Skalica


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

Aktuality

Dňa 13.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Pod Hájkom sa pohybuje voľne pes – hliadka na mieste zistila, že išlo o psa rasy stafordšírsky teriér, zistený a vyrozumený majiteľ psa M. C. zo Skalice, ktorý si psa odchytil. Menovaný bol riešený za priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.   

Dňa 11.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Mallého sa pohybuje staršia pani, ktorá je pravdepodobne dezorientovaná – na uvedenom mieste bol zistený pohyb seniorky z Kalinkova, ktorá uviedla, že do Skalice pricestovala autobusom. Zistené, že menovaná je zbavená spôsobilosti na právne úkony. Bola vyrozumená opatrovníčka menovanej a následne bola staršia pani odovzdaná pracovníčkam sociálneho odd. MsÚ.    

Dňa 09.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Horská je odložený veľkoobjemový odpad mimo zberných nádob  – hliadka na mieste zistila uloženie dreveného nábytku mimo zberné nádoby. Šetrením zistený pôvodca odpadu - občianka zo Skalice, ktorá bola vyriešená za priestupok podľa § 47 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupkyňa odpad z uvedeného miesta odstránila.

Dňa 08.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Dr. Clementisa je zaparkované motorové vozidlo, na ktorom je otvorený oblok  – hliadka sa na  miesto ihneď dostavila. Jednalo sa o motorové vozidlo zn. Škoda, ktorého majiteľ sa na mieste nenachádzal. Následne zistený a vyrozumený vlastník vozidla, ktorý si vozidlo zabezpečil. Ku krádeži vecí z vozidla neprišlo.  

Dňa 07.12.2019 bolo telefonicky oznámené občiankou mesta bývajúcou na Ružovej ulici, že jej sused vulgárne nadáva – hliadka ma mieste zistila, že M. J. zo Skalice vulgárne vynadal oznamovateľke. Vec bola na mieste riešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 04.12.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Dr. Clementisa na verejnosti odpadla staršia žena  – hliadka sa ihneď presunula na miesto, kde zistila, že na zemi leží pani zo Skalice, ktorá nedokázala hýbať ľavou polovicou tela a bolela ju hlava. Nakoľko sa jednalo o podozrenie na mozgovú príhodu, bola ihneď privolaná RZP, ktorá seniorku previezla do FNsP. 

Dňa 30.11.2019 bolo telefonicky oznámené rušenie nočného kľudu v bytovom dome v Skalici na ul. Koreszkova  – hliadka na mieste zistila, že v jednom z bytov uvedeného bytového domu je rušený nočný kľud pustenou hlasitou hudbou. Zistený priestupca N.S. zo  Skalice, ktorý bol riešený za spáchanie priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 28.11.2019 bolo telefonicky oznámené pracovníkom SBS, že v priestoroch  ZOC MAX  v Skalici  na  ul. Mallého  mu  vulgárne  nadáva muž – hliadka na   mieste zistila, že Ľ. H. zo Skalice vulgárne nadával oznamovateľovi. Vec bola na mieste riešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 26.11.2019 bolo pracovníkom kamerového systému MsP Skalica zistené uloženie odpadu mimo zberných nádob a to v Skalici na ul. Pelíškova  – hliadka na mieste zistila, že mimo zberných nádob bol uložený veľkoobjemový odpad. Následne boli zistené osoby – občania zo Skalice, zodpovedné za uvedené konanie. Menovaní boli riešení za priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, pričom uvedený odpad odstránili.

Dňa 25.11.2019 osobne na MsP Skalica priniesla občianka Skalice nájdeného psa rasy yorkshirský teriér, ktorého našla v Skalici na ul. Pod Hájkom  – hliadkou zistená a vyrozumená majiteľka uvedeného psa a to I. A. zo Skalice, ktorá bola riešená za priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 21.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Lúčky stojí zaparkované motorové vozidlo v zákaze vjazdu – hliadka na mieste zistila, že vodička z Duboviec porušila dopravnú značku B1 zákaz vjazdu. Vec bola riešená ako priestupok podľa § 22 ods. 1, písm. l) zákona č. 372/1990 Zb.  

Dňa 19.11.2019 bolo osobne oznámené, že v Skalici na ul. SNP jedna z nájomníčok bytového domu znáša do spoločných priestorov veci od kontajnerov  – hliadka na mieste zistila, že majiteľka bytu B. M. v uvedenom bytovom dome zapratáva spoločné priestory bytového domu rôznymi vecami a tým sa stávajú nepriechodnými. O skutočnosti informované OSBD Senica, ktoré vec rieši vo svojej kompetencii s technikom požiarnej ochrany.  

Dňa 17.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Jurkovičova stojí zaparkované motorové vozidlo vo vjazde na pozemok  – hliadkou na mieste zistené parkovanie os. mot. voz. vo vjazde na pozemok oznamovateľa. Následne zistený majiteľ uvedeného vozidla zo Skalice. Vec bola riešená ako priestupok podľa § 22 ods. 1, písm. l) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 16.11.2019 bolo pracovníkom kamerového systému MsP Skalica zistené, že v Skalici na ul. pplk. Pľjušťa, v čakárni autobusovej stanice na lavičke leží žena – hliadka ma mieste zistila, že na lavičke ležala M. K. z Radošoviec, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, bez zranenia. Nakoľko menovaná svojím konaním u ostatných čakajúcich na autobus vzbudzovala verejné pohoršenie, vec bola riešená ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c) zákona č. 372/1990 Zb.  

Dňa 14.11.2019 bolo vlastnou činnosťou hliadky MsP Skalica zistené požívanie alkoholických nápojov na verejnosti pred budovou gymnázia v Skalici  – na uvedenom mieste požívali alkoholické nápoje H. M. z Kútov a F. S.  z ČR. Menovaní boli riešení za porušenie ustanovenia § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 12.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Karvašova sú po dverách bytových domov vylepené plagáty – na mieste zistené, že išlo o vylepenie reklamných plagátov bez predchádzajúcej registrácie a na mieste pre tento účel neurčenom. Hliadka šetrením zistila osobu M. K. z Mikulova, ktorá vykonala neoprávnené vylepenie uvedených plagátov. Vec bola riešená ako priestupok podľa § 47 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Dňa 09.11.2019 bol telefonicky oznámený voľný pohyb psa v Skalici na ul. Strážnická – hliadka ma mieste vykonala odchyt uvedené psa, kríženca nemeckého ovčiaka, pričom pes bol po odchyte umiestnený do karanténnej stanice.  

Dňa 05.11.2019 sa osobne dostavil senior z Kopčian a oznámil, že v Skalici na ul. Mallého na parkovisku pred ZOC MAX mal zaparkované svoje osobné motorové vozidlo, pričom toto sa už na svojom mieste nenachádza  – hliadka s oznamovateľom odišla na uvedené parkovisko, kde vykonala preverenie oznamu. Vykonanou previerkou na parkovisku bolo zistené, že vozidlo seniora sa nachádza zaparkované na inom mieste, ako uviedol. Vozidlo bolo bez poškodenia. Opätovným vyťažením oznamovateľa bolo zistené, že zabudol, kde presne svoje vozidlo ponechal zaparkované. 

Dňa 04.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Psíky voľne pobehujúci pes pohrýzol ženu – na mieste zistené, že oznamovateľku N. U. zo Skalice pohrýzol voľne pobehujúci pes, ktorý z miesta utiekol. Oznamovateľka nežiadala o lekárske vyšetrenie. Následne bol hliadkou zistený majiteľ psa a to R.M. zo Skalice,   od ktorého bolo preverené veterinárne ošetrenie uvedeného psa. Vec bola ďalej riešená ako priestupok podľa § 7 ods.2, písm. a) zákona č. 282/2002. 

Dňa 02.11.2019 telefonicky požiadala stála služba OO PZ Skalica o poskytnutie asistencie v Skalici na ul. Tehelňa - hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde bolo zistené poškodenie dvoch motorových vozidiel. V spolupráci s OO PZ Skalica bol na mieste zadržaný páchateľ uvedeného skutku M. G. z Hodonína. Vec bola ďalej realizovaná OO PZ Skalica ako podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona.  

Dňa 01.11.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Potočná na jednom zo stromov je zlomený konár, ktorý po páde zo stromu môže niekoho ohroziť  – po príchode na miesto hliadkou zistené, že na uvedenej ulici pri pomníku padlých visí zo stromu nalomený konár. Miesto bolo hliadkou zabezpečené, vyrozumení pracovníci SMM s. r. o. Skalica, ktorí zabezpečili odstránenie konára zo stromu. 

Dňa 26.10.2019 v Skalici na ul. Vally bolo vlastnou činnosťou hliadky MsP Skalica zistené požívanie alkoholu maloletou a mladistvou osobou – na mieste zistené, že mladistvý T. P. z Čárov požíval na verejnosti prístupnom mieste alkoholické nápoje, pričom umožnil požívanie alkoholu aj maloletej osobe R. M. z Čárov, ktorej zároveň sám alkoholické nápoje podával. Vec ďalej riešená ako priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1, písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 24.10.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Dr. Clementisa leží na zemi muž so zranením na hlave - hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde zistila, že M. B. zo Skalice spadol na zem, pričom si spôsobil tržnú ranu na hlave. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá si menovaného prevzala na ošetrenie. Hliadka zotrvala na mieste až do príchodu RZP.  

Dňa 20.10.2019 bolo telefonicky oznámené, že v Skalici na ul. Potočná, pred pohostinstvom zv. Peklo – Raj prišlo k fyzickému napadnutiu D. L. zo Skalice – hliadka MsP sa dostavila na miesto, kde bolo zistené, že uvedená osoba bola fyzicky napadnutá osobou T. P. z Rohožníka. Poškodená D. L. bola ošetrená vo FNsP v Skalici a následne bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 15.10.2019 o 19.32 h oznámil anonym, že na mestskej tržnici niekto prehadzuje predajné pulty - hliadka sa ihneď dostavila na miesto, kde zistila podozrivého D.D. zo Skalice, ktorý úmyselne zhodil z predajného stola na zem žulovú dosku, ktorá sa pádom praskla a odlomila. Nakoľko svojim konaním spôsobil nie malú škodu, jeho konanie bolo posúdené ako podozrenie zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Trestného zákona. Skutok bol po vyčíslení škody odstúpený na začatie trestného stíhania na OO PZ Skalica. 

Dňa 15.10.2019  telefonicky oznámil majiteľ firmy sídliacej na ulici  Pplk. Pľjušťa,  že ich zamestnankyni bola z peňaženky odcudzená finančná hotovosť – hliadka MsP sa dostavila na miesto, kde vykonala ohliadku miesta činu a vyťažila svedkov. Na základe informácií bol zistený podozrivý S.K. z okresu Skalica, ktorý sa vo firme už nenachádzal. Po výzve sa podozrivý mladík dostavil na oddelenie MsP, kde bol k veci vypočutý. Ku skutku sa doznal a odcudzenú hotovosť dobrovoľne vydal. Podozrivý je riešený za priestupok proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 13.10.2019 o 00.07 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ o súčinnosť pri zákroku v pohostinstve na ulici Blahova, kde prišlo k hádke a vzájomnému napadnutiu hostí – hliadka MsP vykonala spoločný zákrok s policajtmi OO PZ. Na mieste zistené, že pri incidente utrpela jedna osoba z Popudinských Močidlian rezné poranenie a bola odvezená RzP do FNsP Skalica. Podozrivá osoba bola predvedená na OO PZ. Hliadka MsP počas šetrenia zabezpečovala miesto skutku, nakoľko sa tu nachádzalo viacero osôb pod vplyvom alkoholu.

Dňa 12.10.2019 o 23.26 h telefonicky oznámil čašník reštauračného zariadenia na ulici Potočná, že dvaja zákazníci nechcú uhradiť svoju útratu – hliadka sa dostavila na miesto, kde hostí stotožnila ako P.K. zo Skalice a R.R. Holíča. Po dohovore muži konzumné uhradili a reštauráciu opustili.

Dňa 12.10.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že v pohostinstve pri ŽSR v Skalici opitá žena obťažuje ostatných hostí zariadenia – na mieste zistené, že sa jedná o J.Z.  zo Skalice,  ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu, bola pošpinená a svojim chovaním budila verejné pohoršenie. Na miesto bol privolaný druh podozrivej, ktorý si ju odviedol domov. Konanie bolo vyhodnotené ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. l, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý bola priestupkyni uložená bloková pokuta.

Dňa 04.10.2019 telefonicky oznámil obyvateľ bytového domu na ulici Koreszkova, že na piatom poschodí horia elektrické rozvody – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Tu bolo zistené, že je zadymený priestor schodiska, kde sa dymilo z elektrického ističa umiestneného v rozvodnej skrini na chodbe. Na miesto privolaní príslušníci HaZZ, zranený nikto nebol, taktiež nevznikla žiadna škoda na majetku.

Dňa 03.10.2019 o 23.04 h telefonicky oznámil občan bývajúci na ulici Korezskova, že zo susedného bytu vyteká na chodbu voda – na mieste zistené, že voda tiekla z bytu občianky,  ktorá uviedla, že si napúšťala vaňu a zaspala. Oznamovateľke bolo odporučené vec riešiť cez správcu bytového domu.

Dňa 03.10.2019 telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na ulici Dr. Clementisa, že mu bol odcudzený z kočikárne bicykel – príslušníci na mieste zistili, že páchateľ násilím prekonal zámok na dverách miestnosti. Na miesto boli privolaní policajti OO PZ, nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Z oznamu a zistení bol  na mieste spísaný úradný záznam, ktorý bol poskytnutý OO PZ.

Dňa 03.10.2019 telefonicky oznámila občianka bývajúca v bytovom dome na ulici SNP, že jej od susedy z vrchného poschodia preteká do bytu a voda a suseda na búchanie neotvára – príslušníci MsP na mieste zistili, že voda uniká z potrubia v stupačke bytu nad oznamovateľkou. Následne bol zastavený prívod vody a majiteľka bytu bola upovedomená, aby vec neodkladne riešila s poruchovou službou správcu bytového domu.

Dňa 01.10.2019 telefonicky požiadali o pomoc pracovníci Pamiatkového úradu SR, ktorí boli vozidlom v Zlatníckej doline obhliadnuť nálezisko a ostali uzamknutí za závorou – príslušníci MsP zabezpečili odomknutie závory.

Dňa 30.09.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že bezdomovci rozbíjajú obloky na opustenom dome na ulici Podhradie -  oznámenie bolo hliadkou MsP preverené. Na mieste od oznamovateľa zistené, že nejaká osoba vyhodila z rozbitého okna tehlu, ktorá ho zasiahla do ľavého ramena. Ako podozrivý bol zistený bezdomovec Ľ.H. zo Skalice. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Bezdomovec rodinný dom na výzvu opustil. Zároveň bol vyrozumený majiteľ domu, ktorý si ho zabezpečil pred ďalším vnikaním bezdomovcov.

Dňa 29.09.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na hokejbalovom ihrisku je bitka – hliadka sa ihneď dostavila na štadión, kde zistila, že prišlo k vzájomného napadnutiu súperiacich hráčov počas hry. Hliadka na mieste zotrvala do konca zápasu, aby neprišlo k narušeniu verejného poriadku.

Dňa 24.09.2019 telefonicky oznámila zamestnankyňa reštaurácie v zábavno-obchodnom centre, že tam majú opitú ženu, ktorá nechce odísť – hliadka na mieste zistila, že ide o bezdomovkyňu T.J. zo Skalice, ktorá bola v značne podnapitom stave a pošpinená. Nakoľko svojim konaním vzbudila verejné pohoršenie návštevníkov reštaurácie, dopustila sa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo bola vyriešená napomenutím. Žena následne reštauráciu opustila. 

Dňa 23.09.2019 osobne oznámila občianka mesta, že na ulici Mazúrova B.J. zo Skalice kameňmi poškodil sklenené výplne oblokov na byte svojho suseda – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde vykonali ohliadku miesta činu. Vo veci bolo začaté objasňovanie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Podozrivý bol prevezený do FNsP a po vyšetrení do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.

Dňa 21.09.2019 o 06.27 h oznámila občianka mesta ležiaceho muža pred ZŠ na Vajanského ulici – príslušníci MsP na mieste zistili, že sa jedná o mladého muža z Kátova, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 20.09.2019 o 22.53 h telefonicky oznámil lekár FNsP Skalica, že do nemocnice priviezli 14 ročného chlapca pod vplyvom alkoholu a omamných a psychotropných látok  – v nemocnici zistené, že sa jedná o maloletého chlapca zo Skalice. Ihneď bola vyrozumená matka maloletého. Nakoľko nebol schopný dychovej skúšky, boli mu vykonané laboratórne vyšetrenia. Na základe vyšetrení bolo zistené, že maloletý mal v krvi 2,00 ‰ alkoholu. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zák,. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Po prešetrení bola  správa o výsledku objasňovania predložená príslušnému správnemu orgánu – Spoločnému obecnému úradu – školskému na vyriešenie.

Dňa 13.09.2019 telefonicky oznámila pracovníčka operačného strediska záchranného systému 112, že majú oznam o ležiacej zranenej žene na ulici Psíky a žiadajú MsP o preverenie  – hliadka okamžite oznam preverila. Na mieste zistené, že sa jedná o seniorku (r.n. 1935) trvalo bývajúcu v Zariadení pre seniorov Skalica, ktorá mala zlomenú ruku, zranenia na hlave i na iných častiach tela, ktoré si spôsobila pádom z bicykla. Podaná správa operátorke 112, zranená bola RZP prevezená do FNsP Skalica. Následne boli vyrozumení zamestnanci zariadenia, ako i rodinní príslušníci seniorky. 

Dňa 12.09.2019 telefonicky oznámil občan meste ležiaceho muža na ulici L. Svobodu č. 5 – na mieste zistené, že sa jedná o bezdomovkyňu J. T. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu a ležala v kríkoch. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch  bola priestupkyňa vyriešená  napomenutím, miesto opustila.

Dňa 12.09.2019 telefonicky oznámil anonym ležiaceho bezdomovca pri neurologickom oddelení vo FNsP – na mieste zistené, že sa jedná o M.Š. z Holíča, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a ležal na zemi pri lavičke. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol priestupca vyriešený  napomenutím, miesto opustil.

Dňa 04.09.2019 osobne oznámila občianka mesta, že jej matku – seniorku telefonicky kontaktoval neznámy muž, ktorý jej oznámil dopravnú nehodu jej syna a žiada od nej zaslanie finančnej hotovosti na účet, aby to nemuseli hlásiť polícii – bol spísaný záznam z oznamu o pokuse podvodne vylákať peniaze od seniorky a obratom bol odovzdaný príslušníkom Odboru kriminálnej polície OR PZ Skalica k ďalšej realizácii.

Dňa 30.08.2019 oznámila občianka mesta , že na detskom ihrisku na ulici Pelíškova behá veľký pes – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o psa I.D. zo Skalice, ktorá si po upozornení psa zabezpečila. Podozrivej bola uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku porušením VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica.

Dňa 30.08.2019  telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o asistenciu pri zákroku voči viacerými osobám na Námestí slobody, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu – hliadka MsP poskytla súčinnosť pri služobnom zákroku a predvedení osôb na OO PZ. Osoby stotožnené ako M.B., B.M., T.K. a T.Z z Kyjova. Uvedené osoby nakupovali v lekárňach v meste Skalica prekurzory na výrobu drog - pervitínu. Vec rieši OO PZ Skalica.

Dňa 19.08.2019  telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu od predavačky z Diskontu na Športovej ulici, ktorá má mať problémy s opitým zákazníkom – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnila R.K. z Brumovíc, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu.  Predavačka mu odmietla pre opitosť predať alkohol,  za čo jej podozrivý vulgárne vynadal. Muž bol vyriešený za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d zákona č. 372/90 Zb.. Na výzvu miesto opustil.    

Dňa 13.08.2019 o 23.54 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu o bitke v bare na ulici Štefánikova – hliadka MsP vykonala služobný zákrok v pohostinskom zariadení. Na mieste bolo zistené, že došlo k bitke medzi K.D. s viacerými osobami. Nakoľko pri bitke prišlo k ťažkej ujme na zdraví H.J., prípad si prevzali ako podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zákona v súbehu z trestným činom 364 ods. 2, písm. b/ Tr. zákona. O spáchaní skutku bol vyrozumený prokurátor OS Skalica. 

Dňa 13.08.2019 o 22.47 h telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža pred pohostinstvom na ulici Mallého  – hliadka MsP na mieste stotožnila osobu ako P.M. z Holíča, ktorý pod vplyvom alkoholu zakopol na chodníku a pri páde na zem si spôsobil zranenia hlavy. Na miesto bola privolaná RzP, ktorá osobu previezla na ošetrenie do FNsP Skalica. Prostredníctvom OO PZ boli o zranení muža a prevezení do nemocnice vyrozumení rodinní príslušníci.

Dňa 11.08.2019 o 05.28 h oznámil hliadke pracovník KS MsP dopravnú nehodu na „Zelenom moste“,  kde havaroval vodič VW Transporter  – hliadka MsP na mieste zistila, že vodič pri nehode poškodil kovové zábradlie, ktoré je majetkom mesta. Nakoľko  išlo o dopravnú nehodu, na miesto bola k realizácii privolaná hliadka OO PZ Skalica.

Dňa 10.08.2019 telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie preniknutia signálu narušenia objektu Katastrálneho úradu Skalica, nakoľko nemá k dispozícii hliadku – hliadka MsP vykonala kontrolu objektu, narušenia objektu páchateľom zistené nebolo.

Dňa 8.8.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že dňa 07.08.2019 v čase o 16.30 h sa bol s kamarátom bicyklovať v okolím priehrady Mlýnky a tu videli pána, po ktorom bola vyhlásená nezvestnosť, ako kráča k reštaurácii Jana na českej strane vodnej plochy. Na základe tejto informácie sa pátranie presunulo do lokality hraničnej oblasti Mlýnky. Zároveň sa opakovane prepátravala Zlatnícka dolina a jej okolie. Dňa 10. augusta bol nezvestný pán nájdený policajtmi ČR značne dehydrovaný a vyčerpaný v Zlatníckej doline, v blízkosti štátnej hranice. Na miesto bola ihneď privolaná RzP, ktorá pána za asistencie polície odviezla do skalickej nemocnice.

Dňa 07.08.2019 o 20.35 h osobne oznámila občianka mesta nezvestnosť svojho manžela r.n. 1943, ktorý odišiel o 09.00 h z miesta trvalého bydliska do búdy v Skalických vinohradoch, odkiaľ sa do doby nahlásenia udalosti nevrátil – na koľko sa jednalo o seniora so zdravotnými problémami,  hliadka MsP začala ihneď s pátraním na mieste kam mal z domu odísť a v jeho okolí. O nezvestnosti bolo vyrozumené OO PZ Skalica, taktiež Oddelenie pátrania OKP OR PZ Senica. Neskôr sa pátranie rozšírilo na obec Mokrý Háj, kde pravidelne vystupoval z autobusu zo Skalice, následne i na celú lokalitu skalických vinohradov. Do pátrania bol zapojený aj špeciálne vycvičený pes. Na prepátravanie Zlatníckej doliny a Koválovských lúk boli využité drony. Od začiatku pátrania úzko spolupracovala Mestská polícia Skalica a štátna polícia, neskôr sa zapojili hasiči a tiež dobrovoľníci, ktorí sa snažili pomôcť. Na základe žiadosti slovenskej štátnej polície sa do pátrania zapojili aj zložky štátnej polície Českej republiky. Tiež boli oslovení starostovia okolitých obcí o pomoc a súčinnosť.

Dňa 03.08.2019 o 04.35 h telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu z bytu na Školskej ulici – hliadka MsP na mieste zistila pôvodcu šírenia nadmerného hluku spôsobeného hlasnou hudbou. Podozrivý bol značne pod vplyvom alkoholu, po výzve hudbu vypol. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch mu bola uložená bloková pokuta. 

Dňa 01.08.2019 telefonicky oznámila občianka mesta, že jej volal brat a povedal jej, že sa ide niekde k Vrádišťu obesiť – hliadka MsP ihneď o situácii informovala hliadku OO PZ,  zároveň bolo po mužovi začaté miestne pátranie. Hliadka MsP muža vypátrala na ulici Dr. Clementisa. Pán bol oblečený v čiernych nohaviciach, čierno-bielej košeli s kravatou. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si muža prevzala. Nakoľko rodinní príslušníci uviedli, že pán sa opakovane vyhrážal samovraždou, bol prevezený na FNsP za účelom absolvovania príslušných odborných vyšetrení.

Dňa 29.07.2019 oznámil občan mesta premnožené potkany vo dvore rodinného domu na ulici Boorova. Ďalej uviedol, že sa bojí rozšírenia po celej ulici i do ostatných rodinných domov  – príslušníci situáciu na mieste preverili a vykonali pohovor s majiteľmi nehnuteľnosti. Cestou Oddelenia sociálnej starostlivosti s zdravotníctva MsÚ bola v dome zabezpečená odborná deratizácia. 

Dňa 20.07.2019 o 19.27 h oznámil občan mesta, že na ulici Boorova sa bijú rómovia – hliadka oznam preverila. Bolo zistené, že prišlo k vzájomnému fyzickému napadnutiu viacerých osôb – účastníkov svadby, pričom ženích utrpel bodné poranenie. Na  miesto sa dostavili hliadky OO PZ Skalica, OO PZ Holíč a ODI OR PZ Skalica. Policajti predviedli 5 podozrivých osôb. Vec je riešená ako ublíženie na zdraví podľa § 156 Trestného zákona.

Dňa 18.07.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na Potočnej ulici vyskočil zo strešného okna nemecký ovčiak, ktorý sa pri páde na chodník zranil – hliadka MsP na mieste zistila, že nemecký ovčiak vyšiel z bytu na poschodí cez otvorené strešné okno na strechu, odkiaľ spadol na chodník. Policajti MsP zistili a privolali majiteľa psa, ktorý zabezpečil odborné vyšetrenie a ošetrenie zvieraťa.

Dňa 17.07.2019 telefonicky oznámil anonym, že na „Zelenom moste“ na chodníku leží bezvládne muž – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o A.V. zo Smolinského. Muž bol značne pod vplyvom alkoholu, nebol schopný žiadnej komunikácie. Nakoľko vzniklo podozrenie, že sa jedná o otravu alkoholom, bola privolaná RzP, ktorá muža previezla do FNsP.

Dňa 16.07.2019 telefonicky oznámila pracovníčka MsP Holíč, že prijali oznam od občana Skalice, ktorý uviedol, že na ulici Dr. Clementisa, v bytovom dome č. 48 horí na 7 podchodí byt – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na miesto privolaní hasiči HaZZ Holíč a DHZ Skalica, ktorí požiar v byte lokalizovali. Počas práce hasičov bola v okolí bytového domu príslušníkmi MsP regulovaná doprava.

Dňa 13.07.2019 o 18.41 h telefonicky oznámila obyvateľka mesta, že pred vchodom do bytového domu na ulici Lúčky sú opité deti – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistila mladistvú H.T. zo Skalice, ktorej bolo dychovou skúškou namerané množstvo 1,50‰ v dychu, na základe ktorého zistenia bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Vyťažením na mieste bolo zistené, že alkohol mladistvej umožnil požívať D.D zo Skalice a S.S. zo Skalice, čím sa dopustili priestupku podľa § 30 ods. 1, písm. a/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo im boli uložené blokové pokuty.

Dňa 10.07.2019 telefonicky oznámil  občan mesta, že vo vinohradníckej oblasti Darmovise odchytil voľne lietajúceho papagája – hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o druh - Kakadu béžový, ktorý bol opatrený krúžkom s číslom. Papagáj bol dočasne umiestnený vo voliére chovateľa zo Skalice, pričom informácia o odchyte bola zverejnené prostredníctvom sociálnych sietí. Dňa 11.07.2019 sa s príslušnými dokladmi dostavila pre papagája majiteľka z mesta Strážnice (ČR), ktorej bol vrátený. 

Dňa 05.07.2019 o 18.00 h telefonicky oznámil občan mesta, že pri dome smútku sú rómovia na osobnom motorovom vozidle ev. čísla MA...., ktorí obťažujú občanov prichádzajúcich na cintorín - hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa osoby z okresu Malacky, ktoré bez príslušného povolenia a oprávnenia ponúkali občanom kamenárske práce. Vodič vozidla bol za porušenie  § 22 ods. 1, písm. k/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 3 ods. 2, písm. b/ zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyriešený blokovou pokutou a osoby z miesta odišli.

Dňa 05.07.2019 telefonicky oznámila  zdravotná sestra FNsP Skalica, že im utiekol pacient, ktorý mal byť prevezený do psychiatrickej liečebne – hliadka MsP vykonala miestne pátranie, pacient M.M. bol nájdený na ulici Mallého. V sprievode hliadky MsP sa vrátil do FNsP.

Dňa 03.07.2019 telefonicky oznámila občianka mesta bývajúca v bytovom dome na Mazúrovej ulici, že ju nožom ohrozuje jej manžel – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto kde zistila, že oznamovateľke sa manžel vyhrážal zabitím a podrezaním nožom. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona, na miesto boli privolaní policajti OO PZ, ktorí si prípad na mieste prevzali k ďalšiemu šetreniu.

Dňa 28.06.2019 telefonicky oznámil  pracovník SBS z hypermarketu na ulici Mallého, že dvaja chlapci sa medzi regálmi hádzali vajíčkami a znečistili vystavený textilný tovar – hliadka MsP na mieste zistila podozrivých maloletých A.M. a D.V. zo Skalice. Konanie bolo kvalifikované ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 24.06.2019 telefonicky požiadal zamestnanec FNsP Skalica o asistenciu a pomoc pri zvládnutí agresívneho pacienta – hliadka po príchode na miesto zistila, že sa jedná o pacienta pod vplyvom alkoholu - J.K. zo Senice, ktorého priviezla RzP zraneného po páde na elektrickej kolobežke. Pacient sa po príchode hliadky ukľudnil.

Dňa 20.06.2019 o 06.01 h telefonicky oznámil anonym, že na Námestí slobody sedí na prostriedku vozovky podnapitá osoba – hliadka MsP na mieste zistila muža, ktorý sa svojim správaním dopúšťal priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Z dôvodu zistenia totožnosti bol podozrivý muž predvedený na MsP Skalica. Nakoľko sa osoba bránila predvedeniu a kládla pasívny odpor, za účelom predvedenia boli použité donucovacie prostriedky. Podozrivý bol stotožnený ako F.R. z Vyšného nad Hronom, za spáchanie priestupku mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 15.06.2019 telefonicky požiadali o súčinnosť pri zákroku príslušníci OO PZ, nakoľko prijali oznam o bitke osôb na Školskej ulice, ktoré majú byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok - hliadka MsP poskytla súčinnosť pri zákroku, na mieste stotožnený J.D zo Skalice, ktorý bezdôvodne v amoku kričal a búchal na dvere obyvateľky bytového domu. Vec si na mieste prevzali k riešeniu policajti OO PZ.

Dňa 12.06.2019 o 01.29 h oznámila občianka mesta bývajúca na ulici Lúčky, že vo vchode na prvom poschodí ruší sused nočný kľud – hliadka MsP oznam preverila. Šetrením na mieste bolo zistené, že nočný kľud bol rušený osobou M.T., ktorému za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola uložená bloková pokuta.

Dňa 12.06.2019 o 21.43 h telefonicky oznámil občan mesta, že na zastávke autobusu nachádzajúcej sa na ulici Koreszkova je muž, ktorý tam rozbíja sklenené výplne - hliadka MsP sa ihneď po prijatí oznamu dostavila na miesto, kde stotožnila podozrivého J.P. zo Skalice, ktorý sa sklenenými črepmi sebapoškodzoval na rukách. Na miesto privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie.

Dňa 07.06.2019 telefonicky oznámil  občan mesta, že v bytovom dome na ulici Lúčky suseda nadáva poškodenej K.N. – hliadka MsP oznam preverila. Počas šetrenia bolo zistené, že Z.D. vulgárne vynadala poškodenej, čím sa dopustila priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch za čo jej bola udelené bloková pokuta.

Dňa 06.06.2019 telefonicky oznámil občan mesta znečistenie verejného priestranstva bioodpadom na ulici Sudoměřická pri kontajnerovom stojisku – hliadka MsP oznam preverila. Šetrením na mieste zistila pôvodcu znečistenia, ktorý bol za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený blokovou pokutou. Priestupca zároveň zabezpečil odstránenie odpadu z verejného priestranstva.

Dňa 06.06.2019 o 18.00 h osobne oznámil občan mesta, že mu ušiel jeho štvorročný syn, s ktorým sa zdržiaval na ulici Potočná - hliadka MsP vyrozumela OO PZ Skalica a zároveň bolo začaté miestne pátranie po maloletom chlapcovi. O 18.15 h prijala MsP telefonický oznam od zamestnanca firmy sídliacej v bývalom ZVL, že tam našli malého chlapca na bicykli a tento nevie ako sa volá a kde býva. Zamestnanci firmy maloletého odovzdali hliadke MsP. Policajti vyrozumeli matku a otca – oznamovateľa, ktorí si chlapca prevzali.

Dňa 29.05.2019 telefonicky požiadala občianka mesta o pomoc pri preverení, či jej syn – alkoholik nie je ohrozený na živote, nakoľko sa už štvrtý deň neozval a v minulosti sa vyhrážal, že skoncuje so životom – hliadka MsP spolu s hliadkou OO PZ sa dostavili k bytu na ulici Hurbanova, taktiež boli privolaní i príslušníci HaZZ, aby pomohli policajtom dostať sa k balkónu bytu, ktorý bol otvorený na ventiláciu. Zároveň bolo zvonené a búchané na dvere bytu, ktoré muž napokon otvoril. Uviedol že spal, bol značne pod vplyvom alkoholu, žiadne zranenie u neho zistené nebolo.

Dňa 28.05.2019 na MsP osobne oznámil  občan mesta, že jeho maloletého syna bezdôvodne fyzicky napadli traja chlapci na zastávke SKAND na ulici Pplk. Pľjušťa – hliadka MsP prijala oznámenie, maloletého za prítomnosti otca k incidentu vyťažila a spísala úradný záznam. Zároveň bol šetrením zistený jeden z podozrivých agresorov. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu výtržníctva podľa § 364 ods. 1, písm. a/, ods. 2 písm. d/ Tr. zákona vec bola i s poznatkom ku konkrétnemu podozrivému odovzdaná OKP OR PZ Skalica k realizácii.

Dňa 27.05.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na jeho vyhradenom parkovisku pre ZŤP na ulici L. Slobodu stojí cudzie motorové vozidlo  - hliadka MsP oznam preverila, na mieste bolo zaparkované motorové zn. BMW, ktorého vodičke bola uložená bloková pokuta za porušenie  § 22 ods. 1, písm. k/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 137 ods. 2, písm. q/ zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Dňa 27.05.2019 osobne oznámila občianka mesta krádež jej bicykla zn. HEIPE, čiernej farby, ktorý mala uzamknutý v stojane na ulici Koreszkova pri FNsP – hliadka MsP prijala oznámenie, vykonala ohliadku miesta činu, vyťažila kamerový systém MsP a začala objasňovanie vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 19.05.2019 o 22.43 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na Boorovej ulici – policajti MsP oznam preverili a zistili,  že pod bránou rodinného domu je veľmi silno pustená hudba, ktorá sa šíri po celej ulici. Ako podozrivý zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ (poruší nočný kľud) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol zistený E.D zo Skalice, ktorý bol vyriešený udelením blokovej pokuty.

Dňa 18.05.2019 telefonicky oznámil anonym bitku v herni na ulici Pplk. Pľjušťa – policajti MsP oznam preverili. Jednalo sa o vzájomnú potýčku P.D. a I.M., obidvaja zo Skalice. Iniciátor nezhody P.D. bol za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku  podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený udelením blokovej pokuty.

Dňa 13.05.2019 oznámila predavačka darčekovej predajne v obchodno-zábavnom centre, že jej neznámy muž odcudzil fľašu alkoholu   – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Vyťažením a šetrením bolo zistené, že krádeže alkoholu v cene 17,99 € sa dopustil P.B. zo Skalice. Podozrivý bol lustrovaný v policajných databázach, či nebol za obdobný čin v prechádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý, nakoľko  by sa jednalo o prečin   krádeže  podľa § 212 ods. 2, písm. f/ Tr. zákona. Nakoľko sa táto skutočnosť nepotvrdila, priestupcovi bola uložená  bloková   pokuta  za   spáchanie  priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 12.05.219 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri zákroku proti agresívnemu pacientovi vo FNsP Skalica, ktorého tam priviezla hliadka OO PZ Senica - hliadka MsP poskytla súčinnosť. Pacient V.Ř. zo Senice sa pod vplyvom drog dopustil domáceho násilia voči svojej matke. Po príchode hliadky MsP sa pacient ukľudnil a  po prvotnom vyšetrení bol prevezený do Psychiatrickej nemocnice P.P. Pezinok.

 

Dňa 02.05.2019 oznámil manžel poštovej doručovateľky, že ju počas roznášania poštových zásielok pohrýzol pes na Hodonínskej ulici - hliadka MsP oznam preverila. Bolo zistené, že pes vybehol z rodinného domu cez otvorenú bránku a pohrýzol ženu do oblasti kolena.  Majiteľovi bola uložená bloková pokuta, nakoľko nezabránil voľnému pohybu psa, čím sa dopustil priestupku podľa § 7 písm. f/ zákona č., 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Zároveň bola udalosť zaevidovaná na MsÚ - Oddelenie výstavby, kde bol pes označený za nebezpečného s povinnosťou pre majiteľa zabezpečiť pri vodení psa na verejnosti používanie náhubku.

Dňa 01.05.2019 hliadke v teréne osobne oznámila občianka mesta, že jej známej (r.n. 1941) prišlo „zle a odpadla“ na ulici Potočná – hliadka MsP ihneď na miesto privolala RZP, ktorá seniorku odviezla na vyšetrenie a prípadné ošetrenie do FNsP. Zároveň bol telefonicky vyrozumený pán, ktorý sa o staršiu pani stará. Príslušníci MsP vyrozumeli pracovníčky Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, aby v prípade potreby bola seniorke poskytnutá adekvátna sociálna pomoc.

Dňa 26.04.2019 oznámil občan mesta, že na ulici Jatočná sú neznámi mladíci, ktorí sprejujú stenu budovy - hliadka MsP podozrivých zaistila na Námestí slobody. Pri vyťažení sa mladiství doznali, že popísali rozvodnú skriňu v stene budovy čiernym nápisom „SLAWY“. Mladistvému E.P. zo Skalice za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  bola uložená bloková pokuta. Zároveň bola rozvodná skriňa páchateľom priestupku premaľovaním daná do pôvodného stavu.

Dňa 24.04.2019  telefonicky oznámil občan mesta, že im neznámy páchateľ poškodil na ulici Zápotočná fasádu rodinného domu – policajti MsP oznam preverili. Šetrením bolo zistené, že fasáda bola poškodená dopravnou nehodou konkrétnej osoby – traktoristu  zo Skalice. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá vec zadokumentovala a vyriešila ako dopravnú nehodu.

Dňa 23.04.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Dr. Clementisa pri detskom  ihrisko vplyvom silného vetra  lietajú vzduchom tabule plechu – policajti MsP oznam preverili. Dielce pochádzali z plechového skladu, ktorý prudký vietor rozbil. Telefonicky bola cestou spoločnosti SCAL&CO s.r.o. vyrozumená zodpovedná firma, ktorá realizovala revitalizáciu bytového domu. Firma si plechový sklad zabezpečila tak, aby nedošlo k ohrozeniu občanov.

Dňa 22.04.2019 telefonicky požiadali o súčinnosť príslušníci OO PZ pri zákroku voči psychicky narušenému mužovi, ktorý  v byte na ulici Pelíškova napadol svojho brata – hliadka MsP podozrivého zadržala na ulici Dr. Clementisa. Telefonicky bola vyrozumená hliadka OO PZ, ktorá si P.S. prevzala k doriešeniu udalosti.

Dňa 14.04.2019 oznámil občan mesta, že pri pohostinstve „Brčkov“ na ulici Predmestie sú mladíci, ktorí zhodili popolnicu, stojan na bicykle a obťažovali hostí – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde boli pristihnutí a stotožnení D.D., Ma.D., Mi.D., Me.D., S.D.. Na mieste bolo začaté objasňovanie viacerých priestupkov. Nakoľko sa jednalo aj o osoby maloleté a mladistvé, boli vykonané skúšky na požitie alkoholických nápojov. U dospelej osoby bola nameraná hodnota 3,40‰, u maloletých 1,27‰ a 1,13‰. Dospelému priestupcovi bola na mieste uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Spisové materiály týkajúce sa konania maloletých budú po vypočutí rodičov postúpené na Spoločný obecný úrad – školský.

Dňa 14.04.2019 telefonicky požiadal operátor tiesňovej linky o súčinnosť pri preverení oznamu o ležiacej žene s úrazom hlavy na ulici Školská – policajti MsP oznam preverili. Jednalo sa o podnapitú obyvateľku mesta s krvácajúcou ranou na hlave. Žene bola poskytnutá prvá pomoc a následne bola RZP  prevezená na vyšetrenie a ošetrenie do FNsP.

Dňa 14.04.2019 osobne požiadala o súčinnosť zodpovedná osoba, ktorá vykonáva starostlivosť o stromy a zeleň mesta, o odstránenie vozidla zn. Mazda. Vozidlo bolo zaparkované blízko stromu, ktorý sa išiel zrezávať a zároveň požiadal o regulovanie dopravy v tomto mieste počas zrezávania – policajti MsP vyrozumeli majiteľa vozidla a poskytli súčinnosť pri regulácii dopravy tak, aby nedošlo k ohrozeniu chodcov, cyklistov a vodičov vozidiel. 

Dňa 13.04.2019 bola pracovníkom chránenej dielne kamerového systému MsP zistená osoba požívajúca alkoholické nápoje na verejne prístupnom mieste - pri Zdravotnom stredisku Pod Hájkom  - hliadka MsP oznam od pracovníka KS preverila. Ako priestupcu zistila J.C. z Perneka. Žena porušila VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica, za čo jej bola udelená bloková pokuta.

Dňa 10.04.2019 oznámila občianka mesta ležiaceho muža pred vchodom do bytového domu na ulici Pod Hájkom – hliadka MsP oznam preverila. Na zemi ležal silne podnapitý občan mesta, ktorý nebol zranený. Bol odprevadený domov, kde si ho prevzala družka. Podnapitý muž svojim konaním vzbudil verejné pohoršenie, čím sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola uložené bloková pokuta.

Dňa 05.04.2019 požiadal lekár FNsP Skalica o asistenciu pri ošetrení agresívneho pacienta - hliadka MsP poskytla súčinnosť. Pacient P.P zo Skalice bol pod vplyvom alkoholu a mal zranenie na hlave. Po príchode hliadky MsP sa ukľudnil a začal spolupracovať s lekárom.

 

Dňa 04.04.2019 o 20.21 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie ich oznamu o zranenej srnke za mestom Skalica smerom na Mokrý Háj - hliadka MsP oznam preverila a vyrozumela poľovného hospodára, ktorý vec vyriešil.

 

Dňa 04.04.2019 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu o prítomnosti osoby z Holíča v predajni na Štefánikovej ulici, po ktorej bolo vyhlásené celoštátne pátranie - hliadka MsP oznam preverila. Osoba M.J. bola vypátraná na nástupišti pre autobusy SKAND na ulici  Pplk. Pľjušťa. Policajti OO PZ si osobu predviedli.

 

Dňa 03.04.2019 telefonicky oznámil občan mesta, že mu neznámy páchateľ postriekal betónové oplotenie rodinného domu na Horskej ulici – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Nakoľko spáchaním skutku došlo k podozreniu zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona, vec si k šetreniu prevzali policajti OO PZ Skalica. Ku skutku bola vyhotovené fotodokumentácia a spísaný úradný záznam.

 

Dňa 31.03.2019 osobne oznámil pracovník SBS predajne na Štefánikovej ulici krádež tovaru – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Páchateľkou krádeže bola zistená I.D. zo Skalice, ktorá odcudzila kozmetiku z regálu predajne. Za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch jej bola na mieste uložená bloková pokuta.

Dňa 30.03.2019 o 04.16 h oznámil občan mesta, že na ulici Boorova je rušený nočný kľud - hliadka MsP oznam preverila. Bolo zistené že z rodinného domu počuť hlasitú hudbu. Uvedenú hudbu si púšťal obyvateľ domu E.D. na dvore. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch mu bola na mieste uložená bloková pokuta. Hudba bola ihneď vypnutá.

Dňa 17.03.2019 o 00.20 h oznámil anonym ležiaceho muža pred pivným barom na ulici Nemocničná  - hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o osobu s trvalým bydliskom v Popudinských Močidľanoch. Od svedkov bolo zistené, že muž si pri páde udrel hlavu. Nakoľko príslušníci MsP o mužovi z minulosti vedeli, že absolvoval operáciu hlavy, na miesto bola privolaná RZP. Osoba bola následne prevezená do FNsP na vyšetrenie zdravotného stavu.

Dňa 17.03.2019 požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu o staršom pánovi, ktorý ide v pyžame smerom od Skalice na Holíč – hliadka MsP oznam preverila. Muža zastihla asi 2 km od Skalice. Jednalo sa o seniora z Borského Mikuláša, rok narodenia 1940, ktorý odišiel z hospitalizácie vo FNsP. Telefonicky bol vyrozumený syn starého pána, ktorý zabezpečil ďalšiu starostlivosť. 

Dňa 08.03.2019 o 04.19 h oznámila občianka mesta, že pri železničnej trati leží neznámy muž – hliadka MsP oznam preverila. Pri koľajisku ležal 15 ročný chlapec s trvalým bydliskom v obci Štefanov. Mladistvý nevedel komunikovať a triasol sa po celom tele. Nakoľko sa jednalo o mladistvú osobu s podozrením na intoxikáciu alkoholom, bola na miesto privolaná RZP, ktorá osobu previezla na detské oddelenie FNsP Skalica k vyšetreniu. Zároveň bola vyrozumená matka mladistvého.

Dňa 07.03.2019 požiadal o súčinnosť pri preverení oznámenia o krádeži v predajni textilu na ulici Pplk. Pľjušťa  - hliadka MsP oznam prijatý štátnou políciou preverila. Na mieste zistené, že V.I. z Holíča odcudzila z regálu v predajni parfém. Svojim konaním sa dopustila priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo jej bola na mieste uložené bloková pokuta.

Dňa 07.03.2019 o 21.30 h pri hliadkovej činnosti zistené spustenie signalizačného zariadenia objektu BW ARMS s.r.o. na ulici Športová - hliadka vykonala vonkajšiu ohliadku objektu, násilné vniknutie resp. narušenie objektu zistené nebolo. MsP zároveň  kontaktovala majiteľa objektu.

Dňa 03.03.2019 oznámil občan mesta, že jeho syn vyhodil z bytu na ulici Dr. Clementisa svoju družku aj s dieťaťom, vyhrážal sa samovraždou, mobil nedvíha a nereaguje na zvonenie a búchanie. Pán uviedol, že má vážne obavy o život svojho syna, nakoľko má sklony k sebapoškodzovaniu  - hliadka MsP ihneď vyrazila na miesto, počas príjazdu požiadali o súčinnosť OO PZ. Po príchode na miesto bolo zistené, že mladý muž nereaguje na zvonenie a kľúč je vsunutý zvnútra do zámku. Za prítomnosti majiteľky bytu príslušník MsP vykopol dvere. Po vojdení do bytu našla hliadka muža v obývacej izbe. V ruke držal nôž, ktorý si priložil ku krku. Na ľavom predlaktí mal viditeľné rezné rany a kričal, že ak sa niekto priblíži, tak sa pichne do krku. Žiadal, aby k nemu do miestnosti prišla iba družka, toto však policajti odmietli vzhľadom na jeho psychický stav a ozbrojenie nožom. Nakoľko ho jeden z príslušníkov MsP poznal, začal sa mu prihovárať, aby ho pustil do izby. Mladý muž na to nakoniec pristal. Mestský policajt vošiel za ním do miestnosti a postupne ho prehovoril, aby nôž odložil. Mladík napokon policajta uposlúchol. Následne ho privolaná RZP previezla za asistencie OO PZ do FNsP na ošetrenie a príslušné vyšetrenia. 

Dňa 01.03.2019 oznámil hosť pohostinstva na Športovej ulici, že jeden z hosťov obťažuje čašníčku – hliadka MsP oznam preverila. Od poškodenej bolo zistené, že D.Z. zo Skalice ju viac dní sleduje, robí jej nepríjemné návrhy a opakovane ju obťažuje. Nakoľko sa poškodená vyjadrila, že podozrivý jej svojim konaním podstatne zhoršil kvalitu života, zároveň sa bojí o svoje zdravie a život, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ, aby začali preverovanie vo veci trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona. 

Dňa 26.02.2019 oznámila občianka mesta znečistenú vozovku na ulici Stračinská – hliadka MsP preverením zistila, že pôvodcom znečistenia je nákladné vozidlo stavebnín, ktoré priviezlo materiál. Telefonicky bol vyzvaný pracovník firmy na odstránenie znečistenia, čo bolo do 10 minút vykonané.

Dňa 21.02.2019 telefonicky požiadal operačný KR PZ Trnava o preverenie oznamu o ležiacej žene na ulici Pod Hájkom – policajti MsP na mieste zistili, že sa jedná o T.S. – bezdomovkyňu zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu. Žena zranená nebola, po vyzvaní miesto opustila. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ (priestupku sa dopustí ten, ktorý vzbudí verejné pohoršenie) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 19.02.2019 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Pod Hájkom pri pohostinstve pobehuje poloobnažená žena, ktorá je pod vplyvom  alkoholu – policajti MsP oznam preverili. Na mieste stotožnená J.T. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu. Pred príchodom hliadky spadla zo schodiska a spôsobila si tržnú ranu na hlave s masívnym krvácaním. Na miesto bola ihneď privolaná RZP, ktorá zranenú odviezla k ošetreniu.

Dňa 17.02.2019 o 00.18 h požiadala občianka z L. Svobodu hliadku MsP o pomoc, nakoľko nezvláda manžela spadnutého na zem sama zdvihnúť – príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Pán podľa poskytnutých informácií oznamovateľky bol ťažký onkologický pacient a doma spadol z postele. Ona sama nemá síl ho dať naspäť na lôžko. Policajti MsP poskytli pani pomoc, chorého pána zdvihli naspäť do postele.

Dňa 14.02.2019 o 14.23 h telefonicky oznámil riaditeľ ZUŠ Skalica, že pri ceste na vyučovanie prišlo k závažnému obmedzeniu osobnej slobody maloletého žiačika neznámou dospelou osobou. Ďalej uviedol, že poškodeného žiačika má vo svojej kancelárii a už kontaktoval aj zákonného zástupcu – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde okamžite za prítomnosti riaditeľa a otca vyťažili maloletého. Nakoľko sa útok odohral zozadu, policajti mali k dispozícii iba čiastočný opis odevu. Na miesto bol ihneď privolaný výjazd OKP OR PZ Skalica a tiež príslušníci OO PZ Skalica.  Policajti všetkých bezpečnostných zložiek začali s tipovaním možného páchateľa a s pátraním po páchateľovi. Zároveň bola vykonaná analýza záznamov bezpečnostného kamerového záznamu MsP. Príslušníci OKP OR PZ Skalica asi po hodine predviedli podozrivú osobu, ktorej bolo záznamami z kamier dokázané, že sa nachádzala v okolí miesta činu a tiež, že sa krátko pred činom nachádzala opakovane v tesnej blízkosti poškodeného maloletého. Podozrivý sa ku skutku pod ťarchou dôkazov doznal. Dňa 15.02.2019 bolo podozrivému vznesené obvinenie pre zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2, písm. b/ (na chránenej osobe) Tr. zákona spáchaného v štádiu pokusu podľa § 14 Tr. zákona, za čo páchateľovi hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od sedem do pätnásť rokov. Páchateľ bol umiestnený do CPZ a následne bola na neho uvalená väzba. Vzorná a koordinovaná súčinnosť MsP, OKP OR PZ Skalica a OO PZ Skalica prispela k zadržaniu a usvedčeniu páchateľa závažného trestného činu a to do dvoch hodín od spáchania činu.

Dňa 13.02.2019 telefonicky oznámil pracovník SBS vykonávajúci službu v „Útulku cesta“ na Nádražnej ulici, že tam opitý muž robí zle a snaží sa násilím dostať dovnútra  – policajti MsP na mieste zistili, že sa jedná o J.R. zo Skalice. Muž sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal a hrubo správal voči svojej bývalej družke a snažil sa bez povolenia dostať do útulku. Podozrivý bol predvedený na MsP za účelom podania vysvetlenia k svojmu konaniu. Bolo začaté objasňovanie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb..

Dňa 11.02.2019 telefonicky oznámil obyvateľ mesta z ulice L. Svobodu, že seniorka (r.n. 1927) bývajúca v ich vchode na prvom poschodí kričí o pomoc - policajti MsP sa ihneď dostavili na miesto. Bolo zistené, že pani prišlo nevoľno a spadla na zem, odkiaľ sa nevedela sama postaviť. Bola privolaná RZP za účelom poskytnutia odbornej pomoci resp. vyšetrenia a zároveň aj synovec seniorky.

Dňa 09.02.2019 o 04.16 h telefonicky oznámil anonym ležiacu ženu pri kontajnerovom stojisku na ulici Pelíškova – policajti MsP na mieste zistili, že sa jedná o mladé dievča zo Skalice, ročník narodenia 2003, ktoré bolo pod vplyvom alkoholu. Na miesto bola privolaná matka, ktorá si dievča odviedla domov. Vo veci bol spísaný Úradný záznam zo služby a bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 Zákona č. 372/90 Zb. s poukazom na  § 2 ods. 2 písm. a/ Zákona č. NR SR č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

Dňa 09.02.2019 o 01.29 h telefonicky požiadal o súčinnosť zamestnanec FNsP, nakoľko na chirurgickom oddelení majú nezvládnuteľného pacienta – policajti MsP oznam preverili. Pacient stotožnený ako M.N. z Trenčína, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Po príchode hliadky sa ukľudnil a spolupracoval s personálom FNsP pri svojom ošetrení.

Dňa 07.02.2019 telefonicky požiadal o poskytnutie súčinnosti policajt stálej služby OO PZ pri preverení oznamu o krádeži v predajni na ulici Mallého  – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde stotožnili G.H. z Banskej Bystrice. Uvedená osoba bola podozrivá z krádeže tovaru z regálov predajne v celkovej sume 188,-€. Nakoľko lustráciou bolo zistené, že menovaný bol za posledných 12 mesiacov za obdobný skutok postihnutý, jednalo sa o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. f/ Trestného zákona. Skutok si na doriešenie na mieste prevzali príslušníci OO PZ.

Dňa 02.02.2019 o 23.25 h telefonicky požiadal o súčinnosť lekár FNsP, nakoľko na urgentnom príjme majú prijatého agresívneho pacienta, ktorého nevedia zvládnuť– príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Pacient stotožnený ako muž zo Studienky okres Senica. Muž bol  pod vplyvom alkoholu a mal úraz hlavy. Do FNsP ho priviezla RZP za asistencie hliadky OO PZ Šaštín – Stráže. MsP poskytla súčinnosť pri ošetrení muža, aby neprišlo k napadnutiu personálu nemocnice. Bol vyrozumený syn agresívneho muža, ktorý si ho po ošetrení prevzal.  

Dňa 01.02.2019 o 00.30 h telefonicky oznámil anonym rušeniu nočného kľudu na ubytovni  Horská č. 62 – policajti MsP oznam preverili. Na chodbe ubytovne sa nachádzali podnapití bezdomovci Z.T. a Ľ.H. obidvaja zo Skalice. Nakoľko svojim krikom rušili nočný kľud, spáchali priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona č. 372/1990 Zb., za ktorý boli vyriešení napomenutím.

Dňa 30.01.2019 telefonicky oznámil vodič sanitky, že nemôže prejsť vozidlom k ambulancii na ulici Podhradie, nakoľko v križovatke stojí zaparkované vozidlo – na mieste bolo v križovatke zaparkované vozidlo zn. BMW s českým evidenčným číslom, ktoré bránilo prejazdu. Nakoľko sa vodič vo vozidle nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Vodičovi bola za  porušenie ustanovenie § 25 ods. 1, písm. d/ zák. SNR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  udelená bloková pokuta.

Dňa 28.01.2019 osobne oznámila občianka mesta trvalo bývajúca na ulici Koreszkova, že dnešného dňa jej na pevnú linku telefonovala neznáma osoba, ktorá jej oznámila, že jej syn bol vinníkom dopravnej nehody, pri ktorej utrpelo maloleté dieťa ťažké zranenie s krvácaním do mozgu, pričom poškodená vodička  ako matka dieťaťa požaduje zaslanie 1.500,- € ako odškodné na určený účet v nemeckej banke  – príslušníci MsP od oznamovateľky zistili, že jej syn vykonáva v Bratislave inštalovanie plastových okien a žiadnu nehodu nemal. Príslušníci MsP spísali k uvedenému oznamu Úradný záznam zo služby, ktorý postúpili k ďalšiemu služobnému využitiu na OO PZ Skalica, nakoľko vec niesla znaky trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona.

Dňa 22.01.2019 o 00.55 h telefonicky oznámil pracovník čerpacej stanice na ulici Mallého, že majú v predajni muža, ktorý sa chová podozrivo – policajti MsP oznam preverili. Osobu stotožnili ako P.M. z Dunajskej Stredy. Následne bol zistený kontakt na matku  muža a jeho priateľku. Obidve zhodne uviedli, že muž trpí psychiatrickou poruchou, neberie predpísané lieky a napriek zákazu lekára požíva alkohol. Muž sa následne začal vyhrážať, že pokiaľ matka pre neho z Dunajskej Stredy nepríde, tak ostane vonku ležať na mraze a tým sa úmyselne zabije. Nakoľko bolo vonku -10°C a muž vykazoval známky psychiatrickej poruchy, bol odprevadený do FNsP, kde príslušníci MsP poskytli súčinnosť pri jeho ošetrení. Muž bol následne prevezený do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.

Dňa 21.01.2019 o 23.00 h telefonicky oznámila občianka mesta trvalo bývajúca na ulici Mallého, že jej dcéru poškriabal na ruku pes, ktorý bol pustený na voľno - policajti MsP oznamovateľke odporučili, aby navštívila s dcérou lekára. Šetrením bol zistený majiteľ psa, ktorý za porušenie VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov bol vyriešený blokovou pokutou a zároveň bol upozornený na zákaz voľného pohybu psov.

Dňa 19.01.2019 telefonicky požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ pri preverení oznamu, že v predajni Billa došlo ku krádeži tovaru – hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o J.P. zo Skalice, ktorý v predajni odcudzil z regálov tovar, ktorý nezaplatil. Priestupca bol za spáchanie priestupku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 17.01.2019 o 23.07 h telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na ulici Koreszkova, že jeho sused ruší nočný kľud hlasnou hudbou – policajti MsP oznam preverili. Z bytu S.N. vychádzal veľký hluk od pustenej hudby. Nakoľko sa jednalo o opakovaný priestupok, muž bol vyriešený za spáchanie priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. blokovou pokutou.

Dňa 16.01.2019 o 21.25 h telefonicky oznámil občan mesta, že jemu neznámy muž rozbil oblok na predajni textilu na Potočnej ulici a vzápätí vliezol cez rozbitý oblok dnu do predajne - hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde zistila, že na predajni textilu je rozbitá dvojitá sklenená výplň eurookna, ktoré však bolo zatvorené. Pri obhliadke predajne baterkami zvonku  bolo zistené, že za predajným pultom sa skrýva neznáma osoba. Na miesto bol privolaný majiteľ budovy a hliadka OO PZ. Majiteľ po príchode odomkol vchod a príslušníci MsP spoločne s policajtami OO PZ v predajni zadržali J.F. z Kútov. Uvedená osoba bola umiestnená do CPZ. Prípad si na mieste prevzali príslušníci OO PZ, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže vlámaním resp. poškodzovania cudzej veci.

Dňa 16.01.2019 telefonicky požiadal o súčinnosť zamestnanec FNsP, nakoľko na chirurgickom oddelení majú prijatého agresívneho pacienta, ktorého nevedia zvládnuť– príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Pacient stotožnený ako J.Z. z okresu Senica. Muž bol pod vplyvom alkoholu a bol zranený na hlave. MsP prostredníctvom OO PZ Šaštín Stráže vyrozumela známeho ošetrovaného muža. Tento si ho po ošetrení prevzal do domácej opatery.

Dňa 13.01.2019 telefonicky oznámila občianka mesta, že pri hypermarkete Tesco spadol z bicykla starší muž – príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto. Jednalo sa o seniora trvalo bývajúceho na ulici Dr. Clementisa. Na miesto privolaná RZP, ktorá zraneného previezla na ošetrenie do FNsP. Na mieste zabezpečená úschova bicykla patriaceho zranenému.

Dňa 12.01.2019 telefonicky požiadal o súčinnosť príslušník OO PZ Skalica pri uzatvorení ulice Za mestskou zďou, nakoľko tam došlo k havárii vodovodného potrubia - hliadka MsP uzatvorila ulicu, aby neprišlo k dopravnej kolízii. Vec oznámená f. BVS, ktorá ihneď začala s odstraňovaním poruchy.

Dňa 29.12.2018 telefonicky oznámil pracovník SBS „Útulok cesta“, že ho na pracovisku fyzicky napadol klient – bezdomovec – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste zistené, že podnapitý S.D. zo Skalice sotil pracovníka SBS. Vec riešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.

Dňa 18.12.2018 o 00.55 h  telefonicky oznámil občan mesta bývajúci v bytovom dome na ulici Pod Hájkom rušenie nočného kľudu hlasitou hudbou od suseda – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste zistené, že hlasitá hudba vychádza z bytu majiteľa L.P. zo Skalice. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. bol vyriešený udelením blokovej pokuty.

Dňa 17.12.2018 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o spoluprácu pri pátraní po páchateľovi trestného činu krádeže na osobe, ku ktorej došlo v predajni DM na Potočnej ulici, kedy neznámy páchateľ poškodenej z kabelky odcudzil peňaženku s finančnou hotovosťou 350 € a osobnými dokladmi – príslušníci MsP vykonali vyťaženie záznamu z bezpečnostných kamier mesta, kde bola neznáma páchateľka zaznamenaná ako vychádza po krádeži z predajne, prechádza po Potočnej ulici na ulicu Štefánikova, kde nasadla do osobného motorového vozidla s  ev. číslom TT...... Podľa lustrácie majiteľa vozidla bola stotožnená žena podozrivá zo spáchania krádeže. Na základe bezpečnostného kamerového systému sa podarilo krádež objasniť a páchateľku usvedčiť.

Dňa 12.12.2018 o 22.40 h telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža pri pohostinstve „Brčkov“ – príslušníci MsP sa dostavili na miesto. Osoby ležala tvárou k zemi,  stotožnená bola ako bezdomovec M.B. zo Skalice. Nakoľko bol silno podchladený a nevládny pohybu, bola privolaná RZP, ktorá osobu previezla na ošetrenie do FNsP.

Dňa 01.12.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici L. Svobodu sa pohybuje veľký bojový pes bez majiteľa, pričom ona má strach o svoje dve maloleté deti, ktoré má pri sebe  – príslušníci MsP oznam preverili. Jednalo sa o psa kríženca stafordširského teriéra, ktorý bez prítomnosti majiteľa behal po ulici. Psa policajti MsP odchytili a umiestnili do Odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 28.11.2018 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho bezdomovca pri predajni Tesco – príslušníci MsP oznam preverili. Jednalo sa o bezdomovca M.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Bol vyzvaný, aby miesto opustil, nakoľko budí verejné pohoršenie. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím. Následne muž z miesta odišiel.

Dňa 28.11.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že po chodníku smerom na obec Mokrý Háj sa pohybuje veľmi opitá žena a on má obavu, aby nespadla pod  prechádzajúce vozidlá – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o T.S., ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu. Osoba sa zdržuje v drevenej unimobunke v oblasti Hájky. Menovaná bola vyzvaná, aby pokračovala  v chôdzi čo najďalej od vozovky (po trávnatom páse), aby neprišlo ku kolízii s vozidlami a jej zraneniu.

Dňa 07.12.2018 o 23.35 h telefonicky požiadala zamestnankyňa Jednoty „Brčkov“ o pomoc pri kontrole objektu potravín na ulici Jednoradová, nakoľko je spustené signalizačné zariadenie nerušenia – príslušníci MsP objekt skontrolovali, narušenie ani cudzia osoba neboli zistené.

Dňa 3.12.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že jej bývalý priateľ úmyselne porozbíjal jej osobné motorové vozidlo, ktoré je zaparkované  na Karvašovej ulici – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste zistené, že došlo k úmyselnému poškodeniu vozidla Opel Astra, ktoré rozbil podozrivý J.D. zo Šaštína Stráží. Na vozidle bola spôsobená škoda vo výške asi 1.000 €. Nakoľko sa jedná o podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona, vec si na začatie trestného stíhania prevzalo OO PZ Skalica. 

Dňa 03.12.2018 telefonicky požiadal o pomoc občan mesta – majiteľ prevádzky pohostinstva na Športovej ulici, z dôvodu signalizácie narušenia objektu  – príslušníci MsP objekt prekontrolovali, narušenie a prítomnosť cudzej osoby zistená nebola.

Dňa 25.11.2018 o 00.26 h telefonicky požiadala hliadka OO PZ Skalica a súčinnosť pri zabezpečovaní miesta činu krádeže vlámaním do rodinného domu na ulici Nad predmestím – príslušníci MsP sa dostavili na miesto. Nakoľko policajti OO PZ Skalica museli odísť, miesto činu zabezpečili až do príjazdu vyšetrovateľa OKP OR PZ Skalica  a kriminalistického technika OKP OR PZ Senica, ktorí vykonali ohliadku miesta činu.

Dňa 25.11.2018 o 23.06 h telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na ulici Pod Hájkom, že jeho sused ruší v bytovom dome nočný kľud  – príslušníci MsP oznam preverili. Jednalo sa o rušenie nočného kľudu hlasitou hudbou, čím sa občan dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 14.11.2018 o 22.08 h telefonicky oznámila zástupkyňa riaditeľky MŠ pracovisko Pri potoku signalizáciu narušenia objektu – príslušníci MsP po príchode na miesto vykonali kontrolu objektu MŠ, narušenie zistené nebolo.

Dňa 13.11.2018 telefonicky oznámil anonym dopravnú nehodu medzi cyklistom a osobným motorovým vozidlom pri predajni „Športka“ – príslušníci MsP oznam preverili. Jednalo sa o dopravnú nehodu s vážnym úrazom cyklistu. Bola privolaná RZP, ktorá zraneného previezla do FNsP. Následne bola poskytnutá súčinnosť PZ SR pri riadení dopravy a dokumentovaní dopravnej nehody.

Dňa 13.11.2018 telefonicky oznámil anonym parkovanie vozidiel na vyhradených parkovacích miestach pre ZŤP pri podniku Schaeffler – príslušníci MsP oznam preverili. Vodiči blokujúcich vozidiel sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. l, písm. l/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch porušením § 25 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke. Nakoľko sa vodiči na mieste priestupku nenachádzali, boli použité technické prostriedky na zabránenia odjazdu motorového vozidla.

Dňa 12.11.2018 prišiel osobne oznámiť občan mesta úmyselné poškodenie novej fasády na bytovom dome na  ulici Clementisa – príslušníci MsP vykonali ohliadku miesta. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Objasňovaním sa podarilo zistiť páchateľa tohto priestupku voči ktorému bolo podľa platného a účinného zákona ďalej postupované.

Dňa 12.11.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na „nemocničnom“ parkovisku na ulici Hurbanova parkuje vozidlo vo výjazde z parkoviska a nedá sa z neho autom vyjsť von – príslušníci MsP oznam preverili. Vodič blokujúceho vozidla sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. l, písm. l/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch porušením § 25 ods. 1, písm. u/ 3 Zákona č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke. Nakoľko sa vodič na mieste priestupku nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenia odjazdu motorového vozidla. Následne mu bola udelené bloková pokuta.

Dňa 10.11.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že po ulici Madvovej, Škarniclovskej a Námestí slobody behá veľký pes bojového plemena – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa Stafordšírskeho teriéra, ktorý voľne behal po meste. Pes bol odchytený, nakoľko sa podarilo zistiť majiteľa psa, tento bol vyrozumený, aby si prišiel psa prevziať. Majiteľ psa  sa dopustil priestupku podľa § 7 ods. 1, písm. f/ zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov („priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených“) s poukazom na platné a účinné VZN mesta Skalica č. 2/2015, za čo mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 10.11.2018 o 02.55 h telefonicky oznámil zamestnanec FNsP, že ošetrený pacient odmieta opustiť budovu nemocnice a dožaduje sa odvozu domov sanitkou – príslušníci MsP sa dostavili do FNsP, kde stotožnili P.Ž. zo Šaštína Stráží. Muž bol po ošetrení prepustený domov. Dožadoval sa odvozu sanitkou, na čo však podľa vyjadrenia zamestnanca FNsP nemal nárok. Po pohovore ošetrený muž objekt FNsP opustil, protiprávne konanie nebolo zistené.

Dňa 04.11.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že sa nachádza v miestnej lekárni, ktorá je otvorená a nie sú v nej žiadni zamestnanci – príslušníci MsP oznam preverili. Vyrozumeli majiteľa lekárne, ktorý uviedol, že pozabudol v ranných hodinách objekt uzamknúť. Príslušníci MsP spoločne s majiteľom prezreli všetky priestory lekárne. Nakoľko nebola zistená žiadna škoda (či už krádežou alebo poškodením), policajti vec ďalej neriešili, majiteľ si objekt uzamkol.

Dňa 03.11.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že mu pred rodinným domom na Komenského ulici stojí cudzie motorové vozidlo tak, že nemôže vyjsť svojim vozidlom z garáže – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o vozidlo zn. Opel Vectra, ktorého vodič sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. l, písm. l/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch porušením § 25 ods. 1, písm. u/ 3 Zákona č. 8/2009 Z.Z.  o cestnej premávke. Nakoľko sa vodič na mieste priestupku nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Dňa 03.11.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že jej známu v dome na Kráľovskej ulici fyzicky napadol jej druh – príslušníci MsP sa dostavili na miesto kde zistili, že došlo k nezhode medzi druhom a družkou, pričom muž ženu udrel po chrbte (bez spôsobeného zranenia)  a vulgárne jej nadával. Muž sa svojim konaním dopustil spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta.

Dňa 27.10.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Pri potoku behá pes – policajti psíka (kríženca jazvečíka čiernej hnedej farby) odchytili a umiestnili do Odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 25.10.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Psíky sa pohybuje túlavý pes – policajti psíka (kríženca čiernej farby) odchytili a umiestnili do Odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 23.10.2018 telefonicky oznámil anonym stojace vozidlo zn. AVIA na ulici Pivovarská, ktoré bráni v prejazde ostatným vozidlám  – hliadka MsP oznam preverila. Jednalo sa o vozidlo zásobovania, ktorého vodič sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. l, písm. l/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch porušením § 3 ods. 2, písm. b/ Zákona č. 8/2009 Z.Z.  o cestnej premávke (zákaz zastavenia). Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 21.10.2018 o 06.30 h telefonicky oznámil občan bývajúci v bytovom dome na ulici Pod Hájkom, že počuje ako  vo vedľajšom byte napáda syn svoju matku – hliadka MsP po príchode na miesto od prítomných obyvateľov zistila, že útočník trpí závažnou psychiatrickou chorobou. Na zvonenie a búchanie na dvere bytu nikto nereagoval. Nakoľko príslušníci počuli stonanie a neskôr aj výkriky ženy zvnútra bytu, vznikla  dôvodná obava, že je vážne ohrozený jej život a zdravie. Príslušníci MsP sa rozhodli násilím otvoriť byt. Vchodové dvere do bytu boli opatrené aj stredovým bezpečnostným zámkom, preto bolo vniknutie dovnútra sťažené. Príslušníkovi MsP sa podarilo zlomiť dvere na polovicu a takto vytvoriť v dverách otvor. Počas otvárania bytu sa na miesto dostavila hliadka OO PZ Skalica. Príslušníci MsP v súčinnosti s policajtami OO PZ cez vzniknutý otvor vnikli do bytu. Po vstúpení do bytu hliadka uvidela na zemi ležať staršiu pani, ktorá bola na viacerých miestach tela zranená bodno-reznými krvácajúcimi ranami (40 bodnorezných rán horných a dolných končatín, trupu, obojstranný pneumotorax pľúc, hypovolemický šok s rizikom smrti). Okamžite bola vyrozumená RZP. Podozrivý z napadnutia sa skrýval v kúpeľni, z ktorej sa ho podarilo príslušníkom MsP dostať na chodbičku, pričom držal v ruke asi 1 m dlhú kovovú trubku. Policajti MsP spolu s kolegami z OO PZ podozrivého spacifikovali a nasadili mu služobné putá, aj keď sa aktívne bránil. Privolaná RZP poškodenú v život ohrozujúcom stave previezla do FNsP Skalica. Ďalšia RZP, ktorá sa dostavila na miesto činu previezla podozrivého za asistencie príslušníkov polície do FNsP Trnava na psychiatrické oddelenie. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2, písm. c) TZ s poukazom na § 139 ods. 1, písm. c), písm. e) TZ vykonaného v štádiu pokusu podľa § 14 TZ, skutok si na mieste prevzali policajti Krajského riaditeľstva PZ Trnava. 

Dňa 20.10.2018 o 01.01 h telefonicky oznámila občianka trvalo bývajúca na ulici Nádražná nezvestnosť svojho maloletého syna, ktorý o 18.00 h odišiel z Azylového domu – príslušníci MsP vykonali miestne pátranie po nezvestnom. Pohyb maloletého bol  následne zistený v blízkosti miesta bydliska. Vyťažením chlapca bolo zistené, že  bol na diskotéke v meste Holíč. Maloletý bol bez zranenia, taktiež nevzniklo žiadne podozrenie zo spáchania trestného činu na maloletom. O veci bolo upovedomené OO PZ Skalica. 

Dňa 17.10.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že mu neznámy páchateľ odcudzil pred pohostinstvom „Peklo – raj“ uzamknutý bicykel – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste bolo zistené, že páchateľ nezisteným predmetom prestrihol lankový zámok, ktorým bol bicykel uzamknutý. Nakoľko poškodený uviedol spôsobenú škodu vo výške 500 €, prípad si prevzali príslušníci OO PZ Skalica, pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Policajti MsP spísali k udalosti Úradný záznam.

Dňa 14.10.2018 osobne oznámila občianka mesta nalomený strom pri športovom centre Bar – Bar – príslušníci MsP oznam vzali na vedomie. Nakoľko už situáciu zistili pri hliadkovej službe a vznikla obava o život a zdravie občanov, prasknutý dutý strom bol v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Skalica zrezaný. Pred zrezaním bola situácia a stav stromu fotograficky zaznamenaný.

Dňa 12.10.2018 o 00.29 h telefonicky oznámila zamestnankyňa čerpacej stanice Slovnaft, že tam majú troch mužov, ktorí im robia „zle“ – príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto, kde stotožnili F.B. A.R. a P.L. zo Skalice. Podľa následného zistenia sa muži chovali nevhodne a P.L. oplzlo vynadal jednej z pracovníčok. Za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ (priestupku sa dopustí ten, kto naruší občianske spolunažívanie .....hrubým správaním) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola P.L. uložená bloková pokuta. Po vyriešení priestupku muži opustili objekt čerpacej stanice.

Dňa 11.10.2018 o 14.35 h telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho opitého muža pred Základnou školou na ulici Mallého  – príslušníci MsP na mieste stotožnili R.H. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ (priestupku sa dopustí ten, ktorý vzbudí verejné pohoršenie) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola mužovi uložená bloková pokuta.

Dňa 09.10.2018 telefonicky požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ pri vyrozumení rodinných príslušníkov účastníčky dopravnej nehody, ktorá sa nachádza vo FNsP – príslušníci MsP zabezpečili skontaktovanie ošetrovanej ženy, nachádzajúcej sa na urgentnom príjme s jej rodinou.

Dňa 08.10.2018 telefonicky požiadala vedúca predajne COOP JEDNOTA „BRČKOV“ o skontrolovanie objektu, nakoľko jej na mobilný telefón prenikol signál o narušení – príslušníci MsP objekt predajne skontrolovali, jeho nerušenie a prítomnosť cudzej osoby nebolo zistené.

Dňa 07.10.2018 oznámil občan mesta - rodič maloletého chlapca, že jeho syn spolu s kamarátmi boli obťažovaní a obmedzovaní na slobode neznámymi mladými útočníkmi pri prechádzke pod cestným mostom smerom na Baťov kanál - príslušníci MsP sa ihneď dostavili na inkriminované miesto napadnutia detí, kde zistili podozrivých mal. D.P., mal. R.B., mal M.H a mal. N.H. zo Skalice. Preverovaním bolo preukázané, že jeden z podozrivých sa vyhrážal maloletým poškodeným bitkou, pričom počas týchto vyhrážok im ostatní podozriví oplzlo nadávali. Zároveň poškodeným bránili odchodu z miesta a pýtali od nich peniaze. Nakoľko spáchaný skutok vykazoval znaky trestného činu vydierania podľa § 189 Tr. zákona v súbehu s trestným činom obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Tr. zákona a trestného činu výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona, vec bola ihneď postúpená na riešenie výjazdovej skupine OKP OR PZ Skalica.

Dňa 26.09.2018 o 22.21 h telefonicky požiadala občianka mesta o skontrolovanie dvora rodinného domu na Slnečnej ulici, nakoľko bol z nezisteného dôvodu spustený alarm bezpečnostného systému a má obavu, že sa na dvore niekto nachádza – príslušníci MsP za prítomnosti majiteľky domu skontrolovali objekt, jeho nerušenie a prítomnosť cudzej osoby nebolo zistené.

Dňa 26.09.2018 telefonicky oznámil S.D. zo Skalice, že ho R.M. zo Skalice pri vchode do ZŠ Mallého  päsťou udrel do oblasti tváre, čím mu spôsobil zlomeninu nosa – príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto, kde zistili skutkový stav veci a zaistili podozrivého. Ku skutku bol spísaný Úradný záznam, ktorý bol  postúpený za účelom začatia trestného stíhania OKP OR PZ Skalica, nakoľko sa vo veci jedná o podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 155 Tr. zákona z tr. činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona.

Dňa 25.09.2018 o 04.50 h telefonicky požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ Skalica pri zákroku v herni VIX na ulici Vajanského, nakoľko tu malo prísť k bitke – príslušníci MsP poskytli pri zákroku pomoc. Na mieste bolo zistené, že prišlo k bitke medzi V.H., T.P. zo Skalice a neznámym útočníkom. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z tr. činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona, vec rieši OO PZ Skalica.

Dňa 24.09.2018 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o spolupátranie po vozidle Mercedes, tmavomodrej farby, ev. čísla NR......,  ktorého osádka je podozrivá z vykonania krádeže peňaženky pri predajni TESCO  – vykonaným miestnym pátraním sa nepodarilo vozidlo vypátrať.

Dňa 22.09.2018 o 04.00 h telefonicky požiadal policajt OO PZ Skalica o preverenie oznamu o rozbití skla na dodávkovom vozidle na ulici Kráľovská – policajti oznam preverili. Jednalo sa o úmyselné rozbitie predného skla na vozidle Fiat Ducato. Nakoľko sa vo veci jedná o podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona, vo veci ďalej koná OO PZ.

Dňa 22.09.2018 o 03.19 h požiadala vedúca predajne Jednota „Brčkov“ o prekontrolovanie objektu predajne, nakoľko má signalizované jeho narušenie – policajti MsP objekt skontrolovali, narušenie zistené nebolo.

Dňa 22.09.2018 o 00.19 h oznámila občianka mesta, že v reštaurácii na ulici Jednoradová hrá hlasná hudba – príslušníci MsP oznam preverili. Bol vykonaný pohovor so zodpovednou osobou, koncert bol ihneď ukončený. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 21.09.2018 o 15.15 h telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici SNP leží pri predajnom stánku PNS opitý muž – policajti MsP oznam preverili. Osoba bola stotožnená ako M.V. zo Skalice, ktorý bol silne pod vplyvom alkoholu.  Osoba bola zobudená a bola vyzvaná, aby miesto opustila. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola priestupcovi udelená bloková pokuta.

Dňa 20.09.2018 telefonicky oznámil anonym, že na detskom ihrisku „TORNÁDO“ je chlapec, ktorý tam fajčí a  na upozornenia reaguje drzo a oplzlo – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste stotožnili F.H. zo Skalice, ktorý na detskom ihrisku fajčil. Nakoľko sa jedná o maloletú osobu, pre svoj vek nie je zodpovedná za spáchanie priestupku. Uvedenú maloletú osobu pre svoje konania rieši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dňa 20.09.2018 o 08.11 h telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Vally leží pri bývalej „Smaltovni“ zakrvavený muž – policajti MsP oznam preverili. Osoba bola stotožnená ako bezdomovec Ľ.V. zo Skalice, ktorý mal v dôsledku absentujúcej hygieny hlboké hnisavé rany na dolných končatinách. Na miesto privolaná RZP, ktorá bezdomovca odviezla na vyšetrenie a ošetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 18.09.2018 o 11.45 h telefonicky oznámila občianka mesta, že pri II. ZŠ leží opitý muž, ktorý budí verejné pohoršenie – policajti MsP oznam preverili. Na mieste sa nachádzal ležiaci B.D. zo Skalice, ktorý bol silne pod vplyvom alkoholu.  Osoba bola zobudená a bola vyzvaná, aby miesto opustila. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c) zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola priestupcovi udelená bloková pokuta.

Dňa 06.09.2018 o 18.30 h telefonicky oznámila občianka mesta, že s jej maloletou dcérou išli z predajne LIDL a pred Základnou školou Mallého jej neznámy muž sa obnažil a pred ňou i  maloletou dcérou onanoval – policajti MsP ihneď začali podľa popisu podozrivého muža v miestnom pátraní. Vec oznámili na OO PZ Skalica. Podozrivý muž bol zadržaný v meste Skalica a stotožnený. Po vznesený obvinenia pre trestný čin výtržníctva podľa § 364 ods. 1, písm. e), ods. 2, písm. d) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 1, písm. a) Trestného zákona bol umiestnený do CPZ a následne pre svoj opakovaný skutok väzobne stíhaný.

Dňa 01.09.2018 o 21.35 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu o krádeži finančnej hotovosti poškodenému v herni VIS na ulici Pod Hájkom – príslušníci MsP oznam preverili. Bolo zistené, že stotožnená podozrivá osoba mala poškodenému odcudziť finančnú hotovosť 800,- Euro. Nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona, vec bola odovzdaná na riešenie OO PZ Skalica.

Dňa 01.09.2018 požiadala o pomoc občianka mesta trvalo bývajúca v bytovom dome na Záhradnej ulici, nakoľko sa jej manžel so psíkom „zasekli“ vo výťahu a nikto im nevie pomôcť – príslušníci MsP zabezpečili domovníka bytového domu, ktorý výťah otvoril.

Dňa 30.08.2018 o 22.15 h požiadala občianka z ulice Slnečná o kontrolu dvora jej rodinného domu, kde sa jej nepravidelne zapína senzor osvetlenia a ona sa bojí, či sa tam nenachádza nejaká cudzia osoba – policajti MsP na požiadanie prekontrolovali dvor rodinného domu. Prítomnosť žiadnej cudzej osoby nebol zistený.

Dňa 30.08.2018 telefonicky požiadal o súčinnosť policajt stálej služby OO PZ Skalica pri regulovaní dopravy na ulici Lúčky, kde prišlo k dopravnej nehode medzi motocyklistom a osobným motorovým vozidlom – príslušníci MsP regulovali a usmerňovali dopravu v mieste nehody do príchodu policajta Oddelenia dopravných nehôd ODI OR PZ Senica, za účelom predchádzania možným kolíziám a ohrozeniam účastníkov cestnej premávky.

Dňa 30.08.2018 o 01.25 h telefonicky oznámil anonym, že na ulici Koreszkova za predajňou zv. „Športka“ sa nejaké osoby bijú a hlučne hádajú – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde zistili, že prišlo k vzájomnému fyzickému napadnutiu osôb J.P. zo Skalice a D.Č. zo Senice. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. boli udelené obidvom priestupcom blokové pokuty. 

Dňa 21.08.2018 o 22.15 h telefonicky oznámil občan mesta otvorenú bránu garáže na ulici Hurbanovej, v ktorej sa dlhšiu dobu nikto nenachádza – policajti MsP zistili majiteľa – firmu, ktorá je vlastníkom garáže. Telefonicky vyrozumela majiteľa firmy, ktorý si garáž zabezpečil.

Dňa 22.08.2018 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o asistenciu hliadke štátnej polície pri predvádzaní F.D. zo Skalice  a T.P. z Rohožníka, podozrivých zo spáchania krádeže – príslušníci MsP poskytli OO PZ súčinnosť pri predvedení dvoch podozrivých mužov.  

Dňa 24.08.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že videl dvoch mužov, ako odcudzili kovové potrubie zo staveniska na ulici Dr. Clementisa – príslušníci MsP osoby podľa popisu stotožnili ako J.D. a R.G. zo Skalice, ktorí sa potrubie snažili predať vo výkupni druhotných surovín. Potrubie na výzvu vrátili na pôvodné miesto. Zároveň bola upozornená zodpovedná osoba z firmy, ktorá stavbu realizuje, aby si zabezpečili stavenisko proti krádeži. Páchateľom krádeže boli za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch udelené blokové pokuty.

Dňa 27.08.2018 oznámila občianka mesta, že ju fyzicky napadol bývalý druh P.P. zo Skalice a to konkrétne úderom päsťou do hlavy a škrtením na hrdle – policajti MsP poškodenú vyťažili a spísali úradný záznam. Nakoľko z výpovede poškodenej vzniklo podozrenie, že sa podozrivý dopustil spáchania trestných činov nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona a porušovania domovej slobody podľa § 194 Tr. zákona, vec ihneď odovzdali k začatiu trestného stíhania na príslušné OO PZ Skalica. Podozrivý bol následne zadržaný a umiestnený do CPZ.

Dňa 17.08.2018 o 03.53 h telefonicky požiadala o pomoc pri kontrole objektu vedúca predajne COOP Jednota, nakoľko prenikol signál o narušení objektu  – predajňa bola hliadkou MsP skontrolovaná. Narušenie zistené nebolo.

Dňa 14.08.2018 o 02.47 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o zablokovanie dodávkového motorového vozidla Mercedes Sprinter,  po ktorom bolo vyhlásené pátranie ako po odcudzenom a nachádza sa na parkovisku na ulici Hurbanova – príslušníci MsP poskytli OO PZ súčinnosť. Na vozidlo bol v súlade s § 16 a ods. 1, písm. b/ Zákona SNR o obecnej polícii č. 564/90 Zb. namontovaný technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Dňa 08.08.2018 o 22.50 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri preverení spustenia signalizácie narušenia objektu predajne NAY Elektrodom – príslušníci MsP poskytli súčinnosť pri skontrolovaní objektu.  Narušenie objektu zistené nebolo.

Dňa 08.08.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že nemôže svojim vozidlo vyjsť z parkoviska na ulici Hurbanova, nakoľko ju zablokovali dve motorové vozidlá – na mieste zistené, že výjazdu bránia vozidlá zn. Škoda Fábia a Ford. Nakoľko sa vodiči vozidiel na mieste nenachádzali, boli použité technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Vodičom boli za porušenie § 25 ods. 1, písm. u/  zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. uložené blokové pokuty.

Dňa 08.08.2018 o 00.41 h oznámil občan mesta, že skupinka mladých ľudí sa hlučne zabáva pri Rotunde sv. Juraja a ruší nočný kľud – hliadka MsP na mieste stotožnila osoby T.S., S.S. zo Skalice, V.S., K.H. z Kopčian, J.D. z Nových Sadov, J.F. z Jelenca, S.Z. z Holíča. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zákona o priestupkoch podľa § 372/90 Zb. bol vyriešený napomenutím. Osoby miesto po vyriešení priestupku opustili.  

Dňa 05.08.2018 o 19.23 h oznámil anonym, že na ulici Mazúrova sa pohybuje agresívny muž v oranžovom tričku, ktorý bezdôvodne naháňa deti  a robí im „zle“ – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, podľa popisu stotožnila M.G. z Komjatíc.- Muž uviedol, že je „poslom Božím“ a musí deti spasiť. Na miesto privolaná RZP, ktorá za asistencie príslušníkov OO PZ muža previezla na psychiatrické oddelenie FNsP Trnava.

Dňa 02.08.2018 oznámil vrátnik FNsP Skalica rozbitie sklenej výplne obloka na budove agresívnym pacientom – príslušníci MsP sa dostavili na miesto. Podozrivého stotožnili ako E.B. zo Senice. Vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. bolo začaté objasňovanie.

Dňa 02.08.2018 telefonicky oznámil občan mesta dlhodobo žijúci v zahraničí, že sa nemôže skontaktovať so svojim bratom bývajúcim v Skalici a obáva sa o jeho život a zdravie, nakoľko je chorý – príslušníci MsP vykonali miestne previerky, bez kladného výsledku. Osoba P.S. sa nepodarila v k.ú. mesta vypátrať, preto bola vec oznámená OO PZ Skalica, kde bolo prijaté oznámenie o nezvestnosti. K zisteniam bol spísaný Úradný záznam zo služby. Príslušníci MsP spolupracujú s OR PZ Senica v pátraní po nezvestnom.

Dňa 01.08.2018 telefonicky oznámil pracovník predajne LIDL, že v predajni majú osobu, ktorá je podozrivá z krádeže – na mieste stotožnená osoba I.B. z Holešova (ČR), ktorá bola ako spolupáchateľka podozrivá z krádeže peňaženky s finančnou hotovosťou. Poškodenou bola seniorka zo Skalice, rok narodenia 1936. Podozrivá bola na mieste zadržaná a odovzdaná príslušníkom OO PZ. K veci bol spísaný úradný záznam. Osoba bola umiestnená do CPZ Senica a následne predvedená pred sudcu OS.

Dňa 30.07.2018 oznámil občan mesta vytápanie susedom z vrchného poschodia na ulici Mallého  – príslušníci MsP oznam preverili. Na miesto sa dostavili príslušníci HaZZ, ktorí uzatvorili prívod vody a tým zabránili ďalším škodám na majetku.

Dňa 30.07.2018 oznámila občianka mesta, že smerom na Zlatnícku dolinu, niekde pri bývalej f. MOVIS niečo horí, nakoľko vidí dym – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o horenie uskladneného maštaľného hnoja. Na miesto privolaní príslušníci HaZZ, ktorý požiar lokalizovali.

Dňa 27.07.2018 o 22.20 h požiadal policajt stálej služby OO PZ o spoluprácu pri pátraní po vozidle Hyundai, ktorého vodič jazdí po mesta Skalica pod vplyvom alkoholu a spôsobil dopravnú nehodu – príslušníci MsP vykonali miestne pátranie. Vozidlo a vodiča spozorovali na ulici Horská, kde mu bolo zabránené ďalšej jazde. Na miesto boli privolaní príslušníci OO PZ Skalica a ODI OR PZ Senica, ktorí prípad zrealizovali. Vodič z Kátova sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 1,17 mg/l, čo predstavuje 2,44 ‰ alkoholu v dychu.

Dňa 22.07.2018 o 00.16 h požiadali príslušníci OO PZ o spoluprácu pri kontrole objektu pohostinstva „Na letňáku“, ktorého bezpečnostný systém signalizoval narušenie – príslušníci MsP spoločne s policajtami OO PZ objekt skontrolovali, zistili násilné vniknutie cez vetrací oblok. Páchateľ činu sa na mieste po príjazde hliadok už nenachádzal. Majiteľ pohostinstva nezistil žiadny odcudzený tovar či odcudzenú finančnú hotovosť. Nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu pokusu krádeže vlámaním podľa § 212 Tr. zákona, vec ďalej riešili policajti OO PZ.

Dňa 15.07.2018 telefonicky požiadala o súčinnosť lekárka pohotovosti FNsP Skalica, nakoľko majú v ambulancii pacienta pod vplyvom drog, ktorý sa správa agresívne – príslušníci MsP na mieste zistili, že sa jedná o občana zo Š. Stráží, ktorý sa po príchode MsP ukľudnil a uviedol, že bude s personálom pohotovosti spolupracovať.

Dňa 13.07.2018 telefonicky požiadal o súčinnosť policajt OO PZ Skalica pri zabezpečení miesta dopravnej nehody so zranením na „obchvate“ v k.ú. Skalica  – príslušníci MsP zabezpečili miesto dopravnej nehody do príchodu príslušníka Oddelenia dopravných nehôd z OR PZ Senica. 

Dňa 10.07.2018 o 23.30 h e-mailom oznámil občan mesta, že na ulici Vajanského za Bowling centrom pod nakladacou rampou spávajú bezdomovci a robia tam neporiadok – hliadka oznam preverila. Na mieste zistila totožnosť bezdomovca, jednalo sa o M.B. zo Skalice. Muž po výzve priestor upratal a z miesta odišiel. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 10.07.2018 telefonicky oznámil občan mesta fyzické napadnutie dvomi mužmi na Športovej ulici, ktorí ho udierali rukami a kopali – príslušníci MsP oznam preverili a zistili, že incident medzi poškodeným a podozrivými sa stal na verejne prístupnom mieste. Služobnou činnosťou v herni vypátrali a stotožnili dvoch podozrivých mužov. Nakoľko vec niesla podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona, túto si na mieste i s podozrivými prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 08.07.2018 telefonicky oznámila predavačka potravín na ulici Dr. Clementisa, že jej neznámy muž, ktorý bol v podnapitom stave vynadal, nakoľko mu odmietla predať alkohol  – hliadka oznam preverila, zistila totožnosť muža zo Skalice. Muž bol pod vplyvom alkoholu, k spáchaniu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa doznal. Za priestupok bol na mieste vyriešený blokovou pokutou na sumu 30,- €.

