MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


Mesto Skalica sa v rámci svojho rozvoja neustále usiluje o realizáciu a implementáciu projektov a projektových zámerov z rôznych oblastí, ktoré prispievajú k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mesta a kvality životného prostredia v meste a jeho okolí. Tieto projekty Mesto Skalica realizuje prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, priamych dotácií z ministerstiev, resp. iných fondov poskytujúcich dotácie a granty.

07.06.2018

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - I. etapa

Celková výška dotácie: 15 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Detail

01.02.2018

Úprava hasičskej zbrojnice v Skalici

Schválená výška dotácie: 30 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Detail

12.12.2017

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici

Operačný program Kvalita životného prostredia Celkové oprávnené výdavky: 434 298,39 € a maximálna výška dotácie na sumu: 412 583,47 €

Detail

24.11.2017

Reštaurovanie Pomníka padlým v 1. sv. vojne

Názov: Reštaurovanie pomníka padlým v 1. svetovej vojne Dotácia: 5 500,- EUR Celkové náklady: 8 352,- EUR

Detail

27.06.2017

Podpora cestovného ruchu v Skalici a na Záhorí

Poskytnutá dotácia: 9 909,35 EUR

Detail

27.06.2017

Osvetelenie priechodov pre chodcov - Pozor zebra na ceste!

Typ: Realizované | ostatné Celkový rozpočet: 7 162,- EUR Dotácia: 4 000,- EUR

Detail

27.06.2017

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Skalica

Výška dotácie: 24 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Detail

27.06.2017

Rekonštrukcia strechy ZŠ Mallého 2, Skalica

Dotácia: 70 000,- EUR Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, sociálnych vecí a rodiny SR Podprogram 0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky

Detail

15.06.2017

Riešenie havarijného stavu strechy NKP Rotunda sv. Juraja v Skalici

Zámerom projektu je rekonštrukčnými prácami odstrániť havarijný stav strechy Rotundy sv. Juraja v Skalici. Hlavným cieľom je oprava strechy a dočasné zabezpečenie objektu vo forme ochrany proti zatekaniu.

Detail

18.05.2017

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica

Cieľom projektového zámeru je prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Skalica, a to prostredníctvom modernizácie 4 kamier súčasného bezpečnostného kamerového systému a doplnením 1 novej kamery do tohto kamerového systému.

Detail

17.05.2017

ZŠ Mallého 2 Skalica - strešná krytina II.

Hlavným cieľom projektu je riešenie havarijnej situácie - oprava strechy a výmena azbestovocementovej krytiny ZŠ Mallého 2, Skalica.

Detail

17.05.2017

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici 2017

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica, prostredníctvom inštalácie dodatočného osvetlenia na 6 priechodoch pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste.

Detail

05.12.2016

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého Skalica

Celkové výdavky projektu: 4.290 € Dotácia: 3.900 €

Detail

30.11.2016

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica s dôrazom na sídliskové celky

Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu, je udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v meste Skalica, jej ďalšie eliminovanie na najnižšiu možnú hranicu tak, aby sa občania a návštevníci cítili čo najbezpečnejšie.

Detail

15.11.2016

Projekt Objavte prírodné a kultúrne krásy susedov

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Detail

15.11.2016

Cyklotrasy bez hraníc

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Detail

15.11.2016

Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka

Hlavný cieľ: vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce, ale aj k pozitívnemu ekonomickému efektu týkajúceho sa malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb.

Detail

15.11.2016

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Detail

15.11.2016

Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Stratégie oboch regiónov (Horného Záhoria a Strážnicka), ktorej cieľom je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na princípoch znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie - sociálne a územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských štátov EÚ.

Detail

08.07.2016

Kam u susedov

Spoznajte bohatú tradíciu a rozmanitú kultúru malebnej krajiny kyjovského Slovácka a Horného Záhoria.

Detail

29.06.2016

Kompostáreň - Skalica

Tento projekt je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Detail

26.02.2016

Spoločný sprievodca Baťovým kanálom

Doba realizácie projektu: 2.2.2015 – 30.5.2015

Detail

26.02.2016

Environmentálna výchova pre najmenších

Celkové oprávnené výdavky: 22 950 € Finančný príspevok z ERDF: 19 507,50 € Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 2 295 €

Detail

26.02.2016

Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne

Hlavným cieľom projektu je rozvoj kultúrnych tradícií a tradičných remesiel so zameraním sa na obdobie a územie Veľkej Moravy, pripomenutie si 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na toto územie a pripomenutie si kultúrneho dedičstva našich predkov.

Detail

26.02.2016

Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte

Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext

Detail

26.02.2016

Rekonštrukcia komunikácie za účelom vytvorenia cyklotrasy Baťov kanál – Skalica

Celkové oprávnené výdavky: 39 926,47 € Finančný príspevok z ERDF: 30 000,00 € Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 3 529,41 €

Detail

26.02.2016

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Sektor: verejný Operačný program : Regionálny operačný program Prioritná os: Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel Celkové výdavky projektu: 735.434.99 € Požadovaná výška NFP: 698.663.24 €

Detail

26.02.2016

Pamiatková zóna mesta Skalica

Zámerom projektu s názvom „Pamiatková zóna mesta Skalica“ bola prezentácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt a priblíženie Pamiatkovej zóny mesta Skalica a iných častí mesta tak širokej, ako aj odbornej verejnosti zo SR a zahraničia.

Detail

25.02.2016

Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty – napojení na síť stezek „4 CYKLOREGIO“ při Baťově kanále

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a celkové skvalitnenie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest v prihraničných regiónoch v nadväznosti na už vybudovanú sieť cyklotrás 4CYKLOREGIO.

Detail

25.02.2016

Podpora cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania plávajúcej cezhraničnej environmentálnej expozície na Baťovom kanále

Celkovým prínosom tohto projektu bude skvalitnenie a zmodernizovanie infraštruktúry cestovného ruchu na Baťovom kanály v podobe plávajúcej enviromentálnej ekovýchovnej expozície, podpora cezhraničného cestovného ruchu a turizmu a zvýšenie atraktivity prihraničného územia vydaním propagačného materiálu - publikácie (2 400 ks).

Detail

25.02.2016

Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti Katastrálne územie Skalica

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013, oblasť podpory II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny.

Detail

25.02.2016

Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich

V súvislosti s výsledkami projektu bude po realizácii vybudované nové zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby pre 76 ležiacich klientov.

Detail

25.02.2016

Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Skalica

Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Zariadenia pre seniorov Skalica.

Detail

25.02.2016

Jezuitský kostol – dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii pamiatky, k záchrane a ochrane pamiatkového fondu.

Detail

25.02.2016

4cykloregio - budovanie cyklotrás a cykloinfraštruktúry

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a dostupnosti dotknutých slovenských a českých prihraničných regiónov a ich turisticky atraktívnych oblastí a výrazné zvýšenie cestovného ruchu v zúčastnených regiónoch.

Detail

25.02.2016

Aktualizácia územného plánu mesta Skalica

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta Skalica. Tento cieľ bol dosiahnutý v plnej miere.

Detail

25.02.2016

Elektronizácia mestskej knižnice

Projekt elektronizácie mestskej knižnice v Skalici bol realizovaný Mestom Skalica s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2004.

Detail

25.02.2016

Fórum Pomoravie

Projekt bol realizovaný v roku 2003 z finančných prostriedkov Phare, z finančných prostriedkov nadačného fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, Veselí n. Moravou a z vlastných zdrojov mesta Skalica.

Detail

25.02.2016

Materská škola Skalica – nový štandard v oblasti predškolského vzdelávania

Realizáciou projektu sa má pokračovať v procese modernizácie a optimalizovania nákladov na prevádzku budov.

Detail

25.02.2016

Mestský cestovný ruch v Skalici

Realizácia projektu je naplánovaná v časovom horizonte august 2005 - august 2007. Projekt zahŕňa obnovu verejných priestranstiev v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici.

Detail

25.02.2016

Prístav Skalica - Baťov kanál

Projekt výstavby „Prístavu Skalica - Baťov kanál“ umožní návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane.

Detail

25.02.2016

Základná škola Vajanského - Otvorená škola

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 - budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Detail

25.02.2016

Perún, rieka Morava a ich bohatstvo

Projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce CBC SFMP Slovensko - Rakúsko 2003 s prispením finančných prostriedkov z fondu Phare a spolufinancovaním mesta Skalica.

Detail

25.02.2016

Obnova a reštaurovanie NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

V rámci tohto projektu došlo v roku 2009 k obnove a reštaurovaniu fasády kostola

Detail

25.02.2016

Projekt obnovy NKP "Hradobný múr" v Skalici

Hradobný múr v Skalici zaujíma významné miesto medzi pamiatkami fortifikačnej architektúry na Slovensku, pretože je jedným z mála tak kompletne zachovaných mestských opevnení.

Detail

25.02.2016

Rekonštrukcia NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

V rámci tohto projektu bola v roku 2009 dokončená kompletná rekonštrukcia strechy kostola - výmena strešnej krytiny, latovania, oplechovania a výmena klampiarskych konštrukcií.

Detail

25.02.2016

Rekonštrukcia radnice v Skalici

Hlavný zámer projektu je revitalizácia kultúrnej pamiatky - radnice pre využitie samosprávou, občanmi a miestnymi organizáciami pri zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Detail

25.02.2016

Reštaurovanie NKP "Mariánskeho stĺpu“ v Skalici

Mariánsky stĺp v Skalici je dielom vysokých umeleckých kvalít, ktoré plní sakrálnu funkciu a esteticky a urbanisticky dotvára námestie.

Detail

25.02.2016

Rotunda sv. Juraja - úprava areálu NKP

Cieľom projektu je vytvoriť turisticky atraktívne prostredie a umocnenie historickej hodnoty areálu rotundy sv. Juraja. Projektové aktivity sa realizovali v areáli rotundy sv. Juraja a v areáli klasicistickej kalvárie. Realizačné náklady projektu boli 2,4 mil. Sk.

Detail

06.09.2018

Zelené obce Slovenska

Dotácia: 16 474,79 EUR Poskytovateľ dotácie: Slovenská agentúra životného prostredia SR

Detail

31.05.2018

Podpora rozvoja športu v Skalici

Schválená výška dotácie: 63 700,- EUR Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR

Detail

26.03.2018

Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica - Hodonín

Vzájomná spolupráca miest Skalica a Hodonín funguje už niekoľko rokov. Snahou oboch miest je realizáciou aktivít predkladaného projektu vytvoriť príťažlivé regióny pre obyvateľov, turistov a návštevníkov.

Detail

01.02.2018

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 068,06 Maximálna výška dotácie: 181 514,66

Detail

01.03.2017

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovaním súčasnej polytechnickej učebne zakúpením nábytku, vybavenia a pomôcok, zmodernizovaním súčasnej počítačovej učebne a vytvorením novej modernej IKT učebne, vrátane jej kompletného vybavenia.

Detail

06.12.2016

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalváriou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  Celkové oprávnené výdavky projektu: 357 299,96 € Maximálna výška dotácie: 339 434,96€

Detail

26.09.2018

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Operačný program kvalita životného prostredia

Detail

05.04.2018

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa - Zlepšenie energetických vlastností

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa, a to prostredníctvom nasledovných aktivít: - výmena výplní otvorov na celom objekte, - zateplenie strechy, - zateplenie fasády objektu.

Detail

26.03.2018

Modernizácia Mestskej knižnice Skalica

Počas viac ako 30 rokov činnosti Mestskej knižnice Skalica sa v tejto budove neinvestovalo do nákupu nového zariadenia, ani do výmeny podlahovej krytiny, či vymaľovania. Súčasný stav v k jednotlivých oddeleniach inštitúcie už nevyhovuje bezpečnostným ani estetickým požiadavkám súčasnej doby. Projekt sa zaoberá najmä modernizáciou dvoch oddelení

Detail

24.11.2017

Gvadányiho dom - výmena okenných a dverných výplní

Cieľom projektu je výmena dvoch dverných a všetkých okenných výplní, ktoré budú realizované ako rekonštrukčná kópia jestvujúcich okenných výplní.

Detail

24.11.2017

Sanácia mestského opevnenia v Skalici 

Hlavným cieľom projektu je záchrana kultúrnej pamiatky, ktorej pamiatková hodnota je v súčasnosti ohrozená.

Detail

26.09.2017

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého  Skalica

Hlavným cieľom predloženého projektu je celková rekonštrukcia osvetlenia v priestoroch určených na cvičenie a rekonštrukcia podlahy v malej a vo veľkej telocvični ZŠ Mallého 2 Skalica.

Detail

28.02.2017

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa. Projekt je rozdelený do 3 etáp, pričom v rámci predloženej žiadosti o dotáciu sa rieši výmena všetkých výplní otvorov na objekte MŠ. V ďalších etapách ja naplánované zateplenie strechy a zateplenie obvodového plášťa objektu.

Detail