Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
seniori/

Sekretariát primátora, zástupcu primátora a prednostu

1/ Útvar primátora je osobitný útvar, ktorý z poverenia primátora vykonáva transformáciu všetkých aktov, z ktorých primátorovi ako štatutárnemu orgánu vyplývajú úlohy na podmienky mesta, člení sa na:

a) odborný asistent primátora,
b) sekretárku primátora.

2/ Do útvaru primátora môžu byť organizačne začlenení aj poradcovia primátora, ktorí sa zúčastňujú na plnení úloh mesta podľa pokynov primátora a na základe osobitných dohôd.

Referent pre vzťahy s verejnosťou

 a) zodpovedá za organizáciu a kontrolu komunikačnej, prezentačnej a propagačnej činnosti mesta
 b) zabezpečuje:

 • tvorbu a realizáciu komunikačnej stratégie mesta,
 • spoluprácu s celoslovenskými a regionálnymi médiami,
 • komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí,
 • spracovávanie informácií o aktivitách v regióne s dopadom na chod a rozvoj mesta,
 • analýzu verejnej mienky,
 • informovanie občanov o činnosti orgánov mesta, organizácií zriadených alebo založených mestom,
 • spoluprácu s oddeleniami pri komunikácii mesta s verejnosťou,
 • spoluprácu pri organizácii veľtrhov, výstav a podobných prezentačných aktivít,
 • webovú stránku Mesta Skalica: písanie článkov, oznamov, aktuality, otázky a odpovede, spolupráca so všetkými oddeleniami MsÚ, propagácia a aktualizácia kultúrno-spoločenských podujatí,
 • monitorovanie dennej tlače v rozsahu reprezentatívnej vzorky regionálnych denníkov a vybraných titulov s celoslovenskou pôsobnosťou,
 • spracovanie článkov do odborných časopisov,
 • nadväzovanie spolupráce a komunikácia s regionálnymi a národnými organizáciami v oblasti cestovného ruchu, udržiavanie kontaktov a komunikácia so SACR, zabezpečovanie propagácie mesta Skalica na národnom portáli a iných webových stránkach zameraných na cestovný ruch.

 

Pôsobnosť sekretárky primátora

Sekretárka primátora najmä:

a) zodpovedá za

 • vedenie evidencie riadiacich aktov primátora,

b) zabezpečuje

 • porady a rokovania u primátora,
 • denný program primátora,
 • zmluvy a platobné príkazy o poskytnutí finančných príspevkov z účtu zvláštnych výdajov primátora,

c) spolupracuje v oblasti spoločenskej, kultúrnej a reprezentačnej vyplývajúce z aktivít mesta,

d) predkladá primátorovi došlú poštu a zabezpečuje operatívne úlohy vyplývajúce z jej spracovania,

e) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

 

Odborný asistent primátora

Odborný asistent primátora najmä:

a) zodpovedá za formálnu a vecnú stránku vypracúvaných materiálov pre primátora,

b) zúčastňuje sa porád poradných orgánov primátora, vyhotovuje zápisy a kontroluje plnenie

úloh z nich vyplývajúcich,

c) spracúva a sumarizuje informačné a odborné podklady pre potreby primátora,

d) koordinuje stanoviská odborných útvarov mesta k materiálom na pracovné rokovania a

kompletizuje podklady pre primátora na tieto rokovania,

e) je oprávnený zadávať čiastkové úlohy vedúcim oddelení na základe pokynov primátora,

f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora,

g) zodpovedá sa svojou činnosťou primátorovi.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK