Skalica


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

Aktuality

Dňa 27.12.2019 o 15.25 hod. osobne oznámila občianka mesta – bezdomovkyňa, že jej neznámy páchateľ z vrecka nohavíc odcudzil jej invalidný dôchodok vo výške 200 € – príslušníci MsP poškodenú vyťažili k priebehu skutku a popisu páchateľa. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže  na osobe podľa § 212 ods. 2, písm. c/ Trestného zákona, vec si prevzali k realizácii policajti OO PZ. Podľa popisu páchateľa bol prehliadnutím kamerových záznamov bezpečnostného kamerového systému mesta zistený podozrivý P.D. z Lanžhota. Uvedená osoba sa po predvedení ku skutku doznala.

Dňa 22.12.2019 o 04.08 hod. požiadali policajti OO PZ Skalica o súčinnosť pri zadržaní osoby U.M. zo Závodu, ktorá je podozrivá zo spáchania drogovej trestnej činnosti – príslušníci MsP poskytli súčinnosť pri zadržaní podozrivej osoby, u ktorej bola nájdená biela kryštalická látka s podozrením na drogu pervitín. Vo veci začal poverený príslušník OO PZ trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi  podľa § 172 Tr. zákona, zároveň bol spracovaný návrh na väzobné stíhanie páchateľa.

Dňa 22.12.2019 o 00.04 hod. požiadali policajti OO PZ Skalica o súčinnosť pri zadržaní osádky vozidla na Horskej ulici - hliadka MsP poskytla súčinnosť pri zadržaní osádky vozidla zn. Peugeot 206, ev. čísla SI..., ktorého osádku tvorili traja muži z Holíča a jedna žena z Holíča. U jednej z osôb bola pri prehliadke  nájdená biela kryštalická látka s podozrením na drogu pervitín.  Vo veci začal poverený príslušník OO PZ trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi  podľa § 172 Tr. zákona.

Dňa 18.12.2019 o 04.51 hod. oznámil občan mesta, že na ulici Mallého pri stavebninách sedí na chodníku muž so zakrvavenou tvárou – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o podnapitého Č.O. z Trutnova, ktorý uviedol že spadol na chodníku. Muž odmietol privolanie zdravotnej služby a ošetrenie, z miesta odišiel.

Dňa 14.12.2019 oznámila občianka mesta , že na lavičke v Skalickom Hájku leží žena – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o H.M. zo Skalice, ktorá s hliadkou nekomunikovala a nereagovala na podnety. Nakoľko vzniklo podozrenie na intoxikáciu omamnými látkami, bola privolaná RZP, ktorá ženu previezla na vyšetrenie a ošetrenie do FNsP. Intoxikovaná žena začala byť po prebratí sa agresívna, preto hliadka MsP vykonala asistenciu pri prevoze do nemocnice.

Dňa 13.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Pod Hájkom sa pohybuje voľne pes – hliadka na mieste zistila, že išlo o psa rasy stafordšírsky teriér, zistený a vyrozumený majiteľ psa M. C. zo Skalice, ktorý si psa odchytil. Menovaný bol riešený za priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.   

Dňa 11.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Mallého sa pohybuje staršia pani, ktorá je pravdepodobne dezorientovaná – na uvedenom mieste bol zistený pohyb seniorky z Kalinkova, ktorá uviedla, že do Skalice pricestovala autobusom. Zistené, že menovaná je zbavená spôsobilosti na právne úkony. Bola vyrozumená opatrovníčka menovanej a následne bola staršia pani odovzdaná pracovníčkam sociálneho odd. MsÚ.    

Dňa 09.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Horská je odložený veľkoobjemový odpad mimo zberných nádob  – hliadka na mieste zistila uloženie dreveného nábytku mimo zberné nádoby. Šetrením zistený pôvodca odpadu - občianka zo Skalice, ktorá bola vyriešená za priestupok podľa § 47 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupkyňa odpad z uvedeného miesta odstránila.

Dňa 08.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Dr. Clementisa je zaparkované motorové vozidlo, na ktorom je otvorený oblok  – hliadka sa na  miesto ihneď dostavila. Jednalo sa o motorové vozidlo zn. Škoda, ktorého majiteľ sa na mieste nenachádzal. Následne zistený a vyrozumený vlastník vozidla, ktorý si vozidlo zabezpečil. Ku krádeži vecí z vozidla neprišlo.  

Dňa 07.12.2019 bolo telefonicky oznámené občiankou mesta bývajúcou na Ružovej ulici, že jej sused vulgárne nadáva – hliadka ma mieste zistila, že M. J. zo Skalice vulgárne vynadal oznamovateľke. Vec bola na mieste riešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 04.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Dr. Clementisa na verejnosti odpadla staršia žena  – hliadka sa ihneď presunula na miesto, kde zistila, že na zemi leží pani zo Skalice, ktorá nedokázala hýbať ľavou polovicou tela a bolela ju hlava. Nakoľko sa jednalo o podozrenie na mozgovú príhodu, bola ihneď privolaná RZP, ktorá seniorku previezla do FNsP. 

Dňa 30.11.2019 bolo telefonicky oznámené rušenie nočného kľudu v bytovom dome v Skalici na ul. Koreszkova  – hliadka na mieste zistila, že v jednom z bytov uvedeného bytového domu je rušený nočný kľud pustenou hlasitou hudbou. Zistený priestupca N.S. zo  Skalice, ktorý bol riešený za spáchanie priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 28.11.2019 bolo telefonicky oznámené pracovníkom SBS, že v priestoroch  ZOC MAX  v Skalici  na  ul. Mallého  mu  vulgárne  nadáva muž – hliadka na   mieste zistila, že Ľ. H. zo Skalice vulgárne nadával oznamovateľovi. Vec bola na mieste riešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 26.11.2019 bolo pracovníkom kamerového systému MsP Skalica zistené uloženie odpadu mimo zberných nádob a to v Skalici na ul. Pelíškova  – hliadka na mieste zistila, že mimo zberných nádob bol uložený veľkoobjemový odpad. Následne boli zistené osoby – občania zo Skalice, zodpovedné za uvedené konanie. Menovaní boli riešení za priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, pričom uvedený odpad odstránili.

Dňa 25.11.2019 osobne na MsP Skalica priniesla občianka Skalice nájdeného psa rasy yorkshirský teriér, ktorého našla v Skalici na ul. Pod Hájkom  – hliadkou zistená a vyrozumená majiteľka uvedeného psa a to I. A. zo Skalice, ktorá bola riešená za priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 21.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Lúčky stojí zaparkované motorové vozidlo v zákaze vjazdu – hliadka na mieste zistila, že vodička z Duboviec porušila dopravnú značku B1 zákaz vjazdu. Vec bola riešená ako priestupok podľa § 22 ods. 1, písm. l) zákona č. 372/1990 Zb.  

Dňa 19.11.2019 bolo osobne oznámené, že v Skalici na ul. SNP jedna z nájomníčok bytového domu znáša do spoločných priestorov veci od kontajnerov  – hliadka na mieste zistila, že majiteľka bytu B. M. v uvedenom bytovom dome zapratáva spoločné priestory bytového domu rôznymi vecami a tým sa stávajú nepriechodnými. O skutočnosti informované OSBD Senica, ktoré vec rieši vo svojej kompetencii s technikom požiarnej ochrany.  

Dňa 17.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Jurkovičova stojí zaparkované motorové vozidlo vo vjazde na pozemok  – hliadkou na mieste zistené parkovanie os. mot. voz. vo vjazde na pozemok oznamovateľa. Následne zistený majiteľ uvedeného vozidla zo Skalice. Vec bola riešená ako priestupok podľa § 22 ods. 1, písm. l) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 16.11.2019 bolo pracovníkom kamerového systému MsP Skalica zistené, že v Skalici na ul. pplk. Pľjušťa, v čakárni autobusovej stanice na lavičke leží žena – hliadka ma mieste zistila, že na lavičke ležala M. K. z Radošoviec, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, bez zranenia. Nakoľko menovaná svojím konaním u ostatných čakajúcich na autobus vzbudzovala verejné pohoršenie, vec bola riešená ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c) zákona č. 372/1990 Zb.  

Dňa 14.11.2019 bolo vlastnou činnosťou hliadky MsP Skalica zistené požívanie alkoholických nápojov na verejnosti pred budovou gymnázia v Skalici  – na uvedenom mieste požívali alkoholické nápoje H. M. z Kútov a F. S.  z ČR. Menovaní boli riešení za porušenie ustanovenia § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 12.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Karvašova sú po dverách bytových domov vylepené plagáty – na mieste zistené, že išlo o vylepenie reklamných plagátov bez predchádzajúcej registrácie a na mieste pre tento účel neurčenom. Hliadka šetrením zistila osobu M. K. z Mikulova, ktorá vykonala neoprávnené vylepenie uvedených plagátov. Vec bola riešená ako priestupok podľa § 47 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 09.11.2019 bol telefonicky oznámený voľný pohyb psa v Skalici na ul. Strážnická – hliadka ma mieste vykonala odchyt uvedené psa, kríženca nemeckého ovčiaka, pričom pes bol po odchyte umiestnený do karanténnej stanice.  

Dňa 05.11.2019 sa osobne dostavil senior z Kopčian a oznámil, že v Skalici na ul. Mallého na parkovisku pred ZOC MAX mal zaparkované svoje osobné motorové vozidlo, pričom toto sa už na svojom mieste nenachádza  – hliadka s oznamovateľom odišla na uvedené parkovisko, kde vykonala preverenie oznamu. Vykonanou previerkou na parkovisku bolo zistené, že vozidlo seniora sa nachádza zaparkované na inom mieste, ako uviedol. Vozidlo bolo bez poškodenia. Opätovným vyťažením oznamovateľa bolo zistené, že zabudol, kde presne svoje vozidlo ponechal zaparkované. 

Dňa 04.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Psíky voľne pobehujúci pes pohrýzol ženu – na mieste zistené, že oznamovateľku N. U. zo Skalice pohrýzol voľne pobehujúci pes, ktorý z miesta utiekol. Oznamovateľka nežiadala o lekárske vyšetrenie. Následne bol hliadkou zistený majiteľ psa a to R.M. zo Skalice,   od ktorého bolo preverené veterinárne ošetrenie uvedeného psa. Vec bola ďalej riešená ako priestupok podľa § 7 ods.2, písm. a) zákona č. 282/2002. 

Dňa 02.11.2019 telefonicky požiadala stála služba OO PZ Skalica o poskytnutie asistencie v Skalici na ul. Tehelňa - hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde bolo zistené poškodenie dvoch motorových vozidiel. V spolupráci s OO PZ Skalica bol na mieste zadržaný páchateľ uvedeného skutku M. G. z Hodonína. Vec bola ďalej realizovaná OO PZ Skalica ako podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona.  

Dňa 01.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Potočná na jednom zo stromov je zlomený konár, ktorý po páde zo stromu môže niekoho ohroziť  – po príchode na miesto hliadkou zistené, že na uvedenej ulici pri pomníku padlých visí zo stromu nalomený konár. Miesto bolo hliadkou zabezpečené, vyrozumení pracovníci SMM s. r. o. Skalica, ktorí zabezpečili odstránenie konára zo stromu. 

Dňa 26.10.2019 v Skalici na ul. Vally bolo vlastnou činnosťou hliadky MsP Skalica zistené požívanie alkoholu maloletou a mladistvou osobou – na mieste zistené, že mladistvý T. P. z Čárov požíval na verejnosti prístupnom mieste alkoholické nápoje, pričom umožnil požívanie alkoholu aj maloletej osobe R. M. z Čárov, ktorej zároveň sám alkoholické nápoje podával. Vec ďalej riešená ako priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1, písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 24.10.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Dr. Clementisa leží na zemi muž so zranením na hlave - hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde zistila, že M. B. zo Skalice spadol na zem, pričom si spôsobil tržnú ranu na hlave. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá si menovaného prevzala na ošetrenie. Hliadka zotrvala na mieste až do príchodu RZP.  

Dňa 20.10.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Potočná, pred pohostinstvom zv. Peklo – Raj prišlo k fyzickému napadnutiu D. L. zo Skalice – hliadka MsP sa dostavila na miesto, kde bolo zistené, že uvedená osoba bola fyzicky napadnutá osobou T. P. z Rohožníka. Poškodená D. L. bola ošetrená vo FNsP v Skalici a následne bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 15.10.2019 o 19.32 h oznámil anonym, že na mestskej tržnici niekto prehadzuje predajné pulty - hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde zistila podozrivého D.D. zo Skalice, ktorý úmyselne zhodil z predajného stola na zem žulovú dosku, ktorá sa pádom praskla a odlomila. Nakoľko svojim konaním spôsobil nie malú škodu, jeho konanie bolo posúdené ako podozrenie zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Trestného zákona. Skutok bol po vyčíslení škody odstúpený na začatie trestného stíhania na OO PZ Skalica. 

Dňa 15.10.2019  telefonicky oznámil majiteľ firmy sídliacej na ulici  Pplk. Pľjušťa,  že ich zamestnankyni bola z peňaženky odcudzená finančná hotovosť – hliadka MsP sa dostavila na miesto, kde vykonala ohliadku miesta činu a vyťažila svedkov. Na základe informácií bol zistený podozrivý S.K. z okresu Skalica, ktorý sa vo firme už nenachádzal. Po výzve sa podozrivý mladík dostavil na oddelenie MsP, kde bol k veci vypočutý. Ku skutku sa doznal a odcudzenú hotovosť dobrovoľne vydal. Podozrivý je riešený za priestupok proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 13.10.2019 o 00.07 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ o súčinnosť pri zákroku v pohostinstve na ulici Blahova, kde prišlo k hádke a vzájomnému napadnutiu hostí – hliadka MsP vykonala spoločný zákrok s policajtmi OO PZ. Na mieste zistené, že pri incidente utrpela jedna osoba z Popudinských Močidlian rezné poranenie a bola odvezená RzP do FNsP Skalica. Podozrivá osoba bola predvedená na OO PZ. Hliadka MsP počas šetrenia zabezpečovala miesto skutku, nakoľko sa tu nachádzalo viacero osôb pod vplyvom alkoholu.

Dňa 12.10.2019 o 23.26 h telefonicky oznámil čašník reštauračného zariadenia na ulici Potočná, že dvaja zákazníci nechcú uhradiť svoju útratu – hliadka sa dostavila na miesto, kde hostí stotožnila ako P.K. zo Skalice a R.R. Holíča. Po dohovore muži konzumné uhradili a reštauráciu opustili.

Dňa 12.10.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že v pohostinstve pri ŽSR v Skalici opitá žena obťažuje ostatných hostí zariadenia – na mieste zistené, že sa jedná o J.Z.  zo Skalice,  ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu, bola pošpinená a svojim chovaním budila verejné pohoršenie. Na miesto bol privolaný druh podozrivej, ktorý si ju odviedol domov. Konanie bolo vyhodnotené ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. l, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý bola priestupkyni uložená bloková pokuta.

Dňa 04.10.2019 telefonicky oznámil obyvateľ bytového domu na ulici Koreszkova, že na piatom poschodí horia elektrické rozvody – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Tu bolo zistené, že je zadymený priestor schodiska, kde sa dymilo z elektrického ističa umiestneného v rozvodnej skrini na chodbe. Na miesto privolaní príslušníci HaZZ, zranený nikto nebol, taktiež nevznikla žiadna škoda na majetku.

Dňa 03.10.2019 o 23.04 h telefonicky oznámil občan bývajúci na ulici Korezskova, že zo susedného bytu vyteká na chodbu voda – na mieste zistené, že voda tiekla z bytu občianky,  ktorá uviedla, že si napúšťala vaňu a zaspala. Oznamovateľke bolo odporučené vec riešiť cez správcu bytového domu.

Dňa 03.10.2019 telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na ulici Dr. Clementisa, že mu bol odcudzený z kočikárne bicykel – príslušníci na mieste zistili, že páchateľ násilím prekonal zámok na dverách miestnosti. Na miesto boli privolaní policajti OO PZ, nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Z oznamu a zistení bol  na mieste spísaný úradný záznam, ktorý bol poskytnutý OO PZ.

