Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Spoločný obecný úrad – školský

 

  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo vyhradenej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok – organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
  • spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení  pedagogickými zamestnancami  a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v  školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a žiakov škôl a školských zariadení,
  • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a vo svojej pôsobnosti orgánom  štátnej správy a verejnosti,
  • spracúva zámery, programy a projekty rozvoja školstva  vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pre obce spoločného obecného úradu,
  • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.