Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Ohlásenie stavebnej úpravy

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

 vybavuje:  Španková Daniela (Spoločný stavebný úrad)
 adresa:  Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 č. dverí:  236
 tel:  +421346903237
 email:  spankova.daniela@mesto.skalica.sk

Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie stavebných úprav bytu

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

  • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
  • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
  • Jednoduchý technický opis úprav
  • Pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava
Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia
Poplatok: 10 €
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 12:53