Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko. Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného kona

  •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 223
  •  tel: +421346903223
  •  email: bohun.roman@mesto.skalica.sk

Žiadosť o povolenie pripojenia miestnej komunikácie

O pripojení účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadení vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť rozhoduje Mesto Skalica ako cestný správny orgán s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej.

Za vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa vyberá správny poplatok 40€ (podľa položky 84 sadzobníka správnych poplatkov).

Za vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť sa vyberá správny poplatok 30€ (podľa položky 85 sadzobníka správnych poplatkov).

Dátum vloženia: 16. 3. 2016 7:53