Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • vykonáva evidenciu súpisných čísiel a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
 • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným pred rokom 1976
 • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným po roku 1976
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel na evidenčných listoch, v knihách čísiel a v počítačovom médiu
 • vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
 • udržiava evidencie v súlade so skutočným stavom
 • vykonáva štatistické hlásenia o zmenách v evidencii súpisných čísiel
 • zabezpečuje poskytovanie údajov z registra evidencie súpisných čísiel pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú právne predpisy
 • vystavuje potvrdenia o veku stavieb na základe žiadostí od občanov
 • zasiela hlásenia OR PZ Skalica o pridelených číslach domov
 • obstaráva tabule s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev a zabezpečuje
 • ich pripevnenie a údržbu
 • obstaráva tabuľky s domovými číslami (súpisné čísla, orientačné čísla) ktoré
 • preberá žiadateľ spolu s rozhodnutím
 • vykonáva kontrolnú činnosť označovania ulíc a verejných priestranstiev
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, modul
 • súpisné čísla, modul domy a byty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do
 • systému
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie súpisných čísiel - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK