Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Skalica poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Skalica.

 • vybavuje:
  Ľubica Šebová, Martina Rampáčková - fyzické osoby,
  Ing. Ján Špaček - právnické osoby
 • č. dverí: 225, 217
 • tel: +421346903225, +421346903217
 • email: sebova.lubica@mesto.skalica.sk, rampackova.martina@mesto.skalica.sk, spacek.jan@mesto.skalica.sk

Tlačivá na stiahnutie:

 Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť“), právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku:

fyzické osoby :

 • 0,097 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období
 • 0,097 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých poplatník v    rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt
 • 0,097 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých poplatník v o vinohradníckych lokalitách a záhradkárskych osadách užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
 • 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

právnické osoby a podnikatelia :

 • súčin sadzby 0,097 eura, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
 • 0,0531 eura za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v prípade, že podnikateľ požiada o množstvový zber.

 

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Skalica alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov,  zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec zníži poplatok o 45 % poplatníkovi, a to fyzickej osobe, ktorá k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov.

2. Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

3. Obec poplatok odpustí poplatníkovi na základe žiadosti s predloženým dokladom z ktorého jednoznačne vyplýva, že sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Skalica počas celého zdaňovacieho obdobia.

Doklady preukazujúce dôvod zníženia / odpustenia poplatku:

 • potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí na príslušný kalendárny rok
 • potvrdenie zamestnávateľa (so sídlom v Slovenskej republike) o výkone práce poplatníka na príslušný kalendárny rok spolu s potvrdením o ubytovaní
 • doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod. )
 • potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • žiadosť s uvedením mena, priezviska, rodného čísla prípadne dátumu narodenia predloží žiak alebo študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky
 • iný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť alebo čestné prehlásenie
 • z predložených dokladov musí byť zrejmý počet dní v zdaňovacom období počas ktorých sa poplatník nezdržiava na území obce.
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20180501

Dátum vloženia: 14. 3. 2016 8:18
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2022 8:03