MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - skrátene MZZO


Čo je to MZZO?

Zdrojom znečisťovania ovzdušia sa všeobecne dá označiť činnosť, technológia, stavba a i., ktorá počas prevádzky vypúšťa do ovzdušia látky, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie alebo iným spôsobom obťažujúce. MZZO je zdroj znečistenia, ktorý nedosahuje vyhláškou (410/2012 Z.z.) stanovené množstvo na to, aby bol zaradený do skupiny stredných alebo veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Napríklad u spaľovacích zariadení akými sú kotol a krb, ktoré sú zároveň najčastejšie sa vyskytujúcimi MZZO v mestách a obciach je limit max. 0,3 MW, od tejto hranice sa jedná o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a agendu ohľadom povolovania a prevádzky SZZO vedie okresný úrad. Pri MZZO agendu vedie príslušná obec či mesto. Okrem spaľovacích zariadení sú zdrojom znečisťovania ovzdušia spravidla prevádzky (lakovne, čerpacie stanice, chov hospodárskych zvierat ).

 

MZZO a stavba

Ak sa chystáte stavať pravdepodobne bude Váš nový projekt vykurovaný plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivo, krbom alebo ich kombináciou. V takom prípade potrebujete súhlas obce na stavbu MZZO (§ 17 ods. 1 písm. a) 137/2010 Z.z.). MZZO nie je len kotol ale celý technologický celok tj. rodinný dom, vinohradnícky dom, chata, výrobná alebo skladová hala a pod. Výkon ZZO sa počíta ako súčet výkonov všetkých zariadení a podľa toho je zdroj zaradený do kategórie veľký, stredný alebo malý zdroj. Napríklad ak máte v dome krb s výkonom 8 kW a kotol s výkomon 24kW výsledný výkon je 32kW čo je 0,032MW a teda podmienku pre MZZO (do 0,3MW) spĺňate.

Súhlas obce (mesta) na MZZO sa vydáva v dvoch stupňoch a to ako záväzné stanovisko k povoleniu stavby (k vydaniu stavebného povolenia) a ku kolaudácii (rozhodnutiu o užívaní stavby).

V prvom stupni pri plánovaní stavby treba doložiť projekt pričom predmetom záujmu sú najmä nasledovné fakty: lokalita stavby MZZO, plánované zariadenia (kotle, krby), situovanie v rámci objektu, výkony a výška vypúšťania spalín - výška komína.

V druhom stupni pri kolaudácii treba doložiť stanovisko z prvého stupňa, ak nebolo vydané tak projekt, stavebné povolenie, certifikáty alebo záručné listy od použitých zariadení.

V prípade MZZO iných ako spaľovacie zariadenia sa posudzuje najmä súlad s územným plánom, generelom zelene, VZN a pod.

Žiadosť – povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť - uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania

 

MZZO a poplatky

Podnikateľ (FO aj PO) ktorý má na území obce či mesta prevádzku v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť (nie však jeho rodinný dom) je povinný každoročne do 15.2. nahlásiť obci či mestu spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Na základe tohto nahlásenia obec či mesto vyrúbi rozhodnutím výšku poplatku za predchádzajúci rok ( § 6 ods. 4,5,6 zákona 401/1998). V Meste Skalica výšku poplatku určuje VZN 2/2017. Tu vo všeobecnosti platí, že za každých začatých 10 000 m3 plynu sa vyrúbi 10 €, a za každú začatú tonu dreva 3 € (iné druhy paliva viď VZN). 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 


Zodpovedá: Ing. Katarína Švorcová