Skalica


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

Aktuality

Dňa 29.07.2022 v čase o 22.03 hod. telefonicky oznámila čašníčka reštauračného zariadenia na ulici Potočná, že tam majú opitého hosťa, ktorý nechce odísť – hliadka na mieste zistila, že sa jedná o B.M. trvalo bytom Ukrajina, ktorý po napomenutí z miesta odišiel. Následne v čase o 23.09 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica (nemal k dispozícii hliadku) o preverenie oznamu, že na ulici Potočná nejaký muž búcha na okná a dvere jedného z rodinných domov – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o muža z predošlého oznamu, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a bol celý od krvi. K pôvodu svojich zranení sa nevedel vyjadriť. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 29.07.2022 v čase o 17.14 hod. telefonicky oznámil občan mesta, že po Potočnej ulici ide muž, ktorý má krvavé obidve ruky – príslušníci MsP na mieste zistili, že sa jedná o osobu D.M. zo Skalice, ktorý mal porezané predlaktia obidvoch rúk. Muž hliadke uviedol, že zranenia si spôsobil sám, nakoľko chcel spáchať samovraždu. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP Skalica. Zároveň bol vyrozumený rodinný príslušník poškodeného.

Dňa 27.07.2022 v čase o 13.27 hod. telefonicky oznámila občianka mesta, že na mestskej tržnici leží pod stolom neznámy muž – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Oznamovateľka pri vyťažení uviedla, že muž tam leží minimálne od 06.00 hod.. Muž stotožnený ako bezdomovec G.R. zo Skalice. Pri príchode hliadky MsP nejavil známky života. Na miesto privolaná RZP, lekár konštatoval exitus muža.

Dňa  26.07.2022 v čase o 13.24 hod. telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici SNP sedí na lavičke muž, ktorý má obviazanú ruku a spod obväzov mu trčia infúzne hadičky – hliadka na mieste stotožnila H.L. z Trnavy, ktorý uviedol, že utiekol z FNsP. Pacienta si na mieste prevzal jeho syn, ktorý ho odviezol späť na hospitalizáciu.

Dňa 26.07.2022 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici L. Svobodu je čiastočne zlomený vrchol stromu a má obavu, aby na niekoho nespadol – hliadka MsP zabezpečila hasičov DHZ Skalica, ktorý konár operatívne zrezali.

Dňa 25.07.2022 v čase o 21.42 hod. telefonicky oznámila občianka bývajúca na Horskej ceste, že v areáli záhradkárstva niečo horí – hliadka MsP po preverení na miesto privolala  hasičov HaZZ, taktiež bol vyrozumený spolumajiteľ firmy. V areáli bol následne lokalizovaný požiar suchého lístia a dreveného mosta.

Dňa 19.07.2022 v čase o 17.45 hod. osobne oznámil starší muž bývajúci v Zariadení pre seniorov, že mu neznámy páchateľ v stávkovej kancelárii, ktorá sa nachádza v Zábavno-obchodnom centre odcudzil z jeho tašky  finančnú hotovosť vo výške 350€ a OP na jeho meno – príslušníci MsP oznam preverili. Zistené, že počas tipovania športových podujatí mal poškodený tašku položenú vedľa seba. V stávkovej kancelárii sa nachádzalo viacero klientov. Následne pri platení za podanú stávku zistil, že mu z jeho taška niekto odcudzil 350€. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona, vec bola postúpená vecne a mieste príslušnému OO PZ.

Dňa 18.07.2022 v čase o 20.35 hod. oznámil pracovník SBS predajne na ulici Mallého nájdenie peňaženky s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou 200€ - vec bola príslušníkmi protokolárne prevzatá. Následne bol zistený a vyrozumený majiteľ peňaženky, ktorý si ju dňa 19.07.2022 v čase o 06.45 hod. osobne na MsP prevzal.

Dňa 17.07.2022 telefonicky oznámil občan mesta, že na Potočnej ulici je na objekte Agel FNsP otvorený oblok – príslušníci MsP vykonali preverenie oznamu. Na mieste zistili, že oblok nesie známky násilného poškodenia z úmyslom vniknúť do objektu. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona, bola na mieste privolaná vecne a miestne príslušná hliadka OO PZ Skalica. Po prehliadke objektu bolo zistené, že došlo ku krádeži vlámaním nezisteným páchateľom.

Dňa 16.07.2022 v čase o 23.23 hod. oznámil občan mesta, že z dvora ubytovne na ulici Kollárova je rušený nočný kľud – na mieste zistené, že dom slúži ako ubytovňa (asi 10 bytových jednotiek) so spoločným dvorom,  z ktorého bolo počuť hlasnú hudbu a hlasnú zábavu. Bol vykonaný pohovor s A. P. z Holíča, ktorý tu býva v prenájme. Spolu s ním na dvore sedelo viacero občanov s trvalým bydliskom mimo SR. Priestupky podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch boli vyriešené v súlade so zákonom. Hudba bola po pohovore následne stíšená tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu nočného kľudu.

Dňa 14.07.2022 oznámil občan mesta, že v Zlatníckej doline na „bývalej chate podniku Grafobal“ je návštevníkmi rušený nočný kľud – hliadka oznam preverila, na mieste nezaznamenala žiadny nadmerný hluk, či iné rušenie nočného kľudu.

Dňa 11.07.2022 oznámil občan mesta otvorenú garáž na ulici Pod Hájkom – cestou lustrácie bol príslušníkmi zistený majiteľ garáže. Nakoľko sa ho nepodarilo kontaktovať, bol oslovený syn majiteľa. Tento uviedol, že je spoluužívateľom garáže a zabudol ju zatvoriť a uzamknúť. Spolu s hliadkou si garáž skontroloval, a následne si ju riadne zabezpečil.

Dňa 06.07.2022 v čase o 14.12 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ o preverenie oznamu, ktorý prijali, nakoľko nedisponuje hliadkou. Jednalo sa o oznámenie občianky mesta, ktorá nahlásila odcudzenie mobilného telefónu zn. Samsung v hodnote 300€ osobou Z.L. zo Skalice – príslušníci MsP oznam preverili. Zistené, že podozrivá Z.L. poškodenej pod hrozbou násilia z ruky vytrhla mobilný telefón a odišla s ním na ulicu Vally. Ku skutku malo prísť pri „Ľadovni“  na ulici Pod Kalváriou. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona, vec bola postúpená vecne a mieste príslušnému OO PZ.

Dňa 06.07.2022 oznámila občianka bývajúca v časti mesta zv. Krivé Kúty, že odchytila zabehnutého psa – príslušníci MsP psíka prevzali a umiestnili do Odchytovej a karanténnej stanice MsP. Následne prostredníctvom načítania transpodéra zistili majiteľku, ktorej bol psík vrátaný.

Dňa 05.07.2022 v čase o 21.15 hod. osobne oznámili občania mesta, že v Materskej škole na ulici Dr. Clementisa niečo búcha a občas sa tam aj rozsvieti – hliadka oznam na mieste ihneď preverila. Bolo zistené, že pri rekonštrukcii porušili pracovníci firmy elektrické vedenie, ktoré následne nepravidelne skratovalo. Bola vyrozumená poruchová služba ZSE, ktorej pracovníci na mieste vykonali zabezpečenie elektrického vedenia a následne i jeho opravu.

Dňa 05.07.2022 v čase o 19.27 hod. oznámil občan mesta, že na jeho vyhradenom parkovacom mieste, ktoré je na ulici Lúčky stojí cudzie vozidlo – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o vozidlo so skalickým evidenčným číslom. Nakoľko sa vodič na mieste nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Následne bol vodič v súlade so zákonom vyriešený za spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1, písm. k/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v poukazom na § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke.

Dňa 02.07.2022 telefonicky požiadala hliadka OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti  pri zabezpečení domu na ulici Komenského, nakoľko majiteľka skolabovala, je odvážaná RZP  a je potrebné vyrozumieť rodinných príslušníkov – policajti MsP poskytli súčinnosť do príchodu rodinných príslušníkov, ktorí dom uzamkli.

Dňa 29.06.2022 v čase o 14.58 hod. požiadala pracovníčka dispečingu Agel FNsP Skalica o pomoc pri vynesení pacienta zo sanitky do bytu na ulici Dr. Clementisa, nakoľko je vodič sanitného vozidla na mieste sám – príslušníci MsP poskytli pomoc a pacienta vyniesli do bytu.

Dňa 26.06.2022 v čase o 15.44 hod. oznámil občan mesta horiaci stoh slamy vedľa útulku pre psov na ulici  Nad Predmestím – na mieste zistený rozsiahly požiar, privolaní hasiči HaZZ Skalica, tiež dobrovoľní hasiči. Hliadkou MsP bol vyrozumený majiteľ pozemku, ktorý sa dostavil na miesto. Požiar bol následne hasičmi lokalizovaný.

Dňa 25.06.2022 v čase o 08.57 hod. oznámila občianka mesta bývajúca na ulici Hollého, že jej neznámy vodič zastavil pred vjazdom do dvora a bráni jej vjazdu a výjazdu – na mieste zistené, že sa jedná o vozidlo zn. KIA so skalickými evidenčnými číslami. Nakoľko sa vodič vozidla na mieste nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Následne bol vodič v súlade so zákonom vyriešený za spáchanie priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. m/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 25 ods. 1, písm. u/  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Dňa 03.06.2022 oznámil občan mesta, že na ulici SNP sú spadnuté v tráve dve malé sovy -  príslušníci MsP vec konzultovali s pracovníkom Štátnej ochrany prírody. Na jeho usmernenie vyložili v rukaviciach (kvôli eliminovaniu prenesenia pachu človeka) mladé sovy na konár najbližšieho stromu (aby boli mláďatá ochránené pred možným napadnutím mačkou, či psom).

Dňa 23.06.2022 v čase o 19.20 hod. oznámil občan mesta, že v potoku Salajka je spadnutá neznáma osoba a má obavu, aby sa neutopila – príslušníci MsP na mieste zistili, že sa jedná o S.T. zo Skalice, ktorý ležal v potoku. Muža, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu policajti vytiahli na breh. Nakoľko privolaná RZP skonštatovala, že muž nepotrebuje lekárske ošetrenie, boli kontaktovaní rodinní príslušníci. Títo sa odmietli o muža postarať, preto bol hliadkou odprevadený do miesta trvalého bydliska.

Dňa 19.06.2022 v čase o 00.58 hod. oznámila občianka mesta trvalo bývajúca v meste Skalica na ulici Psíky, že návštevníci „Mestskej búdy“ rušia nočný kľud – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o oslavu konajúcu sa v tomto zariadení. Situácia nebola príslušníkmi MsP vyhodnotená ako rušenie nočného kľudu, no i tak bolo so zodpovednou osobou dohodnuté stíšenie hudby.

Dňa 16.06.2022 v čase o 23.57 hod. telefonicky oznámila občianka bývajúca v bytovom dome na ulici Nádražná, že bola fyzicky napadnutá manželom – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Oznamovateľka žiada pre pretrvávajúce vyhrážanie a napádanie podať trestné oznámenie na manžela. Vyťažovaním bolo zistené, že konanie podozrivého má znaky spáchania trestných činov nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona resp. trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 280 Tr. zákona. Z dôvodu miestnej a vecnej príslušnosti bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si vec na mieste prevzala.

Dňa 13.06.2022 telefonicky oznámil občan, že v zákaze vjazdu za objektom bývalej „Športky“ trvalo parkujú osobné motorové vozidlá, ktoré znemožňujú zásobovanie prevádzok, ktoré sa nachádzajú v objekte -  hliadka MsP oznam preverila, na mieste boli zistené 3 parkujúce vozidlá. Nakoľko sa ich držitelia na mieste nenachádzali, boli na vozidlá použité technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla. Za spáchanie priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. m/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na ustanovenie § 3 ods. 2, písm. b/ zákona č. 8/2009 Z . Z. o cestnej premávke (porušenie dopravnej značky č. 231) boli následne vodiči vyriešení v súlade so zákonom.

Dňa 11.06.2022 v čase o 23.13 hod. telefonicky oznámila občianka mesta hromadnú bitku osôb pred barom na Vajanského ulici – hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde dochádzalo k hádkam a fyzickým napadnutiam medzi asi tridsiatimi hosťami baru. Pri preverovaní zistené, že D.M z Holíča bolo spôsobené bodno-rezné poranenie. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá zraneného previezla na ošetrenie. Napadnutý muž  bol veľmi agresívny, preto bola  zasahujúcim zdravotníkom poskytnutá asistencia pri prevoze a ošetrení vo FNsP Skalica. Nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie zo spáchania trestných činov výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona resp. trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 155 Tr. zákona, bola vec na mieste odovzdaná vecne a mieste príslušným policajtom OO PZ Skalica.

Dňa 11.06.2022 v čase o 22.10 hod. telefonicky oznámil anonym, že na hokejbalovom ihrisku na Športovej ulici je rušený nočný kľud hudbou – na mieste bol stotožnený občan mesta, trvalo bývajúci na Ružovej ulici. Muž uviedol, že oslavuje. Po upozornení hudbu vypol. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. bol vyriešený napomenutím.

Dňa 11.06.2022 o 04.03 hod. telefonicky oznámil občan mesta trvalo bývajúci v bytovom dome na ulici SNP, že im na chodbe spí bezdomovec – na mieste zistené, že na 3. poschodí spí bezdomovec P. M. zo Skalice, ktorý po príchode hliadky miesto opustil.

Dňa 09.06.2022 oznámila hliadke pracovníčka kamerového systému MsP dopravnú nehodu medzi osobným motorovým vozidlom a cyklistom, ktorú zachytil bezpečnostný kamerový systém – hliadka MsP sa so zapnutým VRZ ihneď dostavila na miesto, križovatku ulíc Mazúrova - Dr. Clementisa – Športová, kde došlo k zrážke osobného motorového vozidla s maloletým cyklistom. Hliadka MsP vykonala usmernenie dopravy do príchodu RZP a príslušníka Oddelenia dopravných nehôd OR PZ Senica. 

Dňa 06.06.2022 v čase o 10.36 hod. telefonicky oznámil občan mesta dopravnú nehodu na Vajanského ulici – príslušníci MsP oznámenú udalosť preverili. Na mieste bolo zistené, že došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel zn. Seat Alhambra a Kia Rio, bez zranenia osôb. Nakoľko sa jednalo o škodovú udalosť, o preverenej situácii bol informovaný operačný dôstojník KR PZ Trnava.

Dňa 06.06.2022 telefonicky oznámil vodič Slovenskej pošty, že sa nemôže dostať s vozidlom do dvora pošty, nakoľko vjazd zablokovalo zaparkované osobné motorové vozidlo – hliadka oznam preverila, na mieste zistené vozidlo zn. Peugeot. Lustráciou bola zistená majiteľka z Radimova, ktorá bola vyriešená  v súlade so zákonom za spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona 372/90 Zb. s poukazom na § 25 ods. 1 písm. u/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke.

Dňa 05.06.2022 o 19.40 hod. sa osobne dostavil na pracovisko MsP občan mesta, ktorý priniesol hotovosť vo výške 400,-€, ktorú našiel zabudnutú v bankomate - hliadka MsP s nálezcom spísala príslušný záznam o nájdení veci. Dňa 06.06.2022 bola hotovosť príslušníkmi MsP odovzdaná v ČSOB banke, aby mohla byť na základe príslušných záznamov inštitúcie vrátená klientovi.

Dňa 31.05.2022 telefonicky oznámil občan bývajúci na Horskej ulici, že mu neznámy páchateľ poškodil jeho vozidlo zn. Mitsubishi – hliadka MsP na mieste zistila, že vozidlo bolo poškodené v zadnej časti zrejme strelnou zbraňou. Nakoľko držiteľ vozidla uviedol, že mu bola spôsobená škoda vo výške 450€, bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá začala šetrenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona.

Dňa 29.05.2022 v čase o 09.41 hod. telefonicky požiadali o súčinnosť policajti OO PZ, pri kontrole objektu predajne bicyklov na ulici Mallého, nakoľko bolo v objekte spustené signalizačné zariadenie – príslušníci MsP poskytli súčinnosť, objekt bol skontrolovaný, narušenie zistené nebolo. Na miesto sa dostavil i majiteľ objektu.

Dňa 28.05.2022 o 18.30 hod. oznámila občianka mesta bývajúca na Blahovej ulici, že jej partner je silne podnapitý, je agresívny a vyhráža sa jej – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Tu bolo zistené, že podozrivý, podľa vyjadrenia oznamovateľky, už asi týždeň požíva v nadmernom množstve alkoholické nápoje, potom je voči nej i dcére agresívny a oni sa ho boja. Nakoľko vzniklo podozrenie z trestného činu týrania blízkej a  zverenej osoby podľa § 208 Tr. zákona, boli na miesto privolaní policajti OO PZ Skalica. Policajti ho na základe zistených skutočností úradne vykázali zo spoločného obydlia.

Dňa 25.05.2022 telefonicky oznámil občan mesta, že na Potočnej ulici pri pomníku F. K. Veselého spí nejaký muž – hliadka osobu na mieste stotožnila ako muža  N. J. zo Skalice, ktorý uviedol, že je asi mesiac bezdomovcom. Na miesto bola privolaná terénna pracovníčka Oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ, ktorá na mieste začala s riešením situácie a pomocou smerom k mužovi bez domova.

Dňa 23.05.2022 telefonicky oznámil občan mesta, že na Koreszkovej ulici dlhšie parkuje cudzie motorové vozidlo – hliadka oznam preverila. Na mieste bolo zistené, že vozidlo Opel Zafira s evidenčnými číslami okresu Senica nie je spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách, nakoľko má neplatné STK a EK. V súlade so zákonom č. 8/2009 o cestnej premávke bol majiteľ vyzvaný na jeho odstránenie z verejného priestranstva.

Dňa 21.05.2022 v čase o 03.21 hod. telefonicky oznámila občianka mesta bývajúca na ulici Pod Hájkom, že na terase podniku ENJOY BAR sa vzájomne fyzicky napáda asi 15 ľudí – hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde pod pergolou terasy sedelo asi 15 podnapitých návštevníkov, ktorí odchádzali po záverečnej z baru. K fyzickému napádaniu medzi nimi nedochádzalo, boli upozornení na dodržiavanie nočného kľudu. Osoby terasu postupne opustili.

Dňa 16.05.2022 v čase o 19.22 hod. telefonicky oznámil občan mesta, že pri priehrade Mlýnky, v k.ú. mesta sa pohybuje neznámy muž, ktorý si tam postavil stan. Ďalej  oznamovateľ vyjadril podozrenie, že muž bude bez povolenia chytať ryby – hliadka MsP oznam občana preverila, osobu stotožnila ako P.G.L. z Maďarska. Muž príslušníkom uviedol, že pešo cestuje po Európe a na mieste chce len do rána prespať. Nemal pri sebe žiadne rybárske potreby.

Dňa 27.04.2022 telefonicky požiadal operačný dôstojník strediska HaZZ o súčinnosť pri lokalizácii požiaru na Šebestovej ulici – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Jednalo sa o rozsiahly požiar hospodárskej budovy medzi rodinnými domami. Nakoľko hrozilo rozšírenie požiaru, bolo potrebné zaistiť voľný príjazd k miestu požiaru. Požiar bol hasičskými jednotkami lokalizovaný, k zraneniu osôb neprišlo.

Dňa 22.04.2022 telefonicky oznámil pracovník SBS predajne na ulici Mallého, že prichytil neznámeho muža pri krádeži tovaru – hliadka MsP na mieste stotožnila podozrivého K.S. z Holíča, ktorý sa krádežou tovaru dopustil priestupku podľa § 50 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta, ktorú na mieste uhradil.

Dňa 22.04.2022 v čase o 11.20 hod. telefonicky oznámili občania mesta prepadnutú vozovku na ulici Mallého, v blízkosti križovatky pri ulici Mazúrova – hliadka oznam preverila. Na mieste zistený značný prepad vozovky vzniknutý podmytím. Z hľadiska zaistenia bezpečnosti vodičov a cyklistov boli na mieste osadené výstražné vodiace tabule. Zároveň bola o situácii vyrozumená Správa a údržba ciest TTSK, ktorá zaistila opravu vozovky.

Dňa 21.04.2022 v čase o 10.15 hod. osobne požiadala o pomoc seniorka – občianka mesta, že si uzamkla svoj bicykel pred MsÚ do stojanu, no zlomil sa jej kľúč v zámku a ona si teraz nevie poradiť, ako bicykel odomknúť – príslušníci MsP seniorke svojpomocne zámok otvorili a pani si svoj bicykel spokojne odviezla.

Dňa 17.04.2022 o 22.50 hod. telefonicky požiadal o súčinnosť lekár chirurgického oddelenia nemocnice, nakoľko tam majú agresívneho pacienta – hliadka na mieste zistila, že pacienta bez dokladu totožnosti priviezli na ošetrenie z obce Smolinské (okr. Senica). Jednalo sa o občana Ukrajiny, ktorý sa k personálu nemocnice správal hrubo a vulgárne. Príslušníkom MsP sa osobu stotožniť napokon podarilo, taktiež bol zistený kontakt na jeho kamaráta, ktorý si pacienta po ošetrení prevzal. Za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/80 Zb. o priestupkoch bola mužovi uložená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatil.

Dňa 16.04.2022 v čase o 03.21  hod. telefonicky oznámil občan mesta, že bol napadnutý a zbitý inou osobou pred poštou na Potočnej ulici – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Na mieste zistené, že oznamovateľ bol napadnutý osobou D.M. zo Skalice. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona, na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si skutok prevzala k realizácii.

Dňa 15.04.2022 v čase o 12.14 hod. telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Dr. Clementisa pobehuje veľký čierny pes – hliadka MsP psa – labradora odchytila a umiestnila do odchytovej a karanténnej stanice MsP. Následne bol načítaním transpodéra zistený majiteľ, ktorý si psa prevzal.

Dňa 10.04.2022 telefonicky oznámil občan mesta, že na budove bývalej autobusovej stanice je otvorená elektrická rozvodná skriňa a hrozí nebezpečenstvo  úrazu elektrickým prúdom - hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na mieste bolo zistené, že prebieha rekonštrukcia budovy a elektrická rozvodná skriňa je bez dvierok. Preto bolo miesto zaistené označníkmi a vymedzené páskou. Zároveň bol zistený a telefonicky vyzvaný vlastník budovy, aby ihneď zaistil bezpečné uzatvorenie elektrickej skrine.

Dňa 08.04.2022 v čase o 05.39 hod. požiadali policajti OO PZ Skalica o spoluprácu pri predvádzaní osôb na OO PZ - hliadka MsP poskytla súčinnosť pri predvádzaní osôb obmedzených na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania. Jednalo sa o osoby H.J., S.D. z Holíča a B.P. z Popudinských Močidľan, ktoré boli z ulice Koreszkova predvedené na služobný útvar OO PZ Skalica.

Dňa 06.04.2022 telefonicky oznámila občianka mesta, že z balkóna videla, ako vozidlo zn. Škoda Felícia narazilo do zaparkovaného vozidla KIA RIO na ulici Pelíškova - hliadka oznam preverila vyťažením kamerových záznamov bezpečnostného kamerového systému MsP. Na základe uložených záznamov bolo zistené evidenčné číslo vozidla, ktoré škodovú udalosť spôsobilo a bol zistený jeho držiteľ. Nakoľko sa jednalo o dopravnú nehodu, pri  ktorej účastník odišiel z miesta bez ohlásenia udalosti, boli zistené skutočnosti ihneď poskytnuté policajtom OO PZ Skalica k priamemu vyriešeniu.

Dňa 26.03.2022 o 21.30 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ o vykonanie spoločného zákroku proti agresívnemu alkoholikovi, ktorý na ulici Hodonínska ohrozuje osoby paralyzérom – hliadka MsP poskytla štátnej polícii súčinnosť, muž bol prevezený RZP do psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.

Dňa 26.03.2022 v čase o 18.37 hod. požiadal o preverenie oznamu o napadnutí občana mesta psom v lokalite Mokré hory pracovník tiesňovej linky 112 – oznam bol v teréne príslušníkmi MsP preverený. Bolo zistené, že pes majiteľa zo Skalice bol venčený bez vôdzky a pritom došlo k incidentu s oznamovateľom. K pohryzeniu resp. inému zraneniu oznamovateľa nedošlo. Vlastník psa bol vyriešený za spáchanie priestupku porušením  zákona č. 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Dňa 25.03.2022 telefonicky oznámila občianka mesta, že na osobnom motorovom vozidle zaparkovanom na ulici SNP je otvorené okno – hliadka vykonanou lustráciou zistila vlastníka vozidla, ktorého telefonicky vyrozumela.

Dňa 08.03.2022 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Záhradná parkuje vozidlo na verejnej zeleni - hliadka po preverení na mieste zistila porušenie § 22 ods. 1, písm. m/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch a poukazom na § 25 ods. 1, písm. s/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke vodičom dodávky. Nakoľko sa na mieste nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Následne bol priestupok vyriešený v súlade so zákonom.

Dňa 22.03.20232 oznámil pracovník SBS hypermarketu na ulici Mallého, že prichytil pri krádeži neznámeho muža – hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o K. J. z Hodonína, ktorý z predajnej plochy odcudzil fľašu alkoholického nápoja. Nakoľko sa krádeže dopustil opakovane a „bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý“, na miesto boli privolaní vecne a miestne príslušní policajti OO PZ Skalica, ktorý začali objasňovanie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 Trestného zákona

Dňa 19.03.2022 telefonicky oznámila občianka mesta, že ju pred strednou školou na ulici Pplk. Pľjušťa napadla opitá žena – hliadka na mieste ako páchateľku priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch stotožnila J. Z. z Lednice (ČR). Za spáchanie priestupku jej bola po vytriezvení uložená bloková pokuta.

Dňa 15.03.2022 osobne oznámila občianka mesta bývajúca na ulici Jurkovičova, že jej vulgárne vynadal sused – príslušník MsP oznamovateľku vypočul. Vo veci bolo začaté objasňovanie pre podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 08.03.2022 telefonicky oznámil anonym, že na ulici Nádražná parkujú vozidlá na verejnej zeleni a detskom ihrisku - hliadka po preverení na mieste zistila porušenie § 22 ods. 1, písm. m/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch a poukazom na § 25 ods. 1, písm. s/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke vodičom osobného motorového vozidla zn. Škoda. Nakoľko sa na mieste nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Následne bol priestupok vyriešený v súlade so zákonom.

Dňa 07.03.2022 v čase o 06.30 hod. telefonicky oznámil anonym, že na lavičke pri pošte leží vyzlečený muž – hliadka na mieste stotožnila bezdomovca G.R. zo Skalice, ktorý bol dezorientovaný a podchladený. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 06.03.2022 v čase o 04.18 hod. oznámil lekár FNsP Skalica, že z urgentného príjmu utiekol pacient, ktorý sa pokúsil o samovraždu. Zároveň požiadal MsP o vykonanie miestneho pátrania po pacientovi, nakoľko môže byť ohrozený jeho život – osoba H.D. zo Senice bola vypátraná na ulici Mallého, následne bola vyrozumená tiesňová linka 112 a osoba bola odovzdaná.

Dňa 05.03.2022 v čase 01.01 hod. oznámil hliadke MsP v teréne pracovník KS MsP bitku dvoch mužov pri bare na Potočnej ulici – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto.  Príslušníci MsP zistili, že došlo k fyzickému napadnutiu osoby V.M. zo Skalice podozrivým P.J. zo Skalice. Hliadka na mieste uložila útočníkovi blokovú pokutu za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 05.03.2022 o 10.32 hod. telefonicky oznámila majiteľka ubytovacieho zariadenia na Kráľovskej ulici, že jej podnájomník chce spáchať samovraždu - hliadka MsP sa okamžite dostavila na miesto, kde zistila, že muž z Frýdku-Místku má v úmysle siahnuť si na život kvôli nezhodám s družkou. Nakoľko svoje samovražedné sklony nezmenil ani po rozhovore s príslušníkmi MsP, bola privolaná RZP, ktorá na miesto prišla o 12.45 hod.. Príslušníci MsP do tejto doby zotrvali na mieste, aby zabránili sebapoškodeniu muža. RZP odviezla muža do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.

Dňa 04.03.2022 oznámila občianka mesta vypaľovanie trávy majiteľkou rodinného domu na ulici Psíky – hliadka oznam preverila. Na mieste zistené, že došlo k páleniu biologicky rozložiteľného odpadu na voľnom priestranstve, čím sa majiteľka nehnuteľnosti dopustila priestupku podľa § 13 písm. g/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Žena oheň uhasila a za priestupok bola vyriešená napomenutím.

Dňa 03.03.2021 v čase o 21.45 hod. oznámila pracovníčka Azylového domu útulok Cesta, že v nocľahárni pre ľudí bez domova majú agresívneho klienta – hliadka na mieste zistila, že silne podnapitý M.M. zo Skalice, fyzicky napadol iného klienta J.J. zo Skalice. Klient M.M. bol pre porušenie prevádzkového a ubytovacieho poriadku nocľahárne z miesta vykázaný. Zároveň mu bola uložená sankcia za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 03.03.2022 oznámil občan mesta, že na parkovisku predajne na Mallého ulici spadol podnapitý muž, udrel si hlavu a nemôže vstať-  hliadka MsP oznam preverila. Na mieste bolo zistené, že H.L. zo Skalice pod vplyvom alkoholu spadol na betónovú plochu parkoviska, pričom sa udrel do hlavy. Muž sa sťažoval na veľkú bolesť hlavy, preto bola privolaná RZP, ktorá si osobu prevzala k ošetreniu.

Dňa 27.02.2022 o 01.13 hod. telefonicky oznámil občan mesta, že pred pohostinským podnikom na ulici Ružová sú poškodené dve zaparkované osobné motorové vozidlá – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste bolo zistené, že doposiaľ nezistený páchateľ poškodil spätné zrkadlo na vozidle Nissan Qashqai a tiež zadné dvere na vozidle VW Passat. Nakoľko bolo predbežná škoda na mieste vlastníkmi vozidiel odhadnutá min. na 800€, vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona, vec si na mieste prevzali policajti OR PZ Skalica.

Dňa 20.02.2022 o 22.44 hod. oznámil občan mesta bývajúci v bytovom dome na ulici Záhradná, že zo susedného balkóna ide veľký dym – príslušníci MsP sa ihneď dostavili  na miesto. Následne na dym upozornili ženu, bývajúcu v byte v podnájme, ktorá svojpomocne na balkóne uhasila začínajúci požiar.

Dňa 17.02.2022 v čase o 21.50 hod. telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na Blahovej ulici, že mu na okno a dvere búchajú dvaja opití chalani, ktorí ho volajú von, že ho dobijú – hliadka MsP preverila oznam, no mladých mužov na mieste nepristihla. Príslušníci MsP začali objasňovanie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Výsluchom poškodeného, ako i zisteného podozrivého bol priestupok objasnený. Páchateľovi B.F. zo Skalice bola za jeho spáchanie uložená bloková pokuta.

Dňa 17.02.2022 o 00.45 hod. telefonicky oznámil občan mesta dopravnú nehodu na Vinohradníckej ulici – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na mieste bolo zistené, že došlo k nárazu vozidla zn BMW, ktoré riadil vodič zo Skalice do odstaveného motorového vozidla Dacia Duster. Pri nehode nebol nikto zranený, na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si vec na mieste prevzala k vyriešeniu.

Dňa 12.02.2022 v čase o 23.30 hod. telefonicky požiadal o preverenie situácie pracovník linky 112, ktorý prijal oznam od ženy, ktorá sa nepredstavila a žiadala o urýchlené dostavenie sa na ulici Dr. Nováka, kde robí „bordel“ nejaký agresívny muž – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde uvideli búchať na vchodové dvere jedného z rodinných domov mladého muža, ktorý nepríčetne kričal dobre nezrozumiteľné vety o „Putinovi a Rusoch“. Hliadka muža vyzvala, aby odišiel od vchodových dverí, prestal búchať a kričať. Taktiež bol vyzvaný k preukázaniu totožnosti, na čo muž nereagoval.. Vyťažením osôb na mieste bolo zistené, že sa jedná o muža zo Skalice. Tento na opakované výzvy nereagoval, kričal na hliadku MsP, že sa jej nebojí a následne napadol jedného člena hliadky päsťou do hlavy a tiež do oblasti ľadvín. Následne boli použité donucovacie prostriedky, bol spútaný a obmedzený na osobnej slobode. Muž bol ihneď odovzdaný príslušníkom OR PZ Skalica, nakoľko vzniklo podozrenie pre spáchanie trestného činu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1, písm. a/ Trestného zákona.

Dňa 12.02.2022 telefonicky oznámila občianka mesta, že na schodoch pri Rotunde sv. Juraja leží jej neznámy muž, ktorý ťažko dýcha – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde bol stotožnený B.M. zo Skalice, ktorý ležal na schodoch a triasol sa. Nevedel uviesť, či spadol zo schodov, povedal že trpí epilepsiou a mal opuchnutú pravú hornú končatinu. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá muža previezla na vyšetrenie a odborné ošetrenie.

Dňa 11.02.2022 telefonicky oznámil zamestnanec firmy sídliacej na ulici Dr. Schaefflera, že má svoje vozidlo zablokované inými vozidlami tak, že nemôže odísť z parkoviska – príslušníci MsP na mieste zistili, že výjazdu z parkoviska zabránil vodič vozidla zn. Hyundai. Za účelom zaistenia výjazdu oznamovateľa bola vykonaná lustrácia majiteľa vozidla, ktorý bol prostredníctvom vrátnikov spoločnosti vyrozumený. Vozidlo si následne preparkoval. Vodič sa svojim konaním dopustil porušenia ustanovenia § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, nakoľko zabránil výjazdu z parkovacích miest.

Dňa 07.02.2022 v čase o 17.55 hod. telefonicky oznámil občan mesta opitú ženu pri vchode č. 22 bytového domu na ulici Lúčky – hliadka oznam preverila. Na mieste bolo zistené, že neznáma žena značne pod vplyvom alkoholu sa potácala a váľala  pred skupinou detí, ktoré sa v okolí bytového domu hrali. Opitá žena mala pri sebe na voľno pusteného psa, ktorý sa pohyboval po ulici. Za účelom zistenia totožnosti bola predvedená na MsP, kde bolo zistené, že sa jedná o J.Z. z Púchova. Mladej žene bola po vytriezvení uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

 

Dňa 01.02.2022 v čase o 22.50 hod. telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na ulici L. Svobodu, že od susedov počuje ako syn bije svojho otca -  príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste vykonali pohovor za účelom preverenia oznamu a získania informácií s poškodeným seniorom (r.n. 1944). Starček sa sťažoval, že jeho syn ho už asi týždeň bije a vyhráža sa mu zabitím. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov (trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Tr. zákona a trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona), bola na miesto ihneď privolaná hliadka OO PZ Skalica, aby si vec na mieste prevzala na základe vecnej a miestnej príslušnosti a ďalej v nej bez meškania konala.

 

Dňa 29.01.2022 v čase o 17.00 hod. oznámil pracovník SBS predajne Tesco, že na predajnej ploche zadržal muža pri krádeži tovaru – hliadka oznam preverila. V predajni stotožnila D.M. zo Skalice. Lustráciou osoby bolo zistené, že podozrivý bol za posledných dvanásť mesiacov 2 krát postihnutý za obdobný čin. Preto bola na mieste privolaná hliadka OO PZ Skalice, aby začala preverovanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1, písm. g/ Tr. zákona.

 

Dňa 28.01.2022 v čase o 18.15 hod. oznámil anonym, že po vozovke križovatky ulíc Vinohradnícka a Bajanova tečie voda – hliadka oznam preverila. Bolo zistené, že sa jedná o haváriu vodovodného potrubia, preto bola na miesto privolaná poruchová služba spoločnosti BVS.

 

Dňa 26.01.2022 v čase o 19.53 hod. oznámila občianka mesta dve osoby, ktoré ležia vo vjazde na parkovisko oproti predajni na ulici Pod Hájkom – hliadka oznam preverila, na mieste zistení muž a žena trvalo bývajúci v Skalici, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko svojim konaním vzbudili verejné pohoršenie, boli za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa ň§ 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešení napomenutím. Po napomenutí z miesta odišli.

 

Dňa 22.01.2022 v čase o 20.50 hod. oznámila občianka mesta bývajúca na ulici L. Svobodu, že pred vchodom do bytového domu našli susedu – seniorku, ktorá nemá topánky, nemá kľúče od bytu a je dezorientovaná – hliadka MsP na mieste stotožnila seniorku s ročníkom narodenia 1947 a následne zistila a vyrozumela rodinného príslušníka, ktorý sa dostavil na miesto a pani byt odomkol. Nakoľko bolo zistené, že seniorka trpí vysokým tlakom a cukrovkou, bola na miesto privolaná RZP. Po prvotnom vyšetrení bola pani s podozrením na mozgovú príhodu prevezená do FNsP.

 

Dňa 20.01.2022 v čase o 21.25 hod. telefonicky oznámila občianka mesta, že v rodinnom dome na ulici Nádražná je šarvátka – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o konflikt medzi H. M. zo Skalice a mužom, ktorý odmietol preukázať svoju totožnosť. Po výzve na ktorú nereagoval bol predvedený na MsP, kde bolo zistené, že sa jedná  V. M. z Osvětiman (ČR). Za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. bola mužovi uložená bloková pokuta.

 

Dňa 18.01.2022 v čase o 05.00 hod. oznámil hliadke pracovník MKS MsP, že dvaja muži odcudzili kovové lešenie od budovy na ulici Pplk. Pľjušťa  – príslušníci MsP mužov zadržali i s odcudzenou časťou lešenia. Odcudzené veci boli vrátené poškodenej firme, páchateľom D.J. a G.R. zo Skalice bola uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

 

Dňa 07.01.2022 v čase o 14.40 hod. oznámil občan mesta, že na sídlisku SNP prevracajú maloletí chlapci smetné nádoby – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o 3 chlapcov s ročníkom narodenia 2008, 2009 a 2011. Mladíci smetné nádoby dali na miesto a upratali okolie. Zároveň príslušníci MsP vykonali pohovory s rodičmi maloletých.

 

Dňa 06.01.2022 v čase o 21.40 hod. telefonicky oznámil V. T. zo Skalice, že už ďalej nevládze žiť a že chce spáchať samovraždu – príslušník MsP, ktorý hovor prijal, nadviazal rozhovor s oznamovateľom, od ktorého zistil jeho polohu. Následne sa hliadka presunula do dvora bývalej SeVŠ na ulici Vally, kde sa oznamovateľ pokúšal obesiť na vlastnej mikine. Hliadka mu v dokonaní samovraždy zabránila a privolala RZP, ktorá mladého muža odviezla na hospitalizáciu. Zároveň príslušníci vyrozumeli brata oznamovateľa.

 

Dňa 01.01.2022 v čase o 01.31 hod. telefonicky požiadala o súčinnosť zamestnankyňa Fakultnej nemocnice Agel Skalica, nakoľko na urgentnom príjme majú agresívneho pacienta – príslušníci MsP poskytli súčinnosť pri ošetrení a následnom umiestnení na príslušné oddelenie  nemocnice pacienta D. M. zo Senice, ktorý sa voči personálu správal vulgárne a agresívne.

 

Dňa 01.01.2022 v čase o 00.56 hod. telefonicky oznámil občan mesta požiar kontajneru na Karvašovej ulici - príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o požiar kontajneru na komunálny odpad. Na miesto boli privolaní príslušníci HaZZ, ktorí požiar lokalizovali. MsP začala objasňovanie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

 

Dňa 28.12.2021 v čase o 07.17 hod. telefonicky oznámil anonym, že z bytu ubytovne na Horskej ulici počuje suseda kričať o pomoc – hliadka oznam ihneď preverila. Na mieste príslušníci zistili, že sa jedná o muža (MsP mu pravidelne poskytuje pomoc pri zabezpečovaní lekárskej starostlivosti), ktorý má amputovanú dolnú končatinu. Senior pri presedaní z postele na invalidný vozík spadol na zem a nevládal sa postaviť. Príslušníci seniorovi pomohli, zranený nebol. Starostlivosť o muža je zabezpečená prostredníctvom pracovníčok Oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ.  

Dňa 19.12.2021 v čase o 21.54 hod. telefonicky oznámila občianka bývajúca na Kráľovskej ulici, že jej neznámy páchateľ odcudzil z terasy vo dvore rodinného domu 2 ks pekáčov s jaternicami a zákuskami – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste bolo  zistené, že páchateľ resp. páchatelia pri krádeži prekonal oplotenie RD a  následne vo vnútorných priestoroch vykonal krádež. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona, bola na miesto privolaná vecne a miestne príslušná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si vec prevzala k začatiu preverovania vo veci spáchania TČ. 

Dňa 11.12.2021 v čase o 22.55 hod. telefonicky oznámil občan bývajúci v bytovom  dome na Pelíškovej ulici, že jeho sused porušuje „lockdown“ – hliadka MsP oznam preverila. Porušenie protikovidových opatrení zistené nebolo, no nakoľko sa občan dopustil rušenia nočného kľudu, bol za porušenie § 47 ods . 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený napomenutím.

Dňa 11.12.2021 v čase o 19.20 hod. osobne oznámil občan mesta, že vo vestibule banky na Námestí slobody je pri bankomate zatvorený neznámy muž, ktorý sa nevie dostať von – hliadka MsP mužovi zvonku otvorila dvere, nakoľko si sám nevedel zvnútra otvoriť.

Dňa 04.12.2021 v čase o 00.25 hod. oznámil anonym, že z bytu na prízemí bytového domu na Hurbanovej ulici dochádza k rušeniu nočného kľudu – hliadka oznam na mieste preverila. V byte stotožnila mladú ženu zo Skalice, ktorá býva v byte v prenájme a púšťala si  hlasno hudobnú produkciu cez reproduktory. K veci uviedla, že si neuvedomila, koľko je hodín a hudbu na výzvu hliadky MsP vypla. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola vyriešená napomenutím.

Dňa 02.12.2021 o 17.40 hod. prijala hliadka MsP telefonický anonymný oznam, že na Potočnej ulici v mieste pri Okresnej prokuratúre je cítiť zápach unikajúceho plynu – príslušníci MsP oznam ihneď na mieste preverili. Nakoľko bolo na viacerých miestach cítiť jemný zápach zemného plynu, bola okamžite vyrozumená poruchová služba SPP, ktorá do hodiny zabezpečila prehliadku miesta technikom a vykonala potrebné úkony.

Dňa 23.11.2021 prijala hliadka MsP oznam, že na mestskom úrade sa nachádza mladý muž, ktorý si odmietol prekryť horné cesty dýchacie respirátorom – príslušníci MsP muža stotožnili ako L. L. z Bratislavy, ktorý neuposlúchol výzvu hliadky. Muž sa dopustil porušenia § 56 ods. 1, písm. f/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  Priestupok bol k priamemu vyriešeniu odstúpený na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica.

Dňa 23.11.2021 oznámila občianka mesta, že na Mallého ulici stoja vozidlá na chodníku tak, že chodci nemôžu prechádzať – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste sa nachádzali dve osobné motorové vozidlá, ktorých vodiči porušili § 25 ods. 1, písm. q/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Nakoľko sa vodiči na mieste nenachádzali, na vozidlá boli použité technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla. Vodiči boli následne riešení v súlade so zákonom.

Dňa 23.11.2021 telefonicky požiadala pracovníčka Oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ o súčinnosť – znesenie telesne postihnutého pána po schodoch bytového domu na ulici Horská do vozidla, nakoľko s ním idú na vyšetrenia do FNsP Skalica – hliadka MsP poskytla súčinnosť.

Dňa 13.11.2021 o 15.30 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť preverenia oznámenia, ktoré prijal (nakoľko nedisponuje hliadkou) o podnapitom mužovi, ktorý si v predajni na Štefánikovej ulici odmieta pri nakupovaní nasadiť respirátor – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnený Š. M. zo Skalice, ktorý bezdôvodne odmietol na výzvu zamestnancov pri nakupovaní použiť respirátor k prekrytiu horných ciest dýchacích. Za spáchanie priestupku podľa § 56 ods. 1, písm. f/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia predajne mu bola uložená na mieste bloková pokuta. 

Dňa 13.11.2021 o 14.30 hod. oznámil občan mesta ležiaceho muža so zranením na chodníku Koreszkovej ulice – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnení J.M. zo Skalice. Muž bol silne pod vplyvom alkoholu a pri páde na zem si zranil tvár. Hliadka MsP privolala RZP, ktorá si na mieste prevzala muža na ošetrenie.

Dňa 13.11.2021 o 14.10 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri vykonaní služobného zákroku – obmedzení osobnej slobody dvom osobám v Skalici na ulici Pplk. Pľjušťa – príslušníci MsP poskytli spoluprácu hliadke OO PZ Skalica pri predvádzaní osôb M. CH. a R.V. obidvaja z Uherského Ostroha (ČR), podozrivých z drogovej trestnej činnosti.

Dňa 12.11.2021 o 12.45 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri vykonaní služobného zákroku voči mužovi, ktorý v predajni na ulici Mallého nakupoval bez prekrytia horných ciest dýchacích – hliadka MsP situáciu na mieste preverila. Stotožnený bol muž zo Skalice, ktorý sa hliadke preukázal potvrdením o ochorení, ktoré mu umožňuje využiť výnimku zo zákona.

Dňa 09.11.2021 oznámil občan mesta horiaci kontajner na parkovisku v Zlatníckej doline – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto a následne ručným hasiacim prístrojom lokalizovala horiaci plastový kontajner. Nakoľko prišlo k značnému poškodeniu nádoby, bol zároveň vyrozumený konateľ firmy VEPOS.

Dňa 06.11.2021 o 13.15 hod. požiadali o súčinnosť zdravotníci RZP, pri ošetrení bezdomovca v nedostavanej stavbe hotela pri Daňovom úrade Skalica, nakoľko sa správa agresívne – hliadka MsP na mieste poskytla súčinnosť RZP. Bolo zistené, že bezdomovec M.M. zo Skalice, ktorý si privolal RZP sa  k zasahujúcim záchranárom správal hrubo a vulgárne. Po príjazde hliadky MsP sa ukľudnil. Za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. bol vyriešený napomenutím.

Dňa 01.11.2021 01.11.2021 telefonicky oznámil občan meste, že na Hurbanovej ulici je na bytovom dome odtrhnutý plech na streche – hliadka MsP oznam preverila. Z dôvodu zabránenia hroziacej ujmy na zdraví obyvateľov mesta prechádzajúcich pri bytovom dome, resp. i z dôvodu ochrany majetku bol požiadaný veliteľ dobrovoľného HaZ Skalica o preventívne odstránenie visiaceho plechu zo strechy.

Dňa 31.10.2021 v čase o 01.17 hod. oznámila občianka mesta bývajúca na Pelíškovej ulici, že z okna vedľajšieho bytu niekto kričí o pomoc – hliadka oznam ihneď preverila. Na mieste zistený a stotožnený mladý muž, ktorý je psychiatrickým pacientom a podľa vyjadrenia jeho matky dostal chorobný záchvat. Na miesto do bytu bola privolaná RZP, ktorá chlapca odborne ošetrila.

Dňa 28.10.2021 o 08.06 hod.  telefonicky oznámila zamestnankyňa ŽSR, že v čakárni sa nachádza muž bez jednej končatiny na invalidnom vozíku, ktorý tu bol po celú noc – hliadka oznam preverila. Na mieste stotožnila bezdomovca D. R. z Gbelov, ktorý bol na vozíku prikrytý perinou. Muž nebol podchladený ani inak zranený, pomoc nežiadal. Príslušníci MsP vyrozumeli vedúcu referátu opatrovateľskej služby Oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ, ktorá bola požiadaná o vyslanie terénnej pracovníčky k riešeniu vzniknutého problému s bezdomovcom.

Dňa 19.10.2021 v čase o 17.30 hod. telefonicky oznámili zamestnanci pohotovostnej služby FNsP Skalica, že tam majú opitého muža, ktorý búcha na dvere „Urgentného príjmu“ – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistený  a stotožnený mladý muž zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Muž sa dožadoval aplikácia infúzie za účelom detoxikácie tela a následnej možnosti hospitalizácie vo FNsP. Opitý muž po dohovorení príslušníkmi MsP miesto opustil.

Dňa 14.10.2021 o 15.39 hod. telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Lúčky parkuje vozidlo na zeleni a zároveň na chodníku – na mieste zistené, že vodič vozidla zn. Citroen porušil ustanovenie § 25 ods. 1 písm. q/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Nakoľko sa na mieste nenachádzal, na vozidlo bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.  Následne bola vodičovi vozidla uložená bloková pokuta.

Dňa 14.10.2021 o 11.35 hod. oznámil anonym, že vo vjazde na parkovisko firmy sídliacej na Priemyselnej ulici je zaparkované vozidlo, ktoré bráni vjazdu a výjazdu ostatným  vodičom vozidiel – na mieste zistené vozidlo zn. SEAT, ktorého vodič sa na mieste nenachádzal. Na vozidlo bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Následne bola vodičovi vozidla uložená bloková pokuta za porušenie § 25 ods. 1 písm. u/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke.

Dňa 14.10.2021 o 07.13 hod. telefonicky oznámil anonym, že na ulici Lúčky na parkovisku je odstavené vozidlo zn. Hyundai, ktorého vlastník zabudol zatvoriť okno. Podľa oznamovateľa sú vo vozidle hodnotné veci ako kamera a navigácia - hliadka MsP vykonanou lustráciou zistila vlastníka vozidla, ktorý bol vyrozumený. Následne si svoje vozidlo zabezpečil.

Dňa 08.10.2021 v čase o 22.05 hod. telefonicky požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu o neznámom mužovi, ktorý sa má nachádzať v zatvorenej predajni obchodno-zábavného centra na Mallého ulici – po príchode na miesto bola kontaktovaná zodpovedná osoba, ktorá predajňu otvorila.  Na mieste stotožnený mladý muž zo Senice, ktorý podal vysvetlenie  tým, že v čase zatvárania musel ísť na WC a následne ho v predajni zamestnanci nechtiac uzamkli. Nakoľko sa mu vybil mobilný telefón, nevedel si sám zavolať pomoc.

Dňa 06.10.2021 telefonicky oznámil obyvateľ bytového domu na ulici SNP, že v pivničných priestoroch už dva dni leží muž – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na mieste zistený a stotožnený nehybne ležiaci pán r.n. 1958, ktorý žije v byte sám. Nakoľko bol dehydrovaný a javil znaky ochorenia, bola privolaná RZP, ktorá ho previezla na vyšetrenie a ošetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 05.10.2021 telefonicky oznámil občan mesta, že jeho psa, ktorého mal riadne uviazaného na vôdzke napadol na Pivovarskej ulici voľne pobehujúci bojový pes - príslušníci MsP na mieste zistili, že sa jednalo o stafordšírskeho teriéra, ktorého majiteľ v rozpore s platným a účinným VZN nemal na vôdzke. Stotožnenému majiteľovi z Bratislavy bola na mieste uložená bloková pokuta.

Dňa 28.09.2021 telefonicky požiadala pracovníčka ÚPSVaR Skalica o súčinnosť pri previerke osoby D. M. zo Senica v teréne – príslušníci MsP poskytli spoluprácu pri preverení. Osobu našli prespávať v plátennom prístrešku v kríkoch za železničnou stanicou spolu s dvomi maloletými synmi. Situáciu bude ďalej riešiť ÚPSVaR prostredníctvom predbežného opatrenia vydaného Okresným súdom Skalica.

Dňa 22.09.2021 o 13.45 hod. oznámil anonym, že dvaja rómovia ukradli železné tyče – roxore zo stavby rodinného domu na ulici Štúrova – príslušníci MsP oznam ihneď preverili, pričom na Rybničnej ulici chytili a stotožnili K.P z Lučenca a D. P. zo Senice, ktorí odcudzili 25 ks oceľových roxorov. Lustráciou bolo zistené, že u osoby K. P. sa jedná o podozrenie zo spáchania trestného činu  krádeže podľa § 212 Tr. zákona, nakoľko už bol za obdobný čin postihnutý v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Z tohto dôvodu boli na miesto privolaní policajti OO PZ Skalica, ktorí si mužov i so zaistenými oceľovými tyčami prevzali k realizácii trestného stíhania.

Dňa 21.09.2021 osobne odovzdala občianka mesta bankovky v nominálnej hodnote 30€, ktoré našla v bankomate na Potočnej ulici – príslušníci spísali záznam o odovzdaní veci. Finančnú hotovosť odovzdali v príslušnej banke, aby mohla byť vrátená oprávnenému klientovi.  

Dňa 17.09.2021 o 19.52 hod. oznámila občianka mesta poškodený – chýbajúci poklop vodovodnej šachty na ulici Karvašova – hliadka MsP šachtu označila a zabezpečila tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia občanov. Zároveň bola vyrozumená príslušná spoločnosť so žiadosťou o vykonanie opravy. Nebezpečná šachta bola následne riadne opatrená novým poklopom.  

Dňa 17.09.2021 požiadal policajt stálej služby o súčinnosť pri vykonaní služobného zákroku v hypermarkete na ulici Mallého - na mieste zistené, že štyria občania ČR v predajni platili falošnou bankovkou. Príslušníci MsP poskytli súčinnosť pri predvádzaní osôb na OO PZ za účelom podania vysvetlenia vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 Tr. zákona.

Dňa 17.09.2021 o 19.00 hod. telefonicky oznámil občan meste, že na Horskej ulici spadol muž z elektrickej kolobežky – hliadka MsP ihneď dorazila na miesto, kde zistila dopravnú nehodu občana zo  Skalice, ktorý pri jazde na elektrickej kolobežke spadol na vozovku a vážne si poranil hlavu a hornú končatinu. Na miesto bola ihneď privolaná RZP a tiež hliadka OO PZ k šetreniu príčin dopravnej nehody.

Dňa 15.09.2021 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní služobného zákroku v Azylovom dome útulku Cesta na Nádražnej ulici, nakoľko tam malo prísť k bitke medzi klientami – príslušníci MsP na mieste zistili, že došlo k vzájomnému konfliktu medzi H. M. zo Skalice a bratmi D. P., D. D. a K. P. – klientami azylového domu. Jeden z klientov pri incidente použil k vyhrážkam kuchynský nôž. Po vykonaní služobného zákroku boli všetky zúčastnené osoby vykázané zo zariadenia. Skutok si následne trestnoprávne doriešili policajti OO PZ Skalica.

Dňa 12.09.2021 v čase o 05.04 hod. telefonicky oznámil anonym, že na parkovisku na Železničnej ulici sa neznámy muž opakovane pokúšal otvoriť dvere na tu zaparkovaných osobných motorových vozidlách – hliadka MsP ihneď prepátrala uvedené parkovisko, kde spozorovala pohyb neznámeho muža. Muž bol hliadkou stotožnený ako B. G. z Gruzínska. Nakoľko vzniklo podozrenie z pokusu spáchať trestný čin, bola na miesto privolaná hliadka OO PZ, ktorej bol muž odovzdaný k ďalšiemu preverovaniu.

Dňa 25.08.2021 v čase o 12.58 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri miestnom pátraní po psychiatrickej pacientke (r.n. 1952), ktorá odišla  z DSS Holíč a pohybuje sa na neznámom mieste – hliadka MsP podľa poskytnutého popisu vykonala pátranie po dezorientovanej žene v meste Skalica. O 14.00 hod. bola nájdená na Koreszkovej ulici. Hliadka MsP o vypátraní vyrozumela OO PZ Skalica a tiež zodpovednú osobu z DSS Holíč. Príslušníci MsP so seniorkou počkali na mieste až do príjazdu opatrovateľky, ktorá si ju prevzala a previezla do zariadenia.  

Dňa 23.08.2021 v čase o 13.00 hod. požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ  Skalica o preverenie oznamu (nakoľko nemá k dispozícii hliadku), ktorý sa týka dvoch ležiacich nehybných mužov v Skalickom Hájku. Telefonický oznam malo vykonať 12-ročné dievča – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnení bezdomovci Č. O. z Trutnova a R. B. z Tepličky nad Váhom. Obidvaja boli značne pod vplyvom alkoholu, zranení neboli. Druhý stotožnený muž nebol hliadke známy, preto požiadala OO PZ Skalica o jeho lustráciu, či sa nenachádza v pátraní polície. Nakoľko bola lustrácia negatívna, boli obidvaja bezdomovci vyriešení napomenutím za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Z miesta odišli.

 Dňa 23.08.2021 požiadal operátor tiesňovej linky 112 o použitie prenosného resuscitačného zariadenia AED v rodinnom dome na ulici Ružovej – na mieste zistené, že v rodinnom dome bol bratom nájdený starší pán bez známok života. Príslušníci MsP ihneď napojili resuscitačné zariadenie, ktoré vyhodnotilo použitie už ako neúčelné. Napriek tomu policajti MsP pristúpili k ručnej masáži srdca, ktorú vykonávali až do príchodu RZP. Zdravotníci po príchode a vyšetrení pána konštatovali smrť.

Dňa 22.08.2021 v čase o 17.50 hod. oznámil pracovník SBS v predajni na ulici Mallého, že prichytil páchateľ krádeže – na mieste stotožnený V.M. zo Skalice, ktorý z predajnej plochy odcudzil alkoholický nápoj, za ktorý nezaplatil. Lustráciou zistené, že podozrivý bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. g/ Trestného zákona, skutok si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica k začatiu trestného stíhania.

Dňa 19.08.2021 v čase o 23.39 hod. oznámila občianka mesta „diskotéku“ (rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou) na mestskej tržnici – na mieste stotožnená osoba K. M. z Holíča. V čase kontroly nebolo zaznamenané rušenie nočného kľudu. Mladý muž uviedol, že si púšťal hudbu iba v telefóne. Pri preverovaní oznamu bol však zistený priestupok podľa § 48 zákona č. 372/920 Zb. o priestupkoch s poukazom na porušenie platného a účinného VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Skalica.

Dňa 14.08.2021 v čase o 22.00 hod. oznámila občianka mesta, že na ulici SNP leží na vozovke neznáma žena - hliadka MsP ihneď oznam preverila. Na mieste zistené, že mladá žena zo Skalice sa snaží skočiť pod okoloidúce vozidlá. V ohrozovaní vlastného života a zdravia hliadka žene zamedzila. Nakoľko bolo zrejmé, že trpí psychiatrickou chorobou, bola vyrozumená RZP, zároveň sestra mladej ženy a hliadka OO PZ. Žena bola po vyšetrení odvezená RZP priamo do Psychiatrickej nemocnice P.P. Pezinok, za asistencie príslušníkov PZ.

Dňa 14.08.2021 v čase o 00.30 hod. požiadal o pomoc občan z okresu Senica, nakoľko nedokázal naštartovať svoje osobné motorové vozidlo zn. Hyundai, zaparkované v areáli FNsP Skalica – príslušníci MsP mužovi operatívne pomohli tým, že mu vozidlo naštartovali pomocou štartovacích káblov, ktoré mali k dispozícii v služobnom motorovom vozidle. Pán po naštartovaní vozidla mohol pokojne odísť do miesta trvalého bydliska.

Dňa 13.08.2021 o 23.36 hod. oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu z terasy pri bývalej herni na ulici Vajanského – príslušníci MsP na mieste stotožnili B. T., N. T ., K. P., J. P. všetci zo Skalice, ktorí si na mieste púšťali reprodukovanú hudbu. Za spáchanie priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch boli vyriešení napomenutím.

Dňa 08.08.2021 o 13.20 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie prijatého oznamu, ktorý sa týkal narúšania verejného poriadku osobou D. F. pred pohostinstvom na Potočnej ulici, nakoľko nemá k dispozícii svoju hliadku – príslušníci MsP na mieste zistili, že D. F. z Rohožníka vulgárne nadával dvom tu prítomným ženám, čím sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo bol na mieste vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 08.08.2021 v čase o 01.53 hod. oznámila občianka mesta hlučnú partiu mladých ľudí v osobnom motorovom vozidle za kultúrnym domom – na mieste stotožnený B. M. z Holíča, ktorý rušil nočný kľud hlasnou hudbou z autorádia otvoreného vozidla. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 06.08.2021 o 17.35hod. telefonicky oznámil anonym, že po vinohradoch pobehuje bez majiteľa nemecký ovčiak – hliadka MsP psa odchytila. Identifikáciou transpondéra zistila majiteľa zo Skalice, ktorý nezabezpečil svojho psa proti voľnému pohybu. Za porušenie § 7 ods. 1, písm. f/ zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bola uložená bloková pokuta.

Dňa 05.08.2021 v čase o 19.54 hod. bol prijatý oznam od občana mesta o ležiacej žene na chodníku za predajňou NAY – hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde bola stotožnená mladá žena zo Skalice. Nakoľko bolo zistené, že dostala epileptický záchvat, bola privolaná RZP, ktorá si pacientku prevzala k vyšetreniu a ošetreniu.

Dňa 01.08.2021 v čase o 01.44 hod. oznámil občan bývajúci na ulici Psíky rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou z Mestskej búdy – hliadka oznam preverila. V búde sa konala oslava narodenín. Príslušníci MsP vykonali pohovor so zodpovednou osobou, bolo zabezpečené stíšenie hudby a uzatvorenie okien. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 29.07.2021 v čase o 22.01 hod. telefonicky oznámila občianka bývajúca na Veľkomoravskej ulici veľký hluk vychádzajúci z rodinného domu od susedov – hliadka oznam preverila, na mieste zistená oslava plnoletosti mladého muža. Hliadka ho upozornila na dodržiavanie nočného kľudu. Vec nola vyriešená napomenutím. V čase o 23.45 hod. prijala hliadka opakovaný oznam o veľkom hluku a nedodržiavaní nočného kľudu -  hliadka MsP po príchode opakovane vyzvala oslavujúceho k dodržiavaniu nočného kľudu, pričom bolo zistené, že rodičia mladíka sa v čase oslavy nachádzali na dovolenke. Opakované porušenie § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bolo vyriešené až za prítomnosti  rodičov mladého muža blokovou pokutou.

Dňa 27.07.2021 o 19.28 hod. požiadal policajt stálej služby o preverenie oznamu o fyzickom napádaní rodinných príslušníkov S. P. v ubytovni na Nádražnej ulici, nakoľko práve nemá k dispozícii hliadku – hliadka MsP oznam okamžite preverila. Na mieste bolo zistené, že podozrivý sa nachádzal pred bytovým domom a cez oblok sa snažil rozprávať so svojou priateľkou. Šetrením na mieste zistené, že pred príchodom MsP S. P. fyzicky napadol priateľku, následne i svoju sestru, ktorú škrtil a vyhrážal sa jej zabitím. Nakoľko konanie podozrivého nieslo skutky trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2, písm. b Trestného zákona, ktorého skutku sa dopustil na chránenej osobe (tehotná žena), vec si na mieste prevzala hliadka OO PZ Holíč.

Dňa 25.07.2021 v čase o 10.30 hod. oznámila občianka mesta , že pred ich chatkou na ulici Psíky leží neznámy muž. Následne v čase o 10.41 hod. oznámil občan mesta bývajúci v rodinnom dome na ulici Psíky, že mu neznáma osoba pred vstupnou bránkou vykonala malú a veľkú potrebu a následne mu zazvonila na domový zvonček – na mieste stotožnený H. M. z Holíča, ktorý vykazoval známky užitia neznámej návykovej látky. Z miesta po upozornení odišiel preč. Následne bol predvolaný na vyriešenie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona  č. 372/90 Zb. o priestupkoch, ktorého sa svojim konaním dopustil. Priestupcovi bola uložená bloková pokuta.

Dňa 24.07.2021 v čase o 22.28 hod. oznámil občan bývajúci na ulici Lúčky rušenie nočného kľudu z bytu na prízemí bytového domu – hliadka oznam preverila. Na mieste zistené, že prišlo k vzájomnému fyzickému napadnutiu medzi susedmi z jedného vchodu. Vo veci začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona  č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 21.07.2021 oznámila občianka bývajúca na ulici M. Nešpora, že pred jej bránkou je cudzí čierny pes, ktorý na ňu vrčí a nechce ju pustiť domov – hliadka sa dostavila na miesto. Načítaním  transpondéra zistila majiteľku čierneho kríženca s trvalým bydliskom v Šaštíne-Strážach, v súčasnej dobe prechodne v Skalici. Nakoľko si vlastníčka riadne nezabezpečila svojho psa, bola jej za spáchanie priestupku podľa § 7 ods. 1, písm. f/ zákona č. 282/2002,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov uložená bloková pokuta.

Dňa 17.07.2021 o 22.45 hod. požiadal policajt stálej služby Obvodného oddelenia PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri služobnom zákroku, nakoľko prijali oznam o hromadnej bitke mužov ukrajinskej národnosti pred pohostinstvom na Potočnej ulici – po príchode hliadky MsP na miesto sa situácia ukľudnila, neprišlo k žiadnemu zraneniu tu prítomných osôb.  Oznam si ďalej  doriešila hliadka OO PZ.

Dňa 16.07.2021 o 13.50 hod. požiadal pracovník operačného strediska tiesňovej linky „112“ o súčinnosť pri preverení oznamu o ležiacej žene na ulici Mallého, ktorá môže byť zranená resp. opitá – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o silne podnapitú a ležiacu N. I. zo Skalice. Žena zranená nebola, bola jej poskytnutá pomoc, aby mohla miesto opustiť. Po vytriezvení bola žene uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ (vzbudenie verejného pohoršenia) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 14.07.2021 o 05.49 hod. telefonicky oznámené občanom mesta, že za firmou na ulici Dr. Schaefflera parkujú vodiči na vyhradených parkovacích miestach  - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistila porušenie zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičmi troch vozidiel (Škoda, Mazda, VW Passat). Nakoľko sa vodiči vozidiel na mieste nenachádzali, boli použité technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Vodiči boli následne za spáchanie priestupku vyriešení blokovými pokutami.

Dňa 13.07.2021 v čase o 22.12 hod. telefonicky oznámené občiankou trvalo bývajúcou na ulici Suchý riadok, že sa jej zdá, že jej susedovi chodí po dvore cudzia neznáma osoba – hliadka MsP vykonala kontrolu dvora za prítomnosti majiteľa domu. Cudzia osoba, ktorá by porušila domovú slobodu nájdená nebola.

Dňa 09.07.2021 o 18.00 hod. osobne oznámil občan mesta, že ho pri zimnom štadióne pohryzol pes – hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorý bol vyriešený za spáchanie priestupku podľa § 7 ods. 2, písm. b/ zákona č. 282/2002 o niektorých podmienkach držania psov blokovou pokutou (nezabránil útoku psa na človeka). Zároveň bola odoslaná správa poverenému pracovníkovi MsÚ za účelom zaevidovania psa ako nebezpečného.

Dňa 06.07.2021 osobne oznámila občianka mesta, že D.D. zo Skalice na ulici Nádražná uložil odpad mimo miesto na to určené – oznam bol preverený. Na základe kamerového záznamu bol priestupcovi preukázaný priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupca bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 05.07.2021 o 03.03 hod. telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznamu o agresívnom pacientovi vo FNsP,  nakoľko nemá k dispozícii hliadku – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Jednalo sa o muža zo Sekúl, ktorého priviezla RZP a kričal od bolesti. Protiprávne konanie zistené nebolo, pacient bol ošetrený.

Dňa 04.07.2021 o 00.20 hod. telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznamu o bitke rómov pri čerpacej stanici  na Nádražnej ulici, nakoľko nemá k dispozícii hliadku - hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o podnapitých bratov D.D. a D.F. zo Skalice, medzi ktorými došlo k slovnej nezhode. Fyzické napadnutie zistené nebolo, muži po upozornení odišli domov.

Dňa 03.07.2021 o 21.21 hod. telefonicky oznámila bezdomovkyňa T.Z. zo Skalice , že sa pod most kde býva, nasťahovali dvaja ďalší bezdomovci a nechcú odísť – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste sa nachádzal okrem oznamovateľky i bezdomovec M.M. zo Skalice, ktorý s ňou popíjal alkoholické nápoje a zaspal. Nebolo zistené žiadne protiprávne konanie.

Dňa 03.07.2021 o 17.04 hod. telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznamu o ležiacom mužovi na Horskej ulici, nakoľko nemá k dispozícii hliadku – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste bol stotožnený Š.J. zo Skalice, ktorý ležal na chodníku v silne podnapitom stave, zranený nebol. Svojim konaním sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. l, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý bol po vytriezvení vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 31.03.2021 osobne oznámila občianka mesta  odcudzenie bankomatovej karty zo skrinky na pracovisku predajne na Mallého ulici a následné vykonanie platby odcudzenou platobnou kartou a zároveň žiadala prijatie trestného oznámenia – nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu  Neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 Trestného zákona, bolo poškodenej odporučené podľa vecnej a miestnej príslušnosti vykonať trestné oznámenie na OO PZ Skalica.

Dňa 30.03.2021 v čase o 22.45 hod. oznámila občianka mesta trvalo bývajúca v bytovom dome na Mazúrovej ulici, že sa vo vchode nachádza jej neznámy muž, ktorý tam búcha na dvere – hliadka MsP na mieste stotožnila D. J. z Hlbokého, ktorý nevedel vysvetliť svoju prítomnosť v bytovom dome. Príslušníkmi MsP bol vyriešený za spáchanie priestupku podľa § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z.. Po vyriešení priestupku z miesta odišiel.

Dňa 21.03.2021 telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť s ich hliadkou – hliadka MsP poskytla súčinnosť pri prehliadke osobného motorového vozidla zn. Suzuki Swift, ktorého držiteľ bol zo Skalice. Vo vozidle bolo následne zaistené plastové vrecko s marihuanou.

Dňa 14.03.2021 oznámila občianka mesta, že na ulici Lichardova pred budovou „bývalého kina“ ľudia čakajúci na testovanie nedodržujú predpísané odstupy – hliadka oznam preverila, na mieste upozornila občanov na dôsledné dodržiavanie schválených opatrení.

Dňa 10.03.2021 požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu, že pred garážou na ulici SNP parkuje vozidlo zn. Mazda, ktoré bráni výjazdu z garáže – na mieste zistené porušenie § 25 ods. 1, písm. u/ Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Nakoľko sa vodič na mieste nenachádzal, na zabránenie odjazdu vozidla bol použitý technický prostriedok. Porušenie bolo vyriešené blokovou pokutou.

Dňa 08.03.2021 v čase o 11.10 hod. telefonicky požiadal o súčinnosť operačný dôstojník KR HaZZ Trnava pri regulovaní dopravy na ulici Potočná, kde malo prísť k úniku pohonných hmôt z vozidla – po príchode na miesto príslušníci MsP zistili, že vodič vozidla Citroen Jumper vošiel na kovový poklop, ktorý sa skrížil a prerazil na vozidle palivovú nádrž. Nakoľko naftová škvrna bola na dĺžke asi 30 m, bola ulica Potočná uzatvorená a doprava odklonená. Na miesto boli okrem profesionálnych hasičov privolaní i DHZ, ktorí zabezpečili nanesenie absorpčného materiálu na miesta úniku pohonných hmôt a vyčistenie vozovky tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia a ohrozeniu účastníkov cestnej premávky. Ulica bola asi po 2 hodinách sprejazdnená.

Dňa 05.03.2021 telefonicky požiadal o zjednanie nápravy obyvateľ bytového domu na Pelíškovej ulici, ktorého susedia majú byť v povinnej karanténe, nakoľko sú Covid pozitívni a títo chodia venčiť psa a používajú spoločný výťah – hliadka MsP vykonala pohovor s dotknutou rodinou s tým, aby prísne dodržiavali podmienky domácej izolácie. Boli vopred upozornení na zrušenie výnimky umožňujúcej Covid pozitívnym venčiť domáce zvieratá platnú od 08.03.2021, aby si mohli zabezpečiť adekvátnu starostlivosť rodinou alebo známymi.

Dňa 04.03.2021 osobne oznámila občianka mesta bývajúca na Vajanského ulici odcudzenie bicykla zn. Crasino z vchodu bytového domu - hliadka MsP na mieste zistila, že pri krádeži bol násilím odstránený lankový zámok, ktorým bol bicykel zaistený. Nakoľko odcudzením bicykla neznámy páchateľ spôsobil oznamovateľke škodu vo výške 389€, bola poučená o možnosti podať trestné oznámenie vo veci krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Zároveň bola vec služobným postupom oznámená policajtovi stálej služby OO PZ Skalica. 

Dňa 02.03.2021 oznámil občan mesta, že v k.ú. mesta v časti zvanej Zlodejovce sa už dva dni pohybuje veľký túlavý pes - hliadka psa v tejto lokalite odchytila. Jednalo sa o hnedo-šedého nemeckého ovčiaka. Pes bol umiestnený do Karanténnej stanice mesta Skalica, transpodérom označený nebol. MsP zisťuje majiteľa zvieraťa, aby mohol byť vrátený.

Dňa 27.02.2021 o 22.36 hod. oznámila občianka mesta bývajúca na sídlisku SNP, že ich sused v bytovom dome ruší nočný kľud – hliadka na mieste zaznamenala rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou a krikom vychádzajúcim z bytu a balkóna. Za porušenie nočného kľudu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola priestupcovi uložená bloková pokuta.

Dňa 27.02.2021 telefonicky oznámil občan bývajúci v bytovom dome na ulici SNP cudzieho muža nachádzajúceho sa v spoločných priestoroch – hliadka oznam preverila. Na mieste zistené, že sa jedná o bezdomovca Č.O. z Trutnova, ktorý sedel na chodbe domu. Mužovi bol odporučený nocľah v iglu stane mesta.

Dňa 25.02.2021 telefonicky oznámila občianka bývajúca na ulici Dr. Valacha, že jej suseda poliala osobné motorové vozidlo neznámou tekutinou – príslušníci MsP oznam preverili. Vo veci bolo začaté objasňovanie pre podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 23.02.2021 osobne oznámil občan bývajúci na ulici L. Svobodu, že tam v tráve parkuje vozidlo – hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o nákladný príves majiteľa z Gbelov, ktorý vykonával stavebné práce na ulici Lúčky. Držiteľ prívesu bol vyriešený za porušenie § 25 ods. 1, písm. s/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Dňa 21.02.2021 v čase o 20.48 hod. oznámil občan mesta bývajúci v bytovom dome na Mallého ulici, že na medziposchodí leží na zemi opitý muž a je agresívny – na mieste zistené, že s jedná o M.S. zo Skalice. Muž uviedol, že nemá kde spať, že žije na ulici. Bola mu poskytnutá možnosť prespania v iglu stane mesta a tiež bol poučený o možnosti riešiť svoju situáciu prostredníctvom požiadania o pomoc pracovníkov Oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ Skalica.

Dňa 18.02.2021 o 16.20 hod. zistil pracovník CHD MKS dve popíjajúce osoby (muža a ženu) na terase zatvorenej prevádzky pohostinstva na ulici Mýtna - hliadka MsP na mieste stotožnila B.M. a M.N. obidvaja zo Skalice. Za porušenie § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva (nedodržanie zákazu vychádzania) bola obidvom priestupcom uložená bloková pokuta.

Dňa 16.02.2021 v čase o 15.15 hod. oznámila zamestnankyňa FNsP Skalica, že sa v nemocnici nachádza pacient, ktorý vulgárne nadáva lekárskemu personálu, správa sa agresívne  a pri tom si zamestnancov natáča na mobilný telefón – hliadka MsP na mieste stotožnila R.J. zo Skalice, ktorý hrubými vulgárnymi slovami nadával zamestnankyniam FNsP. Na výzvy príslušníkov MsP na upustenie od konania ktorým sa dopúšťal protiprávneho konania nereagoval. Osoba bola za účelom podania vysvetlenia predvedená na MsP Skalica, kde mu bola za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch uložená bloková pokuta.

Dňa 23.1.2021 o 19.13 hod. oznámil občan mesta, že na vyhradenom parkovisku pre osobné motorové vozidlá parkuje nákladné vozidlo – oznámenie bolo príslušníkmi MsP preverené. Na mieste zistené, že vodič vozidla zn. Ford Tranzit nerešpektoval dopravnú značku. Vodič sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. m/ zákona č. 372/90 Zb. porušením § ustanovenia § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Dňa 22.1.2021 o 22.01 hod. oznámil občan mesta, že neznáme osoby sa hádajú na verejnom priestranstve pred bytovým domom na ulici Pod Hájkom – príslušníci MsP oznam preverili a na mieste stotožnili osoby K. P., J.P. zo Skalice a K.M z Mokrého Hája. Osoby sa dopustili priestupku podľa § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, nakoľko porušili zákaz vychádzania. Priestupcom boli uložené blokové pokuty.

Dňa 20.01.2021 zistil pracovník CHD MKS vyloženie vriec s odpadom vodičom osobného motorového vozidla zn. Peugeot mimo zberné nádoby na to určené na ulici Psíky – príslušníci MsP konanie vyhodnotili ako porušenie ustanovenia § 13 písm. a/ zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a tým sa občan dopustil priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 79/2015 Z.z.. Zadokumentovaný skutok bol na vyriešenie odstúpený na Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia MsÚ Skalica.

Dňa 19.01.2021 o 17.47 hod. oznámil občan mesta otvorenú garáž na ulici SNP – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o garáž so zaparkovaným osobným motorovým vozidlom zn. Citroen. Následne zistili a vyrozumeli majiteľa garáže ktorý uviedol, že mu v garáži nič nechýba a nedopatrením ju diaľkovým ovládačom pri odchode zle zatvoril. Majiteľ si následne garáž riadne zabezpečil. 

Dňa 12.01.2021 v čase o 09.16 hod. zistil pracovník CHD MKS parkovanie dodávkového vozidla na verejnej zeleni na Pelíškovej ulici – príslušníci MsP zistenie preverili, jednalo sa o nedovolené parkovanie vozidla zn. Renault Master na tráve, čím vodič porušil ustanovenie § 25 ods. 1, písm. q/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Vodič vozidla bol  vyriešený podľa platného a účinného zákona. 

Dňa 07.01.2021 oznámil občan mesta, že za predajňou NAY elektrodom je skupina mládežníkov, ktorí porušujú zákaz vychádzania – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste sa nachádzali 4 mladistvé osoby zo Skalice a Prietržky. Za spáchanie priestupku podľa § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z . z. boli vyriešení napomenutím. Z miesta po napomenutí odišli.

Dňa 05.01.2021 telefonicky požiadal majiteľ predajne na Potočnej ulici o zistenie a následné požiadanie vodiča osobného motorového vozidla o preparkovanie auta, ktoré je odstavené nad vodomernou šachtou, nakoľko vznikol havarijný stav a nutne sa potrebuje dostať do spomenutej šachty – príslušníci MsP vodiča vozidla vyrozumeli, tento vozidlo na požiadanie preparkoval.

Dňa 05.01.2021 oznámil anonym, že na Horskej ulici pobehuje malý čierny pes – príslušníci MsP psíka odchytili a umiestnili do Odchytovej a karanténnej stanice MsP, nakoľko nebolo zviera opatrené transpodérom.

Dňa 03.01.2021 v čase o 21.45 hod.  telefonicky požiadal o súčinnosť príslušník OO PZ Skalica pri pátraní po pacientovi zo Šaštína Stráží, ktorý odišiel z Covid oddelenia FNsP Skalica – príslušníci MsP vykonali miestne pátranie, počas ktorého boli preverené čerpacie stanice, vlaková stanica ŽSR, zastávky SKAND, boli vyrozumení a vyťažení vodiči TAXI služieb a iné.  V čase o 24.00 hod. sa pacient vrátil do FNsP.

Dňa 03.01.2021 telefonicky oznámil občan mesta vytekajúcu vodu na chodníku na Duklianskej ulici – príslušníci MsP oznam preverili. Jednalo sa o haváriu na vodovodnom potrubí. Po preverení bola vyrozumená  poruchová služba BVS, ktorá zabezpečila sanáciu havárie.

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00