Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • riadi a zodpovedá za chod podriadených útvarov,
 • vypracováva strategický plán rozvoja mesta Skalica,
 • získava zdroje z fondov,
 • predkladá návrhy na rozvoj cestovného ruchu a rozšírenie služieb pre návštevníkov v TIK,
 • plánuje investičné a neinvestičné projekty,
 • pripravuje marketingový plán,
 • vypracováva stratégiu ďalších finančných možností rozvoja mesta,
 • vyhodnocuje efektívnosti projektov,
 • monitoruje finančné možností,
 • overuje vecnú správnosť objednávok a fakturovaných prác a tovaru a vedie evidenciu došlých faktúr,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na pracovníkov mesta,
 • pripravuje materiály za oddelenie pre MsZ a MR v Skalici,
 • rieši pracovnoprávne vzťahy v rámci oddelenia,
 • riadi marketingové nástroje mesta: audiovizuálne a printové médiá mesta (Skalická televízia, Záhorácke rádio, webstránku mesta),
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného,
 • podľa obsahu pracovnej náplne pripravuje podklady a materiály pre komisie, mestskú radu a mestské zastupiteľstvo,
 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva,
 • vybavuje interpelácie a pripomienky vo veciach podľa obsahu pracovnej náplne,
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny prednostu mestského úradu a primátora mesta vydané v súlade s právnymi predpismi s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu.

Úloha v org. štruktúre

Vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu - Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK