MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Primátor

Organizačné zaradenie

Samospráva

Primátor je štatutárnym orgánom mesta, ktorý

a)  priamo riadi

 • zástupcu primátora,
 • prednostu mestského úradu,
 • odborného asistenta primátora,
 • sekretárku primátora,
 • náčelníka mestskej polície,
 • riaditeľov základných škôl zriadených mestom,
 • riaditeľa materskej školy zriadenej mestom,
 • riaditeľa základnej umeleckej školy,
 • riaditeľa domova dôchodcov,
 • riaditeľa Mestskej knižnice Skalica,
 • veliteľa požiarnej ochrany,
 • referenta pre vzťahy s verejnosťou,

b)   schvaľuje

 • vnútorné riadiace dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,

c)   rozhoduje o

 • všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov Mesta Skalica a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
 • zahraničných cestách zamestnancov Mesta Skalica a riaditeľov organizácií  v zriaďovacej pôsobnosti mesta,
 • tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

d) vydáva

 • pracovný poriadok,
 • organizačný poriadok úradu,
 • poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,

e)   vykonáva

 • obecnú správu,
 • hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

f)   uzatvára

 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
 • zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

g) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

h) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

i) udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,

j) poveruje zástupcu primátora zastupovaním,

k) poveruje zamestnancov mesta rozhodovať v mene mesta o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy,

l) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

m) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve.