Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Majetkové oddelenie sa člení na  referentské miesta:

 • evidencie majetku
 • obchod a poľnohospodárstvo
 • vysporiadanie majetku

Pôsobnosť oddelenia:                             

 • spolupracuje na tvorbe  dlhodobých koncepcií rozvoja mesta, výstavby a nakladania s majetkom mesta,
 • vypracováva podklady k prevodom mestského majetku,
 • vypracováva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku mesta,
 • koordinuje verejné obstarávanie,
 • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
 • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
 • vykonáva odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
 • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
 • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií,
 • zabezpečuje všetky úkony súvisiace s evidenciou, nadobúdaním,  užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s majetkom ponechaným mestu  na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv na nebytové priestory v meste,
 • vedie agendu samostatne hospodáriacich roľníkov v katastri mesta a vydáva pre nich potrebné  osvedčenia,
 • spolupracuje s kompetentnými orgánmi na kontrolnej činnosti na úseku  obchodu, služieb a cestovného ruchu,
 • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostanými orgánmi štátnej správy na úseku poľnohospodárstva,
 • vedie evidenciu pozemkov v majetku mesta, ktoré užívajú iné fyzické a právnické osoby,
 • pripravuje a spracúva podklady pre protinákazovú komisiu v meste,
 • spolupracuje s komisiou mestského zastupiteľstva, pripravuje podklady na jej rokovanie,
 • vydáva súhlas s predajom na mestskej tržnici,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu jarmokov a vianočných trhov v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi mesta,
 • pracuje a aktualizuje s moduly ISM v rozsahu svoje pracovnej náplne,
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi mesta vypracúva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých návrhov a koncepcií využitia  majetku mesta,
 • vyjadruje sa k prevádzkovej a predajnej dobe v prevádzkach obchodu a  služieb na území mesta,  
 • spravuje komplexnú dokumentáciu (pasportizáciu) budov majetku mesta a dohliada na ich technický stav,                                                  
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce  daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vydáva súhlas s prenájmom nebytových priestorov v meste.