Dňa 03.10.2019 telefonicky oznámila občianka bývajúca v bytovom dome na ulici SNP, že jej od susedy z vrchného poschodia preteká do bytu a voda a suseda na búchanie neotvára – príslušníci MsP na mieste zistili, že voda uniká z potrubia v stupačke bytu nad oznamovateľkou. Následne bol zastavený prívod vody a majiteľka bytu bola upovedomená, aby vec neodkladne riešila s poruchovou službou správcu bytového domu.

Dňa 01.10.2019 telefonicky požiadali o pomoc pracovníci Pamiatkového úradu SR, ktorí boli vozidlom v Zlatníckej doline obhliadnuť nálezisko a ostali uzamknutí za závorou – príslušníci MsP zabezpečili odomknutie závory.

Dňa 30.09.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že bezdomovci rozbíjajú obloky na opustenom dome na ulici Podhradie -  oznámenie bolo hliadkou MsP preverené. Na mieste od oznamovateľa zistené, že nejaká osoba vyhodila z rozbitého okna tehlu, ktorá ho zasiahla do ľavého ramena. Ako podozrivý bol zistený bezdomovec Ľ.H. zo Skalice. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Bezdomovec rodinný dom na výzvu opustil. Zároveň bol vyrozumený majiteľ domu, ktorý si ho zabezpečil pred ďalším vnikaním bezdomovcov.

Dňa 29.09.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na hokejbalovom ihrisku je bitka – hliadka sa ihneď dostavila na štadión, kde zistila, že prišlo k vzájomného napadnutiu súperiacich hráčov počas hry. Hliadka na mieste zotrvala do konca zápasu, aby neprišlo k narušeniu verejného poriadku.

Dňa 24.09.2019 telefonicky oznámila zamestnankyňa reštaurácie v zábavno-obchodnom centre, že tam majú opitú ženu, ktorá nechce odísť – hliadka na mieste zistila, že ide o bezdomovkyňu T.J. zo Skalice, ktorá bola v značne podnapitom stave a pošpinená. Nakoľko svojim konaním vzbudila verejné pohoršenie návštevníkov reštaurácie, dopustila sa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo bola vyriešená napomenutím. Žena následne reštauráciu opustila. 

Dňa 23.09.2019 osobne oznámila občianka mesta, že na ulici Mazúrova B.J. zo Skalice kameňmi poškodil sklenené výplne oblokov na byte svojho suseda – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde vykonali ohliadku miesta činu. Vo veci bolo začaté objasňovanie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Podozrivý bol prevezený do FNsP a po vyšetrení do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.

Dňa 21.09.2019 o 06.27 h oznámila občianka mesta ležiaceho muža pred ZŠ na Vajanského ulici – príslušníci MsP na mieste zistili, že sa jedná o mladého muža z Kátova, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 20.09.2019 o 22.53 h telefonicky oznámil lekár FNsP Skalica, že do nemocnice priviezli 14 ročného chlapca pod vplyvom alkoholu a omamných a psychotropných látok  – v nemocnici zistené, že sa jedná o maloletého chlapca zo Skalice. Ihneď bola vyrozumená matka maloletého. Nakoľko nebol schopný dychovej skúšky, boli mu vykonané laboratórne vyšetrenia. Na základe vyšetrení bolo zistené, že maloletý mal v krvi 2,00 ‰ alkoholu. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zák,. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Po prešetrení bola  správa o výsledku objasňovania predložená príslušnému správnemu orgánu – Spoločnému obecnému úradu – školskému na vyriešenie.

Dňa 13.09.2019 telefonicky oznámila pracovníčka operačného strediska záchranného systému 112, že majú oznam o ležiacej zranenej žene na ulici Psíky a žiadajú MsP o preverenie  – hliadka okamžite oznam preverila. Na mieste zistené, že sa jedná o seniorku (r.n. 1935) trvalo bývajúcu v Zariadení pre seniorov Skalica, ktorá mala zlomenú ruku, zranenia na hlave i na iných častiach tela, ktoré si spôsobila pádom z bicykla. Podaná správa operátorke 112, zranená bola RZP prevezená do FNsP Skalica. Následne boli vyrozumení zamestnanci zariadenia, ako i rodinní príslušníci seniorky. 

Dňa 12.09.2019 telefonicky oznámil občan meste ležiaceho muža na ulici L. Svobodu č. 5 – na mieste zistené, že sa jedná o bezdomovkyňu J. T. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu a ležala v kríkoch. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch  bola priestupkyňa vyriešená  napomenutím, miesto opustila.

Dňa 12.09.2019 telefonicky oznámil anonym ležiaceho bezdomovca pri neurologickom oddelení vo FNsP – na mieste zistené, že sa jedná o M.Š. z Holíča, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a ležal na zemi pri lavičke. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol priestupca vyriešený  napomenutím, miesto opustil.

Dňa 04.09.2019 osobne oznámila občianka mesta, že jej matku – seniorku telefonicky kontaktoval neznámy muž, ktorý jej oznámil dopravnú nehodu jej syna a žiada od nej zaslanie finančnej hotovosti na účet, aby to nemuseli hlásiť polícii – bol spísaný záznam z oznamu o pokuse podvodne vylákať peniaze od seniorky a obratom bol odovzdaný príslušníkom Odboru kriminálnej polície OR PZ Skalica k ďalšej realizácii.

Dňa 30.08.2019 oznámila občianka mesta , že na detskom ihrisku na ulici Pelíškova behá veľký pes – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o psa I.D. zo Skalice, ktorá si po upozornení psa zabezpečila. Podozrivej bola uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku porušením VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica.

Dňa 30.08.2019  telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o asistenciu pri zákroku voči viacerými osobám na Námestí slobody, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu – hliadka MsP poskytla súčinnosť pri služobnom zákroku a predvedení osôb na OO PZ. Osoby stotožnené ako M.B., B.M., T.K. a T.Z z Kyjova. Uvedené osoby nakupovali v lekárňach v meste Skalica prekurzory na výrobu drog - pervitínu. Vec rieši OO PZ Skalica.

Dňa 19.08.2019  telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu od predavačky z Diskontu na Športovej ulici, ktorá má mať problémy s opitým zákazníkom – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnila R.K. z Brumovíc, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu.  Predavačka mu odmietla pre opitosť predať alkohol,  za čo jej podozrivý vulgárne vynadal. Muž bol vyriešený za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d zákona č. 372/90 Zb.. Na výzvu miesto opustil.    

Dňa 13.08.2019 o 23.54 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu o bitke v bare na ulici Štefánikova – hliadka MsP vykonala služobný zákrok v pohostinskom zariadení. Na mieste bolo zistené, že došlo k bitke medzi K.D. s viacerými osobami. Nakoľko pri bitke prišlo k ťažkej ujme na zdraví H.J., prípad si prevzali ako podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zákona v súbehu z trestným činom 364 ods. 2, písm. b/ Tr. zákona. O spáchaní skutku bol vyrozumený prokurátor OS Skalica. 

Dňa 13.08.2019 o 22.47 h telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža pred pohostinstvom na ulici Mallého  – hliadka MsP na mieste stotožnila osobu ako P.M. z Holíča, ktorý pod vplyvom alkoholu zakopol na chodníku a pri páde na zem si spôsobil zranenia hlavy. Na miesto bola privolaná RzP, ktorá osobu previezla na ošetrenie do FNsP Skalica. Prostredníctvom OO PZ boli o zranení muža a prevezení do nemocnice vyrozumení rodinní príslušníci.

Dňa 11.08.2019 o 05.28 h oznámil hliadke pracovník KS MsP dopravnú nehodu na „Zelenom moste“,  kde havaroval vodič VW Transporter  – hliadka MsP na mieste zistila, že vodič pri nehode poškodil kovové zábradlie, ktoré je majetkom mesta. Nakoľko  išlo o dopravnú nehodu, na miesto bola k realizácii privolaná hliadka OO PZ Skalica.

Dňa 10.08.2019 telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie preniknutia signálu narušenia objektu Katastrálneho úradu Skalica, nakoľko nemá k dispozícii hliadku – hliadka MsP vykonala kontrolu objektu, narušenia objektu páchateľom zistené nebolo.

Dňa 8.8.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že dňa 07.08.2019 v čase o 16.30 h sa bol s kamarátom bicyklovať v okolím priehrady Mlýnky a tu videli pána, po ktorom bola vyhlásená nezvestnosť, ako kráča k reštaurácii Jana na českej strane vodnej plochy. Na základe tejto informácie sa pátranie presunulo do lokality hraničnej oblasti Mlýnky. Zároveň sa opakovane prepátravala Zlatnícka dolina a jej okolie. Dňa 10. augusta bol nezvestný pán nájdený policajtmi ČR značne dehydrovaný a vyčerpaný v Zlatníckej doline, v blízkosti štátnej hranice. Na miesto bola ihneď privolaná RzP, ktorá pána za asistencie polície odviezla do skalickej nemocnice.

Dňa 07.08.2019 o 20.35 h osobne oznámila občianka mesta nezvestnosť svojho manžela r.n. 1943, ktorý odišiel o 09.00 h z miesta trvalého bydliska do búdy v Skalických vinohradoch, odkiaľ sa do doby nahlásenia udalosti nevrátil – na koľko sa jednalo o seniora so zdravotnými problémami,  hliadka MsP začala ihneď s pátraním na mieste kam mal z domu odísť a v jeho okolí. O nezvestnosti bolo vyrozumené OO PZ Skalica, taktiež Oddelenie pátrania OKP OR PZ Senica. Neskôr sa pátranie rozšírilo na obec Mokrý Háj, kde pravidelne vystupoval z autobusu zo Skalice, následne i na celú lokalitu skalických vinohradov. Do pátrania bol zapojený aj špeciálne vycvičený pes. Na prepátravanie Zlatníckej doliny a Koválovských lúk boli využité drony. Od začiatku pátrania úzko spolupracovala Mestská polícia Skalica a štátna polícia, neskôr sa zapojili hasiči a tiež dobrovoľníci, ktorí sa snažili pomôcť. Na základe žiadosti slovenskej štátnej polície sa do pátrania zapojili aj zložky štátnej polície Českej republiky. Tiež boli oslovení starostovia okolitých obcí o pomoc a súčinnosť.

Dňa 03.08.2019 o 04.35 h telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu z bytu na Školskej ulici – hliadka MsP na mieste zistila pôvodcu šírenia nadmerného hluku spôsobeného hlasnou hudbou. Podozrivý bol značne pod vplyvom alkoholu, po výzve hudbu vypol. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch mu bola uložená bloková pokuta. 

Dňa 01.08.2019 telefonicky oznámila občianka mesta, že jej volal brat a povedal jej, že sa ide niekde k Vrádišťu obesiť – hliadka MsP ihneď o situácii informovala hliadku OO PZ,  zároveň bolo po mužovi začaté miestne pátranie. Hliadka MsP muža vypátrala na ulici Dr. Clementisa. Pán bol oblečený v čiernych nohaviciach, čierno-bielej košeli s kravatou. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si muža prevzala. Nakoľko rodinní príslušníci uviedli, že pán sa opakovane vyhrážal samovraždou, bol prevezený na FNsP za účelom absolvovania príslušných odborných vyšetrení.

Dňa 29.07.2019 oznámil občan mesta premnožené potkany vo dvore rodinného domu na ulici Boorova. Ďalej uviedol, že sa bojí rozšírenia po celej ulici i do ostatných rodinných domov  – príslušníci situáciu na mieste preverili a vykonali pohovor s majiteľmi nehnuteľnosti. Cestou Oddelenia sociálnej starostlivosti s zdravotníctva MsÚ bola v dome zabezpečená odborná deratizácia. 

Dňa 20.07.2019 o 19.27 h oznámil občan mesta, že na ulici Boorova sa bijú rómovia – hliadka oznam preverila. Bolo zistené, že prišlo k vzájomnému fyzickému napadnutiu viacerých osôb – účastníkov svadby, pričom ženích utrpel bodné poranenie. Na  miesto sa dostavili hliadky OO PZ Skalica, OO PZ Holíč a ODI OR PZ Skalica. Policajti predviedli 5 podozrivých osôb. Vec je riešená ako ublíženie na zdraví podľa § 156 Trestného zákona.

Dňa 18.07.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na Potočnej ulici vyskočil zo strešného okna nemecký ovčiak, ktorý sa pri páde na chodník zranil – hliadka MsP na mieste zistila, že nemecký ovčiak vyšiel z bytu na poschodí cez otvorené strešné okno na strechu, odkiaľ spadol na chodník. Policajti MsP zistili a privolali majiteľa psa, ktorý zabezpečil odborné vyšetrenie a ošetrenie zvieraťa.

Dňa 17.07.2019 telefonicky oznámil anonym, že na „Zelenom moste“ na chodníku leží bezvládne muž – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o A.V. zo Smolinského. Muž bol značne pod vplyvom alkoholu, nebol schopný žiadnej komunikácie. Nakoľko vzniklo podozrenie, že sa jedná o otravu alkoholom, bola privolaná RzP, ktorá muža previezla do FNsP.

Dňa 16.07.2019 telefonicky oznámila pracovníčka MsP Holíč, že prijali oznam od občana Skalice, ktorý uviedol, že na ulici Dr. Clementisa, v bytovom dome č. 48 horí na 7 podchodí byt – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na miesto privolaní hasiči HaZZ Holíč a DHZ Skalica, ktorí požiar v byte lokalizovali. Počas práce hasičov bola v okolí bytového domu príslušníkmi MsP regulovaná doprava.

Dňa 13.07.2019 o 18.41 h telefonicky oznámila obyvateľka mesta, že pred vchodom do bytového domu na ulici Lúčky sú opité deti – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistila mladistvú H.T. zo Skalice, ktorej bolo dychovou skúškou namerané množstvo 1,50‰ v dychu, na základe ktorého zistenia bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Vyťažením na mieste bolo zistené, že alkohol mladistvej umožnil požívať D.D zo Skalice a S.S. zo Skalice, čím sa dopustili priestupku podľa § 30 ods. 1, písm. a/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo im boli uložené blokové pokuty.

Dňa 10.07.2019 telefonicky oznámil  občan mesta, že vo vinohradníckej oblasti Darmovise odchytil voľne lietajúceho papagája – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o druh - Kakadu béžový, ktorý bol opatrený krúžkom s číslom. Papagáj bol dočasne umiestnený vo voliére chovateľa zo Skalice, pričom informácia o odchyte bola zverejnené prostredníctvom sociálnych sietí. Dňa 11.07.2019 sa s príslušnými dokladmi dostavila pre papagája majiteľka z mesta Strážnice (ČR), ktorej bol vrátený. 

Dňa 05.07.2019 o 18.00 h telefonicky oznámil občan mesta, že pri dome smútku sú rómovia na osobnom motorovom vozidle ev. čísla MA...., ktorí obťažujú občanov prichádzajúcich na cintorín - hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa osoby z okresu Malacky, ktoré bez príslušného povolenia a oprávnenia ponúkali občanom kamenárske práce. Vodič vozidla bol za porušenie  § 22 ods. 1, písm. k/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 3 ods. 2, písm. b/ zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyriešený blokovou pokutou a osoby z miesta odišli.

Dňa 05.07.2019 telefonicky oznámila  zdravotná sestra FNsP Skalica, že im utiekol pacient, ktorý mal byť prevezený do psychiatrickej liečebne – hliadka MsP vykonala miestne pátranie, pacient M.M. bol nájdený na ulici Mallého. V sprievode hliadky MsP sa vrátil do FNsP.

Dňa 03.07.2019 telefonicky oznámila občianka mesta bývajúca v bytovom dome na Mazúrovej ulici, že ju nožom ohrozuje jej manžel – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto kde zistila, že oznamovateľke sa manžel vyhrážal zabitím a podrezaním nožom. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona, na miesto boli privolaní policajti OO PZ, ktorí si prípad na mieste prevzali k ďalšiemu šetreniu.

Dňa 28.06.2019 telefonicky oznámil  pracovník SBS z hypermarketu na ulici Mallého, že dvaja chlapci sa medzi regálmi hádzali vajíčkami a znečistili vystavený textilný tovar – hliadka MsP na mieste zistila podozrivých maloletých A.M. a D.V. zo Skalice. Konanie bolo kvalifikované ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 24.06.2019 telefonicky požiadal zamestnanec FNsP Skalica o asistenciu a pomoc pri zvládnutí agresívneho pacienta – hliadka po príchode na miesto zistila, že sa jedná o pacienta pod vplyvom alkoholu - J.K. zo Senice, ktorého priviezla RzP zraneného po páde na elektrickej kolobežke. Pacient sa po príchode hliadky ukľudnil.

Dňa 20.06.2019 o 06.01 h telefonicky oznámil anonym, že na Námestí slobody sedí na prostriedku vozovky podnapitá osoba – hliadka MsP na mieste zistila muža, ktorý sa svojim správaním dopúšťal priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Z dôvodu zistenia totožnosti bol podozrivý muž predvedený na MsP Skalica. Nakoľko sa osoba bránila predvedeniu a kládla pasívny odpor, za účelom predvedenia boli použité donucovacie prostriedky. Podozrivý bol stotožnený ako F.R. z Vyšného nad Hronom, za spáchanie priestupku mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 15.06.2019 telefonicky požiadali o súčinnosť pri zákroku príslušníci OO PZ, nakoľko prijali oznam o bitke osôb na Školskej ulice, ktoré majú byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok - hliadka MsP poskytla súčinnosť pri zákroku, na mieste stotožnený J.D zo Skalice, ktorý bezdôvodne v amoku kričal a búchal na dvere obyvateľky bytového domu. Vec si na mieste prevzali k riešeniu policajti OO PZ.

Dňa 12.06.2019 o 01.29 h oznámila občianka mesta bývajúca na ulici Lúčky, že vo vchode na prvom poschodí ruší sused nočný kľud – hliadka MsP oznam preverila. Šetrením na mieste bolo zistené, že nočný kľud bol rušený osobou M.T., ktorému za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola uložená bloková pokuta.

Dňa 12.06.2019 o 21.43 h telefonicky oznámil občan mesta, že na zastávke autobusu nachádzajúcej sa na ulici Koreszkova je muž, ktorý tam rozbíja sklenené výplne - hliadka MsP sa ihneď po prijatí oznamu dostavila na miesto, kde stotožnila podozrivého J.P. zo Skalice, ktorý sa sklenenými črepmi sebapoškodzoval na rukách. Na miesto privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie.

Dňa 07.06.2019 telefonicky oznámil  občan mesta, že v bytovom dome na ulici Lúčky suseda nadáva poškodenej K.N. – hliadka MsP oznam preverila. Počas šetrenia bolo zistené, že Z.D. vulgárne vynadala poškodenej, čím sa dopustila priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch za čo jej bola udelené bloková pokuta.

Dňa 06.06.2019 telefonicky oznámil občan mesta znečistenie verejného priestranstva bioodpadom na ulici Sudoměřická pri kontajnerovom stojisku – hliadka MsP oznam preverila. Šetrením na mieste zistila pôvodcu znečistenia, ktorý bol za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený blokovou pokutou. Priestupca zároveň zabezpečil odstránenie odpadu z verejného priestranstva.

Dňa 06.06.2019 o 18.00 h osobne oznámil občan mesta, že mu ušiel jeho štvorročný syn, s ktorým sa zdržiaval na ulici Potočná - hliadka MsP vyrozumela OO PZ Skalica a zároveň bolo začaté miestne pátranie po maloletom chlapcovi. O 18.15 h prijala MsP telefonický oznam od zamestnanca firmy sídliacej v bývalom ZVL, že tam našli malého chlapca na bicykli a tento nevie ako sa volá a kde býva. Zamestnanci firmy maloletého odovzdali hliadke MsP. Policajti vyrozumeli matku a otca – oznamovateľa, ktorí si chlapca prevzali.

Dňa 29.05.2019 telefonicky požiadala občianka mesta o pomoc pri preverení, či jej syn – alkoholik nie je ohrozený na živote, nakoľko sa už štvrtý deň neozval a v minulosti sa vyhrážal, že skoncuje so životom – hliadka MsP spolu s hliadkou OO PZ sa dostavili k bytu na ulici Hurbanova, taktiež boli privolaní i príslušníci HaZZ, aby pomohli policajtom dostať sa k balkónu bytu, ktorý bol otvorený na ventiláciu. Zároveň bolo zvonené a búchané na dvere bytu, ktoré muž napokon otvoril. Uviedol že spal, bol značne pod vplyvom alkoholu, žiadne zranenie u neho zistené nebolo.

Dňa 28.05.2019 na MsP osobne oznámil  občan mesta, že jeho maloletého syna bezdôvodne fyzicky napadli traja chlapci na zastávke SKAND na ulici Pplk. Pľjušťa – hliadka MsP prijala oznámenie, maloletého za prítomnosti otca k incidentu vyťažila a spísala úradný záznam. Zároveň bol šetrením zistený jeden z podozrivých agresorov. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu výtržníctva podľa § 364 ods. 1, písm. a/, ods. 2 písm. d/ Tr. zákona vec bola i s poznatkom ku konkrétnemu podozrivému odovzdaná OKP OR PZ Skalica k realizácii.

Dňa 27.05.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na jeho vyhradenom parkovisku pre ZŤP na ulici L. Slobodu stojí cudzie motorové vozidlo  - hliadka MsP oznam preverila, na mieste bolo zaparkované motorové zn. BMW, ktorého vodičke bola uložená bloková pokuta za porušenie  § 22 ods. 1, písm. k/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 137 ods. 2, písm. q/ zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Dňa 27.05.2019 osobne oznámila občianka mesta krádež jej bicykla zn. HEIPE, čiernej farby, ktorý mala uzamknutý v stojane na ulici Koreszkova pri FNsP – hliadka MsP prijala oznámenie, vykonala ohliadku miesta činu, vyťažila kamerový systém MsP a začala objasňovanie vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 19.05.2019 o 22.43 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na Boorovej ulici – policajti MsP oznam preverili a zistili,  že pod bránou rodinného domu je veľmi silno pustená hudba, ktorá sa šíri po celej ulici. Ako podozrivý zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ (poruší nočný kľud) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol zistený E.D zo Skalice, ktorý bol vyriešený udelením blokovej pokuty.

Dňa 18.05.2019 telefonicky oznámil anonym bitku v herni na ulici Pplk. Pľjušťa – policajti MsP oznam preverili. Jednalo sa o vzájomnú potýčku P.D. a I.M., obidvaja zo Skalice. Iniciátor nezhody P.D. bol za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku  podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený udelením blokovej pokuty.

Dňa 13.05.2019 oznámila predavačka darčekovej predajne v obchodno-zábavnom centre, že jej neznámy muž odcudzil fľašu alkoholu   – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Vyťažením a šetrením bolo zistené, že krádeže alkoholu v cene 17,99 € sa dopustil P.B. zo Skalice. Podozrivý bol lustrovaný v policajných databázach, či nebol za obdobný čin v prechádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý, nakoľko  by sa jednalo o prečin   krádeže  podľa § 212 ods. 2, písm. f/ Tr. zákona. Nakoľko sa táto skutočnosť nepotvrdila, priestupcovi bola uložená  bloková   pokuta  za   spáchanie  priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 12.05.219 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri zákroku proti agresívnemu pacientovi vo FNsP Skalica, ktorého tam priviezla hliadka OO PZ Senica - hliadka MsP poskytla súčinnosť. Pacient V.Ř. zo Senice sa pod vplyvom drog dopustil domáceho násilia voči svojej matke. Po príchode hliadky MsP sa pacient ukľudnil a  po prvotnom vyšetrení bol prevezený do Psychiatrickej nemocnice P.P. Pezinok.

 

Dňa 02.05.2019 oznámil manžel poštovej doručovateľky, že ju počas roznášania poštových zásielok pohrýzol pes na Hodonínskej ulici - hliadka MsP oznam preverila. Bolo zistené, že pes vybehol z rodinného domu cez otvorenú bránku a pohrýzol ženu do oblasti kolena.  Majiteľovi bola uložená bloková pokuta, nakoľko nezabránil voľnému pohybu psa, čím sa dopustil priestupku podľa § 7 písm. f/ zákona č., 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Zároveň bola udalosť zaevidovaná na MsÚ - Oddelenie výstavby, kde bol pes označený za nebezpečného s povinnosťou pre majiteľa zabezpečiť pri vodení psa na verejnosti používanie náhubku.

Dňa 01.05.2019 hliadke v teréne osobne oznámila občianka mesta, že jej známej (r.n. 1941) prišlo „zle a odpadla“ na ulici Potočná – hliadka MsP ihneď na miesto privolala RZP, ktorá seniorku odviezla na vyšetrenie a prípadné ošetrenie do FNsP. Zároveň bol telefonicky vyrozumený pán, ktorý sa o staršiu pani stará. Príslušníci MsP vyrozumeli pracovníčky Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, aby v prípade potreby bola seniorke poskytnutá adekvátna sociálna pomoc.

Dňa 26.04.2019 oznámil občan mesta, že na ulici Jatočná sú neznámi mladíci, ktorí sprejujú stenu budovy - hliadka MsP podozrivých zaistila na Námestí slobody. Pri vyťažení sa mladiství doznali, že popísali rozvodnú skriňu v stene budovy čiernym nápisom „SLAWY“. Mladistvému E.P. zo Skalice za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  bola uložená bloková pokuta. Zároveň bola rozvodná skriňa páchateľom priestupku premaľovaním daná do pôvodného stavu.

Dňa 24.04.2019  telefonicky oznámil občan mesta, že im neznámy páchateľ poškodil na ulici Zápotočná fasádu rodinného domu – policajti MsP oznam preverili. Šetrením bolo zistené, že fasáda bola poškodená dopravnou nehodou konkrétnej osoby – traktoristu  zo Skalice. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá vec zadokumentovala a vyriešila ako dopravnú nehodu.

Dňa 23.04.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Dr. Clementisa pri detskom  ihrisko vplyvom silného vetra  lietajú vzduchom tabule plechu – policajti MsP oznam preverili. Dielce pochádzali z plechového skladu, ktorý prudký vietor rozbil. Telefonicky bola cestou spoločnosti SCAL&CO s.r.o. vyrozumená zodpovedná firma, ktorá realizovala revitalizáciu bytového domu. Firma si plechový sklad zabezpečila tak, aby nedošlo k ohrozeniu občanov.

Dňa 22.04.2019 telefonicky požiadali o súčinnosť príslušníci OO PZ pri zákroku voči psychicky narušenému mužovi, ktorý  v byte na ulici Pelíškova napadol svojho brata – hliadka MsP podozrivého zadržala na ulici Dr. Clementisa. Telefonicky bola vyrozumená hliadka OO PZ, ktorá si P.S. prevzala k doriešeniu udalosti.

Dňa 14.04.2019 oznámil občan mesta, že pri pohostinstve „Brčkov“ na ulici Predmestie sú mladíci, ktorí zhodili popolnicu, stojan na bicykle a obťažovali hostí – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde boli pristihnutí a stotožnení D.D., Ma.D., Mi.D., Me.D., S.D.. Na mieste bolo začaté objasňovanie viacerých priestupkov. Nakoľko sa jednalo aj o osoby maloleté a mladistvé, boli vykonané skúšky na požitie alkoholických nápojov. U dospelej osoby bola nameraná hodnota 3,40‰, u maloletých 1,27‰ a 1,13‰. Dospelému priestupcovi bola na mieste uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Spisové materiály týkajúce sa konania maloletých budú po vypočutí rodičov postúpené na Spoločný obecný úrad – školský.

Dňa 14.04.2019 telefonicky požiadal operátor tiesňovej linky o súčinnosť pri preverení oznamu o ležiacej žene s úrazom hlavy na ulici Školská – policajti MsP oznam preverili. Jednalo sa o podnapitú obyvateľku mesta s krvácajúcou ranou na hlave. Žene bola poskytnutá prvá pomoc a následne bola RZP  prevezená na vyšetrenie a ošetrenie do FNsP.

Dňa 14.04.2019 osobne požiadala o súčinnosť zodpovedná osoba, ktorá vykonáva starostlivosť o stromy a zeleň mesta, o odstránenie vozidla zn. Mazda. Vozidlo bolo zaparkované blízko stromu, ktorý sa išiel zrezávať a zároveň požiadal o regulovanie dopravy v tomto mieste počas zrezávania – policajti MsP vyrozumeli majiteľa vozidla a poskytli súčinnosť pri regulácii dopravy tak, aby nedošlo k ohrozeniu chodcov, cyklistov a vodičov vozidiel. 

Dňa 13.04.2019 bola pracovníkom chránenej dielne kamerového systému MsP zistená osoba požívajúca alkoholické nápoje na verejne prístupnom mieste - pri Zdravotnom stredisku Pod Hájkom  - hliadka MsP oznam od pracovníka KS preverila. Ako priestupcu zistila J.C. z Perneka. Žena porušila VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica, za čo jej bola udelená bloková pokuta.

Dňa 10.04.2019 oznámila občianka mesta ležiaceho muža pred vchodom do bytového domu na ulici Pod Hájkom – hliadka MsP oznam preverila. Na zemi ležal silne podnapitý občan mesta, ktorý nebol zranený. Bol odprevadený domov, kde si ho prevzala družka. Podnapitý muž svojim konaním vzbudil verejné pohoršenie, čím sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola uložené bloková pokuta.

Dňa 05.04.2019 požiadal lekár FNsP Skalica o asistenciu pri ošetrení agresívneho pacienta - hliadka MsP poskytla súčinnosť. Pacient P.P zo Skalice bol pod vplyvom alkoholu a mal zranenie na hlave. Po príchode hliadky MsP sa ukľudnil a začal spolupracovať s lekárom.

 

Dňa 04.04.2019 o 20.21 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie ich oznamu o zranenej srnke za mestom Skalica smerom na Mokrý Háj - hliadka MsP oznam preverila a vyrozumela poľovného hospodára, ktorý vec vyriešil.

 

Dňa 04.04.2019 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu o prítomnosti osoby z Holíča v predajni na Štefánikovej ulici, po ktorej bolo vyhlásené celoštátne pátranie - hliadka MsP oznam preverila. Osoba M.J. bola vypátraná na nástupišti pre autobusy SKAND na ulici  Pplk. Pľjušťa. Policajti OO PZ si osobu predviedli.

 

Dňa 03.04.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že mu neznámy páchateľ postriekal betónové oplotenie rodinného domu na Horskej ulici – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Nakoľko spáchaním skutku došlo k podozreniu zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona, vec si k šetreniu prevzali policajti OO PZ Skalica. Ku skutku bola vyhotovené fotodokumentácia a spísaný úradný záznam.

 

Dňa 31.03.2019 osobne oznámil pracovník SBS predajne na Štefánikovej ulici krádež tovaru – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Páchateľkou krádeže bola zistená I.D. zo Skalice, ktorá odcudzila kozmetiku z regálu predajne. Za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch jej bola na mieste uložená bloková pokuta.

Dňa 30.03.2019 o 04.16 h oznámil občan mesta, že na ulici Boorova je rušený nočný kľud - hliadka MsP oznam preverila. Bolo zistené že z rodinného domu počuť hlasitú hudbu. Uvedenú hudbu si púšťal obyvateľ domu E.D. na dvore. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch mu bola na mieste uložená bloková pokuta. Hudba bola ihneď vypnutá.

Dňa 17.03.2019 o 00.20 h oznámil anonym ležiaceho muža pred pivným barom na ulici Nemocničná  - hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o osobu s trvalým bydliskom v Popudinských Močidľanoch. Od svedkov bolo zistené, že muž si pri páde udrel hlavu. Nakoľko príslušníci MsP o mužovi z minulosti vedeli, že absolvoval operáciu hlavy, na miesto bola privolaná RZP. Osoba bola následne prevezená do FNsP na vyšetrenie zdravotného stavu.

Dňa 17.03.2019 požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu o staršom pánovi, ktorý ide v pyžame smerom od Skalice na Holíč – hliadka MsP oznam preverila. Muža zastihla asi 2 km od Skalice. Jednalo sa o seniora z Borského Mikuláša, rok narodenia 1940, ktorý odišiel z hospitalizácie vo FNsP. Telefonicky bol vyrozumený syn starého pána, ktorý zabezpečil ďalšiu starostlivosť. 

