Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

1. Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby
2. Rozhodnutie na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
3. Vyjadrenie k stavbám rodinným domom, k stavbám na individuálnu rekreáciu, k žumpám

 •  vybavuje:  Španková Daniela
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 236
 •  tel: +421346903237
 •  email: spankova.daniela@mesto.skalica.sk
 1. Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby 
Jedná sa o uskutočnenie studne, ktorá môže byť vyhotovená kopaním alebo vŕtaním (kopaná studňa, vŕtana studňa) a odber vody bude uskutočňovaný čerpadlom. Mesto vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pre potreby domácností. 
Správny poplatok za vydanie povolenia: fyzická osoba - 30€, právnická osoba - 50€
 1. Rozhodnutie na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
Vydáva sa na základe predošlého vydaného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Mesto vydáva povolenie na užívanie vodnej stavby pre potreby domácností s povolením na osobitné užívanie vôd.
Správny poplatok za vydanie povolenia: fyzická osoba - 15€, právnická osoba - 30€
Rozhodnutie/Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (studne) nie je potrebné:
 • na odber podzemných vôd – domové studne s ručným čerpaním,
 • na odber povrchových vôd (z vodného toku) – gravitačný alebo s čerpaním do 60l/min. a zachytávanie v nádržiach s objemom do 5 m³,
 • na zachytávanie vôd z povrchového odtoku (dažďové vody), na vsakovacie studne u rodinných domov,
 • na záchytné priekopy na odvedenie vôd za účelom ochrany nehnuteľnosti proti škodlivým účinkom vody.
 • Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
 1. Vyjadrenie k stavbám rodinným domom, k stavbám na individuálnu rekreáciu, k žumpám
Mesto vydáva vyjadrenie k stavbe formou záväzného stanoviska. V prípade, že ide o stavbu umiestnenú pri vodnom toku je potrebné, aby investor doložil stanovisko správcu vodného toku. 
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 13:20