Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba)

Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje

Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie

Ako získať informácie?

žiadosť o sprístupnenie informácie môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu

Žiadosť musí obsahovať:

Na MESTO SKALICA je možné podať žiadosť:

Mestský úrad v Skalici 
Námestie slobody č. 10
909 01 Skalica

Lehota vybavenia:

Situácie, ktoré môžu nastať po podaní žiadosti:

Najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti oznámi žiadateľovi, kde má prístup ku zvereným informáciám. V prípade, ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení týchto informácií, začína 8 (16) alebo 15 (30) dňová lehota

Povinná osoba postúpi predmetnú žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má informácie k dispozícii a oznámi žiadateľovi postúpenie žiadosti.

Povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, najneskôr do 8 dní od prijatia žiadosti, žiadosť odmietne rozhodnutím z toho dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a ani nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba.

Povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní v lehote žiadosť a pre tento nedostatok nie je možné informácie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Povinná osoba sprístupní požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní (16 pracovných dní) alebo 15 pracovných dní (30).
 

V prípade, že informácie neboli rozhodnutím povinnej osoby sprístupnené

Odvolanie musí obsahovať:

Reakcia na odvolanie

Reakcie žiadateľa na odmietavé stanovisko nadriadeného orgánu

Slobodný prístup k informáciám – dokumenty:

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK