Skalica

Model CAF ako nástroj manažérstva kvality

 

cafMestský úrad sa nachádza v záverečnej fáze implementácie modelu CAF a uchádza sa o získanie certifikátu s titulom ECU (Effective CAF User).

Mesto Skalica sa v novembri 2021 zapojilo prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky do Európskeho modelu zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia – CAF. Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejný sektor. Je prvým európskym nástrojom manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom, ktorý je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy.

Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Model CAF sa pozerá na organizáciu z rôznych uhlov súčasne, preto môžeme hovoriť o holistickom prístupe k analýze výkonnosti organizácie. Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov, nakoľko kvalitná verejná správa a jej služby sa v konečnom dôsledku hodnotia podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí.

Zdroj: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Dňa 15.11.2021 mesto uzatvorilo s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zmluvu o spolupráci, ktorá sa stala účinnou dňa 24.11.2021 deň po zverejnení na úradnej tabuli mesta Skalica. Samotná realizácia projektu sa začala uskutočňovať od podpisu zmluvy, kedy na porade s vedením mesta boli primátorkou určený garant a metodik programu, ktorých splnomocnila riadiť, koordinovať, analyzovať a usmerňovať výstupné údaje v prospech objektívneho hodnotenia procesu. Garantom modelu CAF je prednosta mestského úradu Ing. Dušan Vavrinec. Metodičkou modelu CAF bola menovaná Mgr. Kristína Kulhánková, ktorú po odchode na materskú dovolenku vystriedala Ing. Tatiana Šteflíková.

Prvým spracovaným dokumentom v rámci procesu implementácie bol Harmonogram implementácie modelu CAF v organizácii Mesto Skalica, ktorý stanovuje ciele, spôsob a určuje časovú os implementácie modelu a personálne zabezpečenie.

Zavedenie modelu CAF mestský úrad rozplánoval na 4 fázy (november 2021 - december 2022):

1. Príprava implementácie

V príprave implementácie sa rozhodlo ako plánovať a organizovať samohodnotenie (stanovenie rozsahu a spôsobu vykonania samohodnotenia, výber panelu bodového hodnotenia, výber garanta a metodika a vytvorenie plánu implementácie modelu CAF) a komunikácia o samohodnotení.

2. Proces samohodnotenia

Proces samohodnotenia znamenal vytvoriť CAF tím, zorganizovať školenie, vykonať samohodnotenie, predloženie správy vedeniu mesta a správy na externé posúdenie, posúdenie na mieste posudzovateľmi, sumarizácia námetov do akčného plánu zlepšovania. Fáza bola realizovaná

3. Proces zlepšovania

Po externom posúdení sa postupne začína proces zlepšovania, ktorého prvým krokom bolo zostaviť akčný plán (AP) zlepšovania (školenie, určenie priorít, integrácia AP do procesu strategického plánovania), komunikovať AP (zverejnenie AP, samohodnotiacej správy na intranete) a implementovať plán zlepšovania (monitorovanie a hodnotenie zlepšovacích aktivít – PDCA cyklus), a tiež plánovať ďalšie sebahodnotenie.

4.  Externá spätná väzba

Mestský úrad má po takmer ročnom období príprav a implementácie modelu CAF pred sebou poslednú fázu, kedy v novembri t.r.  môže získať certifikát a sa stať nositeľom titulu ECU (Effective CAF User).

APZ_mesto Skalica_final_vyhodnotenie tu ku stiahnutiu

Komunikačný plán_vyhodnotenie_mesto Skalica tu ku stiahnutiu

e

evseu

si

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00