Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút na úseku územného rozhodovania  v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:
  • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie podľa § 32 až § 42 zákona
  • vykonáva rozhodovaciu činnosť, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona a osobitných predpisov
  • vedie stavebné konanie /§ 54 až § 65 zákona/
  • vydáva stavebné povolenie  /§ 66 až § 67  zákona/ 
  • vydáva  povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením /§ 68 zákona/
  • vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia /§ 69 zákona/
  • vedie kolaudačné konanie /§ 76 až § 80 zákona/
  • vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie /§82 zákona/

Úloha v org. štruktúre

Referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)