Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovan

 •  vybavuje: Katarína Danieliková
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 217
 •  tel: +421346903217
 •  email: danielikova.katarina@mesto.skalica.sk

 1. Vyplniť formulár žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (v prípade, že orientačné číslo sa stavbe určuje, napr. rodinný dom) 
 1. Priložiť potrebné doklady:
 • doklad o vlastníctve pozemku (príp. doklad o inom práve k pozemku)
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu
 • zameranie adresného bodu v listinnej podobe (§3 ods. 4 zák. č. 125/2015 Z.z. o registri adries)
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) 
Doba vybavenia : do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti 
Správny poplatok : bez poplatku
Dátum vloženia: 16. 3. 2016 8:11