MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Mestský úrad

Organizačné zaradenie

Samospráva

1/ Mestský úrad vykonáva najmä tieto činnosti:          

          a/  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského  zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

          b/  zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského  zastupiteľstva a mestskej rady,

          c/  zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí  primátora a vypracúva písomné rozhodnutia primátora v rozsahu a podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

          d/  vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského  zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

          e/  zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva  potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z  platnej právnej úpravy,

          f/ zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

 

2/ Financovanie a hospodárenie mestského úradu:

a/  Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu  mesta na príslušný rok.

Rozpočet musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu  mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na  nákup technických prostriedkov.

b/  Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov  potrebných na činnosť úradu v príslušnom roku určuje mestské  zastupiteľstvo, spravidla na svojom prvom zasadnutí v roku.

c/  Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných prípadoch a dodatočne  odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu  kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora mesta.

     Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

  • nová právna úprava,
  • organizačné zmeny,
  • systémové opatrenia.

d/  Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica o  hospodárení s majetkom mesta Skalica.    

3/ Organizácia mestského úradu:

a/  Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta na čele s prednostom úradu.

b/  Pracovno – právne vzťahy zamestnancov mestského úradu sa riadia  Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov.

c/  Zamestnanci mestského úradu sú zaradení do funkcií a odmeňovaní v  súlade s platnými právnymi predpismi.

d/  Základné povinnosti každého zamestnanca mestského úradu ustanovuje  najmä  zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce, Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Skalica a pracovná náplň funkčného miesta.

e/ Kvalifikačný predpoklad na vykonávanie funkcie vedúcich oddelení je  vysokoškolské vzdelanie I alebo II stupňa, u ostatných zamestnancov úplné stredoškolské vzdelanie príslušného smeru, u zamestnancov s prevahou fyzickej práce stredné vzdelanie. Presné zaradenie zamestnanca do platových tried na základe ním vykonávanej práce (náplň práce) určuje nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností  pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.