Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2022

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 2022

o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje vo výške

a)

7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

b)

3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

§ 2

(1)

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 2 zákona alebo identifikačné údaje ďalšej oprávnenej osoby, ktorá vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 4 zákona (ďalej len „oprávnená osoba“),

b)

identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie podľa tejto zmluvy,

c)

označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,

d)

počet obytných miestností nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 zákona alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 zákona,

e)

práva a povinnosti zmluvných strán,

f)

dohodnutú dobu ubytovania,

g)

počet nocí ubytovania odídenca do dňa uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ubytovania odídencovi,

h)

číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má takýto účet zriadený,

i)

vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,

j)

vyhlásenie oprávnenej osoby, že ide o nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,1) alebo že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu,2)

k)

vyhlásenie oprávnenej osoby, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods. 2 šiestej vety a siedmej vety zákona,

l)

vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,

m)

vyhlásenie odídenca o tom, že berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje povinnosť podľa § 36a ods. 2 piatej vety zákona,

n)

dátum uzavretia zmluvy,

o)

podpisy zmluvných strán.

(2)

Prílohou zmluvy je

a)

čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu,

b)

kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

(3)

Vzor zmluvy v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://minv.sk/ a na webovom sídle https://ua.gov.sk/.

§ 3

Príspevok sa poskytuje na účet oprávnenej osoby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve; ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok sa poskytuje v hotovosti.

§ 4

Príspevok sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté najdlhšie do 30. júna 2022.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

1)

§ 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

2)

§ 9 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 259/2008 Z. z.

 

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/99/20220331

Dátum vloženia: 1. 4. 2022 8:59