Dňa 08.03.2019 o 04.19 h oznámila občianka mesta, že pri železničnej trati leží neznámy muž – hliadka MsP oznam preverila. Pri koľajisku ležal 15 ročný chlapec s trvalým bydliskom v obci Štefanov. Mladistvý nevedel komunikovať a triasol sa po celom tele. Nakoľko sa jednalo o mladistvú osobu s podozrením na intoxikáciu alkoholom, bola na miesto privolaná RZP, ktorá osobu previezla na detské oddelenie FNsP Skalica k vyšetreniu. Zároveň bola vyrozumená matka mladistvého.

Dňa 07.03.2019 požiadal o súčinnosť pri preverení oznámenia o krádeži v predajni textilu na ulici Pplk. Pľjušťa  - hliadka MsP oznam prijatý štátnou políciou preverila. Na mieste zistené, že V.I. z Holíča odcudzila z regálu v predajni parfém. Svojim konaním sa dopustila priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo jej bola na mieste uložené bloková pokuta.

Dňa 07.03.2019 o 21.30 h pri hliadkovej činnosti zistené spustenie signalizačného zariadenia objektu BW ARMS s.r.o. na ulici Športová - hliadka vykonala vonkajšiu ohliadku objektu, násilné vniknutie resp. narušenie objektu zistené nebolo. MsP zároveň  kontaktovala majiteľa objektu.

Dňa 03.03.2019 oznámil občan mesta, že jeho syn vyhodil z bytu na ulici Dr. Clementisa svoju družku aj s dieťaťom, vyhrážal sa samovraždou, mobil nedvíha a nereaguje na zvonenie a búchanie. Pán uviedol, že má vážne obavy o život svojho syna, nakoľko má sklony k sebapoškodzovaniu  - hliadka MsP ihneď vyrazila na miesto, počas príjazdu požiadali o súčinnosť OO PZ. Po príchode na miesto bolo zistené, že mladý muž nereaguje na zvonenie a kľúč je vsunutý zvnútra do zámku. Za prítomnosti majiteľky bytu príslušník MsP vykopol dvere. Po vojdení do bytu našla hliadka muža v obývacej izbe. V ruke držal nôž, ktorý si priložil ku krku. Na ľavom predlaktí mal viditeľné rezné rany a kričal, že ak sa niekto priblíži, tak sa pichne do krku. Žiadal, aby k nemu do miestnosti prišla iba družka, toto však policajti odmietli vzhľadom na jeho psychický stav a ozbrojenie nožom. Nakoľko ho jeden z príslušníkov MsP poznal, začal sa mu prihovárať, aby ho pustil do izby. Mladý muž na to nakoniec pristal. Mestský policajt vošiel za ním do miestnosti a postupne ho prehovoril, aby nôž odložil. Mladík napokon policajta uposlúchol. Následne ho privolaná RZP previezla za asistencie OO PZ do FNsP na ošetrenie a príslušné vyšetrenia. 

Dňa 01.03.2019 oznámil hosť pohostinstva na Športovej ulici, že jeden z hosťov obťažuje čašníčku – hliadka MsP oznam preverila. Od poškodenej bolo zistené, že D.Z. zo Skalice ju viac dní sleduje, robí jej nepríjemné návrhy a opakovane ju obťažuje. Nakoľko sa poškodená vyjadrila, že podozrivý jej svojim konaním podstatne zhoršil kvalitu života, zároveň sa bojí o svoje zdravie a život, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ, aby začali preverovanie vo veci trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona. 

Dňa 26.02.2019 oznámila občianka mesta znečistenú vozovku na ulici Stračinská – hliadka MsP preverením zistila, že pôvodcom znečistenia je nákladné vozidlo stavebnín, ktoré priviezlo materiál. Telefonicky bol vyzvaný pracovník firmy na odstránenie znečistenia, čo bolo do 10 minút vykonané.

Dňa 21.02.2019 telefonicky požiadal operačný KR PZ Trnava o preverenie oznamu o ležiacej žene na ulici Pod Hájkom – policajti MsP na mieste zistili, že sa jedná o T.S. – bezdomovkyňu zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu. Žena zranená nebola, po vyzvaní miesto opustila. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ (priestupku sa dopustí ten, ktorý vzbudí verejné pohoršenie) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 19.02.2019 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Pod Hájkom pri pohostinstve pobehuje poloobnažená žena, ktorá je pod vplyvom  alkoholu – policajti MsP oznam preverili. Na mieste stotožnená J.T. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu. Pred príchodom hliadky spadla zo schodiska a spôsobila si tržnú ranu na hlave s masívnym krvácaním. Na miesto bola ihneď privolaná RZP, ktorá zranenú odviezla k ošetreniu.

Dňa 17.02.2019 o 00.18 h požiadala občianka z L. Svobodu hliadku MsP o pomoc, nakoľko nezvláda manžela spadnutého na zem sama zdvihnúť – príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Pán podľa poskytnutých informácií oznamovateľky bol ťažký onkologický pacient a doma spadol z postele. Ona sama nemá síl ho dať naspäť na lôžko. Policajti MsP poskytli pani pomoc, chorého pána zdvihli naspäť do postele.

Dňa 14.02.2019 o 14.23 h telefonicky oznámil riaditeľ ZUŠ Skalica, že pri ceste na vyučovanie prišlo k závažnému obmedzeniu osobnej slobody maloletého žiačika neznámou dospelou osobou. Ďalej uviedol, že poškodeného žiačika má vo svojej kancelárii a už kontaktoval aj zákonného zástupcu – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde okamžite za prítomnosti riaditeľa a otca vyťažili maloletého. Nakoľko sa útok odohral zozadu, policajti mali k dispozícii iba čiastočný opis odevu. Na miesto bol ihneď privolaný výjazd OKP OR PZ Skalica a tiež príslušníci OO PZ Skalica.  Policajti všetkých bezpečnostných zložiek začali s tipovaním možného páchateľa a s pátraním po páchateľovi. Zároveň bola vykonaná analýza záznamov bezpečnostného kamerového záznamu MsP. Príslušníci OKP OR PZ Skalica asi po hodine predviedli podozrivú osobu, ktorej bolo záznamami z kamier dokázané, že sa nachádzala v okolí miesta činu a tiež, že sa krátko pred činom nachádzala opakovane v tesnej blízkosti poškodeného maloletého. Podozrivý sa ku skutku pod ťarchou dôkazov doznal. Dňa 15.02.2019 bolo podozrivému vznesené obvinenie pre zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2, písm. b/ (na chránenej osobe) Tr. zákona spáchaného v štádiu pokusu podľa § 14 Tr. zákona, za čo páchateľovi hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od sedem do pätnásť rokov. Páchateľ bol umiestnený do CPZ a následne bola na neho uvalená väzba. Vzorná a koordinovaná súčinnosť MsP, OKP OR PZ Skalica a OO PZ Skalica prispela k zadržaniu a usvedčeniu páchateľa závažného trestného činu a to do dvoch hodín od spáchania činu.

Dňa 13.02.2019 telefonicky oznámil pracovník SBS vykonávajúci službu v „Útulku cesta“ na Nádražnej ulici, že tam opitý muž robí zle a snaží sa násilím dostať dovnútra  – policajti MsP na mieste zistili, že sa jedná o J.R. zo Skalice. Muž sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal a hrubo správal voči svojej bývalej družke a snažil sa bez povolenia dostať do útulku. Podozrivý bol predvedený na MsP za účelom podania vysvetlenia k svojmu konaniu. Bolo začaté objasňovanie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb..

Dňa 11.02.2019 telefonicky oznámil obyvateľ mesta z ulice L. Svobodu, že seniorka (r.n. 1927) bývajúca v ich vchode na prvom poschodí kričí o pomoc - policajti MsP sa ihneď dostavili na miesto. Bolo zistené, že pani prišlo nevoľno a spadla na zem, odkiaľ sa nevedela sama postaviť. Bola privolaná RZP za účelom poskytnutia odbornej pomoci resp. vyšetrenia a zároveň aj synovec seniorky.

