Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút na úseku územného rozhodovania (zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku):
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 zákona)
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§54 až 70 zákona)
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 zákona)
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby(§ 76 až 85 zákona)
 • nariaďuje údržbu stavby , nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe, alebo stavebnom pozemku a terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 zákona)
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 zákona)
 • rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 zákona)
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 zákona)
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 zákona)
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134-135 zákona)
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom /§ 120 zákona)
 • vykonáva kontrolnú činnosť (§ 98 až 104 zákona)
 • vedie evidenciu
 • prešetruje petície a sťažnosti (zákon č. 152/1998 Z.z., zákon . č. 85/1990 Zb.) v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 zákona č. 71/1967Zb.
 • na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií:
 • vykonáva rozhodovaciu činnosť, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona a osobitných predpisov
 • vedie stavebné konanie (§ 54 - § 65 zákona)
 • vydáva stavebné povolenie (§ 66 a §67 zákona)
 • vydáva povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením (§ 68 zákona)
 • vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia (§ 69 zákona)
 • vedie kolaudačné konanie (§ 76 - §80 zákona)
 • vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné
 • povolenie (§82 zákona) 
 • vydáva časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby (§ 83 zákona) 
 • vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby (§ 85 zákona) 
 • nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb (§88 - §93 zákona)
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§105 - §107 zákona) 
 • vykonáva kontrolnú činnosť: zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 - §104 zákona) nariaďuje skúšky stavby (§101 zákona) 
 • vedie evidenciu podľa stavebného zák. (§128 – §130, §132) ako aj podľa osobitného predpisu (zákona č. 395/2002 Z.z.) 
 • prešetruje petície a sťažnosti v rozsahu svojej pôsobnosti 
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 • riadi referentov Společného stavebného úradu
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného
 • pracuje s modelom ISS – písomnosti, stavebné činnosti
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Vedúci referent - Spoločný stavebný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK