Menu

Skalica

Mestské organizácie

Organizácie s účasťou mesta

Mesto môže v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené „zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe."

Neziskové organizácie

V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. 

Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné​ všeobecne prospešné služby:
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja pre deti a mládež, zamerané na:

 • zabezpečenie rozvoja športu pre deti a mládež,
 • zabezpečenie prípravy a výchovy mládežníckych hokejových družstiev,
 • poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej a prevádzkovej činnosti pre žiacke a mládežnícke družstvá ľadového hokeja

​(založenie 18.3. 2015)


Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica 

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a to:

a) Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:

 • Nocľaháreň
 • Útulok

b) Podporné sociálne služby, ktorými sú:

 • Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
 • Poskytovanie sociálnej služby v práčovni
 • Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

2. Humanitárna starostlivosť

(založenie 19.10. 2006)


Neinvestičný fond mesta Skalica

Neinvestičný fond Mesta Skalica je právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu na území mesta Skalica. Neinvestičný fond Mesta Skalica je zapísaný v registri oprávnených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane.

Účelom Neinvestičného fondu Mesta Skalica je:

 • podpora vzdelávania a duchovných hodnôt
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana a podpora zdravia, rozvoj športu
 • rozvoj sociálnych služieb
 • podpora budovania materiálno - technickej základne škôl v meste Skalica

(založenie 1.1. 2004)

Ďakujeme všetkým prispievateľom za poskytnuté 2% dane pre činnosť Neinvestičného fondu Mesta Skalica. Za rok 2017 sme rozdelili celkom 133 240 € na činnosť organizáciám - podrobné rozdelenie je v texte nižšie. Pokiaľ sa rozhodnete prispieť 2% aj v tomto roku prosíme použite nižšie uvedené tlačivá, ktoré predpisuje Finančná správa SR.

Súbory na stiahnutie:


Na prípadné otázky Vám radi odpovieme e - mailom, alebo telefonicky.


Neinvestičný fond Mesta Skalica
Námestie slobody 10
909 01  Skalica
IČO: 36083879
Právna forma: neinvestičný fond
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.: 2719709001/5600
Tel.: 034/6903 214
E - mail: prednosta@mesto.skalica.sk

Rozpočtové organizácie

V zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Základná škola Skalica, Vajanského 2 

(rozpočtová organizácia od 1.7. 2002)


Základná škola Skalica, Mallého 2 

(rozpočtová organizácia od 1.7. 2002)


Základná škola Skalica, Strážnická 1 

(rozpočtová organizácia od 1.7. 2002)


Základná umelecká škola Dr.Janka Blahu Skalica, Kráľovská 16 

Základná umelecká škola Skalica poskytuje základné vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

(rozpočtová organizácia od 1.7. 2002)


Materská škola Skalica 

Materská škola Dr. Clementisa 59, Skalica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mesto Skalica s účinnosťou od 1. januára 2003.

Súčasťou Spojenej materskej školy Skalica sú:

 • MŠ Skalica, Hviezdoslavova 1
 • MŠ Skalica, L. Svobodu 31
 • MŠ Skalica, Pod Kalváriou
 • MŠ Skalica, Pri potoku
 • MŠ Skalica, Hurbanova 1
 • MŠ Skalica, Dr. Clementisa 59

(rozpočtová organizácia od 1.1. 2003)


Zariadenie pre seniorov Skalica

(rozpočtová organizácia od 1.4. 2004)


JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

(rozpočtová organizácia od 1.1. 2014)


Mestská knižnica Skalica

Základným predmetom činnosti organizácie sú:

 • utváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu

 • poskytovanie základných knižnično-informačných služieb

 • zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby

 • zabezpečovanie kultúrno-osvetovej činnosti

 • zabezpečovanie múzejnej, zbierkovej a galerijnej činnosti

 • organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít

​(rozpočtová organizácia od 9.10. 2009)

Obchodné spoločnosti

V zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. 

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
​Majetkový podiel Mesta Skalica k 31.12. 2015 - 100%

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria: 

 • ubytovacie služby
 • prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel, nehnuteľností a nebytových priestorov, ozvučovacieho zariadenia
 • poľnohospodárska činnosť
 • prevádzkovanie športových zariadení
 • inžinierska činnosť vo výstavbe
 • organizovanie podujatí
 • organizovanie predajných trhov
 • pohostinská činnosť
 • správa a prevádzka trhového miesta
 • vykonávanie ohňostrojových prác
 • výroba "Skalického trdelníka"
 • prevádzkovanie pohrebiska

(založenie 1.4.1996)


VEPOS - SKALICA s.r.o.
​Majetkový podiel Mesta Skalica k 31.12. 2015 - 35%

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria:

 • vývoz a likvidácia odpadov
 • kontajnerová preprava
 • likvidácia nebezpečných odpadov
 • preprava tovaru
 • rozvoz štrkov a piesku 
 • výkup druhotných surovín
 • starostlivosť o verejnú zeleň
 • verejné osvetlenie
 • zimná údržba
 • opravné značenie a mnoho iných činností ako napr. zámočnícke práce, predaj technických plynov atď.

(založenie 23.5. 1995)


Ryboprodukt s.r.o.
​Majetkový podiel Mesta Skalica k 31.12. 2015 - 50,41%

Predmet činnosti:

 • nákup, výroba a predaj rybích ikier, plôdikov a rybích násad
 • nákup, výroba a predaj konzumných rýb za účelom ďalšieho predaja
 • maloobchod so živými rybami, výrobkami a polotovarmi z rýb
 • maloobchod s potravinami
 • maloobchod s rybárskymi a športovými potrebami
 • oprava rybárskych a športových potrieb
 • pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)

(založenie 1.9. 1993)


Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

​Majetkový podiel Mesta Skalica k 31.12. 2015 - 8,70%

Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica bola založená spísaním notárskej zápisnice dňa 16.júla 2008 a svoju činnosť začala dňom 1.1.2009. 
1. júla 2011 spoločnosť zmenila obchodné meno na Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Svojím zameraním sa radí Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou FNsP Skalica, a.s. poskytovaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytuje na základe odporúčania všeobecného lekára (tzv. výmenného lístka). V rámci ústavnej starostlivosti poskytuje FNsP Skalica, a.s. liečebno-preventívnu starostlivosť, ošetrovateľskú starostlivosť a ústavnú pohotovostnú službu. Komplexnosť služieb je zaistená poskytovaním súvisiacich služieb, akými sú dopravná zdravotná služba, pobyt na lôžku, strava alebo pobyt sprievodcu pacienta.

(založenie 1.1. 2009)


GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
​Majetkový podiel Mesta Skalica k 31.12. 2015 - 20,69%

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria: 

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
 • prenájom hnuteľných vecí
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • prevádzkovanie športových zariadení
 • reklamné a marketingové služby

(založenie 12.2. 2008)


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
​Majetkový podiel Mesta Skalica k 31.12. 2015 - 8,65%

Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, Bratislava bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 02. októbra 2002, spis č. KM–1306/2002, a to vkladom celého majetku zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48, Bratislava a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32, Bratislava – odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva, podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2276.

(založenie 2.10. 2002)

Organizácie s účasťou Mesta Skalica

Zoznam organizácií, v ktorých je mesto členom:

 • Združenie miest a obcí Slovenska
 • Únia miest Slovenska
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu ZÁHORIE
 • Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR
 • Združenie miest a obci Záhorskej oblasti
 • Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií
 • Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z.
 • Združenie historických miest a obcí SR
 • OZ Vínna cesta Záhorie
 • SPOLEK PRO PODPORU POMORAVÍ
 • Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina
 • Asociácia informačných centier
 • Združenie SKALICKÝ TRDELNÍK

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00