Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • prijíma žiadosti o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre okres Skalica
 • overuje úplnosť náležitostí žiadostí
 • vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí
 • overenú žiadosť v lehote určenej na overenie zašle fondu
 • vedie evidenciu prijatých a odoslaných žiadostí
 • skúma bytové pomery žiadateľa o poskytnutie podpory
 • počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou u žiadateľa podľa § 7 písm. a) na účel podľa § 5 ods. 1) písm. a), c), d), a g) a u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1) písm. a), c), d) a g) zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • poskytuje informácie záujemcom o jednotlivých účeloch, druhoch, výškach a podmienkach poskytnutia podpory z prostriedkov ŠFRB
 • vykonáva inžiniersku činnosť v rámci prípravy investičných akcií mesta /príprava podkladov pre územné a stavebné konanie/
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, objednávky, zmluvy/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi a s touto pracovnou náplňou

Úloha v org. štruktúre

Referent pre úvery zo ŠFRB - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK