Skalica


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

Aktuality

Dňa 25.08.2021 v čase o 12.58 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri miestnom pátraní po psychiatrickej pacientke (r.n. 1952), ktorá odišla  z DSS Holíč a pohybuje sa na neznámom mieste – hliadka MsP podľa poskytnutého popisu vykonala pátranie po dezorientovanej žene v meste Skalica. O 14.00 hod. bola nájdená na Koreszkovej ulici. Hliadka MsP o vypátraní vyrozumela OO PZ Skalica a tiež zodpovednú osobu z DSS Holíč. Príslušníci MsP so seniorkou počkali na mieste až do príjazdu opatrovateľky, ktorá si ju prevzala a previezla do zariadenia.  

Dňa 23.08.2021 v čase o 13.00 hod. požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ  Skalica o preverenie oznamu (nakoľko nemá k dispozícii hliadku), ktorý sa týka dvoch ležiacich nehybných mužov v Skalickom Hájku. Telefonický oznam malo vykonať 12-ročné dievča – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnení bezdomovci Č. O. z Trutnova a R. B. z Tepličky nad Váhom. Obidvaja boli značne pod vplyvom alkoholu, zranení neboli. Druhý stotožnený muž nebol hliadke známy, preto požiadala OO PZ Skalica o jeho lustráciu, či sa nenachádza v pátraní polície. Nakoľko bola lustrácia negatívna, boli obidvaja bezdomovci vyriešení napomenutím za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Z miesta odišli.

 Dňa 23.08.2021 požiadal operátor tiesňovej linky 112 o použitie prenosného resuscitačného zariadenia AED v rodinnom dome na ulici Ružovej – na mieste zistené, že v rodinnom dome bol bratom nájdený starší pán bez známok života. Príslušníci MsP ihneď napojili resuscitačné zariadenie, ktoré vyhodnotilo použitie už ako neúčelné. Napriek tomu policajti MsP pristúpili k ručnej masáži srdca, ktorú vykonávali až do príchodu RZP. Zdravotníci po príchode a vyšetrení pána konštatovali smrť.

Dňa 22.08.2021 v čase o 17.50 hod. oznámil pracovník SBS v predajni na ulici Mallého, že prichytil páchateľ krádeže – na mieste stotožnený V.M. zo Skalice, ktorý z predajnej plochy odcudzil alkoholický nápoj, za ktorý nezaplatil. Lustráciou zistené, že podozrivý bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. g/ Trestného zákona, skutok si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica k začatiu trestného stíhania.

Dňa 19.08.2021 v čase o 23.39 hod. oznámila občianka mesta „diskotéku“ (rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou) na mestskej tržnici – na mieste stotožnená osoba K. M. z Holíča. V čase kontroly nebolo zaznamenané rušenie nočného kľudu. Mladý muž uviedol, že si púšťal hudbu iba v telefóne. Pri preverovaní oznamu bol však zistený priestupok podľa § 48 zákona č. 372/920 Zb. o priestupkoch s poukazom na porušenie platného a účinného VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Skalica.

Dňa 14.08.2021 v čase o 22.00 hod. oznámila občianka mesta, že na ulici SNP leží na vozovke neznáma žena - hliadka MsP ihneď oznam preverila. Na mieste zistené, že mladá žena zo Skalice sa snaží skočiť pod okoloidúce vozidlá. V ohrozovaní vlastného života a zdravia hliadka žene zamedzila. Nakoľko bolo zrejmé, že trpí psychiatrickou chorobou, bola vyrozumená RZP, zároveň sestra mladej ženy a hliadka OO PZ. Žena bola po vyšetrení odvezená RZP priamo do Psychiatrickej nemocnice P.P. Pezinok, za asistencie príslušníkov PZ.

Dňa 14.08.2021 v čase o 00.30 hod. požiadal o pomoc občan z okresu Senica, nakoľko nedokázal naštartovať svoje osobné motorové vozidlo zn. Hyundai, zaparkované v areáli FNsP Skalica – príslušníci MsP mužovi operatívne pomohli tým, že mu vozidlo naštartovali pomocou štartovacích káblov, ktoré mali k dispozícii v služobnom motorovom vozidle. Pán po naštartovaní vozidla mohol pokojne odísť do miesta trvalého bydliska.

Dňa 13.08.2021 o 23.36 hod. oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu z terasy pri bývalej herni na ulici Vajanského – príslušníci MsP na mieste stotožnili B. T., N. T ., K. P., J. P. všetci zo Skalice, ktorí si na mieste púšťali reprodukovanú hudbu. Za spáchanie priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch boli vyriešení napomenutím.

Dňa 08.08.2021 o 13.20 hod. požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie prijatého oznamu, ktorý sa týkal narúšania verejného poriadku osobou D. F. pred pohostinstvom na Potočnej ulici, nakoľko nemá k dispozícii svoju hliadku – príslušníci MsP na mieste zistili, že D. F. z Rohožníka vulgárne nadával dvom tu prítomným ženám, čím sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo bol na mieste vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 08.08.2021 v čase o 01.53 hod. oznámila občianka mesta hlučnú partiu mladých ľudí v osobnom motorovom vozidle za kultúrnym domom – na mieste stotožnený B. M. z Holíča, ktorý rušil nočný kľud hlasnou hudbou z autorádia otvoreného vozidla. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 06.08.2021 o 17.35hod. telefonicky oznámil anonym, že po vinohradoch pobehuje bez majiteľa nemecký ovčiak – hliadka MsP psa odchytila. Identifikáciou transpondéra zistila majiteľa zo Skalice, ktorý nezabezpečil svojho psa proti voľnému pohybu. Za porušenie § 7 ods. 1, písm. f/ zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bola uložená bloková pokuta.

Dňa 05.08.2021 v čase o 19.54 hod. bol prijatý oznam od občana mesta o ležiacej žene na chodníku za predajňou NAY – hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde bola stotožnená mladá žena zo Skalice. Nakoľko bolo zistené, že dostala epileptický záchvat, bola privolaná RZP, ktorá si pacientku prevzala k vyšetreniu a ošetreniu.

Dňa 01.08.2021 v čase o 01.44 hod. oznámil občan bývajúci na ulici Psíky rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou z Mestskej búdy – hliadka oznam preverila. V búde sa konala oslava narodenín. Príslušníci MsP vykonali pohovor so zodpovednou osobou, bolo zabezpečené stíšenie hudby a uzatvorenie okien. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 29.07.2021 v čase o 22.01 hod. telefonicky oznámila občianka bývajúca na Veľkomoravskej ulici veľký hluk vychádzajúci z rodinného domu od susedov – hliadka oznam preverila, na mieste zistená oslava plnoletosti mladého muža. Hliadka ho upozornila na dodržiavanie nočného kľudu. Vec nola vyriešená napomenutím. V čase o 23.45 hod. prijala hliadka opakovaný oznam o veľkom hluku a nedodržiavaní nočného kľudu -  hliadka MsP po príchode opakovane vyzvala oslavujúceho k dodržiavaniu nočného kľudu, pričom bolo zistené, že rodičia mladíka sa v čase oslavy nachádzali na dovolenke. Opakované porušenie § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bolo vyriešené až za prítomnosti  rodičov mladého muža blokovou pokutou.

Dňa 27.07.2021 o 19.28 hod. požiadal policajt stálej služby o preverenie oznamu o fyzickom napádaní rodinných príslušníkov S. P. v ubytovni na Nádražnej ulici, nakoľko práve nemá k dispozícii hliadku – hliadka MsP oznam okamžite preverila. Na mieste bolo zistené, že podozrivý sa nachádzal pred bytovým domom a cez oblok sa snažil rozprávať so svojou priateľkou. Šetrením na mieste zistené, že pred príchodom MsP S. P. fyzicky napadol priateľku, následne i svoju sestru, ktorú škrtil a vyhrážal sa jej zabitím. Nakoľko konanie podozrivého nieslo skutky trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2, písm. b Trestného zákona, ktorého skutku sa dopustil na chránenej osobe (tehotná žena), vec si na mieste prevzala hliadka OO PZ Holíč.

Dňa 25.07.2021 v čase o 10.30 hod. oznámila občianka mesta , že pred ich chatkou na ulici Psíky leží neznámy muž. Následne v čase o 10.41 hod. oznámil občan mesta bývajúci v rodinnom dome na ulici Psíky, že mu neznáma osoba pred vstupnou bránkou vykonala malú a veľkú potrebu a následne mu zazvonila na domový zvonček – na mieste stotožnený H. M. z Holíča, ktorý vykazoval známky užitia neznámej návykovej látky. Z miesta po upozornení odišiel preč. Následne bol predvolaný na vyriešenie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona  č. 372/90 Zb. o priestupkoch, ktorého sa svojim konaním dopustil. Priestupcovi bola uložená bloková pokuta.

Dňa 24.07.2021 v čase o 22.28 hod. oznámil občan bývajúci na ulici Lúčky rušenie nočného kľudu z bytu na prízemí bytového domu – hliadka oznam preverila. Na mieste zistené, že prišlo k vzájomnému fyzickému napadnutiu medzi susedmi z jedného vchodu. Vo veci začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona  č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 21.07.2021 oznámila občianka bývajúca na ulici M. Nešpora, že pred jej bránkou je cudzí čierny pes, ktorý na ňu vrčí a nechce ju pustiť domov – hliadka sa dostavila na miesto. Načítaním  transpondéra zistila majiteľku čierneho kríženca s trvalým bydliskom v Šaštíne-Strážach, v súčasnej dobe prechodne v Skalici. Nakoľko si vlastníčka riadne nezabezpečila svojho psa, bola jej za spáchanie priestupku podľa § 7 ods. 1, písm. f/ zákona č. 282/2002,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov uložená bloková pokuta.

Dňa 17.07.2021 o 22.45 hod. požiadal policajt stálej služby Obvodného oddelenia PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri služobnom zákroku, nakoľko prijali oznam o hromadnej bitke mužov ukrajinskej národnosti pred pohostinstvom na Potočnej ulici – po príchode hliadky MsP na miesto sa situácia ukľudnila, neprišlo k žiadnemu zraneniu tu prítomných osôb.  Oznam si ďalej  doriešila hliadka OO PZ.

Dňa 16.07.2021 o 13.50 hod. požiadal pracovník operačného strediska tiesňovej linky „112“ o súčinnosť pri preverení oznamu o ležiacej žene na ulici Mallého, ktorá môže byť zranená resp. opitá – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o silne podnapitú a ležiacu N. I. zo Skalice. Žena zranená nebola, bola jej poskytnutá pomoc, aby mohla miesto opustiť. Po vytriezvení bola žene uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ (vzbudenie verejného pohoršenia) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 14.07.2021 o 05.49 hod. telefonicky oznámené občanom mesta, že za firmou na ulici Dr. Schaefflera parkujú vodiči na vyhradených parkovacích miestach  - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistila porušenie zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičmi troch vozidiel (Škoda, Mazda, VW Passat). Nakoľko sa vodiči vozidiel na mieste nenachádzali, boli použité technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Vodiči boli následne za spáchanie priestupku vyriešení blokovými pokutami.

Dňa 13.07.2021 v čase o 22.12 hod. telefonicky oznámené občiankou trvalo bývajúcou na ulici Suchý riadok, že sa jej zdá, že jej susedovi chodí po dvore cudzia neznáma osoba – hliadka MsP vykonala kontrolu dvora za prítomnosti majiteľa domu. Cudzia osoba, ktorá by porušila domovú slobodu nájdená nebola.

Dňa 09.07.2021 o 18.00 hod. osobne oznámil občan mesta, že ho pri zimnom štadióne pohryzol pes – hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorý bol vyriešený za spáchanie priestupku podľa § 7 ods. 2, písm. b/ zákona č. 282/2002 o niektorých podmienkach držania psov blokovou pokutou (nezabránil útoku psa na človeka). Zároveň bola odoslaná správa poverenému pracovníkovi MsÚ za účelom zaevidovania psa ako nebezpečného.

Dňa 06.07.2021 osobne oznámila občianka mesta, že D.D. zo Skalice na ulici Nádražná uložil odpad mimo miesto na to určené – oznam bol preverený. Na základe kamerového záznamu bol priestupcovi preukázaný priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupca bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 05.07.2021 o 03.03 hod. telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznamu o agresívnom pacientovi vo FNsP,  nakoľko nemá k dispozícii hliadku – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Jednalo sa o muža zo Sekúl, ktorého priviezla RZP a kričal od bolesti. Protiprávne konanie zistené nebolo, pacient bol ošetrený.

Dňa 04.07.2021 o 00.20 hod. telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznamu o bitke rómov pri čerpacej stanici  na Nádražnej ulici, nakoľko nemá k dispozícii hliadku - hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o podnapitých bratov D.D. a D.F. zo Skalice, medzi ktorými došlo k slovnej nezhode. Fyzické napadnutie zistené nebolo, muži po upozornení odišli domov.

Dňa 03.07.2021 o 21.21 hod. telefonicky oznámila bezdomovkyňa T.Z. zo Skalice , že sa pod most kde býva, nasťahovali dvaja ďalší bezdomovci a nechcú odísť – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste sa nachádzal okrem oznamovateľky i bezdomovec M.M. zo Skalice, ktorý s ňou popíjal alkoholické nápoje a zaspal. Nebolo zistené žiadne protiprávne konanie.

Dňa 03.07.2021 o 17.04 hod. telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznamu o ležiacom mužovi na Horskej ulici, nakoľko nemá k dispozícii hliadku – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste bol stotožnený Š.J. zo Skalice, ktorý ležal na chodníku v silne podnapitom stave, zranený nebol. Svojim konaním sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. l, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý bol po vytriezvení vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 31.03.2021 osobne oznámila občianka mesta  odcudzenie bankomatovej karty zo skrinky na pracovisku predajne na Mallého ulici a následné vykonanie platby odcudzenou platobnou kartou a zároveň žiadala prijatie trestného oznámenia – nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu  Neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 Trestného zákona, bolo poškodenej odporučené podľa vecnej a miestnej príslušnosti vykonať trestné oznámenie na OO PZ Skalica.

Dňa 30.03.2021 v čase o 22.45 hod. oznámila občianka mesta trvalo bývajúca v bytovom dome na Mazúrovej ulici, že sa vo vchode nachádza jej neznámy muž, ktorý tam búcha na dvere – hliadka MsP na mieste stotožnila D. J. z Hlbokého, ktorý nevedel vysvetliť svoju prítomnosť v bytovom dome. Príslušníkmi MsP bol vyriešený za spáchanie priestupku podľa § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z.. Po vyriešení priestupku z miesta odišiel.

Dňa 21.03.2021 telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť s ich hliadkou – hliadka MsP poskytla súčinnosť pri prehliadke osobného motorového vozidla zn. Suzuki Swift, ktorého držiteľ bol zo Skalice. Vo vozidle bolo následne zaistené plastové vrecko s marihuanou.

Dňa 14.03.2021 oznámila občianka mesta, že na ulici Lichardova pred budovou „bývalého kina“ ľudia čakajúci na testovanie nedodržujú predpísané odstupy – hliadka oznam preverila, na mieste upozornila občanov na dôsledné dodržiavanie schválených opatrení.

Dňa 10.03.2021 požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu, že pred garážou na ulici SNP parkuje vozidlo zn. Mazda, ktoré bráni výjazdu z garáže – na mieste zistené porušenie § 25 ods. 1, písm. u/ Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Nakoľko sa vodič na mieste nenachádzal, na zabránenie odjazdu vozidla bol použitý technický prostriedok. Porušenie bolo vyriešené blokovou pokutou.

Dňa 08.03.2021 v čase o 11.10 hod. telefonicky požiadal o súčinnosť operačný dôstojník KR HaZZ Trnava pri regulovaní dopravy na ulici Potočná, kde malo prísť k úniku pohonných hmôt z vozidla – po príchode na miesto príslušníci MsP zistili, že vodič vozidla Citroen Jumper vošiel na kovový poklop, ktorý sa skrížil a prerazil na vozidle palivovú nádrž. Nakoľko naftová škvrna bola na dĺžke asi 30 m, bola ulica Potočná uzatvorená a doprava odklonená. Na miesto boli okrem profesionálnych hasičov privolaní i DHZ, ktorí zabezpečili nanesenie absorpčného materiálu na miesta úniku pohonných hmôt a vyčistenie vozovky tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia a ohrozeniu účastníkov cestnej premávky. Ulica bola asi po 2 hodinách sprejazdnená.

Dňa 05.03.2021 telefonicky požiadal o zjednanie nápravy obyvateľ bytového domu na Pelíškovej ulici, ktorého susedia majú byť v povinnej karanténe, nakoľko sú Covid pozitívni a títo chodia venčiť psa a používajú spoločný výťah – hliadka MsP vykonala pohovor s dotknutou rodinou s tým, aby prísne dodržiavali podmienky domácej izolácie. Boli vopred upozornení na zrušenie výnimky umožňujúcej Covid pozitívnym venčiť domáce zvieratá platnú od 08.03.2021, aby si mohli zabezpečiť adekvátnu starostlivosť rodinou alebo známymi.

Dňa 04.03.2021 osobne oznámila občianka mesta bývajúca na Vajanského ulici odcudzenie bicykla zn. Crasino z vchodu bytového domu - hliadka MsP na mieste zistila, že pri krádeži bol násilím odstránený lankový zámok, ktorým bol bicykel zaistený. Nakoľko odcudzením bicykla neznámy páchateľ spôsobil oznamovateľke škodu vo výške 389€, bola poučená o možnosti podať trestné oznámenie vo veci krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Zároveň bola vec služobným postupom oznámená policajtovi stálej služby OO PZ Skalica. 

Dňa 02.03.2021 oznámil občan mesta, že v k.ú. mesta v časti zvanej Zlodejovce sa už dva dni pohybuje veľký túlavý pes - hliadka psa v tejto lokalite odchytila. Jednalo sa o hnedo-šedého nemeckého ovčiaka. Pes bol umiestnený do Karanténnej stanice mesta Skalica, transpodérom označený nebol. MsP zisťuje majiteľa zvieraťa, aby mohol byť vrátený.

Dňa 27.02.2021 o 22.36 hod. oznámila občianka mesta bývajúca na sídlisku SNP, že ich sused v bytovom dome ruší nočný kľud – hliadka na mieste zaznamenala rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou a krikom vychádzajúcim z bytu a balkóna. Za porušenie nočného kľudu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola priestupcovi uložená bloková pokuta.

Dňa 27.02.2021 telefonicky oznámil občan bývajúci v bytovom dome na ulici SNP cudzieho muža nachádzajúceho sa v spoločných priestoroch – hliadka oznam preverila. Na mieste zistené, že sa jedná o bezdomovca Č.O. z Trutnova, ktorý sedel na chodbe domu. Mužovi bol odporučený nocľah v iglu stane mesta.

Dňa 25.02.2021 telefonicky oznámila občianka bývajúca na ulici Dr. Valacha, že jej suseda poliala osobné motorové vozidlo neznámou tekutinou – príslušníci MsP oznam preverili. Vo veci bolo začaté objasňovanie pre podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 23.02.2021 osobne oznámil občan bývajúci na ulici L. Svobodu, že tam v tráve parkuje vozidlo – hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o nákladný príves majiteľa z Gbelov, ktorý vykonával stavebné práce na ulici Lúčky. Držiteľ prívesu bol vyriešený za porušenie § 25 ods. 1, písm. s/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Dňa 21.02.2021 v čase o 20.48 hod. oznámil občan mesta bývajúci v bytovom dome na Mallého ulici, že na medziposchodí leží na zemi opitý muž a je agresívny – na mieste zistené, že s jedná o M.S. zo Skalice. Muž uviedol, že nemá kde spať, že žije na ulici. Bola mu poskytnutá možnosť prespania v iglu stane mesta a tiež bol poučený o možnosti riešiť svoju situáciu prostredníctvom požiadania o pomoc pracovníkov Oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ Skalica.

Dňa 18.02.2021 o 16.20 hod. zistil pracovník CHD MKS dve popíjajúce osoby (muža a ženu) na terase zatvorenej prevádzky pohostinstva na ulici Mýtna - hliadka MsP na mieste stotožnila B.M. a M.N. obidvaja zo Skalice. Za porušenie § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva (nedodržanie zákazu vychádzania) bola obidvom priestupcom uložená bloková pokuta.

Dňa 16.02.2021 v čase o 15.15 hod. oznámila zamestnankyňa FNsP Skalica, že sa v nemocnici nachádza pacient, ktorý vulgárne nadáva lekárskemu personálu, správa sa agresívne  a pri tom si zamestnancov natáča na mobilný telefón – hliadka MsP na mieste stotožnila R.J. zo Skalice, ktorý hrubými vulgárnymi slovami nadával zamestnankyniam FNsP. Na výzvy príslušníkov MsP na upustenie od konania ktorým sa dopúšťal protiprávneho konania nereagoval. Osoba bola za účelom podania vysvetlenia predvedená na MsP Skalica, kde mu bola za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch uložená bloková pokuta.

Dňa 23.1.2021 o 19.13 hod. oznámil občan mesta, že na vyhradenom parkovisku pre osobné motorové vozidlá parkuje nákladné vozidlo – oznámenie bolo príslušníkmi MsP preverené. Na mieste zistené, že vodič vozidla zn. Ford Tranzit nerešpektoval dopravnú značku. Vodič sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. m/ zákona č. 372/90 Zb. porušením § ustanovenia § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Dňa 22.1.2021 o 22.01 hod. oznámil občan mesta, že neznáme osoby sa hádajú na verejnom priestranstve pred bytovým domom na ulici Pod Hájkom – príslušníci MsP oznam preverili a na mieste stotožnili osoby K. P., J.P. zo Skalice a K.M z Mokrého Hája. Osoby sa dopustili priestupku podľa § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, nakoľko porušili zákaz vychádzania. Priestupcom boli uložené blokové pokuty.

Dňa 20.01.2021 zistil pracovník CHD MKS vyloženie vriec s odpadom vodičom osobného motorového vozidla zn. Peugeot mimo zberné nádoby na to určené na ulici Psíky – príslušníci MsP konanie vyhodnotili ako porušenie ustanovenia § 13 písm. a/ zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a tým sa občan dopustil priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 79/2015 Z.z.. Zadokumentovaný skutok bol na vyriešenie odstúpený na Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia MsÚ Skalica.

Dňa 19.01.2021 o 17.47 hod. oznámil občan mesta otvorenú garáž na ulici SNP – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o garáž so zaparkovaným osobným motorovým vozidlom zn. Citroen. Následne zistili a vyrozumeli majiteľa garáže ktorý uviedol, že mu v garáži nič nechýba a nedopatrením ju diaľkovým ovládačom pri odchode zle zatvoril. Majiteľ si následne garáž riadne zabezpečil. 

Dňa 12.01.2021 v čase o 09.16 hod. zistil pracovník CHD MKS parkovanie dodávkového vozidla na verejnej zeleni na Pelíškovej ulici – príslušníci MsP zistenie preverili, jednalo sa o nedovolené parkovanie vozidla zn. Renault Master na tráve, čím vodič porušil ustanovenie § 25 ods. 1, písm. q/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Vodič vozidla bol  vyriešený podľa platného a účinného zákona. 

Dňa 07.01.2021 oznámil občan mesta, že za predajňou NAY elektrodom je skupina mládežníkov, ktorí porušujú zákaz vychádzania – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste sa nachádzali 4 mladistvé osoby zo Skalice a Prietržky. Za spáchanie priestupku podľa § 32 ods. 1, písm. a/ zákona SNR o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z . z. boli vyriešení napomenutím. Z miesta po napomenutí odišli.

Dňa 05.01.2021 telefonicky požiadal majiteľ predajne na Potočnej ulici o zistenie a následné požiadanie vodiča osobného motorového vozidla o preparkovanie auta, ktoré je odstavené nad vodomernou šachtou, nakoľko vznikol havarijný stav a nutne sa potrebuje dostať do spomenutej šachty – príslušníci MsP vodiča vozidla vyrozumeli, tento vozidlo na požiadanie preparkoval.

Dňa 05.01.2021 oznámil anonym, že na Horskej ulici pobehuje malý čierny pes – príslušníci MsP psíka odchytili a umiestnili do Odchytovej a karanténnej stanice MsP, nakoľko nebolo zviera opatrené transpodérom.

Dňa 03.01.2021 v čase o 21.45 hod.  telefonicky požiadal o súčinnosť príslušník OO PZ Skalica pri pátraní po pacientovi zo Šaštína Stráží, ktorý odišiel z Covid oddelenia FNsP Skalica – príslušníci MsP vykonali miestne pátranie, počas ktorého boli preverené čerpacie stanice, vlaková stanica ŽSR, zastávky SKAND, boli vyrozumení a vyťažení vodiči TAXI služieb a iné.  V čase o 24.00 hod. sa pacient vrátil do FNsP.

Dňa 03.01.2021 telefonicky oznámil občan mesta vytekajúcu vodu na chodníku na Duklianskej ulici – príslušníci MsP oznam preverili. Jednalo sa o haváriu na vodovodnom potrubí. Po preverení bola vyrozumená  poruchová služba BVS, ktorá zabezpečila sanáciu havárie.

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00