Menu

Skalica

VZN

  • Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení upravuje § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  • Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Skalica sú uverejnené na internetovej stránke mesta Skalica skalica.sk/legislativa/vzn/ . A k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Skalici č. dverí 200 - právnik.
   

Názov

účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 2/2024 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb pri príležitostných trhoch v meste Skalica  01.05.2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica  15.02.2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 11/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 10/2023 o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 6/2022 o miestnych daniach  01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 9/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 9/2022 o výške dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica   30.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 8/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (530.62 kB) 01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad (314.85 kB) 01.01.2024

VZN mesta Skalica č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Skalica č. 10/2022 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (189.11 kB)

1.11.2023
VZN mesta Skalica č. 5/2023 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica (400.55 kB) 1.11.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad (529.96 kB) 01.08.2023
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 3/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Skalica (703.06 kB) 14.04.2023
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 2/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2020 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica, Prevádzkový poriadok pohrebiska (664.67 kB) 14.04.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2021 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta (908.37 kB) 14.04.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 13/2022 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov (708.35 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 12/2022 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica (660.52 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 11/2022 o miestnom poplatku za rozvoj (532.99 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 10/2022 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (922.61 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 9/2022 o výške dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica (530.08 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o dani za ubytovanie (558.2 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (636.81 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 6/2022 o miestnych daniach (595.01 kB) 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 5/2022, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica (503.82 kB) 23.09.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2022 o verejnom poriadku na území mesta Skalica (554.51 kB) 24.09.2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

04.06.2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 2-2022 Územný plán mesta Skalica- Zmeny a doplnky č. 6.pdf (16.29 MB) 26.03.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1-2022 o participatívnom rozpočte mesta Skalica.pdf (1.1 MB) 11.03.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 10/2021 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica (619.85 kB) 1.1.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 8/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica (271.41 kB) 1.1.2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 8/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica (827.13 kB)

30.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2020, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica (370.5 kB) 30.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 6/2021 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí životného jubilea (521.01 kB) 29.9.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 5/2021, ktorým sa určuje postup poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele (498.81 kB) 29.9.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (860.4 kB) 1.9.2021
Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 8/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica (974.01 kB) 1.9.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 3/2021 o organizácii miestneho referenda (913.75 kB) 11.5.2021
Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách zaposkytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov v znení zmeny 1/2019 Publikácia a (708.1 kB) 1.4.2021
Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica (ďalej len ako VZN) v znení zmeny 1/2019 (926.68 kB) 1.4.2021

VZN mesta Skalica č. 2/2021 o ustanovení podrobností o ochrane zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Skalica (1.35 MB)

23.3.2021
Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (1.31 MB) 23.3.2021
VZN mesta Skalica č. 1/2021 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta (861.51 kB) 23.3.2021
VZN mesta Skalica č. 9/2020 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Skalica 1.1.2021
VZN mesta Skalica č. 8/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica 1.1.2021
VZN Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad 1.2.2021
VZN Mesta Skalica č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2021
VZN Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica 1.1.2021
VZN Mesta Skalica č. 4/2020 o zrušení VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina 15.10.2020
VZN Mesta Skalica č. 3/2020, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica 14.10.2020
VZN Mesta Skalica č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska mesta Skalica 1.9.2020
VZN Mesta Skalica č. 1/2020 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica, Prevádzkový poriadok pohrebiska 22.5.2020

VZN Mesta Skalica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 3/2019 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2020

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 4/2019 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Skalica

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica

1.3.2019

Zmena č. 1/2020 VZN Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica 1.1.2021

VZN Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica

1.9.2018

VZN Mesta Skalica č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica a Útulok CESTA, Nádražná 33/E, Skalica

1.7.2018

VZN Mesta Skalica č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2017

15.4.2018

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2

 

ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť

 

VZN Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

1.4.2018

Zmena č. 1/2019

1.3.2019

VZN Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica

1.4.2018

zmena č.1 /2019

1.3.2019

VZN Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

1.1.2018

VZN Mesta Skalica č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica

1.1.2018

VZN Mesta Skalica č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

1.12.2016

VZN Mesta Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica

1.12.2016

VZN Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica

1.12.2016

VZN Mesta Skalica č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica

21.10.2016

VZN Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica

8.7.2016

zmena č.1/2019

1.1.2020

VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015

25.12.2015

2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000

 

2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000

 

3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000

 

3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000

 

VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica

30.10.2015

VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica

30.10.2015

VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

1.9.2014

zmena č. 1/2015

30.10.2015

zmena č. 2/2015

1.2.2016

zmena č. 1/2016

1.4.2016

zmena č. 2/2016

1.11.2016

zmena č. 1/2017

1.1.2018

zmena č.1/2019 1.9.2019
zmena č.1/2020 1.9.2020

VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie

1.1.2013

zmena č. 1/2014

3.12.2014

zmena č.1/2019

1.1.2020

zmena č. 1/2015

1.1.2016

VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach

1.1.2013

zmena č. 1/2014

3.12.2014

zmena č. 1/2015

1.1.2016

zmena č. 1/2016

1.1.2017

VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad

1.7.2012

zmena č. 1/2015

1.1.2016

VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

5.5.2012

zmena č. 1/2016

1.1.2017

VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011

15.10.2011

VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica

15.10.2011

VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok

4.6.2011

VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica

4.6.2011

VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica

30.4.2011

zmena č. 1/2017

28.4.2017

VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica

26.3.2011

VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica

10.7.2010

zmena č. 1/2012

31.3.2012

zmena č. 2/2012

14.7.2012

zmena č. 1/2016

20.5.2016

zmena č. 1/2019

1.6.2019

VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010

20.6.2010

VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica

1.1.2010

VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009

9.5.2009

VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica

4.4.2009

zmena č. 1/2009

1.1.2010

VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

4.4.2009

zmena č. 1/2015

30.10.2015

VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica

5.7.2008

VZN Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele

3.5.2006

zmena č. 1/2009

4.4.2009

VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica

15.5.1995

zmena č. 1/1998

10.7.1998

zmena č. 1/2013

15.11.2013

 

VZN - NÁVRH

Dátum zverejnenia

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane)

Vyhodnotenie pripomienok

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .... / 2024 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb pri príležitostných trhoch v meste Skalica  29.2.2024 10.03.2024 Vyhodnotenie pripomienok 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .... /2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  2.2.2024 12.2.2024 Vyhodnotenie pripomienok 

Návrh VZN mesta Skalica č. ....../2024 o zrušení VZN Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica 

5.1.2024 15.1.2024  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 6/2022 o miestnych daniach  24.11.2023 4.12.2023

Vyhodnotenie pripomienok 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .._2023 o zrušení VZN Mesta Skalica č. 9/2022 o výške dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica 27.11.2023 7.12.2023  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 11/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 27.11.2023 7.12.2023 Vyhodnotenie pripomienok 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. .../2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  24.11.2023 4.12.2023 Vyhodnotenie pripomienok 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad (198.75 kB) 13.10.2023 23.10.2023  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. .../2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (269.74 kB) 16.10.2023 26.10.2023  
VZN mesta Skalica č......_2023 ktorým sa mení VZN mesta Skalica c. 10_2023 o vyske mesacneho prispevku zakonnych zastupcov detí a žiakov
v školách a školských zariadeniach (205.31 kB)
6.9.2023 16.9.2023  
VZN mesta Skalica č. .../2023 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica (225.98 kB) 5.9.2023 18.9.2023  
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ._2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č (198.72 kB) 15.05.2023 29.05.2023  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad (474.14 kB) 04.04.2023 14.04.2023  
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Skalica (3.05 MB) 10.3.2023

20.3.2023

 

 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2020 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica, Prevádzkový poriadok pohrebiska (323.31 kB) 10.3.2023 20.3.2023  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2021 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta (446.81 kB) 10.3.2023 20.3.2023  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č..../2022 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (643.63 kB) 28.11.2022 07.12.2022  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. . ./2022 o výške dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica (262.2 kB) 28.11.2022 07.12.2022  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č..../2022 o miestnom poplatku za rozvoj (198.29 kB) 25.11.2022 05.12.2022  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2022 o miestnych daniach (277.96 kB) 25.11.2022 05.12.2022 Vyhodnotenie pripomienok (432.74 kB)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2022 o dani za ubytovanie (293.5 kB) 25.11.2022 05.12.2022  
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .../2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (370.32 kB) 25.11.2022 05.12.2022 Vyhodnotenie pripomienok (339.96 kB)
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .../2022 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica (359.75 kB) 25.11.2022 05.12.2022  
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .../2022 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov (374 kB) 25.11.2022 05.12.2022  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ... /2022 o verejnom poriadku na území mesta Skalica (235.84 kB) 19.8.2022 29.8.2022  
Návrh VZN mesta Skalica č. .../2022, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica.pdf (774.55 kB) 12.08.2022 22.08.2022  
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (397.95 kB) 25.04.2022 05.05.2022  
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. .. 2022 -Územný plán mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 6.pdf (16.35 MB) 03.02.2022 13.02.2022  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .... 2022 o participatívnom rozpočte mesta Skalica.pdf (546.68 kB) 03.02.2022 13.02.2022  
Návrh-VZN mesta Skalica č. ...2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN Mesta Skalica č.8-2020 o výške dot. na prev. a mzdy na žiaka ZUŠ,dieťa MŠ a šk. zar. na území mesta Skalica.pdf (343.98 kB) 26.11.2021 6.12.2021 Vyhodnotenie pripomienok (158.29 kB)
Návrh-VZN mesta Skalica č. ...2021 o zrušení VZN Mesta Skalica č. 7-2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica.pdf (646.45 kB) 25.11.2021 5.12.2021  
Návrh-VZN mesta Skalica č. ...2021 o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Skalica č. 4-2012 o miestnych daniach.pdf (281.17 kB) 25.11.2021 5.12.2021  

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica (383.7 kB)

Situácia - ulica Predmestie (611.45 kB)

Situácia - ulice Štvrte v jazernom poli (583.74 kB)

23.9.2021 3.10.2021  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadene Mesta Skalica č. 3/2020, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica (210.85 kB) 17.9.2021 27.9.2021  
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ../2021, o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí životného jubilea (459.18 kB) 13.8.2021 23.8.2021 Vyhodnotenie pripomienok (405.39 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ......./2021, ktorým sa určuje postup poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele (366.04 kB) 11.8.2021 21.8.2021  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. ../2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (752.69 kB) 20.5.2021 30.5.2021  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ..../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica (387.91 kB) 20.5.2021 30.5.2021  
Návrh - Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 8/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica (242.32 kB) 31.3.2021 10.4.2021 Vyhodnotenie pripomienok (280.75 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 3/2021 o organizácii miestneho referenda (525.26 kB) 31.3.2021 10.4.2021 Vyhodnotenie pripomienok (284.99 kB)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. .../2021 o určení školských obvodov pr 12.2.2021 22.2.2021 Vyhodnotenie pripomienok (106.48 kB)
Návrh Zmeny č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (240.92 kB) 12.2.2021 22.2.2021  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .../2021 o ustanovení podrobností o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Skalica (366.77 kB) 12.2.2021 22.2.2021  
Návrh - Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Skalica v znení zmeny 1/2019 (276.12 kB) 12.2.2021 22.2.2021  
Návrh - Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica v znení zmeny 1/2019 (273.12 kB) 12.2.2021 22.2.2021  

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00