MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Prednosta MsÚ

Organizačné zaradenie

Samospráva > Mestský úrad

1/ Prednosta riadi a organizuje prácu úradu, zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

2/ Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä

a) priamo riadi

 • sekretárku prednostu,
 • vedúceho oddelenia ekonomického,
 • vedúceho  majetkového oddelenia,
 • vedúceho  oddelenia všeobecnej správy,
 • vedúceho oddelenia výstavby,
 • vedúceho oddelenia školstva a športu,
 • vedúceho oddelenia kultúry,
 • spoločný školský úrad,
 • vedúceho oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,
 • vedúceho oddelenia strategického rozvoja a marketingu,
 • vedúceho oddelenia turistickej informačnej kancelárie,

b) koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,

c) schvaľuje spôsob verejného obstarávania a súťažné podmienky,

d) rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,

e) podáva návrhy

 • na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,
 • na úpravu platových náležitostí zamestnancov,
 • na zmenu organizačného usporiadania úradu,
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za úrad,

f) zabezpečuje

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami  v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,    
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,

g) poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

h) vykonáva

 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku,
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä
 • hodnotenie pracovného výkonu,
 • návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie,
 • návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,

ch) zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,

i) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.