Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko.
Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného ko

 •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 223
 •  tel: +421346903223
 •  email: bohun.roman@mesto.skalica.sk

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Ku žiadosti priložiť:

 • záväzné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Skalica k napojeniu
 • situáciu napojenia odsúhlasenú  Okresným dopravným inšpektorátom Skalica
 • stanovisko správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTKÉHO MAJETKU, s.r.o.)
 • kópiu listu vlastníctva
 • kópiu snímky z katastrálnej mapy
 • v prípade zastupovania splnomocnenie
 • kópiu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia - ak bolo vydané
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:10