Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu sociálnej pomoci občanom podľa zákonov o obecnom zriadení, o pomoci v hmotnej núdzi, o prídavku na dieťa, o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • poskytuje pomoc pri žiadosti o dôchodok,
 • organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov,
 • zabezpečuje agendu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa,
 • vydáva rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 • v rámci pôsobnosti obce spolupracuje s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • zabezpečuje agendu tvorby úspor, úpravy a obnovy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v Detskom domove,
 • zabezpečuje poskytovanie údajov o občanoch mesta a ich sociálnych pomeroch pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí , ak to umožňujú platné právne predpisy,
 • vykonáva šetrenie sociálnych pomerov občanov na základe dožiadaní orgánov štátnej správy na pracovisku alebo priamo v domácnosti občana,
 • zabezpečuje pochovávanie mŕtvych v prípadoch, ak pohreb nikto nezabezpečil podľa zákona o pohrebníctve v znení neskorších predpisov,
 • rieši problematiku neprispôsobivých občanov,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu a vyhľadáva občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc
 • pripravuje podklady pre návrh rozpočtu mesta za zverený úsek agendy,
 • pracuje s modulom písomností, obyvateľov, zmlúv, sociálnych vecí – prípady, vystavuje platobné poukazy, objednávky v systéme ISS,
 • sleduje,  analyzuje a spracúva štatistické údaje a rozbory o sociálnej starostlivosti na zverenom úseku svojej práce, predkladá námety na jej skvalitnenie, monitoruje aktuálny dopyt po sociálnych službách v meste,
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu úradu.

Úloha v org. štruktúre

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK