Menu

Skalica

Symboly

Erb mesta Skalica

Podľa Štatútu mesta Skalica § 34

1. Erb mesta Skalica tvorí v červenom štíte zo zeleného trojvršia vyrastajúci strieborný dvojramenný kríž s rovnako dlhými priečnymi ramenami. 

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Skalica tvorí prílohu č.1 tohto štatútu. Originál vyobrazenia je uložený na mestskom úrade Skalica.

Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Erb mesta Skalica

Žiadosť musí obsahovať:

 • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
 • potvrdenie o zaplatení poplatku.

1. Erb mesta sa používa:

 • na pečatidle mesta,
 • na insígniách primátora,
 • na listinách o udelení čestného občianstva mesta Skalica, ceny mesta Skalica a uznaniach mesta Skalica,
 • na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Skalici,
 • na označení katastrálneho územia mesta,
 • v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
 • na preukazoch poslancov mesta, ako aj zamestnancov mesta,
 • na rovnošatách zamestnancov mestskej polície a mestského hasičského zboru,
 • na označení vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

2. Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb mesta nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor.

3. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

4. Výšku úhrady za používanie erbu mesta Skalica určí primátor.


Vlajka mesta Skalica

Podľa Štatútu mesta Skalica § 35

Vlajka mesta Skalica

1. Vlajka mesta je zeleno-biela, raz zvislo a dvakrát vodorovne delená, takže deliace línie evokujú symbol dvojramenného kríža. Pomer strán vlajky je 2:3.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta Skalica tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.

3. Vlajku mesta Skalica používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4. Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods.8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov) .

6. Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky mesta uskutočňujú členovia mestskej polície a mestského hasičského zboru v uniformách, prípadne iné primátorom poverené osoby.

7. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá:

 • vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
 • na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

8. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.


Pečať mesta Skalicapecat mesta skalica

Podľa Štatútu mesta Skalica § 36

1. Pečať mesta Skalica tvorí erb mesta Skalica kruhopisom: "MESTO SKALICA".

2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3. Pečať mesta Skalica uschováva primátor mesta

 

Insígnie primátora

Podľa Štatútu mesta Skalica § 38

1. Insígnie primátora mesta Skalica predstavujú kovová primátorská reťaz s vyobrazením erbu mesta Skalica a žezlo - právo.

2. Insígnie primátora používa primátor, jeho zástupca alebo primátorom poverený poslanec pri slávnostných príležitostiach v meste.

3. Insígnie primátora uschováva primátor.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00