Skalica - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

seniori/

V zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 až 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.04.2016 je poverený výkonom funkcie zástupcu primátora mesta Skalica.

V rámci výkonu funkcie zástupcu primátora je oprávnený zastupovať primátora v týchto činnostiach:

 • zastupovanie primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie,
 • zvolávanie a vedenie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady počas neprítomnosti primátora mesta,
 • zabezpečovanie prípravy zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne v súlade s rokovaniami mestskej rady a tiež prípravy zasadnutí mestskej rady,
 • spolupráca pri zostavovaní plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • spolupráca pri tvorbe uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • koordinácia práce komisií a vyhodnocovanie ich činnosti, prenášanie úloh na mestský úrad zo zápisníc zo zasadnutí komisií,
 • koordinácia spolupráce s orgánmi verejnej správy a mestského zastupiteľstva,
 • spolupráca s hlavným kontrolórom mesta v oblasti previerok, kontrol a vybavovaní sťažností na činnosti, ktoré vykonávajú orgány mesta,
 • schvaľovanie pracovných a služobných ciest zamestnancom mestského úradu počas neprítomnosti prednostu mestského úradu a poslancom mestského zastupiteľstva v súlade s Vnútornou smernicou o cestovných náhradách a podpisovým poriadkom Mestského úradu v Skalici,
 • je oprávnený v majetkovo právnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, nesmie však zmluvy a dohody podpisovať,
 • je oprávnený v pracovno právnych vzťahoch zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady, nesmie však pracovné zmluvy a dohody podpisovať, 
 • zastupovanie mesta v oblasti spoločenskej, kultúrnej, reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta.

Práva a povinnosti vyplývajú z platnej právnej úpravy týkajúcej sa zástupcu primátora mesta a z vnútroorganizačných predpisov mesta Skalica.