,67 € 182 434,96 € 89 761,08 € 17 972 255,55 €
Dlhodobý HM – umelecké diela 032 271 343,38 € 0,00 € 0,00 € 271 343,38 €
Obstaranie dlhodobého NM 041 0,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 €
Obstaranie dlhodobého HM 042 1 780 883,13 € 2 705 756,46 € 3 877 536,89 € 609 102,70 €
Dlhodobý FM – pod CP 061 10 829 078,00 € 0,00 € 2 385 897,00 € 8 443 181,00 €
Dlhodobý FM – pod CP 062 1 263 141,56 € 0,00 € 0,00 € 1 263 141,56 €
Dlhové CP 063 7 404 155,95 € 0,00 € 0,00 € 7 404 155,95 €
Oprávky k softvéru 073 156 762,54 € 6 798,03 € 14 609,60 € 148 950,97 €
Oprávky k ost. dlhodob. NHM 079 18 030,00 € 3 504,00 € 0,00 € 21 534,00 €
Oprávky k stavbám 081 19 103 172,42 € 1 622 168,93 € 128 115,16 € 20 597 226,19 €
Oprávky k stroj., prístroj., zariad. 082 1 264 204,98 € 146 308,60 € 12 432,59 € 1 398 080,99 €
Oprávky k dopr. prostriedkom 083 198 916,73 € 22 248,00 € 0,00 € 221 164,73 €
Oprávky k pest. celkom 085 8 912 606,48 € 20 004,00 € 0,00 € 8 932 610,48 €
Oprávky k drobnému DM 088 0,00 € 1 882,00 € 0,00 € 1 882,00 €
Oprávky k ostatnému DHM 089 194 282,44 € 34 538,00 € 0,00 € 228 820,44 €
Opravná položka k DHM 094 255 370,86 € 50 462,80 € 0,00 € 305 833,66 €
Zásoby – materiál 112 1 048,55 € 16 326,94 € 16 270,81 € 1 104,68 €
Drobný hmotný majetok 751 336 535,37 € 29 555,54 € 34 982,19 € 331 108,72 €
Drobný zapožičaný 752 33 600,78 € 0,00 € 0,00 € 33 600,78 €
V správe 753 9 915 619,92 € 0,00 € 66 986,67 € 9 848 633,25 €
V nájme 754 37 701,45 € 0,00 € 7 411,10 € 30 290,35 €
 
 
Stav majetku mesta v € k 31.12.2016
Názov majetku Účet PS k 1.1. Prírastky Úbytky KS k 31.12.
Dlhodobý NHM – softvér 013 160 395,63 € 12 651,34 € 0,00 € 173 046,97 €
Dlhodobý NHM – ostatný 019 57 276,11 € 12 620,00 € 0,00 € 69 896,11 €
Dlhodobý HM – stavby 021 43 966 006,89 € 989 485,64 € 3 189,43 € 44 952 303,10 €
Dlhodobý HM – stroje, prís., zar. 022 1 597 733,07 € 12 753,84 € 2 284,26 € 1 608 202,65 €
Dlhodobý HM – dopr. prostriedky 023 232 448,56 € 3 245,00 € 0,00 € 235 693,56 €
Dlhodobý HM – pest. celky TP 025 9 082 077,67 € 0,00 € 0,00 € 9 082 077,67 €
Drobný hmotný investičný majetok 028 1 928,84 € 1 312,00 € 0,00 € 3 240,84 €
Dlhodobý HM ostatný 029 1 235 356,38 € 105 695,61 € 0,00 € 1 341 051,99 €
Dlhodobý HM – pozemky 031 17 899 926,76 € 151 027,52 € 171 372,61 € 17 879 581,67 €
Dlhodobý HM – umelecké diela 032 256 943,38 € 14 400,00 € 0,00 € 271 343,38 €
Obstaranie dlhodobého NM 041 9 140,00 € 12 651,34 € 21 791,34 € 0,00 €
Obstaranie dlhodobého HM 042 571 083,19 € 2 414 564,59 € 1 204 764,65 € 1 780 883,13 €
Dlhodobý FM – pod CP 061 10 829 078,00 € 0,00 € 0,00 € 10 829 078,00 €
Dlhodobý FM – pod CP 062 1 263 141,56 € 0,00 € 0,00 € 1 263 141,56 €
Dlhové CP 063 7 404 155,95 € 0,00 € 0,00 € 7 404 155,95 €
Oprávky k softvéru 073 151 806,54 € 4 956,00 € 0,00 € 156 762,54 €
Oprávky k ost. dlhodob. NHM 079 14 579,00 € 3 451,00 € 0,00 € 18 030,00 €
Oprávky k stavbám 081 17 606 606,45 € 1 499 755,40 € 3 189,43 € 19 103 172,42 €
Oprávky k stroj., prístroj., zariad. 082 1 094 576,31 € 171 912,93 € 2 284,26 € 1 264 204,98 €
Oprávky k dopr. prostriedkom 083 177 082,73 € 21 834,00 € 0,00 € 198 916,73 €
Oprávky k pest. celkom 085 8 893 274,48 € 19 332,00 € 0,00 € 8 912 606,48 €
Oprávky k ostatnému DHM 089 162 965,44 € 31 317,00 € 0,00 € 194 282,44 €
Opravná položka k DHM 094 314 307,67 € 0,00 € 58 936,81 € 255 370,86 €
Zásoby – materiál 112 908,94 € 14 866,31 € 14 726,70 € 1 048,55 €
Drobný hmotný majetok 751 322 348,34 € 23 680,77 € 9 493,74 € 336 535,37 €
Drobný zapožičaný 752 19 138,58 € 14 462,20 € 0,00 € 33 600,78 €
V správe 753 9 931 584,63 € 0,00 € 15 964,71 € 9 915 619,92 €
V nájme 754 37 700,45 € 1,00 € 0,00 € 37 701,45 €
 
Stav majetku Mesta Skalica v € k 31.12. 2015 
Názov majetku
Účet
PS k 1.1.
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.
Dlhodobý NHM – softvér
013
155 893,83
4 501,80
0,00
160 395,63
Dlhodobý NHM – ostatný
019
57 276,11
0,00
0,00
57 276,11
Dlhodobý HM – stavby
021
43 982 277,73
1 222 009,20
1 238 280,04
43 966 006,89
Dlhodobý HM – stroje, prís., zar.
022
1 597 164,32
4 415,29
3 846,54
1 597 733,07
Dlhodobý HM – dopr. prostriedky
023
238 900,30
0,00
6 451,74
232 448,56
Dlhodobý HM – pest. celky TP
025
8 976 408,92
105 668,75
0,00
9 082 077,67
Drobný hmotný investičný majetok
028
1 205,00
723,84
0,00
1 928,84
Dlhodobý HM ostatný
029
0,00
1 235 356,38
0,00
1 235 356,38
Dlhodobý HM – pozemky
031
3 745 697,75
14 255 192,17
100 963,16
17 899 926,76
Dlhodobý HM – umelecké diela
032
257 673,65
0,00
730,27
256 943,38
Obstaranie dlhodobého NM
041
0,00
14 365,64
5 225,64
9 140,00
Obstaranie dlhodobého HM
042
1 385 425,18
456 300,64
1 270 642,63
571 083,19
Obstaranie dlhodobého FM
043
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
Dlhodobý FM – pod CP
061
10 329 078,00
500 000,00
0,00
10 829 078,00
Dlhodobý FM – pod CP
062
1 263 141,56
0,00
0,00
1 263 141,56
Dlhové CP
063
7 404 155,95
0,00
0,00
7 404 155,95
Oprávky k softvéru
073
148 830,71
2 975,83
0,00
151 806,54
Oprávky k ost. dlhodob. NHM
079
11 711,00
2 868,00
0,00
14 579,00
Oprávky k stavbám
081
16 263 435,78
1 346 094,33
2 923,66
17 606 606,45
Oprávky k stroj., prístroj., zariad.
082
922 856,90
175 565,95
3 846,54
1 094 576,31
Oprávky k dopr. prostriedkom
083
152 614,82
25 984,08
1 516,17
177 082,73
Oprávky k pest. celkom
085
8 781 856,63
111 417,85
0,00
8 893 274,48
Oprávky k ostatnému DHM
089
0,00
162 965,44
0,00
162 965,44
Opravná položka k DHM
094
365 484,52
0,00
51 176,85
314 307,67
Zásoby – materiál
112
933,58
15 891,18
15 915,82
908,94
Drobný hmotný majetok
751
308 024,37
29 372,88
15 048,91
322 348,34
Drobný zapožičaný
752
19 138,58
0,00
0,00
19 138,58
V správe
753
9 900 698,29
80 278,50
49 392,16
9 931 584,63
V nájme
754
37 700,45
0,00
0,00
37 700,45

 


Zodpovedá: Ing. Emil Vajla