Skalica

Erik Rangl

 • je zodpovedná za realizáciu, aktualizáciu a vyhodnocovanie plnenia Programu rozvoja mesta v sociálnej, kultúrnej, športovej  a školskej oblasti,
 • je poverená zostavovaním a vedením pracovných skupín, ktoré pripravujú a spracúvajú podklady, návrhy a riešenia pre strategické rozhodnutia vedenia mesta a to po dohode s primátorkou mesta
 • je poverená zostavovaním a vedením pracovných skupín, ktoré sú nevyhnutné pre výkon realizácie Programu rozvoja mesta v sociálnej, kultúrnej, športovej  a školskej oblasti
 • je poverená zastupovaním primátorky počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • je poverená zvolávaním a vedením zasadnutia mestského zastupiteľstva a zasadnutia mestskej rady počas neprítomnosti primátorky mesta,
 • je poverená zabezpečovaním prípravy zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici po stránke vecnej a obsahovej náplne v súlade s platnými Rokovacím poriadkom Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici a tiež prípravy zasadnutí Mestskej rady v Skalici,
 • spolupracuje pri zostavovaní plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • spolupracuje pri tvorbe uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • koordinuje práce komisií a vyhodnocovanie ich činnosti, prenášanie úloh na mestský úrad zo zápisníc zo zasadnutí komisií,
 • koordinuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy a mestského zastupiteľstva,
 • zastupuje mesto v sociálnej, kultúrnej, športovej a školskej oblasti a to po dohode s primátorkou mesta.

Úloha v org. štruktúre

Zástupca primátora - Zástupca primátorky, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 211)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00