Skalica

Prednosta MsÚ

1/ Prednosta riadi a organizuje prácu úradu, zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.
2/ Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä

 a. priamo riadi

 • sekretariát MsÚ
 • vedúcu oddelenia ekonomického
 • vedúceho majetkového oddelenia
 • vedúceho oddelenia všeobecnej správy
 • vedúceho oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia
 • vedúcu oddelenia marketingu a cestovného ruchu
 • vedúcu oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania
 • riaditeľku centra voľného času
 • spoločný obecný úrad - školský 
 • spoločný obecný úrad – stavebný
 1. koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
 2. zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú, kontrolnú činnosť pri výkone samosprávnych úloh mesta a plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
 3. rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,
 4. podáva návrhy
 • na zahraničné pracovné cesty zamestnancov
 • na úpravu platových náležitostí zamestnancov
 • na zmenu organizačného usporiadania úradu
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za úrad,

f)  zabezpečuje

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami  v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,    
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 1. poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
 2. vykonáva
 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä hodnotenie pracovného výkonu
 • návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie,
 • návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,

ch) zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,

i)    plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00