Skalica

VZN

Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení upravuje § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • Návrh nariadenia zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia, na internetovej adrese mesta alebo iným spôsobom v meste obvyklým. 
 • Pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu nariadenia
  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 • Prijatie nariadenia
  Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov prítomných na zasadnutí. Vyhlásenie nariadenia: Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Skalica sú uverejnené na internetovej stránke mesta Skalica skalica.sk/legislativa/vzn/ . A k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Skalici č. dverí 200 - právnik.

Názov

účinnosť

VZN Mesta Skalica č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska mesta Skalica 1.9.2020
VZN Mesta Skalica č. 1/2020 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica, Prevádzkový poriadok pohrebiska 22.5.2020

VZN Mesta Skalica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 3/2019 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2020

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 4/2019 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Skalica

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica

1.3.2019

VZN Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica

1.9.2018

VZN Mesta Skalica č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica a Útulok CESTA, Nádražná 33/E, Skalica

1.7.2018

VZN Mesta Skalica č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2017

15.4.2018

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť

 

VZN Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

1.4.2018

Zmena č. 1/2019

1.3.2019

VZN Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica

1.4.2018

zmena č.1 /2019

1.3.2019

VZN Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

1.1.2018

VZN Mesta Skalica č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica

1.1.2018

VZN Mesta Skalica č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

1.12.2016

VZN Mesta Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica

1.12.2016

VZN Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica

1.12.2016

VZN Mesta Skalica č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica

21.10.2016

VZN Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica

8.7.2016

zmena č.1/2019

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015

25.12.2015

2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000

 

2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000

 

3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000

 

3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000

 

VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica

30.10.2015

VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica

30.10.2015

VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

1.9.2014

zmena č. 1/2015

30.10.2015

zmena č. 2/2015

1.2.2016

zmena č. 1/2016

1.4.2016

zmena č. 2/2016

1.11.2016

zmena č. 1/2017

1.1.2018

zmena č.1/2019 1.9.2019
zmena č.1/2020 1.9.2020

VZN Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta

7.2.2014

zmena č. 1/2016

1.1.2017

VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie

1.1.2013

zmena č. 1/2014

3.12.2014

zmena č.1/2019

1.1.2020

zmena č. 1/2015

1.1.2016

VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach

1.1.2013

zmena č. 1/2014

3.12.2014

zmena č. 1/2015

1.1.2016

zmena č. 1/2016

1.1.2017

VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad

1.7.2012

zmena č. 1/2015

1.1.2016

VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

5.5.2012

zmena č. 1/2016

1.1.2017

VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011

15.10.2011

VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica

15.10.2011

VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok

4.6.2011

VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica

4.6.2011

VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica

30.4.2011

zmena č. 1/2017

28.4.2017

VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica

26.3.2011

VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica

10.7.2010

zmena č. 1/2012

31.3.2012

zmena č. 2/2012

14.7.2012

zmena č. 1/2016

20.5.2016

zmena č. 1/2019

1.6.2019

VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010

20.6.2010

VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica

1.1.2010

VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009

9.5.2009

VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica

4.4.2009

zmena č. 1/2009

1.1.2010

VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

4.4.2009

zmena č. 1/2015

30.10.2015

VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica

5.7.2008

VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina

25.6.2006

VZN Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele

3.5.2006

zmena č. 1/2009

4.4.2009

VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica

15.5.1995

zmena č. 1/1998

10.7.1998

zmena č. 1/2013

15.11.2013

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00