Dňa 09.02.2019 o 04.16 h telefonicky oznámil anonym ležiacu ženu pri kontajnerovom stojisku na ulici Pelíškova – policajti MsP na mieste zistili, že sa jedná o mladé dievča zo Skalice, ročník narodenia 2003, ktoré bolo pod vplyvom alkoholu. Na miesto bola privolaná matka, ktorá si dievča odviedla domov. Vo veci bol spísaný Úradný záznam zo služby a bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 Zákona č. 372/90 Zb. s poukazom na  § 2 ods. 2 písm. a/ Zákona č. NR SR č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

Dňa 09.02.2019 o 01.29 h telefonicky požiadal o súčinnosť zamestnanec FNsP, nakoľko na chirurgickom oddelení majú nezvládnuteľného pacienta – policajti MsP oznam preverili. Pacient stotožnený ako M.N. z Trenčína, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Po príchode hliadky sa ukľudnil a spolupracoval s personálom FNsP pri svojom ošetrení.

Dňa 07.02.2019 telefonicky požiadal o poskytnutie súčinnosti policajt stálej služby OO PZ pri preverení oznamu o krádeži v predajni na ulici Mallého  – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde stotožnili G.H. z Banskej Bystrice. Uvedená osoba bola podozrivá z krádeže tovaru z regálov predajne v celkovej sume 188,-€. Nakoľko lustráciou bolo zistené, že menovaný bol za posledných 12 mesiacov za obdobný skutok postihnutý, jednalo sa o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. f/ Trestného zákona. Skutok si na doriešenie na mieste prevzali príslušníci OO PZ.

Dňa 02.02.2019 o 23.25 h telefonicky požiadal o súčinnosť lekár FNsP, nakoľko na urgentnom príjme majú prijatého agresívneho pacienta, ktorého nevedia zvládnuť– príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Pacient stotožnený ako muž zo Studienky okres Senica. Muž bol  pod vplyvom alkoholu a mal úraz hlavy. Do FNsP ho priviezla RZP za asistencie hliadky OO PZ Šaštín – Stráže. MsP poskytla súčinnosť pri ošetrení muža, aby neprišlo k napadnutiu personálu nemocnice. Bol vyrozumený syn agresívneho muža, ktorý si ho po ošetrení prevzal.  

Dňa 01.02.2019 o 00.30 h telefonicky oznámil anonym rušeniu nočného kľudu na ubytovni  Horská č. 62 – policajti MsP oznam preverili. Na chodbe ubytovne sa nachádzali podnapití bezdomovci Z.T. a Ľ.H. obidvaja zo Skalice. Nakoľko svojim krikom rušili nočný kľud, spáchali priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona č. 372/1990 Zb., za ktorý boli vyriešení napomenutím.

Dňa 30.01.2019 telefonicky oznámil vodič sanitky, že nemôže prejsť vozidlom k ambulancii na ulici Podhradie, nakoľko v križovatke stojí zaparkované vozidlo – na mieste bolo v križovatke zaparkované vozidlo zn. BMW s českým evidenčným číslom, ktoré bránilo prejazdu. Nakoľko sa vodič vo vozidle nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Vodičovi bola za  porušenie ustanovenie § 25 ods. 1, písm. d/ zák. SNR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  udelená bloková pokuta.

Dňa 28.01.2019 osobne oznámila občianka mesta trvalo bývajúca na ulici Koreszkova, že dnešného dňa jej na pevnú linku telefonovala neznáma osoba, ktorá jej oznámila, že jej syn bol vinníkom dopravnej nehody, pri ktorej utrpelo maloleté dieťa ťažké zranenie s krvácaním do mozgu, pričom poškodená vodička  ako matka dieťaťa požaduje zaslanie 1.500,- € ako odškodné na určený účet v nemeckej banke  – príslušníci MsP od oznamovateľky zistili, že jej syn vykonáva v Bratislave inštalovanie plastových okien a žiadnu nehodu nemal. Príslušníci MsP spísali k uvedenému oznamu Úradný záznam zo služby, ktorý postúpili k ďalšiemu služobnému využitiu na OO PZ Skalica, nakoľko vec niesla znaky trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona.

Dňa 22.01.2019 o 00.55 h telefonicky oznámil pracovník čerpacej stanice na ulici Mallého, že majú v predajni muža, ktorý sa chová podozrivo – policajti MsP oznam preverili. Osobu stotožnili ako P.M. z Dunajskej Stredy. Následne bol zistený kontakt na matku  muža a jeho priateľku. Obidve zhodne uviedli, že muž trpí psychiatrickou poruchou, neberie predpísané lieky a napriek zákazu lekára požíva alkohol. Muž sa následne začal vyhrážať, že pokiaľ matka pre neho z Dunajskej Stredy nepríde, tak ostane vonku ležať na mraze a tým sa úmyselne zabije. Nakoľko bolo vonku -10°C a muž vykazoval známky psychiatrickej poruchy, bol odprevadený do FNsP, kde príslušníci MsP poskytli súčinnosť pri jeho ošetrení. Muž bol následne prevezený do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.

Dňa 21.01.2019 o 23.00 h telefonicky oznámila občianka mesta trvalo bývajúca na ulici Mallého, že jej dcéru poškriabal na ruku pes, ktorý bol pustený na voľno - policajti MsP oznamovateľke odporučili, aby navštívila s dcérou lekára. Šetrením bol zistený majiteľ psa, ktorý za porušenie VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov bol vyriešený blokovou pokutou a zároveň bol upozornený na zákaz voľného pohybu psov.

Dňa 19.01.2019 telefonicky požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ pri preverení oznamu, že v predajni Billa došlo ku krádeži tovaru – hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o J.P. zo Skalice, ktorý v predajni odcudzil z regálov tovar, ktorý nezaplatil. Priestupca bol za spáchanie priestupku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 17.01.2019 o 23.07 h telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na ulici Koreszkova, že jeho sused ruší nočný kľud hlasnou hudbou – policajti MsP oznam preverili. Z bytu S.N. vychádzal veľký hluk od pustenej hudby. Nakoľko sa jednalo o opakovaný priestupok, muž bol vyriešený za spáchanie priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. blokovou pokutou.

Dňa 16.01.2019 o 21.25 h telefonicky oznámil občan mesta, že jemu neznámy muž rozbil oblok na predajni textilu na Potočnej ulici a vzápätí vliezol cez rozbitý oblok dnu do predajne - hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde zistila, že na predajni textilu je rozbitá dvojitá sklenená výplň eurookna, ktoré však bolo zatvorené. Pri obhliadke predajne baterkami zvonku  bolo zistené, že za predajným pultom sa skrýva neznáma osoba. Na miesto bol privolaný majiteľ budovy a hliadka OO PZ. Majiteľ po príchode odomkol vchod a príslušníci MsP spoločne s policajtami OO PZ v predajni zadržali J.F. z Kútov. Uvedená osoba bola umiestnená do CPZ. Prípad si na mieste prevzali príslušníci OO PZ, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže vlámaním resp. poškodzovania cudzej veci.

Dňa 16.01.2019 telefonicky požiadal o súčinnosť zamestnanec FNsP, nakoľko na chirurgickom oddelení majú prijatého agresívneho pacienta, ktorého nevedia zvládnuť– príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Pacient stotožnený ako J.Z. z okresu Senica. Muž bol pod vplyvom alkoholu a bol zranený na hlave. MsP prostredníctvom OO PZ Šaštín Stráže vyrozumela známeho ošetrovaného muža. Tento si ho po ošetrení prevzal do domácej opatery.

Dňa 13.01.2019 telefonicky oznámila občianka mesta, že pri hypermarkete Tesco spadol z bicykla starší muž – príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Jednalo sa o seniora trvalo bývajúceho na ulici Dr. Clementisa. Na miesto privolaná RZP, ktorá zraneného previezla na ošetrenie do FNsP. Na mieste zabezpečená úschova bicykla patriaceho zranenému.

Dňa 12.01.2019 telefonicky požiadal o súčinnosť príslušník OO PZ Skalica pri uzatvorení ulice Za mestskou zďou, nakoľko tam došlo k havárii vodovodného potrubia - hliadka MsP uzatvorila ulicu, aby neprišlo k dopravnej kolízii. Vec oznámená f. BVS, ktorá ihneď začala s odstraňovaním poruchy.


 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00