Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • prijíma žiadosti o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre okres Skalica
  • overuje úplnosť náležitostí žiadostí
  • vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí
  • overenú žiadosť v lehote určenej na overenie zašle fondu
  • vedie evidenciu prijatých a odoslaných žiadostí
  • skúma bytové pomery žiadateľa o poskytnutie podpory
  • počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou u žiadateľa podľa § 7 písm. a) na účel podľa § 5 ods. 1) písm. a), c), d), a g) a u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1) písm. a), c), d) a g) zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Úloha v org. štruktúre

Referent pre úvery zo ŠFRB - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK