Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej

 • vybavuje: Ing. Andrea Kadlečíková, Jana Lorencová
 • adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 • č. dverí: 226
 • tel: +421346903226
 • email: kadlecikova.andrea@mesto.skalica.sk, lorencova.jana@mesto.skalica.sk

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Sadzba: 1,00 € / 1 osoba / 1 noc

Oznamovacia povinnosť
Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi dane do 30 dní od zahájenia činnosti: 

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Prípadné zmeny slebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali:

 • Oznámenie o zmene alebo zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
 • Vyberanie a platenie dane: Daň sa platí bez vyrubenia na základe štvrťročného vyúčtovanie dane:
 • Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Sadzba: 1,00 € / 1 osoba / 1 noc

Oznamovacia povinnosť
Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi dane do 30 dní od zahájenia činnosti: 

Prípadné zmeny slebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali:

Vyberanie a platenie dane: Daň sa platí bez vyrubenia na základe štvrťročného vyúčtovanie dane:

Súvisiace predpisy:

Dátum vloženia: 17. 3. 2016 12:52