Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy - Komerčná inzercia v Skalickom presse

Všeobecné obchodné podmienky komerčnej inzercie.

 

Mestský mesačník Skalický press (ďalej SP) vydáva Mesto Skalica. Distribuuje ho do každej domácnosti v meste Skalica, priamo do poštových schránok začiatkom kalendárneho mesiaca. Na inzerciu je vyhradená 1 strana SP, konkrétne posledná ôsma strana. Inzerent si môže vybrať zo štyroch rozmerových typov s príslušnou cenou. Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH.

 

Výhody inzercie v SP

 • Váš inzerát sa dostane do poštových schránok každej domácnosti v meste Skalica. Distribúcia je bezplatná.
 • Váš inzerát sa nestratí medzi ostatnými inzerátmi, keďže mestský mesačník SP ponúka obmedzený priestor určený na inzerciu.                                                                                                                                                                                                                                 

  TECHNICKÉ PARAMETRE

  A VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ PODMIENKY KOMERČNEJ INZERCIE                                                                                                                                                                                          1. Tlačové podklady je potrebné dodať v elektronickom spracovaní:                         Formát: PDF, TIF, JPG                                                                                                           Rozmery v mm podľa aktuálnej ponuky formátov inzercie v SP, poprípade     minimálne správny pomer strán.                                                                           Farebnosť:  CMYK                                                                                                               Písmo: min. 7-bodové, ideálne bezpätkové písmo (dobrá čitateľnosť)                             Rozlíšenie obrázkov: minimálne 300 dpi                                                                                 Podklady PDF: pripnuté všetko písmo (ideálne, ak je písmo v krivkách)                         Rozlíšenie fotografie: minimálne 240 dpi                                                                                                                                                                                                                                            2. Pri nedodržaní technických parametrov preberá zadávateľ (inzerent) tlačových podkladov plnú zodpovednosť za prípadné chyby pri ich ďalšom spracovaní.              

  3. Podklady k inzercii je potrebné dodať výhradne elektronicky najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Zadávateľ zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť všetkých podkladov nevyhnutných pre riadne uverejnenie inzercie v zmysle technických podmienok inzercie vydavateľa. Vydavateľ nie je povinný tieto podklady po uverejnení inzercie uchovávať alebo ich vrátiť zadávateľovi.

  4. Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu z dôvodu, že zadávateľ nedodal bezchybné podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal neskoro, je zadávateľ povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny inzercie.                                                                                                                                                                                                  5. Objednávka zadávateľa musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné pre riadne uverejnenie inzercie. Zadávateľ poskytne redakcii prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, uverejneného na webovej stránke mesta Skalica, svoje osobné údaje (v rozsahu: meno, priezvisko, príp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, IČO, DIČ/IČ DPH, telefonický a emailový kontakt). Objednávky inzercie je potrebné poslať na emailovú adresu: media@mesto.skalica.sk.

  6. Ochrana osobných údajov.

  Informácie, ktoré poskytne zadávateľ vydavateľovi v súvislosti s objednávkou inzercie, používa vydavateľ len na zmluvné účely a je povinný ich zabezpečiť pred zneužitím tretími osobami.                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Redakcia SP nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií uvedených v inzercii, alebo za chyby v inzercii.                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Redakcia SP si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí alebo odmietnutí inzercie v aktuálnom čísle z kapacitných dôvodov.                                                                                                                                                                                                                                    9. Redakcia SP si vyhradzuje právo neprijať inzerciu, ktorá je nezlučiteľná s dobrými mravmi, alebo ktorá obsahuje nevhodný či klamlivý obsah (podvody, úžeru, akúkoľvek formu neznášanlivosti či diskriminácie, reklamu na tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky, erotické služby a predaj erotických pomôcok a pod.).                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. Keďže zámerom vydavateľa je koncipovať mestský mesačník ako apolitické tlačové periodikum, redakcia nebude prijímať politickú reklamu.                                                                                                                                                                                               11. Vydavateľ je oprávnený upraviť niektorý z termínov stanoveného harmonogramu tlače periodika, prípadne doplniť vydanie nad rámec periodicity, resp. vydať osobitné číslo SP mimo stanoveného harmonogramu.

   

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.5.2021.

                                   CENA A ROZMERY KOMERČNEJ INZERCIE

 •  

  Cena za jednu inzerciu v jednom vydaní SP.

   

   Formáty (š x v):     

  1/8 strany                  98,5 x 69,5 mm                    63 €

  ¼ strany                    98,5 x 142 mm                     125€

  ½ strany                    200 x 142 mm                     250€

  1/1 strany                  200 x 287 mm                      500€

  V prípade záujmu o inzerciu 1/1 strany, je potrebná rezervácia minimálne 1,5 mesiaca dopredu.

  Storno poplatky: 

  Zrušenie inzercie 7 dní pred uverejnením 100% z ceny.

  Zrušenie inzercie 14 dní pred uverejnením 50% z ceny.

   

  ! Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu z dôvodu, že zadávateľ nedodal bezchybné podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal neskoro, je zadávateľ povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny inzercie.

   

   

   

   

                         POSTUP ZADÁVATEĽA PRI OBJEDNÁVANÍ INZERCIE

 • Zadávateľ komerčnej inzercie najprv v časovom predstihu elektronicky objedná uverejnenie inzercie v SP cez objednávkový formulár uverejnený na www.skalica.sk/oznamy.
 • Vyplnený objednávkový formulár je potrebné zaslať elektronicky na adresu: media@mesto.skalica.sk.
 • Po vyplnení a zaslaní objednávkového formulára bude redakcia zadávateľa spätne emailom kontaktovať s informáciou o prijatí alebo odmietnutí objednávky inzercie.
 • Po potvrdení možnosti zaradenia inzercie do príslušného čísla SP, uhradí zadávateľ stanovenú čiastku do 10. dňa v mesiaci. Úhrada sa realizuje formou faktúry.
 • Podklady k inzercii je potrebné dodať emailom do termínu uzávierky príslušného čísla, t.j. najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Mesačník SP vychádza vždy v prvom týždni v mesiaci a distribuovaný do  domácností je do 5 pracovných dní od jeho vydania. Podrobnejšie informácie poskytuje Redakcia SP.
 • Inzercia bude uverejnená až po uhradení faktúry.                                                                                                                                                                                                                                                                  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE                                                  
 • Periodicita: 1x mesačne                                                                                           

  Celkový náklad: 6600                                                                           

  Regionálne pokrytie: mesto Skalica

  Distribúcia: zadarmo do domácností evidovaných v meste Skalica                

  Rozsah: 8 strán                                                                                                                                                                KONTAKTY NA VYDAVATEĽA A REDAKCIU

   

  Príjem inzercie: media@mesto.skalica.sk

  Adresa: Redakcia mestského mesačníka Skalický press, Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

  Redakcia: redakciapress@mesto.skalica.sk

                                                                                                                                                           

Prílohy

Komerčná inzercia

VOP_SKALICKÝ PRESS_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,46 kB

Objednávkový formulár SP

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR_SP_final (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,13 kB
Dátum vloženia: 3. 5. 2021 13:48
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 5. 2021 14:19
Autor: