Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo vyhradenej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok – organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,

Úloha v org. štruktúre

Referent spoločného školského úradu - Spoločný obecný úrad – školský

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)