Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosti sa podávajú písomne na adresu: Mesto Skalica, Nám. slobody č. 10, 909 01 Skalica

 •  vybavuje:  Španková Daniela
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 236
 •  tel: +421346903237
 •  email: spankova.daniela@mesto.skalica.sk

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ďalej len "stavebný zákon",  v ustanovení § 43 ods. 1, definuje všeobecný pojem "STAVBA" pre účely výkonu štátnej správy a pre potreby obce, ako stavebného úradu, nasledovne:

 1. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:
 • spojenie pevným základom,
 • upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
 • ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
 • pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • umiestnenie pod zemou.
Zákonom č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2.1.2015 sa stavebný zákon novelizoval. Zjednodušene možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne:
 1. Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.
 1. Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Potrebné doklady:
Pre umiestnenie reklamnej stavby na území mesta je nutné povolenie Mesta Skalica. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou stavebného zákona rozlišuje spôsob ich povoľovania, a to nasledovne:
 • ohlásením ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • stavebným povolením ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 • stavebným povolením a následnej kolaudačným rozhodnutím ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2
Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.
Doba vybavenia: do 30 dní ak je žiadosť podaná kompletne so všetkými predpísanými formálno-právnymi náležitosťami a dokladmi
Poplatok:
 • 30 € ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • 60 € ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 
 • 150 € ..... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2
Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladni MsÚ Skalica alebo prevodom na účet Mesta Skalica č. 20124182/0200, variabilný symbol: 236.
Od poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní pri reklamných stavbách, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.
Dátum vloženia: 16. 3. 2016 7:57