Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  •  vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút na úseku územného rozhodovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:
  • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie podľa § 32 až § 42 zákona
  • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny /§54 až § 70 zákona/
  • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia /§ 71 až § 74 zákona/
  • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby/§ 76 až § 85 zákona/
  • vykonáva rozhodovaciu činnosť, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona a osobitných predpisov
  • vedie stavebné konanie /§ 54 až § 65 zákona/
  • vedie evidenciu podľa stavebného zákona /§128 až § 130, § 132 / ako aj podľa osobitného predpisu /zákon č. 395/2002 Z. z./

Úloha v org. štruktúre

Referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)