Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu.

 •  vybavuje: Spoločný stavebný úrad
 •  Ing. Kozár Michal, Ing. Kucharičová Jana
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 236
 •  tel: +421346903237, +421346903236
 •  email: kozar.michal@mesto.skalica.sk
   kucharicova.jana@mesto.skalica.sk
Na konzultácie sú určené úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu a to:
 • pondelok 08:00- 11:30 a 12:30 - 15:00
 • streda 08:00 - 11:30 a 12:30 - 16:30
Územné rozhodnutie na stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta Skalica vydáva Mesto Skalica ako príslušný stavebný úrad, pričom postupuje v zmysle:
 • zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
 • zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • vyhlášky č.453/2000 Z.z.,
 • vyhlášky č.532/2002 Z.z.,
Správny poplatok za podanie žiadosti je:
 • pre fyzickú osobu 6,50 €
 • pre právnickú osobu 100 €
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 13:11