Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budove

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovan

  •  vybavuje: Katarína Danieliková
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 217
  •  tel: +421346903217
  •  email: danielikova.katarina@mesto.skalica.sk
V prípade, že stavba bola na základe právoplatného rozhodnutia asanovaná, resp. v prípade zistenia neoprávneného určenia čísla stavbe, alebo z iných oprávnených dôvodov je potrebné určené súpisné resp. aj orientačné číslo zrušiť, je potrebné k vyplnenej žiadosti doložiť doklady, preukazujúce dôvod na zrušenie čísla stavbe, napr. právoplatné asanačné povolenie, potvrdenie stavebného úradu alebo znalecký posudok, že sa jedná o jednu samostatnú stavbu a má určené dve, alebo viac súpisných čísiel.
Vyplniť formulár žiadosti: 
Doba vybavenia : do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti
Správny poplatok : bez poplatku
Dátum vloženia: 16. 3. 2016 8:19