Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Kolaudačné rozhodnutie

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej zariadení, umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projek

 •  vybavuje: Spoločný stavebný úrad
 •  Ing. Kozár Michal, Ing. Kucharičová Jana, Španková Daniela
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 236
 •  tel: +421346903237, +4213469032
 • email: kozar.michal@mesto.skalica.sk, spankova.daniela@mesto.skalica.sk, kucharicova.jana@mesto.skalica.sk

Na konzultácie sú určené úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu a to:

 • pondelok 08.00- 11:30 a 12:30 - 15:00
 • streda 08.00 - 11:30 a 12:30 - 16:30

Kolaudačné rozhodnutie na stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta Skalica vydáva Mesto Skalica ako príslušný stavebný úrad, pričom postupuje v zmysle:

 • zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
 • zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • vyhlášky č.453/2000 Z.z.,
 • vyhlášky č.532/2002 Z.z.,

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 12:31