Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cestná sieť

 

Tranzitné diagonály mesta - základ cestnej siete mesta tvoria cesty III. triedy, na ktoré nadväzuje sieť miestnych komunikácií. Dopravné zaťaženie centra mesta bolo presunuté na obchvat mesta od r. 2005.

Systém ciest v meste Skalica:

Trieda cesty

Číslo cesty

vlastník

Cestný správny orgán

Správca komunikácie

Názov ulice

Cesta II. triedy

II/426

VÚC

Okresný úrad v Senici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Správa a údržba ciest TTSK

obchvat mesta

Cesty III. triedy

III/1146 /staré číslovanie 05110/

III/1130 /4268/

III/1131 /4269/

VÚC

Okresný úrad v Senici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Správa a údržba ciest TTSK

 

Koreszkova

Strážnická

Horská

Miestne komunikácie triedy

 m1 - m4

Mesto Skalica

Mesto Skalica

Mesto Skalica

 

Účelové komunikácie verejné a neverejné

Mesto Skalica, iné právnické osoby

Mesto Skalica

vlastník účelovej komunikácie

 

Mapa cestnej siete v okrese Skalica

Mapa siete miestnych komunikácií v meste Skalica je vypracovaná na základe § 6 a § 7 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.​

Mapa rozdelenia cestných komunikácií do tried podľa dopravného významu v meste Skalica