Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Ekonomické oddelenie sa člení na referentské miesta :

 • pokladne
 • účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • miestne dane a poplatky
 • účtovníctvo preneseného výkonu štátnej správy 
 • rozpočtovníctvo

Pôsobnosť oddelenia:

 • predkladá v dohodnutom termíne správu o stave mestskej ekonomiky  primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu,
 • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami  a cennými papiermi mesta,
 • sleduje stav pohľadávok mesta a zabezpečuje ich vymáhanie,
 • sleduje stav záväzkov mesta a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu,
 • vykonáva pokladničnú službu mesta, vedie agendu cenín a prísne  zúčtovateľných tlačív,
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu  mesta a ním riadených a spravovaných organizácií,
 • vykonáva účtovníctvo mesta,
 • zabezpečuje finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu ,  štátnych a mestských fondov, nadácií, zbierok a lotérií,
 • poskytuje dotácie pre právne subjekty na prenesený výkon štátnej správy  a iné účelové dotácie,
 • vedie evidenciu a register rozpočtových opatrení za oblasť školstva, súhrne aj za jednotlivé právne subjekty,
 • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a s ostatnými  finančnými inštitúciami,
 • vykonáva agendu práce a miezd zamestnancov mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na  úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom mesta návrhy na  jeho riešenie,
 • vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní a poplatkov  a predkladá orgánom mesta návrhy na ich zmeny,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií,  vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • aktualizuje a pracuje s modulmi  ISM v rozsahu svojej pracovnej náplne.