Menu

Skalica

Referát majetkový

Majetkové oddelenie sa člení na  referentské miesta:

 • evidencie majetku
 • obchod a poľnohospodárstvo
 • vysporiadanie majetku

Pôsobnosť oddelenia:                             

 • spolupracuje na tvorbe  dlhodobých koncepcií rozvoja mesta, výstavby a nakladania s majetkom mesta,
 • vypracováva podklady k prevodom mestského majetku,
 • vypracováva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku mesta,
 • koordinuje verejné obstarávanie,
 • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
 • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
 • vykonáva odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
 • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
 • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií,
 • zabezpečuje všetky úkony súvisiace s evidenciou, nadobúdaním,  užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s majetkom ponechaným mestu  na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv na nebytové priestory v meste,
 • vedie agendu samostatne hospodáriacich roľníkov v katastri mesta a vydáva pre nich potrebné  osvedčenia,
 • spolupracuje s kompetentnými orgánmi na kontrolnej činnosti na úseku  obchodu, služieb a cestovného ruchu,
 • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostanými orgánmi štátnej správy na úseku poľnohospodárstva,
 • vedie evidenciu pozemkov v majetku mesta, ktoré užívajú iné fyzické a právnické osoby,
 • pripravuje a spracúva podklady pre protinákazovú komisiu v meste,
 • spolupracuje s komisiou mestského zastupiteľstva, pripravuje podklady na jej rokovanie,
 • vydáva súhlas s predajom na mestskej tržnici,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu jarmokov a vianočných trhov v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi mesta,
 • pracuje a aktualizuje s moduly ISM v rozsahu svoje pracovnej náplne,
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi mesta vypracúva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých návrhov a koncepcií využitia  majetku mesta,
 • vyjadruje sa k prevádzkovej a predajnej dobe v prevádzkach obchodu a  služieb na území mesta,  
 • spravuje komplexnú dokumentáciu (pasportizáciu) budov majetku mesta a dohliada na ich technický stav,                                                  
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce  daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vydáva súhlas s prenájmom nebytových priestorov v meste. 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00