Dňa 07.07.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici SNP na tráve leží mladý muž – hliadka oznam preverila, na mieste zistila totožnosť muža zo Skalice. Muž bol pod vplyvom alkoholu a na verejnom priestranstve spal. Menovaného hliadka zobudila a  pomohla mu postaviť.  Muž po výzve odišiel domov.  Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 04.07.2018 bolo telefonicky oznámené, že v predajni BILLA prišlo ku krádeži tovaru  – príslušníci MsP oznam na mieste preverili. Zistili, že sa jedná o občana mesta Skalica, ktorý v predajni odcudzil z regálov vystavený tovar. Páchateľ bol za priestupok proti majetku podľa § 50 zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený blokovou pokutou v sume 30,- €. Nepoškodený tovar bol vrátený do predajne.

Dňa 29.06.2018 oznámil občan mesta, že na ulici Potočná leží medzi zaparkovanými vozidlami opitý muž – na mieste sa nachádzal občan zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Hliadka mužovi pomohla postaviť sa zo zeme. Muž nemal žiadne zranenia, z miesta po výzve odišiel domov.  Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Duklianska nejaké osoby na bielej dodávke zvonia ľuďom po domoch – príslušníci MsP oznam preverili. Zistili, že sa jedná o osoby z Fiľakova, tieto ponúkali na predaj marhule. Predaj však nemali riadne oznámený, nemali povolenie Mesta Skalica. Za porušenie čl. 12 ods.6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje trhový poriadok boli menovaní vyriešení napomenutím, následne z mesta odišli.

Dňa 20.06.2018 telefonicky oznámil anonym, že na ulici Koreszkova leží v tráve muž – hliadka MsP po dostavení sa na miesto zistila, že ide o bezdomovca. Tento bol v podnapitom stave, zranený nebol. Hliadka muža zobudila, pomohla mu vstať. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím. Muž následne z miesta odišiel.

Dňa 19.06.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Potočná sa nachádza zaparkované vozidlo, ktoré má v zámku kufra kľúče  – príslušníci MsP oznam preverili. Zistili majiteľa vozidla, ktorého ihneď vyrozumeli. Majiteľ si zabezpečil vozidlo a kľúče od vozidla si zobral.

Dňa 19.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na hlavnej ceste smerom do ČR pri odbočke k Baťovmu kanálu sa nachádza v strede cesty veľký kus pneumatiky - príslušníci MsP oznam preverili. Zistili, že sa jedná o roztrhnutú pneumatiku z nákladného vozidla, pričom vozidlo z ktorého pneumatika pochádzala sa na mieste už nenachádzalo. Pneumatika bola z miesta kvôli bezpečnosti odstránená.

Dňa 17.06.2018 telefonicky v nočných hodinách oznámil občan mesta, že na ulici Vajanského pri Bowlingu behá zatúlaný pes – príslušníci MsP kríženca bielo-hnedej farby odchytili a umiestnili do karanténnej stanice pri MsP Skalica.

Dňa 15.06.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na detskom ihrisku Žihadielko sú poškodené preliezačky – hliadka MsP detské ihrisko skontrolovala a zistila, že chýbajú skrutky zábradlia na preliezačke. Vec bola oznámená na SMM Skalica, ktorá zabezpečila okamžitú opravu detskej atrakcie.

Dňa 14.06.2018 osobne odovzdala občianka mesta doklady - cestovný pas a kartu poistenca občana mesta Skalica, ktoré našla na zemi na ulici Doležalova – príslušníci MsP kontaktovali občana, ktorý doklady stratil. Doklady si osobne na oddelení MsP vyzdvihol.

Dňa 11.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že pri potravinách „Športka“ sedí na schodoch muž, ktorý pôsobí dojmom mentálneho postihnutia a je celý pomočený – príslušníci MsP na mieste zistili totožnosť muža zo Skalice. Muž bol značne pod vplyvom alkoholu, mentálne postihnutý nebol, taktiež nebol zranený. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím. Následne muž z miesta odišiel domov.

Dňa 06.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že niekto vyhodil ku kontajnerovému stojisku na ulici Hurbanovej starú sedaciu súpravu – príslušníci MsP preverovaním zistili, že starú súpravu a stoličku ku kontajnerom položil občan z Vrádišťa. Za znečistenie verejného priestranstva podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím. Sedaciu súpravu a stoličku priestupca následne odviezol do firmy VEPOS.

Dňa 09.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že niekto z obyvateľov ubytovne na Horskej 62 vyhodil odpad do trávnatého porastu vedľa ubytovne – príslušníci MsP preverovaním zistili, že sa jedná o starú práčku, ktorú vyhodil M.D. zo Skalice.  Za znečistenie verejného priestranstva podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený blokovou pokutou. Práčku priestupca na výzvu následne odviezol do firmy VEPOS.

Dňa 06.06.2018 telefonicky oznámil anonym prepadnutú časť verejného priestranstva, čím vznikla veľká jama pri miestnej komunikácii na Vrchovského ulici  – príslušníci MsP oznam preverili. Z miesta bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bola zaslaná SMM s.r.o. Skalica, aby sa zaistila bezpečnosť miesta. Vec bola zároveň tejto firme oznámená telefonicky.

Dňa 10.06.2018 o 01.34 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, podľa ktorého občan zadržal páchateľa, ktorý sa pokúsil odcudziť osobné motorové vozidlo – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde vyťažila občana, ktorý vec oznamoval na OO PZ. Podľa jeho vyjadrenia si všimol mladého muža, ktorý skúšal otvoriť kľučky na dverách viacerých vozidiel. S týmto mužom mal viesť krátky rozhovor, kedy sa ho pýtal, prečo skúša otvárať vozidlá. Podozrivý vzápätí z miesta odišiel. Uvedený poznatok i s popisom muža bol odovzdaný kriminálnej polícii k ďalšiemu využitiu.

Dňa 05.06.2018 telefonicky „udelil pochvalu“ občan mesta príslušníkom MsP Skalica za vyriešenie jeho oznamu o opakovanom porušovaní zákona pri státí pred priechodom pre chodcov na ulici Dr. Clementisa, kde dochádza ku kolíznym a nebezpečným situáciám  vzhľadom na prechádzajúce deti – občan bol ubezpečený, že MsP bude dbať na bezpečné a zákonné parkovanie pred týmto priechodom.

Dňa 02.06.2018 telefonicky oznámila občianka bývajúca na Nádražnej ulici neoprávnené vniknutie cudzieho muža do ich bytu, kde fyzicky napadol jej otca – oznam príslušníci na mieste preverili. Po vyťažení oznamovateľky zistené, že J.P. zo Skalice bez dovolenia vnikol do ich bytu, kde odsotil a následne rukou udrel do hlavy jej otca. Na miesto privolaná hliadka OO PZ, aby si vec prevzala, nakoľko incident vykazoval znaky trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona. Ku skutku bol príslušníkmi MsP spísaný Úradný záznam.

Dňa 01.06.2018 telefonicky požiadal občan mesta bývajúci na ulici Predmestie o zákrok voči svojmu synovi, ktorý sa chová agresívne a nepríčetne kvôli svojej chorobe, liekom a alkoholu ktorý požil – na miesto privolaná RZP, poskytnutá asistencia.

Dňa 01.06.2018 telefonicky požiadal o preverenie oznamu policajt stálej služby OO PZ Skalica (nemá hliadku), že na ulici L. Svobodu „vyhodil“ otec synov z bytu, tí sa domáhajú vstupu do bytu, aby si mohli vziať osobné veci a otec sa bojí fyzického konfliktu – príslušníci MsP poskytli asistenciu.

Dňa 28.05.2018 o 20.30 h telefonicky oznámil anonym, že na detskom ihrisku na Mallého ulici maloletí požívajú alkoholické nápoje - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnení maloletí F.H., M.D. a D.D. zo Skalice, ktorí požívali tvrdý alkohol. Na miesto boli privolaní rodičia. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch, po zadokumentovaní bola vec v zmysle § 60 ods. 3 písm. d/ zákona  SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch odstúpená na Oddelenie školstva a športu MsÚ k vyriešeniu.

Dňa 22.05.2018 osobne oznámil občan zo Sasinkovej ulice neoprávnené vniknutie neznámeho muža do jeho domu – hliadka MsP oznamovateľa k veci dôkladne „vyťažila“, bol spísaný Úradný záznam so zameraním  na popis páchateľa. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona, oznam bol ihneď postúpený policajtom OO PZ k ďalšiemu šetreniu vo veci.

Dňa 19.05.2018 o 17.48 h telefonicky oznámila pracovníčka vrátnice FNsP ležiaceho muža pri jedálni v areáli nemocnice, ktorý je obnažený v spodnej časti tela – hliadka MsP ihneď oznam preverila. Na mieste sa nachádzal podnapitý mladý muž, ktorý mal stiahnuté nohavice a ležal na zemi. Nakoľko nevedel preukázať svoju totožnosť, bol predvedený na oddelenie MsP. Osoba stotožnená ako J.D. zo Skalice. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola  uložená bloková pokuta.

Dňa 14.05.2018 o 05.58 h telefonicky požiadali zamestnanci FNsP Skalica o stotožnenie bezdomovkyne, ktorú mali na ošetrení - hliadka MsP na mieste stotožnila Z.T. zo Skalice.

Dňa 12.05.2018 o 00.44 h telefonicky oznámila vrátnička FNsP, že v pivničných priestoroch nemocnice je nejaká hlučná zábava, ktorá ruší pacientov - hliadka MsP oznam preverila. Bolo  zistené, že v bývalom CO kryte FNsP sa koná narodeninová oslava s hudobnou produkciou. Hliadka oslovila zodpovednú osobu, aby vykonala opatrenia k zabráneniu rušenia nočného kľudu. Vec bolo riešená ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch  napomenutím.

Dňa 10.05.2018 o 05.45 h telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Potočná pri vchode do FNsP neznámy muž skúša otvárať tu zaparkované osobné motorové vozidlá – hliadka MsP ihneď oznam preverila. Na Potočnej ulici príslušníci spozorovali muža, ktorý sa podozrivo správal. Bol stotožnený ako M.H. z  Kopčian. Pri preukazovaní totožnosti mladíkovi z vrecka vypadla zatavená injekčná striekačka s obsahom bielej kryštalickej látky. Nakoľko sa podozrivý o látke vyjadril, že sa jedná o dávky drogy pervitín (metamfetamín), boli vyrozumení policajti OO PZ, aby konali vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávnenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 Trestného zákona.

Dňa 08.05.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že v rybárskom revíre LIPA v k.ú. Skalica chytajú dvaja muži na udice ryby napriek času ich ochrany – hliadka MsP na mieste zistila totožnosť dvoch mužov zo Skalice, ktorí rybolovom porušili ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o rybárstve č. 1398/2002 Z.z. (v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.3. do 31.5.) Nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie  zo spáchania trestného činu pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, boli podozriví vyzvaní, aby sa ihneď dostavili na oddelenie OO PZ Skalica, k došetreniu skutku.

Dňa 04.05.2018 telefonicky oznámil občan, že v „Skalickom hájku“ sedí na lavičke sfetované dievča, oblečené do tigrových nohavíc - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnená M.G. z Borského Mikuláša. Žena nejavila známky užitia drog, ani sa nedopustila žiadneho protiprávneho konania.

Dňa 03.05.2018 telefonicky oznámila občianka trvalo bývajúca na ulici Dr. Clementisa, že jej vulgárne vynadala jej suseda z bytového domu – príslušníci MsP vo veci začali objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona o priestupkoch č. 372/920 Zb.

Dňa 01.05.2018 telefonicky oznámila občianka mesta kladenie ohňa neznámou osobou pri miestnom potoku na ulici Záhradná pri garážach – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste stotožnená osoba A.P. zo Skalice. Osoba nekládla oheň, avšak preverením bolo zistené, že znečistila verejné priestranstvo. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ Zákona o priestupkoch č. 372/920 Zb. bola priestupcovi uložená bloková pokuta.

Dňa 24.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že po ulici Hollého chodia od domu k domu nezmámi rómovia, ktorí ponúkajú na predaj nejaký tovar – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o občanov – „Svedkov jehovových“, ktorí rozdávajú letáky a brožúry. U stotožnených osôb nebolo zistené žiadne protiprávne konanie. 

Dňa 26.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Potočná pred hotelom Sv. Michal na zemi leží neznámy muž – po príchode na miesto príslušníci MsP zistili, že sa jedná o R.M. zo Skalice, ktorého následne RZP odviezla na vyšetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 19.04.2018 telefonicky požiadala pracovníčka DSS Jesénia Skalica o vyrozumenie rodinného príslušníka ich klientky, ktorá bola náhle hospitalizovaná vo FNsP Skalica, nakoľko nie je možné telefonické kontaktovanie – príslušníci MsP rodinného príslušníka osobne vyrozumeli.

Dňa 16.04.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že ju v jej byte na Mazúrovej ulici napadol M.S. zo Skalice a ona musela z obavy o svoj život a zdravie pred ním ujsť preč – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na mieste zistené, že M.S. fyzicky napadol oznamovateľku, pričom sa jej vyhrážal zabitím. Podozrivému bolo zamedzené ďalšie páchanie nezákonného konania. Na miesto privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si vec pre vecnú a miestnu príslušnosť na mieste prevzala, nakoľko sa jednalo o podozrenia zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona.   

Dňa 14.04.2018 o 23.31 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na detskom ihrisku na Mallého ulici – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste zistené rušenie nočného kľudu a požívanie alkoholických nápojov osobami L.G. T.S. a P.T. zo Skalice. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. a priestupok podľa § 48  Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. s poukazom na VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica vyriešený udelením blokových pokút.

Dňa 14.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža na ceste medzi mestom Skalica a obcou Sudoměřice - hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnený J.Š. zo Sudoměříc, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoba nebola zranená, bol príslušníkmi MsP zistený kontakt na rodinného príslušníka z ČR, ktorý si osobu prevzal.  Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. bol muž vyriešený napomenutím.

Dňa 14.04.2018 h telefonicky oznámil pracovník SBS LIDL, že v predajni prichytili chlapca, ktorý sa dopustil krádeže tovaru – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o maloletého F.H. zo Skalice. Na miesto bol privolaný zákonný zástupca maloletého. Vo veci začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb.. V prípade preukázania viny maloletému bude vec podľa § 60 ods. 3 písmeno a/ odložená s poukazom na § 5 ods. 1 Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb.- za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.

Dňa 14.04.2018 o 01.20 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu v mieste pri „trafostanici“ na ulici Pod Hájkom – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistené rušenie nočného kľudu osobami L.G., K.B., J.D., D.B. zo Skalice A.K. z Holíča.  Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. vyriešený udelením blokových pokút.

Dňa 13.04.2018 osobne oznámil občan mesta, že vozovka kruhového objazdu pri predajni BILLA je znečistená olejom, resp. nejakou mastnou kvapalinou, pričom hrozí nebezpečenstvo šmyku vozidiel a cyklistov - hliadka MsP vyrozumela DHZ Skalica, ktorého príslušníci vozovku vyčistili použitím vápenca. Policajti MsP asistovali pri uzatvorení kruhového objazdu a riadení dopravy počas zásahu hasičov.

Dňa 08.04.2018 o 02.17 h telefonicky požiadala vrátnička FNsP Skalica o spoluprácu pri prehliadke objektu kuchyne, nakoľko bola spustená signalizácia jeho narušenia – hliadka MsP poskytla súčinnosť pri kontrole objektu, narušenie páchateľom zistené nebolo.

Dňa 04.04.2018 osobne oznámila seniorka z obce Unín, že chcela predať prívesný vozík a kupujúci z Myjavy jej s ním bez zaplatenia ušiel z Námestia slobody - hliadka MsP vykonala miestne pátranie po vozíku a po kupujúcom. Príslušníci vozidlo a vozík zbadali na ulici Strážnická. Po vyťažení muža bolo zistené, že došlo k nedorozumeniu medzi oznamovateľkou a kupujúcim. Následne bola vec k spokojnosti seniorky doriešená – vozík bol riadne prehlásený a zaplatený.

Dňa 04.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Pod Hájkom pri bytovom dome č. 34 je nalomený strom – hliadka MsP na mieste zistila nebezpečne vetrom nalomený strom, ktorý by mohol ohroziť obyvateľov. Na miesto boli privolaní príslušníci HaZZ Holíč. Nakoľko sa pre silný vietor strom nedal bezpečne zrezať, bol hasičmi zabezpečený lanom. Dňa 05.04.2018 bol poškodený strom odstránený.

Dňa 03.04.2018 h telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho muža na chodníku pred II. ZŠ – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o podnapitého F.K. zo Skalice, ktorý si pádom na chodník spôsobil tržnú ranu v oblasti hlavy. Na miesto privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP.

Dňa 31.03.2018 o 23.01 h telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža na chodníku pred vchodom do bytového domu č. 19 na Vajanského ulici – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o podnapitého J.J. zo Skalice, ktorý si pádom na chodník spôsobil zranenie tváre. Na miesto privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP.

Dňa 30.03.2018 telefonicky oznámil anonym, že na parkovisku Lúčky č. 4 parkuje osobné motorové vozidlo VW Golf, ktorého majiteľ si ho zabudol zabezpečiť – hliadka MsP na mieste vykonala lustráciu majiteľa vozidla. Následne cestou rodinného príslušníka policajti zabezpečili vyrozumenie vlastníka vozidla, ktorý si vozidlo uzamkol.

Dňa 27.03.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Dr. Clementisa pri Comisshope je skupina bezdomovcov, ktorí sa hádajú a navzájom si hlasno vulgárne nedávajú - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste sa nachádzala skupina bezdomovcov, pričom došlo k hádke medzi V.H. a Ľ.H. zo Skalice, ktorí si vzájomne nadávali. Muži sa svojim konaním dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý boli vyriešení napomenutím. Po upozornení a výzve k dodržiavaniu verejného poriadku miesto opustili.

Dňa 23.03.2018 o 23.04 h občianka mesta telefonicky oznámila rušenie nočného kľudu na detskom ihrisku na ulici L. Svobodu - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste boli  stotožnení P.S. a B.A. obidvaja zo Skalice. Keďže bolo zistené, že podozriví požívali alkoholické nápoje, boli za porušenie VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica vyriešení uložením blokovej pokuty. 

Dňa 22.03.2018 sa telefonicky spýtala občianka - seniorka, ktorá nie je zo Skalice a nemá tu žiadnu rodinu ani známych,  či by bolo možné, aby hliadka MsP dňa 23.03.2018 pomohla vyniesť nosidlami na druhé poschodie bytového domu na ulici Dr. Clementisa jej 95 ročnú matku, ktorá je operácii – hliadka MsP dňa 23.03.2018 o 12.00 h pomohla vyniesť pani do bytu. Príslušníci požiadali o spoluprácu Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Skalica,  aby dcére 95 ročnej pani pomohli a zabezpečili odbornú starostlivosť.

Dňa 21.03.2017 osobne oznámila občianka mesta odcudzenie peňaženky z dámskej kabelky, ktorú mala odloženú v neuzamknutom vozidle, zaparkovanom na ulici Pod kalváriou – vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/980 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dňa 18.03.2018 o 09.55 h telefonicky oznámil anonym ležiaceho muža na Jatočnej ulici – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste stotožnila M.J. zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Nakoľko muž nebol zranený, bol vyrozumený rodinný príslušník, ktorý ho odviedol domov. Muž sa svojim konaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb., za ktorý mu bola uložená bloková pokuta. 

Dňa 15.03.2018 o 17.49 h bolo telefonicky oznámené zamestnancom FNsP Skalica, že majú v chirurgickej ambulancii agresívneho pacienta – hliadka MsP sa dostavila do ambulancie. Pacient stotožnený ako J.P. z Kútov, ktorý si pod vplyvom alkoholu privodil zranenie – zlomeninu nosa. Pacient odmietol ošetrenie, prostredníctvom OO PZ Šaštín Stráže boli vyrozumení rodinní príslušníci.

Dňa 05.03.2017 telefonicky oznámil anonym, že na ulici L. Svobodu parkujú dve osobné motorové vozidlá v úseku, kde je dopravnou značkou zakázané státie a nedá sa týmto úsekom prechádzať – hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa o jedno vozidlo zn. Hyundai, ktorého vodič sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1. písm. l/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch s odkazom na § 3 ods. 2, písm. b/ Zák. č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke. Nakoľko sa vodič na mieste priestupku nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Za priestupok bola následne vodičovi udelená bloková pokuta.

Dňa 05.03.2018 telefonicky oznámil obyvateľ rodinného domu na Boorovej ulici, že jeho susedia urobili cez víkend pred domom neporiadok a rôzny komunálny odpad je rozfúkaný po celej ulici – po príchode na miesto bolo zistené, že odpad je porozhadzovaný po chodníku pred domom č. 29 a okolí. Bol vykonaný pohovor s majiteľkou domu, ktorá okamžite zabezpečila vyčistenie verejného priestranstva. Uvedený oznam bol kvalifikovaný ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 04.03.2018 oznámil občan mesta ležiaceho zraneného muža na ulici Stračinskej, ktorý mal vraj dopravnú nehodu – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že sa jedná o vodiča osobného motorového vozidla VW Golf, ktorý bol zranený a tiež pod vplyvom alkoholu (1,85‰). Na miesto privolaná RZP, príslušníci HaZZ a policajti OO PZ, ktorí si dopravnú nehodu na mieste prevzali k riešeniu.

Dňa 03.03.2018 oznámil správca, že sa neznámy páchateľ vlámal do Domu kultúry na Námestí slobody – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že páchateľ sa do objektu dostal násilím cez vstupné vchodové dvere. Príslušníci MsP zaistili miesto činu. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinov krádeže podľa § 212 Tr. zákona a poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona, skutok si na  mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 02.03.2018 o 23.34 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznámenia o podozrení z domáceho násilia v byte na adrese SNP č. 16 – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že M.P. z Piešťan v byte fyzicky napadol družku D.K. z Gbelov a pri tom sa jej vyhrážal zabitím. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona, podozrivý bol predvedený za použitia donucovacích prostriedkov na OO PZ Skalica. Príslušníci obvodného oddelenia si muža a skutok prevzali na základe vecnej a miestnej príslušnosti k vykonaniu trestného stíhania. Ku skutku a zákroku policajti MsP spísali služobný záznam, záznam o predvedení a záznam o použití donucovacích prostriedkov, ktoré odovzdali príslušníkom OO PZ. 

Dňa 02.03.2018 oznámil anonym bitku v herni VIX na ulici Pplk. Pľjušťa medzi zákazníkmi podniku – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že prišlo k napadnutiu poškodeného D.D. zo Skalice podozrivým J.D. zo Skalice. J.D. poškodeného fyzicky napadol použitím kovového „boxera“. K udalosti boli príslušníkmi zistení svedkovia incidentu. Skutok si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona.

Dňa 16.02.2017 o 20.30 h osobne oznámil občan mesta rozbitie sklenenej výplne na jeho predajni na ulici Potočná – hliadka MsP oznam preverila a na základe stôp zistila podozrivého  D. D. zo Skalice. Skutok  bol kvalifikovaný  ako priestupok proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta. Páchateľ sa s poškodeným dohodol na následnom vyrovnaní škody.

Dňa 15.02.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Školská sa dlhšiu dobu pohybuje pri kontajneroch neznámy muž, ktorý „fetuje“ prchavé látky – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste stotožnila R.V. z Hodonína. Skutok bol kvalifikovaný ako priestupok proti verejnému podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, nakoľko muž svojim správaním na mieste verejnosti prístupnom budil pohoršenie. Za spáchanie priestupku mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 14.02.2018 telefonicky oznámil pracovník SBS v predajni BILLA, že prichytil páchateľa krádeže - hliadka MsP oznam preverila.  Na mieste stotožnila J.M. zo Skalice, ktorý v predajni odcudzil potraviny a chcel bez zaplatenia odísť. Skutok bol kvalifikovaný ako priestupok proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta.

Dňa 10.02.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že mu na ulici Športová vynadal J.R. zo Skalice – po príchode príslušníkov na miesto incidentu sa tu nachádzali poškodený a podozrivý J.R. Podaním vysvetlenia na mieste bolo zistené, že J.R. vulgárne vynadal poškodenému a sotil ho. J.R.  sa svojim konaním dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupcovi  bola za spáchanie priestupku udelená bloková pokuta.

Dňa 10.02.2017 o 02.55 h telefonicky požiadala zástupkyňa riaditeľky MŠ Pri potoku o asistenciu pri prehliadke objektu, nakoľko bola spustená signalizácia o narušení – hliadka MsP objekt za prítomnosti zástupkyne riaditeľky skontrolovala. Narušenie objektu, ani prítomnosť cudzej osoby zistené nebolo.

Dňa 08.02.2017 telefonicky požiadal vrátnik FNsP o služobný zákrok voči agresívnemu pacientovi na pracovisku urgentného príjmu – hliadka MsP sa dostavila do FNsP,  kde sa nachádzal na ošetrení muž z Cerovej, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Po príchode hliadky sa muž ukľudnil.  

Dňa 03.02.2018 oznámil pracovník SBS z predajne TESCO krádež tovaru nezisteným páchateľom, ktorého má zachyteného na bezpečnostnej kamery – policajti MsP oznam na mieste preverili. Zistili, že krádeže sa dopustil mladistvý chlapec (r.n. 2003) zo Skalice, ktorý odcudzil z regálu l ks tvrdého alkoholu a z miesta odišiel. Po vypití fľaše sa do predajne vrátil a tu bol pri pokuse o krádež druhej fľaše tvrdého alkoholu prichytený. Mladistvý bol predvedený na MsP, kde bol dychovou skúškou prístrojom DRäGER zistený obsah alkoholu v dychu s výsledkom 1,73‰. Nakoľko vznikla obava, že mladistvý vekom blízky maloletému je ohrozený na zdraví resp. živote, bola privolaná RZP, ktorá ho previezla na hospitalizáciu na detské oddelenie FNsP. O udalosti bola ihneď upovedomená matka mladistvého. Vec bola odstúpená na vyriešenie na oddelenie školstva a športu MsÚ.

Dňa 29.01.2018 telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznámenia o fyzickom napadnutí medzi klientami útulku „Cesta“ na Nádražnej ulici, nakoľko nedisponuje hliadkou – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o vzájomné fyzické napádanie S.U. a J.S., obidvaja zo Skalice. Konanie osôb bolo kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Policajti obidvom osobám na mieste uložili blokové pokuty. 

Dňa 27.01.2018 požiadali príslušníci OO PZ Skalica o súčinnosť pri predvedení L.Š. zo Skalice z predajne TESCO na OO PZ v Skalici - hliadka MsP poskytla súčinnosť pri predvádzaní osoby.

Dňa 25.01.2018 o 00.37 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, ktorý prijala štátna polícia o tom, že na uliciach Pod záhradkami  a Hurbanova ulica sa pohybuje dezorientovaná staršia pani, na ľahko oblečená a bosá – hliadka MsP oznam ihneď preverila, ulice prepátrala. Na ulici Pod záhradkami zistila seniorku (r.n. 1935), ktorá bola oblečená iba v nočnej košeli a na nohách mala ponožky. Pani mala zranené kolená a bola značne dezorientovaná. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá pani odviezla na ošetrenie, taktiež bola vyrozumená dcéra seniorky.

Dňa 23.01.2017 o 19.47 h telefonicky oznámila občianka mesta, že na mestskom cintoríne sú osoby, ktoré tam vykrikujú, robia neporiadok a počula rinčanie skla – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistili dvoch mladíkov – P.K. a B.J. zo Skalice, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu a svojím správaním na cintoríne budili pohoršenie. Osoby boli predvedené na útvar MsP, kde k svojmu konaniu podali vysvetlenie. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 19.01.2017 o 12.05 h telefonicky oznámil anonym ležiaceho muža na chodníku pri hlavnej križovatke – kruhovom objazde v meste – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu bezdomovca J.M. zo Skalice, ktorý ležal na zemi. Nakoľko s hliadkou nebol schopný komunikovať, bola privolaná  RZP. Lekár RZP skonštatoval silnú opitosť, zranenie osoby nezistil. Konanie J.M. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 17.01.2018 telefonicky oznámil občan mesta pohyb strieborného vozidla s podozrivou osádkou dvoch rómov po ulici Vinohradnícka – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila K.Z a D.B. z Plaveckého Štvrtka. Taktiež bolo zistené osobné motorové vozidlo zn. Opel, ev. čísla MA...... Podozrivé osoby ponúkali seniorom orezávanie a zrezávanie stromov. Nakoľko nemali žiadne živnostenské oprávnenie, táto činnosť im nebola ďalej povolená, osoby z mesta odišli.

Dňa 15.01.2018 o 02.05 h požiadali o spoluprácu príslušníci OO PZ Skalica pri riešení havárie vodovodného potrubia na uliciach Horská a Veľkomoravská - hliadka MsP na mieste zistila, že vytekajúca voda z defektného potrubia zaliala vozovku, kde sa vytvorila vrstva ľadu, čím bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. O vzniknutej situácii na miestnej komunikácii bol vyrozumený pracovník firmy VEPOS, ktorý ihneď zabezpečil ošetrenie vozovky posypom.

Dňa 13.01.2017 o 02.20 h telefonicky oznámil anonym rušenie nočného kľudu bezdomovcami na ulici Nádražnej – hliadka MsP oznam preverila. Vo vchode č. 38 boli pod schodmi nájdení prespávajúci bezdomovci M.M. a J.M. zo Skalice, ktorí miesto po výzve príslušníkov MsP opustili.

Dňa 13.01.2017 o 23.05 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na ulici Boorovej z rodinného domu č. 29 – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že E.D, zo Skalice si doma púšťal hudbu. Po príchode hliadky hudbu vypol, intenzita hluku nebola posúdená príslušníkmi MsP ako rušenie nočného kľudu.

Dňa 12.01.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že pred vstupom do fitnescentra na Vajanského ulici sa pohybuje veľký pes, ktorý vyzerá nebezpečne  – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste pred pohostinstvom „U Stounú“ odchytili bielo-hnedého psa, ktorý bol umiestnený do odchytovej a karanténnej stanice MsP. Dňa 13.1.2018 bol pes vydaný jeho majiteľovi, ktorý sa dostavil na oddelenie MsP. Svojim konaním sa dopustil priestupku porušením platného a účinného VZN č. 2/2015. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 03.01.2018 o 00.53 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri pátraní po občianke mesta Skalica, ktorá trpí depresiami a doma nechala rodine list na rozlúčku – príslušníci MsP podľa popisu osoby vykonali miestne pátranie, taktiež pracovníci chránenej dielne kamerového systému vykonali pátranie po osobe pomocou bezpečnostných kamier. Občianka bola nájdená v herni VIX, pričom uviedla, že užila 40 ks tabliet lieku XANAX. Hliadkou OO PZ Skalica bola menovaná ihneď odvezená na ošetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 03.01.2018 oznámil občan mesta, že v bankomate Slovenskej sporiteľne umiestnenom na budove autobusovej čakárne SKAND našiel finančnú hotovosť 130,- Eur, ktorú tam zabudol jemu neznámy majiteľ - pri preverovaní oznámenia príslušníkmi MsP sa k bankomatu dostavil K.S. zo Skalice ktorý uviedol, že hotovosť tam zabudol on. Po overení totožnosti muža a preverení jeho tvrdenia mu hotovosť bola odovzdaná.  

Dňa 07.01.2018 požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, podľa ktorého je v bare „U Stounú“ na Vajanského ulici bitka, nakoľko nemá dispozícii policajnú hliadku – hliadka oznam preverila, jednalo sa o vzájomnú bitku 5-tich mužov, pričom prišlo i k poškodeniu zariadenia baru. Na miesto sa k zákroku dostavila i hliadka OO PZ Holíč. Po vykonaní služobného zákroku si vec podľa miestnej a vecnej príslušnosti prevzali príslušníci OO PZ Skalica, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona.


 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30