Skalica

Ľubica Šebová

 • samostatne a komplexne zabezpečuje vybavenie a zodpovedá za agendu správy miestnych daní a poplatkov za odpady podľa platných právnych predpisov,
 • eviduje podklady k vyrubeniu poplatkov za odpady, vyrubuje poplatok za odpady,
 • na základe potvrdení poskytuje zľavy z poplatku za odpady,
 • predpisuje penále z oneskorených úhrad na úseku poplatkov za odpady
 • pripravuje rozhodnutia o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkov daňových subjektov podľa príslušných právnych predpisov v oblasti poplatkov za odpady
 • spravuje register evidencie poplatkov za odpady, zodpovedá za modul dane a poplatky v Informačnom systéme Mesta Skalica
 • kontroluje plnenie daňových povinností evidovanými daňovníkmi
 • vystavuje výkazy nedoplatkov
 • vymáha pohľadávky mesta na úseku poplatkov za odpady exekúciami zo mzdy, z dôchodku, z účtu
 • sleduje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na úseku poplatkov za odpady a správu predkladá vedúcej ekonomického oddelenia
 • nariaďuje na katastrálnom úrade záložné právo daňových dlžníkov
 • vypracováva rozhodnutia na poskytnutie úľav z poplatkov na odpadoch na požiadanie daňovníkov v zmysle VZN
 • vyhľadáva nové daňové subjekty kontrolou s katastrálnym úradom
 • bezodkladne informuje o problémoch a nedostatkoch týkajúcich sa agendy poplatkov na odpadoch vedúcu ekonomického oddelenia, navrhuje riešenia
 • zúčastňuje sa školení a seminárov týkajúcich sa agendy podľa tejto náplne práce
 • svedomito a zodpovedne, podľa svojich schopností a vedomostí si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a so zabezpečením chodu úradu
 • spolupracuje s ostatnými zamestnancami úradu
 • je garantom modulu ISS: zodpovedá za modul PO – Miestne poplatky.

Úloha v org. štruktúre

Miestny poplatok za komunálny odpad - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple