MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Mestský úrad

Organizačné zaradenie

Samospráva

1/ Mestský úrad vykonáva najmä tieto činnosti:          

          a/  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského  zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

          b/  zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského  zastupiteľstva a mestskej rady,

          c/  zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí  primátora a vypracúva písomné rozhodnutia primátora v rozsahu a podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

          d/  vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského  zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

          e/  zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva  potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z  platnej právnej úpravy,

          f/ zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

 

2/ Financovanie a hospodárenie mestského úradu:

a/  Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu  mesta na príslušný rok.

Rozpočet musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu  mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na  nákup technických prostriedkov.

b/  Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov  potrebných na činnosť úradu v príslušnom roku určuje mestské  zastupiteľstvo, spravidla na svojom prvom zasadnutí v roku.

c/  Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných prípadoch a dodatočne  odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu  kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora mesta.

     Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

  • nová právna úprava,
  • organizačné zmeny,
  • systémové opatrenia.

d/  Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica o  hospodárení s majetkom mesta Skalica.    

3/ Organizácia mestského úradu:

a/  Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta na čele s prednostom úradu.

b/  Pracovno – právne vzťahy zamestnancov mestského úradu sa riadia  Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov.

c/  Zamestnanci mestského úradu sú zaradení do funkcií a odmeňovaní v  súlade s platnými právnymi predpismi.

d/  Základné povinnosti každého zamestnanca mestského úradu ustanovuje  najmä  zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce, Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Skalica a pracovná náplň funkčného miesta.

e/ Kvalifikačný predpoklad na vykonávanie funkcie vedúcich oddelení je  vysokoškolské vzdelanie I alebo II stupňa, u ostatných zamestnancov úplné stredoškolské vzdelanie príslušného smeru, u zamestnancov s prevahou fyzickej práce stredné vzdelanie. Presné zaradenie zamestnanca do platových tried na základe ním vykonávanej práce (náplň práce) určuje nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností  pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.