Skalica

Doprava

Legislatíva:

 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
 • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
 • vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
 • zákon č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obce na miestnych cestách a účelových cestách určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu pozemných komuikácií).

Žiadosť o určenie dopravného značenia

žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu RO Zlatnícka dolina

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta

Pôsobnosť cestného správneho orgánu pre miestne komunikácie a účelové cesty vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Takého úkony sú:

 • pripájanie pozemných komunikácií
 • zriaďovanie vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 • úpravy alebo zrušenia pripojenia a vjazdov

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu, pripojenie

Obec ako cestný správny orgán rozhoduje o uzávierke miestnych komunikácií, obchádzke a odklone, na základe stanoviska správcu pozemných komunikácií a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu.

Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnych ciest

Obec ako cestný správny orgán povoľuje zvláštne užívanie pozemných komunikácií (cesta, chodník) na základe stanoviska správcu pozemných komunikácií a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. Takéto užívanie je najmä:

 • preprava nadmieru ťažkých a rozmerných nákladov
 • umiestňovanie zariadení alebo predmetov na miestnej komunikácii (predajných, reklamných, zábavných)
 • umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení, materiálu na miestnej komunikácii
 • usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napr. hospodárskych, kultúrnych, zábavných,..)
 • hnanie stáda dobytka
 • vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla komunikáciu poškodiť
 • zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby vedení každého druhu, tj. napr. aj prípojky inžinierskych sietí k stavbám

Žiadosť o povolenie na zvl. užívanie - rozkopávka

Písomný záväzok - rozkopávka

Žiadosť o povolenie na zvl. užívanie - akcie

Žiadosť o povolenie na zvl. užívanie - nadmerna a nadrozmerna preprava

Žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopávky PK do pôvod. stavu(poruchy)

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby
 

Ostatná stavebná správa:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - dopravné stavby

Žiadosť - ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00