Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 

Ako získať informácie?
Žiadosť musí obsahovať:
Na MESTO SKALICA je možné podať žiadosť:

podateľni Mestského úradu v Skalici

Mestský úrad v Skalici 
Námestie slobody č. 10
909 01 Skalica

Lehota vybavenia:
Situácie, ktoré môžu nastať po podaní žiadosti:

Najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti oznámi žiadateľovi, kde má prístup ku zvereným informáciám. V prípade, ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení týchto informácií, začína 8 (16) alebo 15 (30) dňová lehota

Povinná osoba postúpi predmetnú žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má informácie k dispozícii a oznámi žiadateľovi postúpenie žiadosti.

Povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, najneskôr do 8 dní od prijatia žiadosti, žiadosť odmietne rozhodnutím z toho dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a ani nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba.

Povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní v lehote žiadosť a pre tento nedostatok nie je možné informácie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Povinná osoba sprístupní požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní (16 pracovných dní) alebo 15 pracovných dní (30).
 

V prípade, že informácie neboli rozhodnutím povinnej osoby sprístupnené
Odvolanie musí obsahovať:
Reakcia na odvolanie
Reakcie žiadateľa na odmietavé stanovisko nadriadeného orgánu
Slobodný prístup k informáciám – dokumenty:

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK