MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


Mesto Skalica sa v rámci svojho rozvoja neustále usiluje o realizáciu a implementáciu projektov a projektových zámerov z rôznych oblastí, ktoré prispievajú k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mesta a kvality životného prostredia v meste a jeho okolí. Tieto projekty Mesto Skalica realizuje prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, priamych dotácií z ministerstiev, resp. iných fondov poskytujúcich dotácie a granty.

07.06.2018

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - I. etapa

Celková výška dotácie: 15 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Detail

12.12.2017

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici

Operačný program Kvalita životného prostredia Celkové oprávnené výdavky: 434 298,39 € a maximálna výška dotácie na sumu: 412 583,47 €

Detail

27.06.2017

Podpora cestovného ruchu v Skalici a na Záhorí

Poskytnutá dotácia: 9 909,35 EUR

Detail

27.06.2017

Osvetelenie priechodov pre chodcov - Pozor zebra na ceste!

Typ: Realizované | ostatné Celkový rozpočet: 7 162,- EUR Dotácia: 4 000,- EUR

Detail

27.06.2017

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Skalica

Výška dotácie: 24 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Detail

27.06.2017

Rekonštrukcia strechy ZŠ Mallého 2, Skalica

Dotácia: 70 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, sociálnych vecí a rodiny SR Podprogram 0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky

Detail

15.06.2017

Riešenie havarijného stavu strechy NKP Rotunda sv. Juraja v Skalici

Zámerom projektu je rekonštrukčnými prácami odstrániť havarijný stav strechy Rotundy sv. Juraja v Skalici. Hlavným cieľom je oprava strechy a dočasné zabezpečenie objektu vo forme ochrany proti zatekaniu.

Detail

17.05.2017

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici 2017

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica, prostredníctvom inštalácie dodatočného osvetlenia na 6 priechodoch pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste.

Detail

05.12.2016

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého Skalica

Celkové výdavky projektu: 4.290 € Dotácia: 3.900 €

Detail

30.11.2016

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica s dôrazom na sídliskové celky

Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu, je udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v meste Skalica, jej ďalšie eliminovanie na najnižšiu možnú hranicu tak, aby sa občania a návštevníci cítili čo najbezpečnejšie.

Detail

15.11.2016

Projekt Objavte prírodné a kultúrne krásy susedov

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Detail

15.11.2016

Cyklotrasy bez hraníc

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Detail

15.11.2016

Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka

Hlavný cieľ: vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce, ale aj k pozitívnemu ekonomickému efektu týkajúceho sa malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb.

Detail

15.11.2016

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Detail

15.11.2016

Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Stratégie oboch regiónov (Horného Záhoria a Strážnicka), ktorej cieľom je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na princípoch znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie - sociálne a územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských štátov EÚ.

Detail

08.07.2016

Kam u susedov

Spoznajte bohatú tradíciu a rozmanitú kultúru malebnej krajiny kyjovského Slovácka a Horného Záhoria.

Detail

29.06.2016

Kompostáreň - Skalica

Tento projekt je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Detail

26.02.2016

Spoločný sprievodca Baťovým kanálom

Doba realizácie projektu: 2.2.2015 – 30.5.2015

Detail

26.02.2016

Environmentálna výchova pre najmenších

Celkové oprávnené výdavky: 22 950 € Finančný príspevok z ERDF: 19 507,50 € Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 2 295 €

Detail

26.02.2016

Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne

Hlavným cieľom projektu je rozvoj kultúrnych tradícií a tradičných remesiel so zameraním sa na obdobie a územie Veľkej Moravy, pripomenutie si 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na toto územie a pripomenutie si kultúrneho dedičstva našich predkov.

Detail

26.02.2016

Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte

Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext

Detail

26.02.2016

Rekonštrukcia komunikácie za účelom vytvorenia cyklotrasy Baťov kanál – Skalica

Celkové oprávnené výdavky: 39 926,47 € Finančný príspevok z ERDF: 30 000,00 € Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 3 529,41 €

Detail

26.02.2016

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Sektor: verejný Operačný program : Regionálny operačný program Prioritná os: Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel Celkové výdavky projektu: 735.434.99 € Požadovaná výška NFP: 698.663.24 €

Detail

26.02.2016

Pamiatková zóna mesta Skalica

Zámerom projektu s názvom „Pamiatková zóna mesta Skalica“ bola prezentácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt a priblíženie Pamiatkovej zóny mesta Skalica a iných častí mesta tak širokej, ako aj odbornej verejnosti zo SR a zahraničia.

Detail

25.02.2016

Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty – napojení na síť stezek „4 CYKLOREGIO“ při Baťově kanále

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a celkové skvalitnenie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest v prihraničných regiónoch v nadväznosti na už vybudovanú sieť cyklotrás 4CYKLOREGIO.

Detail

25.02.2016

Podpora cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania plávajúcej cezhraničnej environmentálnej expozície na Baťovom kanále

Celkovým prínosom tohto projektu bude skvalitnenie a zmodernizovanie infraštruktúry cestovného ruchu na Baťovom kanály v podobe plávajúcej enviromentálnej ekovýchovnej expozície, podpora cezhraničného cestovného ruchu a turizmu a zvýšenie atraktivity prihraničného územia vydaním propagačného materiálu - publikácie (2 400 ks).

Detail

25.02.2016

Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti Katastrálne územie Skalica

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013, oblasť podpory II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny.

Detail

25.02.2016

Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich

V súvislosti s výsledkami projektu bude po realizácii vybudované nové zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby pre 76 ležiacich klientov.

Detail

25.02.2016

Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Skalica

Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Zariadenia pre seniorov Skalica.

Detail

25.02.2016

Jezuitský kostol – dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii pamiatky, k záchrane a ochrane pamiatkového fondu.

Detail

25.02.2016

4cykloregio - budovanie cyklotrás a cykloinfraštruktúry

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a dostupnosti dotknutých slovenských a českých prihraničných regiónov a ich turisticky atraktívnych oblastí a výrazné zvýšenie cestovného ruchu v zúčastnených regiónoch.

Detail

25.02.2016

Aktualizácia územného plánu mesta Skalica

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta Skalica. Tento cieľ bol dosiahnutý v plnej miere.

Detail

25.02.2016

Elektronizácia mestskej knižnice

Projekt elektronizácie mestskej knižnice v Skalici bol realizovaný Mestom Skalica s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2004.

Detail

25.02.2016

Fórum Pomoravie

Projekt bol realizovaný v roku 2003 z finančných prostriedkov Phare, z finančných prostriedkov nadačného fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, Veselí n. Moravou a z vlastných zdrojov mesta Skalica.

Detail

25.02.2016

Materská škola Skalica – nový štandard v oblasti predškolského vzdelávania

Realizáciou projektu sa má pokračovať v procese modernizácie a optimalizovania nákladov na prevádzku budov.

Detail

25.02.2016

Mestský cestovný ruch v Skalici

Realizácia projektu je naplánovaná v časovom horizonte august 2005 - august 2007. Projekt zahŕňa obnovu verejných priestranstiev v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici.

Detail

25.02.2016

Prístav Skalica - Baťov kanál

Projekt výstavby „Prístavu Skalica - Baťov kanál“ umožní návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane.

Detail

25.02.2016

Základná škola Vajanského - Otvorená škola

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 - budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Detail

25.02.2016

Perún, rieka Morava a ich bohatstvo

Projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce CBC SFMP Slovensko - Rakúsko 2003 s prispením finančných prostriedkov z fondu Phare a spolufinancovaním mesta Skalica.

Detail

25.02.2016

Obnova a reštaurovanie NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

V rámci tohto projektu došlo v roku 2009 k obnove a reštaurovaniu fasády kostola

Detail

25.02.2016

Projekt obnovy NKP "Hradobný múr" v Skalici

Hradobný múr v Skalici zaujíma významné miesto medzi pamiatkami fortifikačnej architektúry na Slovensku, pretože je jedným z mála tak kompletne zachovaných mestských opevnení.

Detail

25.02.2016

Rekonštrukcia NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

V rámci tohto projektu bola v roku 2009 dokončená kompletná rekonštrukcia strechy kostola - výmena strešnej krytiny, latovania, oplechovania a výmena klampiarskych konštrukcií.

Detail

25.02.2016

Rekonštrukcia radnice v Skalici

Hlavný zámer projektu je revitalizácia kultúrnej pamiatky - radnice pre využitie samosprávou, občanmi a miestnymi organizáciami pri zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Detail

25.02.2016

Reštaurovanie NKP "Mariánskeho stĺpu“ v Skalici

Mariánsky stĺp v Skalici je dielom vysokých umeleckých kvalít, ktoré plní sakrálnu funkciu a esteticky a urbanisticky dotvára námestie.

Detail

25.02.2016

Rotunda sv. Juraja - úprava areálu NKP

Cieľom projektu je vytvoriť turisticky atraktívne prostredie a umocnenie historickej hodnoty areálu rotundy sv. Juraja. Projektové aktivity sa realizovali v areáli rotundy sv. Juraja a v areáli klasicistickej kalvárie. Realizačné náklady projektu boli 2,4 mil. Sk.

Detail

25.02.2016

Skalica v Európe, Európa v Skalici

Projekt bol realizovaný v roku 2004/2005 Mestom Skalica v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu. Bol spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a finančnými prostriedkami Mesta Skalica.

Detail

25.02.2016

Výlet do histórie mesta Skalica

Projekt bol realizovaný v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu 2002 a spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a vlastnými zdrojmi z rozpočtu mesta Skalica. Projekt podporil zavedenie a rozšírenie špecializovanej sprievodcovskej služby v meste Skalica vo vybraných historických objektoch.

Detail

24.02.2016

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Cielom projektu je rekonštrukcia a obnova verejného priestranstva v rámci mestskej pamiatkovej zóny v Skalici

Detail

31.05.2018

Podpora rozvoja športu v Skalici

Schválená výška dotácie: 63 700,- EUR Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR

Detail

01.02.2018

Úprava hasičskej zbrojnice v Skalici

Schválená výška dotácie: 30 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Detail

01.02.2018

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 068,06 Maximálna výška dotácie: 181 514,66

Detail

18.05.2017

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica

Cieľom projektového zámeru je prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Skalica, a to prostredníctvom modernizácie 4 kamier súčasného bezpečnostného kamerového systému a doplnením 1 novej kamery do tohto kamerového systému.

Detail

06.12.2016

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalváriou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  Celkové oprávnené výdavky projektu: 357 299,96 € Maximálna výška dotácie: 339 434,96€

Detail

05.04.2018

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa - Zlepšenie energetických vlastností

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa, a to prostredníctvom nasledovných aktivít: - výmena výplní otvorov na celom objekte, - zateplenie strechy, - zateplenie fasády objektu.

Detail

26.03.2018

Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica - Hodonín

Vzájomná spolupráca miest Skalica a Hodonín funguje už niekoľko rokov. Snahou oboch miest je realizáciou aktivít predkladaného projektu vytvoriť príťažlivé regióny pre obyvateľov, turistov a návštevníkov.

Detail

26.03.2018

Modernizácia Mestskej knižnice Skalica

Počas viac ako 30 rokov činnosti Mestskej knižnice Skalica sa v tejto budove neinvestovalo do nákupu nového zariadenia, ani do výmeny podlahovej krytiny, či vymaľovania. Súčasný stav v k jednotlivých oddeleniach inštitúcie už nevyhovuje bezpečnostným ani estetickým požiadavkám súčasnej doby. Projekt sa zaoberá najmä modernizáciou dvoch oddelení

Detail

24.11.2017

Reštaurácia Pomníka padlým v 1. sv. vojne

Mesto Skalica má zámer komplexne zreštaurovať  Pomník padlým v 1. sv. vojne. Opatrenia sú navrhnuté s cieľom predísť  ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu objektu, ktorý je navrhovaný  na vyhlásenie za  Národnú kultúrnu pamiatku.

Detail

24.11.2017

Gvadányiho dom - výmena okenných a dverných výplní

Cieľom projektu je výmena dvoch dverných a všetkých okenných výplní, ktoré budú realizované ako rekonštrukčná kópia jestvujúcich okenných výplní.

Detail

24.11.2017

Sanácia mestského opevnenia v Skalici 

Hlavným cieľom projektu je záchrana kultúrnej pamiatky, ktorej pamiatková hodnota je v súčasnosti ohrozená.

Detail

26.09.2017

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého  Skalica

Hlavným cieľom predloženého projektu je celková rekonštrukcia osvetlenia v priestoroch určených na cvičenie a rekonštrukcia podlahy v malej a vo veľkej telocvični ZŠ Mallého 2 Skalica.

Detail

17.05.2017

ZŠ Mallého 2 Skalica - strešná krytina II.

projektový zámer je zameraný riešenie havarijnej situácie strechy na hlavnej budove školy.

Detail

01.03.2017

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovaním súčasnej polytechnickej učebne zakúpením nábytku, vybavenia a pomôcok, zmodernizovaním súčasnej počítačovej učebne a vytvorením novej modernej IKT učebne, vrátane jej kompletného vybavenia.

Detail

28.02.2017

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa. Projekt je rozdelený do 3 etáp, pričom v rámci predloženej žiadosti o dotáciu sa rieši výmena všetkých výplní otvorov na objekte MŠ. V ďalších etapách ja naplánované zateplenie strechy a zateplenie obvodového plášťa objektu.

Detail