Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov v k. ú. Skalica a vydávať príslušné osvedčenia a potvrdenia,
 • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy na úseku pôdohospodárstva,
 • spolupracuje so záujmovými združeniami a organizáciami na úseku poľnohospodárstva,
 • spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva /celoplošná deratizácia, dezinsekcia/,
 • spolupracuje s Veterinárnou a potravinovou správou /chov včiel, hosp. zvierat, psov/,
 • spolupracuje so Štatistickým úradom / vyplňovanie štatistických údajov, /
 • evidovanie zmlúv do Informačného systému Mesta Skalica, zverejňovanie zmlúv, evidencia podnikateľských prevádzok v systéme ISS,
 • vybavuje náležitosti na Katastrálnom úrade / LV, snímky z mapy, vkladanie zmlúv do Katastra nehnuteľností/,
 • vydáva povolenia na predaj v mestskej tržnici,
 • vydáva vyjadrenia obce k umiestneniu pri prevádzkovaní video hier, stávkových kancelárií, výherných automatov,
 • vydáva záväzné stanoviská obce pre lekárne, zdravotné ambulancie,
 • vydáva Štátne rybárske lístky,
 • organizuje predávajúcich a remeselníkov na Skalických jarmokoch
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK